Förordning (2009:1396) om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader

SFS nr
2009:1396
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2009-11-26

1 § Stöd enligt denna förordning får lämnas i mån av tillgång
på medel till företag med avlägset belägen djurhållning för
veterinärs reskostnader vid vård av akut sjuka djur som
uteslutande hålls för produktion av livsmedel.

Stöd lämnas inte om företaget anlitar en veterinär på
orimligt långt avstånd från djurhållningen, om annan
veterinär finns att tillgå inom kortare avstånd.

2 § Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av
mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr
1535/2007 av den 20 december 2007 om tillämpningen av
artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre
betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter.

I förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre
betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter
och fiskerisektorn finns bestämmelser om statligt stöd av
mindre betydelse inom sektorn för produktion av
jordbruksprodukter.

3 § Frågor om stöd prövas av Jordbruksverket.

4 § Ansökan om stöd ska göras av den veterinär som utfört
förrättningen och kommer företaget tillgodo i form av en
reducerad restidsavgift.

5 § Beslut om stöd ska innehålla de villkor som kan behövas
för tillsyn och uppföljning av hur stödet fördelas mellan de
slutliga stödmottagarna.

6 § En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

1. stödet beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga
uppgifter av den sökande,

2. stödmottagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor
som gäller för stödet, eller

3. något annat inträffar som innebär att stödmottagaren med
hänsyn till syftet med stödet inte bör få ha detta kvar.

7 § Jordbruksverket ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett utbetalt stöd om förutsättningarna för
återbetalningsskyldighet enligt 6 § är uppfyllda. Det belopp
som ska krävas tillbaka får sättas ned om det är fråga om en
mindre avvikelse från de villkor som gäller för stödet eller
om det av någon annan anledning kan anses oskäligt att kräva
tillbaka hela beloppet.

Om ett utbetalt stöd krävs tillbaka, ska även ränta tas ut.

8 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
stöd, villkor för stöd, ansökningsförfarande, innehåll i
ansökan, tillsyn, återkrav och ränta. Verket får även meddela
närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

9 § Jordbruksverket utövar tillsyn över bestämmelserna i
denna förordning och över bestämmelserna i föreskrifter som
meddelats med stöd av denna förordning.

10 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.