Förordning (2009:1421) om skyldighet för kommuner att lämna statistiska uppgifter om kommunalt vårdnadsbidrag

SFS nr
2009:1421
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-12-03

1 § I denna förordning finns bestämmelser om att den
kommunala nämnd som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag
(nämnden) ska lämna ut personuppgifter till Statistiska
centralbyrån enligt 17 § lagen (2008:307) om kommunalt
vårdnadsbidrag.

2 § Nämnden ska var sjätte månad lämna följande uppgifter
till Statistiska centralbyrån om enskilda som har ansökt om
kommunalt vårdnadsbidrag och deras familjemedlemmar:

1. sökandens person- eller samordningsnummer,

2. sökandens makes eller sambos person- eller
samordningsnummer,

3. barnets person- eller samordningsnummer,

4. för vilken tidsperiod vårdnadsbidrag har sökts respektive
beviljats,

5. vårdnadsbidragets storlek per månad,

6. om vårdnadsbidraget är helt, reducerat eller delas med
annan vårdnadshavare,

7. om reducerat vårdnadsbidrag lämnas; i vilken omfattning
barnet har plats i förskoleverksamhet samt i vilken mån
vårdnadsbidraget reduceras,

8. anledningen till avslag på en ansökan om vårdnadsbidrag
eller till indragning av bidraget, samt

9. anledningen till återkrav av felaktigt utbetalt
vårdnadsbidrag samt antalet månader återkravet avser.

Om anledningen till avslag, indragning eller återkrav enligt
8 eller 9 är att sökanden eller dennes make eller sambo har
beviljats någon av de ersättningar som anges i 5 § lagen
(2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag, ska uppgift lämnas om
vilken ersättning det gäller.

Vid sådan anmälan som avses i 4 § andra stycket lagen om
kommunalt vårdnadsbidrag ska båda vårdnadshavarna anses som
sökande.

3 § Statistiska centralbyrån får meddela närmare föreskrifter
om uppgiftslämnandet enligt denna förordning.