Förordning (2009:1428) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

SFS nr
2009:1428
Departement/myndighet
Justitiedepartementet
Utfärdad
2009-12-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:839

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen
av lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av
bötesstraff inom Europeiska unionen.

2 § De begrepp som används i denna förordning har samma
betydelse som i lagen (2009:1427) om erkännande och
verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen.

3 § All kommunikation och allt samråd för att underlätta
verkställigheten av bötesstraff i Sverige eller i en annan
medlemsstat ska ske mellan Kronofogdemyndigheten och behörig
myndighet eller centralmyndighet i den andra staten.

Kommunikationen och samrådet enligt första stycket får ske på
det sätt som är lämpligast i det enskilda fallet.

2 kap. Verkställighet utomlands av ett svenskt bötesstraff

1 § Ett beslut om bötesstraff som Kronofogdemyndigheten
sänder över till en annan medlemsstat för erkännande och
verkställighet i den staten ska åtföljas av ett intyg som är
upprättat i enlighet med bilagan till rådets rambeslut
2005/214/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt
erkännande på bötesstraff, ändrat genom rådets rambeslut
2009/299/RIF. Kronofogdemyndigheten ska upprätta intyget.

Kronofogdemyndigheten ska översätta intyget till den andra
statens språk eller till ett språk som den staten har
förklarat att den godtar. Förordning (2013:839).

2 § Beslutet om bötesstraff och intyget ska sändas över
skriftligen genom post eller bud.

Kronofogdemyndigheten får dock efter överenskommelse med den
behöriga myndigheten eller centralmyndigheten i den andra
medlemsstaten sända över beslutet om bötesstraff och intyget
genom telefax, elektronisk post eller på annat sätt.

3 § Om den dömde, sedan verkställigheten av bötesstraffet
begärts i en annan medlemsstat, frivilligt betalar delar av
bötesbeloppet ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta den
behöriga myndigheten eller centralmyndigheten i den andra
staten om detta och om vilket belopp som återstår att driva
in.

4 § Om ett beslut om bötesstraff som sänts över från Sverige
inte längre får verkställas på grund av att preskription
enligt 35 kap. 7 § brottsbalken har inträtt, nåd har
beviljats, hela bötesbeloppet har betalats eller av annat
skäl, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta den
behöriga myndigheten eller centralmyndigheten i den andra
staten om detta och återkalla verkställigheten av
bötesstraffet.

5 § Om det bötesstraff som ska verkställas i den andra
medlemsstaten avser ett betydande belopp och om de åtgärder
som kan förväntas krävas för att verkställa straffet endast
är begränsade eller om det av någon annan anledning finns
skäl att begära att få del av de medel som drivs in, ska
Kronofogdemyndigheten upplysa Regeringskansliet
(Justitiedepartementet) om detta innan den gör en framställan
med en sådan begäran till den andra staten.

3 kap. Erkännande och verkställighet i Sverige av utländska
bötesstraff

1 § Om ett beslut om bötesstraff har sänts till en myndighet
som inte är behörig att erkänna och verkställa utländska
bötesstraff enligt lagen (2009:1427) om erkännande och
verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen, ska
den myndigheten vidarebefordra försändelsen till
Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten ska i sådant
fall underrätta den andra statens behöriga myndighet eller
centralmyndighet om detta.

Detsamma gäller andra handlingar som tillhör ett ärende om
erkännande och verkställighet av bötesstraff.

2 § Om ett beslut om bötesstraff som har översänts för
erkännande och verkställighet i Sverige rör en gärning på
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens
områden, ska Kronofogdemyndigheten samråda med och vid behov
inhämta ett yttrande från Justitiekanslern.

3 § Om en verkställbarhetsförklaring har meddelats, ska
bötesstraffet verkställas skyndsamt.

4 § Om ett överklagande av en verkställbarhetsförklaring har
sänts direkt till tingsrätten, ska rätten meddela
Kronofogdemyndigheten det.

Om tingsrättens beslut överklagas ska Kronofogdemyndigheten
underrättas om det. Detsamma gäller om hovrättens beslut
överklagas.

5 § Kronofogdemyndigheten ska samråda med den behöriga
myndigheten eller centralmyndigheten i den andra
medlemsstaten innan Kronofogdemyndigheten meddelar beslut om
att ett bötesstraff inte är verkställbart i Sverige.

Detsamma gäller innan Kronofogdemyndigheten eller rätten
meddelar beslut om att en verkställbarhetsförklaring upphävs.

6 § Kronofogdemyndigheten ska underrätta myndigheten i den
andra staten

1. om verkställighet har vägrats,

2. om en verkställbarhetsförklaring har överklagats eller
rättens beslut i frågan har överklagats,

3. om en verkställbarhetsförklaring har upphävts,

4. om den dömde har visat att han eller hon redan har betalat
böterna, och

5. om bötesstraffet till fullo har verkställts.