Förordning (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet

SFS nr
2009:1423
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:865
Upphävd
2014-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1388

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om bidrag till
anordnare av sådan företagshälsovård som, utöver förebyggande
insatser, även kan tillhandahålla tjänster för att medicinskt
förebygga, utreda och behandla arbetsrelaterade och icke-
arbetsrelaterade sjukdomar och skador.

Syftet med bidraget är att öka arbetstagares möjligheter att
återgå i arbete genom tidiga och anpassade stödinsatser vid
sjukfall. Detta ska uppnås genom ett arbetsnära stöd av en
sådan företagshälsovård som även kan tillhandahålla ovan
nämnda tjänster.

2 § Med företagshälsovård avses i denna förordning detsamma
som i 3 kap. 2 b § arbetsmiljölagen (1977:1160).

3 § Bidrag lämnas, i mån av tillgängliga medel, till en
anordnare av företagshälsovård enligt bestämmelserna i denna
förordning.

Bidrag lämnas i form av grundbidrag och tilläggsbidrag.
Därutöver kan bidrag lämnas som ersättning för kostnader för
medicinsk service.

Villkor för bidrag

4 § Bidrag lämnas till anordnare av företagshälsovård som har
godkänts av Försäkringskassan. Bidrag betalas ut endast för
den tid som en anordnare har varit godkänd.

Försäkringskassan ska godkänna de anordnare som uppfyller
kraven enligt denna förordning.

5 § Bidrag lämnas till anordnare av företagshälsovård som,
utöver de uppgifter för företagshälsovården som anges i 3
kap. 2 b § arbetsmiljölagen (1977:1160), även kan
tillhandahålla tjänster för att medicinskt förebygga,
utreda och behandla arbetsrelaterade och icke-
arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Anordnaren ska i
denna verksamhet

1. tidigt initiera och koordinera lämpliga medicinska,
rehabiliterande och arbetsanpassande insatser, inklusive
koordinering av de rehabiliterings- och
arbetsanpassningsinsatser som en arbetsgivare ska svara för
enligt arbetsmiljölagen och 30 kap.
socialförsäkringsbalken, och

2. tillhandahålla underlag för bedömningen av den
anställdes arbetsförmåga i enlighet med Försäkringskassans
krav. Förordning (2010:1388).

6 § En sådan anordnare av företagshälsovård som avses i 5 §
ska ha kunskap om förhållanden på den anställdes arbetsplats.
Anordnaren ska dessutom ha tillgång till kompetens inom
områdena arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi,
hälsovetenskap, medicin, rehabilitering och teknik.

7 § Bidrag lämnas under förutsättning att arbetsgivaren,
utöver kostnaderna för företagshälsovård, utger ersättning
till anordnaren av företagshälsovård med minst det belopp som
motsvarar det som staten bidrar med såvitt avser grundbidrag
och tilläggsbidrag enligt 9, 10 och 12 §§.

8 § Bidrag lämnas inte till verksamhet som finansieras av
landsting. Ett landstings finansiering av företagshälsovård i
egenskap av arbetsgivare utgör dock inget hinder för bidrag.
Vad som sägs om landsting gäller också en kommun som inte
ingår i ett landsting.

Tilläggsbidrag lämnas inte för läkarundersökningar och
läkarutlåtanden som kan ersättas enligt förordningen
(1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Beräkning av bidrag

9 § Grundbidrag beräknas med utgångspunkt i antalet anställda
som har anslutits till en anordnare av företagshälsovård.

Grundbidraget för ett helt kalenderår uppgår till ett belopp
som motsvarar antalet anslutna anställda multiplicerat med
ett belopp om högst 100 kronor. För anställda som arbetar i
en verksamhet som har tjugo anställda eller färre, uppgår
grundbidraget för ett helt kalenderår i stället till ett
belopp om högst 200 kronor per ansluten anställd.

10 § Tilläggsbidrag lämnas för besök hos läkare, legitimerad
psykolog, legitimerad sjuksköterska eller legitimerad
sjukgymnast, om besöket även innefattar en bedömning av den
anställdes arbetsförmåga. Bidrag får lämnas med 350 kr för
genomfört besök hos läkare eller legitimerad psykolog och med
175 kr för genomfört besök hos legitimerad sjuksköterska eller
legitimerad sjukgymnast.

Tilläggsbidrag lämnas även med ett belopp om högst 5 600 kronor
för en redovisning av de koordinerande insatser för den
anställdes återgång i arbete och arbetsanpassning som utförts i
enlighet med 5 § 1. De koordinerande insatserna ska vara
utförda inom 45 dagar räknat från den anställdes första
sjukdag. Redovisningen av de koordinerande insatserna ska
upprättas i enlighet med Försäkringskassans krav och
redovisningen ska vara godkänd av arbetsgivaren. Det
sammanlagda ersättningsbeloppet för ett helt kalenderår till en
anordnare av företagshälsovård får inte överstiga det belopp
som motsvarar antalet anslutna anställda till anordnaren
multiplicerat med talet 0,016 multiplicerat med högst 5 600
kronor. Ersättning får dock lämnas för redovisningar avseende
fler anslutna anställda, och därmed med ett högre sammanlagt
ersättningsbelopp, om det finns särskilda skäl för det.
Förordning (2010:1388).

