Förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

SFS nr
2009:1426
Departement/myndighet
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2009-12-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:294

Uppgifter

1 § Livsmedelsverket har som förvaltningsmyndighet för
livsmedelsfrågor till uppgift att i konsumenternas intresse
arbeta för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen
och bra matvanor.

2 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndigheten ska

1. verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i
hela landet,

2. leda och samordna livsmedelskontrollen,

3. bedriva undersökningar av livsmedel och matvanor samt
utföra analyser, utveckla metoder och utföra risk- och
nyttovärderingar på livsmedelsområdet,

4. informera konsumenter, företag och andra intressenter i
livsmedelskedjan om gällande regelverk, kostråd och andra
viktiga förhållanden på livsmedelsområdet,

5. underlätta och skapa goda förutsättningar för företagande
i livsmedelssektorn,

6. verka för att exporterande livsmedelsföretag uppfyller
sådana särskilda krav som mottagarlandet kan ställa,

7. samordna frågor som rör spädbarnsnutrition inklusive
amning,

8. främja konsumenternas, särskilt barns och ungdomars,
förutsättningar att göra medvetna val avseende hälsosam och
säker mat,

9. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de
miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid
behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling, samt

10. vara nationellt referenslaboratorium inom sitt
verksamhetsområde. Förordning (2014:1084).

2 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten ska

1. verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i
hela landet,

2. leda, samordna och följa upp livsmedelskontrollen,

3. bedriva undersökningar av livsmedel och matvanor samt
utföra analyser, utveckla metoder och utföra risk- och
nyttovärderingar på livsmedelsområdet,

4. informera konsumenter, företag och andra intressenter i
livsmedelskedjan om gällande regelverk, kostråd och andra
viktiga förhållanden på livsmedelsområdet,

5. underlätta och skapa goda förutsättningar för företagande
i livsmedelssektorn,

6. verka för att exporterande livsmedelsföretag uppfyller
sådana särskilda krav som mottagarlandet kan ställa,

7. samordna frågor som rör spädbarnsnutrition inklusive
amning,

8. främja konsumenternas, särskilt barns och ungdomars,
förutsättningar att göra medvetna val avseende hälsosam och
säker mat,

9. verka för en utveckling av måltider i vård, skola och
omsorg,

10. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de
miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid
behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling, samt

11. vara nationellt referenslaboratorium inom sitt
verksamhetsområde. Förordning (2015:294).

2 a § Myndigheten ska vara ansvarig myndighet på
nutritionsområdet och verka för bra matvanor samt samordna
statliga myndigheters information om bra matvanor.
Förording (2011:1229).

3 § Myndigheten ska ansvara för nationell samordning av
dricksvattenfrågor, särskilt när det gäller

1. anpassningar till klimatförändringar, samt

2. kris- och beredskapsplanering avseende
dricksvattenförsörjning.

Myndigheten ska också ansvara för nationell samordning när
det gäller kris- och beredskapsplanering av
livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktionen.

4 § Myndigheten ska se till att dess föreskrifter och
vägledande dokument är utformade på ett sådant sätt att de är
kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för
konsumenter, företag och kontrollmyndigheter. Myndigheten ska
även i sin verksamhet i övrigt underlätta för konsumenternas,
företagens och kontrollmyndigheternas kontakter med
myndigheten.

5 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i
sin verksamhet. Myndigheten ska i sitt informations- och
utredningsarbete utgå från kvinnors respektive mäns villkor
och behov.

Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och
analyseras med kön som övergripande indelningsgrund, om det
inte finns särskilda skäl mot detta.

5 a § Myndigheten ska inom ramen för den egna verksamheten,
och i samarbete med andra aktörer, bidra till genomförandet av
Sveriges politik för global utveckling. Förording (2011:1229).

5 b § Myndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt
kopplad till det utvecklingssamarbete som myndigheten
bedriver internationellt. Förordning (2014:1431).

