Förordning (2009:1466) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2010

SFS nr
2009:1466
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2009-11-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1091
Upphävd
2010-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1580

1 § Har upphävts genom förordning (2009:1580).

2 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 4 a § lagen
(1994:1776) om skatt på energi att för fossilt kol i
hushållsavfall ska för år 2010 energiskatt betalas med 160
kronor per 1 000 kilogram fossilt kol och koldioxidskatt med
3 840 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol.

3 § Har upphävts genom förordning (2009:1580).

Övergångsbestämmelser

2010:1091

Den upphävda förordningen gäller fortfarande för förhållanden
som hänför sig till tiden före utgången av september 2010.