11 § Bidrag för ersättning för kostnader för medicinsk
service lämnas för ett helt kalenderår med ett belopp som
motsvarar antalet anslutna anställda till anordnaren av
företagshälsovården multiplicerat med ett belopp om högst 100
kronor. Kostnader för medicinsk service i samband med allmän
hälsokontroll ersätts inte.

Med medicinsk service avses undersökning och analys inom
laboratoriemedicin, radiologi samt klinisk fysiologi som
utgör ett led i bedömningen av en anställds arbetsförmåga.

12 § Tillgängliga medel ska fördelas proportionellt mellan
anordnarna av företagshälsovård inom de respektive bidragsdelar
som anges i 9–11 §§. Förordning (2010:1388).

Beslutande myndighet

13 § Försäkringskassan beslutar i ärenden om bidrag enligt
denna förordning.

Ansökan och utbetalning

14 § Ansökan om godkännande, grundbidrag, tilläggsbidrag
eller ersättning för kostnader för medicinsk service ska
göras skriftligen hos Försäkringskassan.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av en behörig
företrädare för den anordnare som ansöker om godkännande
respektive bidrag och det ska i ansökan intygas att de
uppgifter som lämnas där är riktiga.

15 § Sökanden är skyldig att på begäran lämna
Försäkringskassan de handlingar och uppgifter som
Försäkringskassan behöver för att kunna pröva ansökan.

16 § Om sökanden inte lämnar in de handlingar eller uppgifter
som följer av 14 eller 15 §, ska denne ges tillfälle att inom
viss tid komplettera ansökan. Om sökanden inte följer en
uppmaning att komplettera ansökan, får denna prövas i
befintligt skick.

17 § Grundbidrag, tilläggsbidrag enligt 10 § andra stycket
och ersättning för kostnader för medicinsk service beräknas
på det antal anställda som är anslutna till anordnaren av
företagshälsovård den 1 januari respektive den 1 juli under
bidragsåret. Ett bidragsår omfattar ett kalenderår.

18 § Grundbidrag betalas ut två gånger per år. Ansökan om
grundbidrag ska ha kommit in till Försäkringskassan senast
den 10 januari respektive den 10 juli under bidragsåret.

19 § Tilläggsbidrag och ersättning för kostnader för
medicinsk service lämnas i efterskott och betalas ut
månadsvis. Ansökan om dessa bidrag ska ha kommit in till
Försäkringskassan senast den 1 februari året efter
bidragsåret. Förordning (2010:1388).

Återbetalning och återkrav

20 § En bidragsmottagare är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp, eller

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.

21 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
20 § ska Försäkringskassan besluta att helt eller delvis
kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det
får Försäkringskassan efterge krav på återbetalning helt
eller delvis.

Återkallelse av godkännande

21 a § Försäkringskassan får återkalla ett godkännande enligt 4 §
andra stycket om anordnaren av företagshälsovård

1. inte längre uppfyller kraven enligt denna förordning eller
enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen,

2. i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter enligt denna
förordning eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av
förordningen, eller

3. under en period av minst arton månader inte har ansökt om
bidrag enligt denna förordning. Förordning (2010:426).

Bemyndigande

22 § Försäkringskassan får meddela

1. föreskrifter om det underlag som avses i 5 § 2,

2. föreskrifter om den redovisning som avses i 10 § andra
stycket,

3. ytterligare föreskrifter om den kompetens som en anordnare av
företagshälsovård ska ha tillgång till enligt 6 §, och

4. de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning.

Föreskrifter enligt första stycket 3 ska beslutas i samråd med
Arbetsmiljöverket. Förordning (2010:426).

Överklagande

23 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut om godkännande av anordnare, återkallelse av sådant
godkännande och om utbetalning av bidrag får dock inte
överklagas. Förordning (2010:426).

Övergångsbestämmelser

2009:1423

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

2. För det första halvåret år 2010 ska grundbidrag,
tilläggsbidrag enligt 10 § andra stycket och ersättning för
kostnader för medicinsk service beräknas enligt 17 § på det
antal anställda som är anslutna till anordnaren av
företagshälsovård den 1 mars 2010. Ansökan om grundbidrag
enligt 18 § ska för det första halvåret år 2010 ha kommit in
till Försäkringskassan senast den 15 mars 2010.

2010:683

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010 men
tillämpas för tid från och med den 1 januari 2010.

2010:1388

1. Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2011 i
fråga om 10 § och i övrigt den 1 januari 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
ansökningar om bidrag som avser tid före ikraftträdandet.

2013:865

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
bidrag för tid före den 1 januari 2014.