Lag (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

SFS nr
2009:1424
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2009-12-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:710

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om
garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter
och livsmedel, och

2. rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om
skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar
för jordbruksprodukter och livsmedel.

2 § Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller
bestämmelser som rör skydd för geografiska beteckningar,
ursprungsbeteckningar, traditionellt skydd och garanterade
traditionella specialiteter,

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av
den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation
och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för,
spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr
1576/89,

2. rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007
om upprättande av en gemensam organisation av
jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa
jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad
marknadsordning”), och

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av
den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd. Lag (2011:411).

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar de föreskrifter som behövs som komplettering av EU-
bestämmelserna. Lag (2011:411).

Kontroll

4 § Kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och
beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser
som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med
stöd av EU-bestämmelserna ska utövas av Livsmedelsverket,
länsstyrelserna och kommunerna i enlighet med de föreskrifter
som regeringen meddelar.

En kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala
nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- eller
hälsoskyddsområdet. Lag (2011:411).

5 § Regeringen eller Livsmedelsverket får överlämna till ett
sådant kontrollorgan som avses i artikel 2 andra stycket 5 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 att
utöva sådan kontroll som avses i 4 §.

Ett överlämnande får inte avse rätten att besluta om åtgärder
vid bristande efterlevnad av regelverket.

Kontrollmyndigheternas övriga skyldigheter

6 § Regeringen får utse en eller flera myndigheter att samordna
övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämna råd och hjälp
i denna verksamhet.

Kontrollmyndigheterna ska genom rådgivning, information och på
annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina
skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd
av EU-bestämmelserna. Lag (2011:411).

7 § Kontrollmyndigheterna ska verka för att åtgärder vidtas mot
överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har
meddelats med stöd av lagen eller av de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen. Lag (2011:411).

Kommunal samverkan i kontrollen

8 § En kommun får komma överens med en annan kommun om att de
kontrolluppgifter som kommunen har enligt denna lag ska
skötas helt eller delvis av den andra kommunen. Kommunen får
dock inte överlåta befogenhet att meddela beslut i ett ärende
till en annan kommun.

En kommun får efter överenskommelse med en annan kommun
uppdra åt anställda i den kommunen att besluta på den först
nämnda kommunens vägnar i ett visst ärende eller en grupp av
ärenden enligt denna lag, dock inte i de fall som avses i 6
kap. 34 § kommunallagen (1991:900). Föreskrifterna i 6 kap.
24–27 och 35 §§ kommunallagen om jäv och anmälan av beslut
till nämnd ska tillämpas på den som fattar sådana beslut.

Förelägganden riktade till kommuner

9 § Om en kommun inte fullgör sin skyldighet att utöva
kontroll enligt denna lag, får Livsmedelsverket förelägga
kommunen att göra detta. Ett sådant föreläggande ska
innehålla uppgifter om de åtgärder som verket anser
nödvändiga för att skyldigheten ska uppfyllas.

Föreskrifter om kontroll

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om hur kontroll ska bedrivas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet för en kontrollmyndighet
eller ett kontrollorgan att lämna information till en sådan
samordnande myndighet som avses i 6 § första stycket.

Rätt till upplysningar och tillträde

11 § En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan har, i den
utsträckning som behövs för kontrollen, rätt att på begäran få

1. upplysningar och ta del av handlingar, och

2. tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har
anknytning till verksamheten och där göra undersökningar och ta
prover.

Första stycket gäller också för Europeiska kommissionen och för
inspektörer och experter som utsetts av kommissionen.
Lag (2011:411).

Skyldighet att tillhandahålla hjälp

12 § Den som är föremål för kontroll ska tillhandahålla den
hjälp som behövs för att kontrollen ska kunna genomföras.

Förelägganden och förbud

13 § Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller vad som särskilt anges i 9 § får en
kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd
av EU-bestämmelserna ska följas. Lag (2011:411).

Vite

14 § Förelägganden och förbud enligt 13 § eller enligt de EU-
bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite.

Om kontrollmyndigheten har anledning att misstänka att någon
har begått en gärning som kan föranleda straff, får dock
myndigheten inte vid vite förelägga den misstänkte att medverka
i utredningen. Lag (2011:411).

Omhändertagande av varor

15 § Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet ta hand om en
vara som avses med ett föreläggande eller förbud enligt 13 §,
om föreläggandet eller förbudet inte följs.

Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende av
kontrollmyndigheten ändra benämningen på eller sammansättningen
av varan eller göra någon annan ändring så att den
överensstämmer med de EU-bestämmelser som kompletteras av
lagen. Annars ska kontrollmyndigheten låta förstöra varan på
ägarens bekostnad. Lag (2011:411).

Rättelse

16 § Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de
föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de
EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som
har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna, får
kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes
bekostnad. Lag (2011:411).

Hjälp av Polismyndigheten

17 § Polismyndigheten ska på begäran av kontrollmyndigheten
lämna den hjälp som behövs för kontroll eller verkställighet
av beslut enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med
stöd av EU-bestämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att
åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver
tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.
Lag (2014:710).

Avgifter

18 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för

1. kontroll enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som kompletteras av
lagen, och

2. prövning eller handläggning enligt denna lag, de
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EU-
bestämmelser som kompletteras av lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för
kommunerna att ta ut sådan avgift som avses i första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter som statliga
myndigheter och kontrollorgan tar ut. Lag (2011:411).

Överklagande

19 § Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt
de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos
länsstyrelsen. Lag (2011:411).

20 § Beslut av en statlig förvaltningsmyndighet enligt denna
lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen
eller enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2011:411).

21 § En myndighet får bestämma att dess beslut ska gälla
omedelbart även om det överklagas.

Övergångsbestämmelser

2009:1424

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010, då lagen
(1995:1336) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel, m.m. ska upphöra att gälla.

2. Förbud, förelägganden och andra beslut om skyldigheter för
enskilda som har meddelats med stöd av äldre föreskrifter ska
anses beslutade enligt denna lag.