Lag (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

SFS nr
2009:1427
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2009-12-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:844

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av
rådets rambeslut 2005/214/RIF om tillämpning av principen om
ömsesidigt erkännande på bötesstraff, ändrat genom rådets
rambeslut 2009/299/RIF. Lag (2014:844).

Definition av bötesstraff

2 § Med ett bötesstraff avses i denna lag en skyldighet
enligt en lagakraftvunnen dom, ett strafföreläggande eller
ett föreläggande av ordningsbot att betala böter enligt 25
kap. brottsbalken eller företagsbot enligt 36 kap.
brottsbalken samt beslut i ett sådant avgörande om
rättegångskostnader och motsvarande ersättning och avgift
enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

3 § Med ett bötesstraff avses i denna lag också en skyldighet
enligt ett lagakraftvunnet beslut, som meddelats i en annan
medlemsstat i Europeiska unionen av domstol eller av annan
myndighet än domstol om den som beslutet avser har kunnat få
detta prövat av domstol med särskild behörighet i brottmål,
för en fysisk eller en juridisk person att betala ett
penningbelopp som i den staten utgör påföljd för brott
avseende brottslig eller annan straffbar gärning. Med
bötesstraff avses i lagen även en skyldighet enligt ett
sådant beslut att betala

1. annan ersättning till brottsoffer än sådan som grundar sig
på ett civil-rättsligt anspråk,

2. rättegångskostnader och motsvarande ersättning, och

3. penningbelopp till en allmän fond eller till en
stödorganisation för brottsoffer.

Bötesstraff enligt första stycket omfattar inte

1. beslut om förverkande av hjälpmedel till eller vinning av
brott, eller

2. enskilt anspråk som är verkställbart enligt rådets
förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om
domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av
beslut på privaträttens område.

Information om verkställighetsföreskrifter

4 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om verkställigheten av denna lag.

2 kap. Verkställighet utomlands av ett svenskt bötesstraff

Översändande av ett svenskt beslut om bötesstraff

1 § Kronofogdemyndigheten prövar om ett beslut om bötesstraff
enligt 1 kap. 2 § ska sändas över till en annan medlemsstat i
Europeiska unionen för erkännande och verkställighet i den
staten. Ett beslut om bötesstraff får sändas över om
översändandet är förenligt med rambeslutet och det kan antas
ge fördelar vid indrivningen av bötesstraffet.

2 § Kronofogdemyndigheten sänder över beslutet om bötesstraff
till en behörig myndighet eller en centralmyndighet i den
andra medlemsstaten.

Beslutet om ett bötesstraff får inte samtidigt sändas över
för verkställighet till mer än en medlemsstat.

Förvandling av bötesstraff

3 § Om ett beslut om bötesstraff sänds över för
verkställighet till en annan medlemsstat, ska
Kronofogdemyndigheten inte tillåta att bötesstraffet
förvandlas till fängelse eller annan påföljd i den andra
staten.

Fortsatt indrivning i Sverige

4 § Har ett beslut om bötesstraff sänts över för
verkställighet i en annan medlemsstat, får fortsatt
indrivning i Sverige inte äga rum.

Om Kronofogdemyndigheten har återkallat verkställigheten i
den andra medlemsstaten får indrivningen återupptas i
Sverige. Detsamma gäller om den medlemsstat, hos vilken
verkställighet begärts, meddelat att bötesstraffet helt eller
delvis inte har verkställts eller kommer att kunna
verkställas i den staten.

Om verkställighet har vägrats i den andra medlemsstaten på
grund av att den dömde dömts för samma gärning, får
indrivningen inte återupptas i Sverige.

3 kap. Erkännande och verkställighet i Sverige av utländska
bötesstraff

Inledande bestämmelser

1 § Ett beslut om bötesstraff enligt 1 kap. 3 § som sänds
över till Sverige, ska erkännas enligt bestämmelserna i denna
lag och verkställas enligt vad som är föreskrivet för
verkställighet av ett svenskt bötesstraff om inte annat
följer av denna lag.

2 § Ett bötesstraff som avses i 1 kap. 3 § får verkställas
även om bötesbeloppet överstiger högsta bötesbelopp enligt
svensk lag.

Bötesstraff som verkställs efter beslut enligt denna lag får
inte förvandlas till fängelse.

3 § Vid omräkning av ett belopp enligt denna lag till svensk
valuta ska den växelkurs tillämpas som gällde vid tidpunkten
då det utländska bötesstraffet meddelades.

Behörig myndighet och hur förfarandet inleds

4 § Kronofogdemyndigheten prövar om ett bötesstraff ska
erkännas och verkställas i Sverige.

5 § Ett beslut om bötesstraff, som sänds över för erkännande
och verkställighet, ska åtföljas av ett intyg som är
upprättat i enlighet med formuläret i bilagan till
rambeslutet.

Intyget ska vara skrivet på svenska, danska, norska eller
engelska eller åtföljas av en översättning till något av
dessa språk.

6 § Behörig myndighet eller centralmyndighet i den andra
medlemsstaten ska sända över beslutet om bötesstraff och
intyget till Kronofogdemyndigheten.

Beslutet om bötesstraff och intyget ska sändas över
skriftligen genom post, bud eller telefax eller, efter
överenskommelse i det enskilda fallet, på annat sätt.

