Förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget

SFS nr
2009:1395
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2009-11-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:785

Uppgifter

1 § Sametinget är förvaltningsmyndighet inom rennäringens
område och för samisk kultur.

2 § Sametinget har de uppgifter som framgår av 2 kap. 1, 1 a
och 5 §§ sametingslagen (1992:1433). Sametinget ska även

1. följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om
utvecklingen inom rennäringen, övrigt samiskt näringsliv och
samisk kultur, samt

2. följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om
utvecklingen inom minoritetspolitiken och tillämpningen av
lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
när det gäller samer och samiska.

Sametinget får meddela föreskrifter om omfattningen av
partistöd och formerna för stödet.

3 § Sametinget ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i
myndighetens verksamhet. Myndigheten ska i beslut som rör
individen utgå från kvinnors respektive mäns villkor och behov
samt aktivt analysera konsekvenserna för kvinnor respektive
män av de beslut som fattas.

Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och
analyseras med kön som övergripande indelningsgrund, om det
inte finns särskilda skäl mot detta.

4 § Sametinget ska se till att myndighetens föreskrifter,
allmänna råd och andra vägledande dokument är utformade på ett
sådant sätt att de är kostnadseffektiva och enkla att följa
och förstå för medborgare och företag. Myndigheten ska även i
sin verksamhet i övrigt underlätta medborgarnas och företagens
kontakter med myndigheten.

5 § Sametinget ska årligen till regeringen redovisa och
kommentera resultatet av myndighetens verksamhet i förhållande
till de uppgifter som framgår av 2 kap. 1 § sametingslagen
(1992:1433).

Organisation

6 § I sametingslagen (1992:1433) finns bestämmelser om
Sametingets sammansättning och uppgifter, förordnande av
ordförande och vice ordförande, nämnder, beslutförhet samt om
val till Sametinget.

7 § Sametinget ska ha ett kansli som leds av en chef.
Kanslichefen får inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i
Sametinget, Sametingets styrelse eller någon av de nämnder som
avses i 2 kap. 5 § sametingslagen (1992:1433).
Förordning (2011:785).

Styrelsens ansvar och uppgifter

8 § Sametingets styrelse har de uppgifter som framgår av
2 kap. 4 § sametingslagen (1992:1433).

Sametingets styrelse ska pröva om myndighetens verksamhet
bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet med
verksamheten. Styrelsen beslutar om

1. myndighetens årsredovisning, delårsrapport och
budgetunderlag samt säkerställer att det vid myndigheten finns
en intern styrning och kontroll som fungerar på ett
betryggande sätt,

2. riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen samt
åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och
rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförordningen
(2006:1228), samt

3. sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner
eller landsting.

9 § Sametingets styrelse beslutar om åtgärder med anledning av
Riksrevisionens revisionsrapporter. Om Riksrevisionens
revisionsberättelse över myndighetens årsredovisning
innehåller någon invändning, ska Sametingets styrelse redovisa
för regeringen vilka åtgärder myndigheten har vidtagit eller
avser att vidta med anledning av invändningen.

Redovisningen ska lämnas inom en månad efter det att
revisionsberättelsen överlämnats.

10 § Sametingets styrelse ska senast den 1 mars varje år till
Justitiekanslern lämna över en förteckning över de ärenden som
hade kommit in före den 1 juli föregående år men som inte hade
avgjorts vid årets utgång.

Justitiekanslern får i det enskilda fallet besluta om undantag
från första stycket.

Kanslichefens ansvar och uppgifter

11 § Kanslichefen ansvarar för myndighetens verksamhet och ska
se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och
de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i
Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt
och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med
statens medel.

Kanslichefen ska dessutom se till att regeringen får det
underlag som den behöver för att ta ställning till
omfattningen och inriktningen av myndighetens verksamhet.

12 § Kanslichefen ska hålla Sametingets styrelse informerad om
myndighetens verksamhet, förse styrelsen med underlag för
beslut och verkställa styrelsens beslut.

13 § Kanslichefen har det ansvar och de uppgifter som följer
av 6, 7, 8 och 19 §§ myndighetsförordningen (2007:515).

Arbetsordning

14 § Sametinget ska i en arbetsordning besluta de föreskrifter
som behövs om Sametingets organisation och formerna för
myndighetens verksamhet.

Delegering

15 § Sametinget får i myndighetens arbetsordning meddela
föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta att lämna över
till ordföranden, ordföranden i styrelsen eller till någon som
tjänstgör hos Sametinget att avgöra ärenden som är av det
slaget att de inte behöver prövas av Sametinget eller
styrelsen.

Ärendenas handläggning

16 § När ärenden av större vikt handläggs i Sametinget eller
styrelsen ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

17 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen
eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som
avgörs enligt 15 § inte behöver föredras.

Personalansvarsnämnd

17 a § Vid Sametinget ska det finnas en personalansvarsnämnd.
Kanslichefen ska vara ordförande i personalansvarsnämnden.
Förordning (2011:785).

Tillämpligheten av vissa förordningar

17 b § Sametinget ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101). Förordning (2011:785).

18 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på Sametinget:

– 2–4 §§ om myndighetens ledning,

– 5 § om delegering,

– 9–18 §§ om enrådighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter och
nämndmyndigheter,

– 20 § om föredragning,

– 22–24 §§ om anställningar och uppdrag,

– 28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens
revisionsberättelse, och

– 29 § om ärendeförteckning. Förordning (2011:785).