Förordning (2009:1422) om behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag

SFS nr
2009:1422
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-12-03

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller vid helt eller delvis
automatiserad behandling av personuppgifter i Statistiska
centralbyråns verksamhet med framställning av statistik över
vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt
vårdnadsbidrag.

Personuppgiftsansvarig

2 § Statistiska centralbyrån är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av personuppgifter enligt denna förordning.

Förhållandet till lagen om den officiella statistiken och
personuppgiftslagen

3 § Bestämmelserna i 14, 15 och 19 §§ lagen (2001:99) om den
officiella statistiken gäller när Statistiska centralbyrån
behandlar personuppgifter för att framställa statistik över
kommunalt vårdnadsbidrag. Om inte annat följer av angivna
bestämmelser eller denna förordning gäller
personuppgiftslagen (1998:204) vid Statistiska centralbyråns
behandling av personuppgifterna.

Ändamål för behandling av personuppgifter

4 § Behandling av personuppgifter får ske inom ramen för ett
uppdrag från regeringen som gäller framställning av statistik
över det kommunala vårdnadsbidraget.

Personuppgifter som behandlas för det ändamål som anges i
första stycket får också behandlas för att fullgöra
uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller
förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra
stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Personuppgifter som får behandlas

5 § Utöver vad som följer av 14 § lagen (2001:99) om den
officiella statistiken får Statistiska centralbyrån behandla
sådana personuppgifter som anges i 2 § förordningen
(2009:1421) om skyldighet för kommuner att lämna statistiska
uppgifter om kommunalt vårdnadsbidrag.

Endast sådana uppgifter får behandlas som behövs för de
ändamål som anges i 4 §.

Betydelsen av den enskildes inställning

6 § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt
denna förordning får utföras även om den enskilde motsätter
sig behandlingen.

Rättelse och skadestånd

7 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandlingen av
personuppgifter enligt denna förordning.