Förordning (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

SFS nr
2009:1464
Departement/myndighet
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2009-12-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:295

Uppgifter

1 § Statens jordbruksverk har som förvaltningsmyndighet inom
jordbruksområdet, fiskeområdet och därtill knuten
landsbygdsutveckling till uppgift att arbeta för en hållbar
utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och
konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en
livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna.
Förordning (2011:644).

2 § Myndigheten ska

1. ha det övergripande ansvaret för genomförandet av EU:s
gemensamma jordbrukspolitik,

2. vara förvaltande myndighet för Sveriges landsbygdsprogram
och fiskeprogram, och

3. skapa förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk i
mindre gynnade områden. Förordning (2011:644).

3 § Myndigheten ska

1. säkerställa ett gott djurhälsotillstånd hos djur i
människans vård,

2. förebygga spridning av och bekämpa smittor hos djur i
människans vård,

3. säkerställa ett gott djurskydd,

4. förebygga spridning av och bekämpa växtskadegörare, samt

5. för sin del av livsmedelskedjan verka för säkra livsmedel
och konsumenthänsyn.

4 § Myndigheten ska

1. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de
miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid
behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling,

2. samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga
om miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, och

3. skapa förutsättningar för att ett rikt och varierat
odlingslandskap upprätthålls, att den biologiska mångfalden
främjas och att jordbrukets belastning på miljön blir så liten
som möjligt. Förordning (2011:644).

5 § Myndigheten ska se till att dess föreskrifter, allmänna
råd och andra vägledande dokument är utformade på ett sådant
sätt att de är kostnadseffektiva och enkla att följa och
förstå för medborgare och företag. Myndigheten ska även i sin
verksamhet i övrigt underlätta medborgarnas och företagens
kontakter med myndigheten.

6 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i
sin verksamhet.

Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och
analyseras med kön som övergripande indelningsgrund om det
inte finns särskilda skäl mot detta.

7 § Myndigheten ska inom ramen för den egna verksamheten, och
i samarbete med andra aktörer, bidra till genomförandet av
Sveriges politik för global utveckling.

7 a § Myndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt
kopplad till det utvecklingssamarbete som myndigheten
bedriver internationellt. Förordning (2014:869).

8 § Myndigheten ska medverka i genomförandet av det regionala
tillväxtarbetet med utgångspunkt i förordningen (2007:713) om
regionalt tillväxtarbete och i enlighet med prioriteringarna
i den nationella strategin för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning.

8 a § Myndigheten ska medverka till att främja och utveckla
fiskerinäringen, vattenbruket och fisketurismen.
Förordning (2011:644).

8 b § Myndigheten ska samverka med Havs- och vattenmyndigheten
och länsstyrelserna i frågor som har betydelse för havs- och
vattenmiljön, fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.
Förordning (2011:644).

Särskilda uppgifter

9 § Myndigheten ska

– som utbetalande organ för EU-stöd enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december
2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den
gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets
förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr
2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr
485/2008, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1310/2013, och

– som utbetalande myndighet enligt rådets förordning (EG) nr
1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden
(EFF), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 387/2012

1. svara för utbetalningar från Europeiska garantifonden för
jordbruket (EGFJ), Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska fiskerifonden
(EFF) genom centrala it-system som verket ansvarar för,

2. bedriva internrevision av EU-stöden inom berörda
myndigheter,

3. samordna länsstyrelsernas, Sametingets och Skogsstyrelsens
handläggning av EU-stöden till jordbruket och för
landsbygdsutveckling,

4. samordna länsstyrelsernas handläggning av EU-stöden till
fisket, och

5. ansvara för hantering av ärenden enligt det
förlikningsförfarande som anges i artikel 52 i
Europaparlamentets och rådets förordning 1306/2013, i den
ursprungliga lydelsen, med undantag av ärenden som omfattar
politiska bedömningar eller andra bedömningar som inte
huvudsakligen är av teknisk art. Förordning (2014:869).

10 § Myndigheten ska vidta åtgärder för att säkerställa
tillgången till veterinärer vid utbrott av smittsamma
djursjukdomar samt för att alla djur i människans vård ska
kunna få hälso- och sjukvård.

Tillgången till veterinär för att djur ska få sjukvård ska
finnas oavsett tidpunkt på dygnet om det finns
djurskyddsskäl.

11 § Myndigheten ska i de områden där Distriktsveterinärerna
är etablerade bedriva hälso- och sjukvård för lantbrukets
djur.

12 § Myndigheten får i sådana områden som avses i 11 § också
bedriva hälso- och sjukvård för hästar och sällskapsdjur på
en primärvårdsnivå som fastställs av myndigheten i förväg med
begränsad utrustning och utan möjlighet till stationärvård.

Myndigheten får bedriva vård utöver primärvårdsnivå för
hästar och sällskapsdjur om sådan vård inte finns att tillgå
inom rimligt avstånd.

