Förordning (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

SFS nr
2009:146
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2009-03-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:883

Uppgifter

1 § Myndigheten har till uppgift att ansvara för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Myndigheten ska
utifrån olika perspektiv utvärdera, analysera och redovisa
effekter av statens åtgärder för hållbar tillväxt,
näringslivet och regioners utvecklingskraft i hela landet
samt ge underlag och rekommendationer för omprövning och
effektivisering av åtgärderna. Förordning (2013:882).

2 § Myndigheten ska

1. utifrån olika perspektiv identifiera hinder för och
föreslå åtgärder som kan bidra till utveckling av
näringslivet och hållbar tillväxt i alla delar av landet,

2. genomföra utvärderingar av åtgärder och analyser av
förutsättningar för utveckling och hållbar tillväxt i gles-
och landsbygder, små och medelstora städer samt
storstadsområden, inklusive tillgänglighet till kommersiell
och offentlig service för företag och medborgare i
serviceglesa områden,

3. årligen till Regeringskansliet i en rapport uppdatera och
kommentera de indikatorer som används i budgetpropositionen
inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt för att följa
utvecklingen i landets regioner, och

4. genomföra regelbundet återkommande utvärderingar av
statens insatser för att möta företags behov av
marknadskompletterande finansiering. Förordning (2013:882).

3 § Myndigheten ska utveckla utvärderings och analysmetoder
inom sitt verksamhetsområde.

3 a § Myndigheten bör i betydande omfattning upphandla
utvärderingar och analyser från andra aktörer.
Förordning (2013:882).

4 § I de utvärderingar och analyser där avancerade metoder
används ska referensgrupper med företrädare från relevanta
forskningsområden användas.

5 § Myndigheten ska i sitt arbete beakta kvinnors och mäns
villkor.

5 a § Myndigheten ska, inom sitt verksamhetsområde, verka för
att det generationsmål för miljöarbetet och de
miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid
behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Myndighetens ansvar omfattar uppföljning och analys av
näringslivets miljöarbete och hur arbetet med att nå
miljökvalitetsmålen påverkar näringslivets utveckling.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till
Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering
som behövs. Förordning (2011:1585).

6 § Myndigheten ska bedriva utlandsbaserad omvärldsbevakande,
omvärldsanalyserande och kontaktskapande verksamhet i länder
och inom politikområden som i ett brett perspektiv är
tillväxtpolitiskt intressanta och strategiskt betydelsefulla.
Myndighetens utlandsbaserade verksamhet ska inte överlappa
övriga internationellt verksamma offentliga aktörers
verksamhet. Förordning (2013:882).

7 § Myndigheten ska svara för officiell statistik enligt
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Myndigheten ska i sitt statistikarbete även ansvara för
sammanställning och redovisning av riskkapitalstatistik samt
för insamling, förvaltning och utveckling av mikrodata kring
statliga stöd till näringslivet.

Myndigheten ska dessutom ansvara för förvaltning och
utveckling av system och verktyg, inklusive databaser, för
tillgänglighetsanalyser respektive för regionala analys- och
prognossystem. Förordning (2013:882).

8 § Myndigheten ska årligen följa upp och till regeringen
rapportera förekomsten av stöd till näringslivet i enlighet
med de återrapporteringskrav som följer av Europeiska
unionens och Världshandelsorganisationens bestämmelser om
statligt stöd. Förordning (2013:882).

8 a § Myndigheten ska, inom sitt verksamhetsområde, bistå
Regeringskansliet i arbetet inom Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling (OECD). Förordning (2011:1585).

9 § Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som
myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla
för företag och medborgare.

10 § Myndigheten får inom sitt verksamhetsområde bedriva egen
forskning utifrån statistiskt material.

Samverkan

11 § Myndigheten ska bidra med statistiskt material samt
sprida kunskap, erfarenheter och resultat från sina analyser
och utvärderingar till myndigheter och andra aktörer som
arbetar med hållbar tillväxt, näringsliv och utvecklingskraft
i hela landet samt närliggande områden. Förordning (2013:882).

12 § Myndigheten ska samverka med Tillväxtverket och berörda
användare när det gäller utveckling och användning av
databaser, analysverktyg och statistik samt i förekommande
fall när det gäller dokumentation av de insatser som
Tillväxtverket genomför så att dessa ska vara möjliga att
utvärdera.

I frågor som rör myndighetens utlandsbaserade verksamhet ska
myndigheten samverka med sina uppdragsgivare.
Förordning (2013:882).

Ledning

13 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

/Rubriken upphör att gälla U:2017-01-01/
Särskilt organ

13 a § /Upphör att gälla U:2017-01-01 genom förordning (2011:80)./
Till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser ska ett råd, Kapitalmarknadsrådet, vara knutet.
Rådet ska ha till uppgift att vara rådgivande till myndigheten
i dess arbete att följa kapitalmarknadens utveckling, särskilt
i fråga om små och medelstora företags tillgång till kapital.

Myndighetens chef ska vara ordförande i rådet. Rådets
medlemmar utses av myndigheten bland personer med marknadsnära
erfarenhet av företagsfinansiering. Förordning (2011:79).

Anställningar och uppdrag

14 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

15 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning SFS 2009:146

16 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

17 § Myndigheten får utföra uppdrag åt andra under
förutsättning att det inte påverkar förtroendet för
myndighetens självständiga ställning. För uppdrag åt andra än
regeringen ska avgift enligt avgiftsförordningen (1992:191)
tas ut. Avgift ska dock inte tas ut av Tillväxtverket för
uppdrag som avser statistiska bearbetningar som ska användas
för uppföljning eller analyser i Tillväxtverkets löpande
verksamhet.