Särskilda uppgifter

6 § Myndigheten ansvarar för vissa uppgifter som avser
jordbruksprodukter och livsmedel i enlighet med vad som anges
i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.
Förordning (2014:1084).

7 § Myndigheten ska utföra de uppgifter som en medlemsstat
har enligt artiklarna 41–44 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av
foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om
djurhälsa och djurskydd. Den samlade kontrollplanen och den
årliga rapporten ska utarbetas efter samråd med Statens
jordbruksverk.

8 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå
Jordbruksverket med underlag till den allmänna beredskapsplan
för foder och livsmedel som avses i artikel 13 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004.
Underlaget ska utarbetas i enlighet med samma artikel i denna
EU-förordning.

8 a § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten får på begäran av en länsstyrelse utföra
sådana revisioner av länsstyrelsernas livsmedelskontroll som
avses i artikel 4.6 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 882/2004. Förordning (2015:294).

9 § Myndigheten ska utföra de uppgifter som en medlemsstat
har enligt artiklarna 30, 31, 40, 43 och 44 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av
den 23 februari 2005 om gränsvärden för
bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av
vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av
rådets direktiv 91/414/EEG.

Kontrollprogrammet, som avses i artikel 30, ska vad avser
foder utarbetas efter samråd med Jordbruksverket. Uppgifterna
enligt artiklarna 43 och 44 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 396/2005 ska utföras efter samråd med
Jordbruksverket.

10 § Myndigheten är Sveriges kontaktmyndighet till Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Myndigheten
ansvarar för samordningen med övriga berörda svenska
myndigheter i kontakter med EFSA.

11 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt 2 § 8
rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om
vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:91).

11 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt 2 §
10 rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om
vilken rapportering som behövs. Förordning (2015:294).

12 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå
Jordbruksverket med sådant underlag som behövs för
information, utbildning, tillsyn och hur avvikelser ska
bedömas från stödsynpunkt vad avser verksamhetskrav enligt
förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare
m.m. och förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder. Förordning (2014:1084).

12 a § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten ska senast den 30 september varje år till
regeringen lämna en redovisning av hur livsmedelskontrollen
kan utvecklas och förbättras. Redovisningen ska även omfatta
de brister i kontrollen som verket identifierat och beskriva
hur de kan åtgärdas. Förordning (2015:294).

13 § Myndigheten får utföra

1. laborativa undersökningar inom sitt verksamhetsområde på
uppdrag av enskilda, samt

2. uppdrag åt myndigheter vad avser livsmedel och foder.

Myndigheten får vidare tillhandahålla datorbaserade system
för kostregistrering på uppdrag av universitet och högskolor
som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen
(1992:1434) eller på uppdrag av enskilda utbildningsanordnare
som har fått tillstånd att utfärda examina enligt lagen
(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, förutsatt
att resultatet av forskningen görs tillgängligt för tredje
man. Förordning (2014:1431).

14 § Livsmedelsverket får på uppdrag av enskilda bistå i
verksamhet som syftar till att en livsmedelsanläggning ska
godkännas av tredjeland för export dit av livsmedel.

Myndighetens ledning

15 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

16 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består
av högst åtta ledamöter.

Anställningar och uppdrag

17 § Generaldirektören är myndighetschef.

18 § En professor anställs genom beslut av regeringen efter
förslag från myndigheten.

Innan myndigheten överlämnar sitt förslag till regeringen ska
den

– hämta in yttrande över de sökande till anställningen från ett
universitet eller en högskola som är verksamt inom området för
anställningen, samt

– ge de sökande till anställningen tillfälle att yttra sig över
myndighetens förslag. Förordning (2010:1490).

19 § Har upphävts genom förordning (2010:1490).

20 § En professor vid myndigheten ska undervisa inom området
för sin kompetens i den omfattning som myndigheten beslutar i
varje enskilt fall.

Personalansvarsnämnd

21 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

22 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

23 § Myndigheten får ta ut avgift för sådan
uppdragsverksamhet och övrig avgiftsbelagd verksamhet som
avses i 5 b, 13 och 14 §§.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.
Förordning (2014:1431).