13 § Myndigheten ska utföra de uppgifter som en medlemsstat
har enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av
foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om
djurhälsa och djurskydd. Beredskapsplanen ska utarbetas efter
samråd med Livsmedelsverket.

14 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå
Livsmedelsverket med underlag till den samlade kontrollplan
och den årliga rapport som avses i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 882/2004. Underlaget ska utarbetas
i enlighet med artiklarna 42 och 43 när det gäller
kontrollplanen och artikel 44 i denna EU-förordning när det
gäller rapporten.

14 a § /Träder i kraft I:2015-07-01/
På begäran av en länsstyrelse får myndigheten inom
sitt verksamhetsområde utföra sådana revisioner som avses i
artikel 4.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 882/2004 av länsstyrelsernas kontrollverksamhet, där
bestämmelsen tillämpas eller har gjorts tillämplig enligt
nationell rätt. Förordning (2015:295).

15 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå
Livsmedelsverket när det gäller uppgifter enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av
den 23 februari 2005 om gränsvärden för
bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av
vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av
rådets direktiv 91/414/EEG.

16 § Myndigheten får på uppdrag av enskilda inom sitt
verksamhetsområde bistå i verksamhet som syftar till att en
livsmedels- eller foderanläggning ska godkännas av tredjeland
för export dit av livsmedel eller foder.
Förordning (2014:869).

17 § Myndigheten ska tillhandahålla administrativt stöd samt
upplåta lokaler åt Ansvarsnämnden för djurens hälso- och
sjukvård enligt överenskommelse mellan myndigheterna.

18 § Myndigheten ansvarar för att erbjuda utbildning som
syftar till att säkerställa att synemän har tillräcklig
kompetens för att genomföra syn vid jordbruksarrende enligt 9
kap. jordabalken.

19 § Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt 4 § 1
och 2 rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket
om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:644).

Myndighetens ledning

20 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

21 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består
av högst åtta ledamöter.

Organisation

22 § Vid myndigheten finns en avdelning,
Distriktsveterinärerna, som fullgör veterinära uppgifter
enligt 10 §, samt i övrigt de organisatoriska enheter som
myndigheten bestämmer.

En organisatorisk enhet inom Jordbruksverket som är
organisatoriskt åtskild från Distriktsveterinärerna ska
säkerställa tillgången till veterinärer enligt 10 § genom
upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
eller genom att ge uppdrag till Distriktsveterinärerna.
Distriktsveterinärerna får lämna anbud i sådana
upphandlingar.

23 § Distriktsveterinärerna får endast vara etablerade där
det krävs för att säkerställa tillgången till veterinärer
enligt 10 §. Avdelningen ska utföra de uppgifter som anges i
11 § samt får utföra de uppgifter som anges i 12 §.

Veterinärer vid avdelningen får utföra uppgifter som
officiella veterinärer samt andra offentliga uppdrag.

Anställningar och uppdrag

24 § Generaldirektören är myndighetschef.

25 § Har upphävts genom förordning (2014:869).

26 § Vid myndigheten ska det finnas en veterinärchef.

Veterinärchefen ska vara Sveriges ombud vid
Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) och vid den
europeiska mul- och klövsjukekommissionen (EUFMD) inom FN:s
livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Veterinärchefen
ska också vara Sveriges officielle chefsveterinär (CVO) inom
EU.

Särskilda organ

27 § Vid myndigheten ska det finnas ett rådgivande organ i
form av ett råd för samverkan, övergripande planering,
styrning och andra frågor av strategisk betydelse för
hanteringen av stöd till jordbruket och landsbygden.

Rådet består av generaldirektören och högst sju andra
ledamöter samt sex ersättare. Generaldirektören är
ordförande. Ledamöter och ersättare ska vara anställda vid
Statens jordbruksverk eller länsstyrelserna och utses av
myndigheten för en bestämd tid. Förordning (2014:869).

28 § Inom myndigheten ska det finnas djurförsöksetiska
nämnder. De djurförsöksetiska nämndernas uppgift är att pröva
ärenden enligt 21 § djurskyddslagen (1988:534). Närmare
bestämmelser om nämndernas organisation och sammansättning
finns i djurskyddsförordningen (1988:539).

28 a § Inom myndigheten ska det finnas ett rådgivande organ i
form av en nationell kommitté som ska fullgöra de uppgifter
som framgår av artikel 49 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur
som används för vetenskapliga ändamål, i den ursprungliga
lydelsen.

Myndigheten får meddela föreskrifter om kommitténs
sammansättning och arbetsformer. Förordning (2014:869).

Personalansvarsnämnd

29 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

30 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

31 § Myndigheten får ta ut avgifter för verkets
uppdragsverksamhet som rör

– Distriktsveterinärerna,

– vattenhushållning,

– laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra
undersökningar av utsäde och växtsorter,

– kvalitetsanalys av foderspannmål och kvarnspannmål,

– verksamhet som avses i 16 §, och

– tjänsteexport som bedrivs enligt 7 a §.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas
storlek. Förordning (2014:869).