Förordning (2009:1462) om vissa frågor inom premiepensionssystemet

SFS nr
2009:1462
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2009-12-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1739

1 § De medel som Pensionsmyndigheten tillfälligt ska förvalta
enligt 64 kap. 15 § socialförsäkringsbalken ska placeras

1. på räntebärande konto i Riksgäldskontoret,

2. i skuldförbindelser utfärdade av staten,

3. i säkerställda obligationer enligt lagen (2003:1223) om
utgivning av säkerställda obligationer, eller

4. i statsgaranterade skuldförbindelser som omfattas av
förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker
m.fl. Förordning (2010:1739).

2 § Pensionsmyndigheten får meddela föreskrifter om uttaget av
avgifter enligt 64 kap. 45 § socialförsäkringsbalken.
Förordning (2010:1739).