7 § Om intyget som anges i 5 § saknas eller till form eller
innehåll är så bristfälligt att det inte utan väsentlig
olägenhet kan läggas till grund för prövning av frågan om
erkännande och verkställighet, ska Kronofogdemyndigheten ge
den andra medlemsstatens myndighet möjlighet att inom viss
tid inkomma med komplettering. Detsamma gäller om beslutet om
bötesstraff saknas.

Verkställbarhetsförklaring

8 § Om bötesstraffet är verkställbart i Sverige ska
Kronofogdemyndigheten besluta att sådan verkställighet kan
ske (verkställbarhetsförklaring). Beslutet gäller omedelbart.

Verkställbarhetsförklaringen ska innehålla uppgift om

1. det belopp i svensk valuta som bötesstraffet avser, och

2. hur den dömde kan överklaga verkställbarhetsförklaringen.

Vid fastställande av det belopp som avses i andra stycket 1
ska 3 § tillämpas. Verkställbarhetsförklaringen ska delges
den dömde.

9 § Ett beslut av Kronofogdemyndigheten att inte meddela en
verkställ-barhetsförklaring ska innehålla skälen för
beslutet.

Hinder mot erkännande och verkställighet

10 § En verkställbarhetsförklaring får inte meddelas om ett
sådant intyg som anges i 5 §, trots att den andra statens
myndighet beretts tillfälle att inkomma med komplettering,
saknas eller till form eller innehåll är så bristfälligt att
det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för
prövning av frågan om erkännande och verkställighet.

11 § En verkställbarhetsförklaring får inte meddelas

1. om det för samma gärning meddelats dom eller beslut i
Sverige eller i en annan stat och domen eller beslutet i den
andra staten, vid ett fällande avgörande, har verkställts,

2. om gärningen helt eller delvis begåtts i Sverige och den
inte motsvarar brott enligt svensk lag eller om en
tillämpning av 35 kap. 7 § brottsbalken innebär att
preskription inträtt,

3. om den dömde inte hade fyllt 15 år när brottet begicks,

4. om en sådan förklaring inte skulle vara förenlig med
bestämmelser om immunitet,

5. om bötesstraffet har beslutats efter ett skriftligt
förfarande och det inte har bekräftats i intyget att den
dömde personligen eller genom behörigt ombud underrättats om
sin rätt att bestrida samt om tidsfristen för detta, eller

6. om bötesstraffet har meddelats efter en förhandling där
den dömde inte var personligen närvarande och om det inte har
bekräftats i intyget att något av villkoren i artikel 7.2 i–j
i rambeslutet är uppfyllt. Lag (2014:844).

Rättens prövning

12 § Kronofogdemyndighetens verkställbarhetsförklaring får av
den dömde överklagas till den tingsrätt som enligt 18 kap.
1 § utsökningsbalken prövar överklagande av
Kronofogdemyndighetens beslut. Överklagandet ska göras
skriftligen och ges in till Kronofogdemyndigheten inom tre
veckor från den dag då den dömde fick del av
verkställbarhetsförklaringen.

Ett överklagande som inte har kommit in i rätt tid ska
avvisas av Kronofogdemyndigheten. Om överklagandet har kommit
in till tingsrätten inom tiden för överklagande, ska den
omständigheten att överklagandet har kommit in till
Kronofogdemyndigheten först därefter inte föranleda att det
avvisas. Om överklagandet inte avvisas ska myndigheten sända
det och övriga handlingar i ärendet till tingsrätten.

Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden,
om inte annat följer av denna lag.

Nedsättning av beloppet

13 § Om det under verkställigheten framkommer att
bötesbeloppet till viss del har betalats eller verkställts i
en annan medlemsstat, ska Kronofogdemyndigheten sätta ned
beloppet. Vid nedsättning tillämpas 3 §.

Upphävande av verkställbarhetsförklaringen

14 § En verkställbarhetsförklaring ska upphävas

1. om det framkommer att straffet inte får verkställas i
Sverige,

2. om nåd beviljats eller annat beslut enligt 12 kap. 9 §
regeringsformen har meddelats,

3. om egendom som kan användas för verkställighet inte
påträffas eller det av någon annan anledning inte är möjligt
att verkställa straffet, eller

4. om begäran om verkställighet återkallas.

Beslut om upphävande av en verkställbarhetsförklaring meddelas
av Kronofogdemyndigheten. Rätten ska dock fatta beslut i de
fall förklaringen, efter ett överklagande, är föremål för
rättens prövning eller när rätten fastställt förklaringen och
det är fråga om att upphäva den enligt första stycket 1. Innan
rätten upphäver en verkställbarhetsförklaring ska
Kronofogdemyndigheten ha beretts tillfälle att yttra sig. Om
Kronofogdemyndigheten upphäver verkställbarhetsförklaringen
gäller 9 §.

Om en verkställbarhetsförklaring upphävs ska de
verkställighetsåtgärder som vidtagits återgå. Lag (2010:1439).

Övriga bestämmelser

15 § För överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut i
frågor som rör verkställighet gäller bestämmelserna i 18 kap.
utsökningsbalken.

16 § Värdet av det som har drivits in tillfaller staten.
Regeringen får, efter överenskommelse med den andra
medlemsstaten, besluta om en annan fördelning.