Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer

SFS nr
2009:1474
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2009-12-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1242

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 13 §
regeringsformen.

Uppgifter

2 § En viltförvaltningsdelegation är ett organ inom
länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör
viltförvaltningen inom länet.

3 § En viltförvaltningsdelegation ska besluta om övergripande
riktlinjer för

1. viltförvaltningen inom länet,

2. skötsel av älgstammen och i förekommande fall för skötsel
av hjort- och vildsvinsstammarna,

3. licensjakt och skyddsjakt inom länet, och

4. bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen
(2001:724). Förordning (2010:242).

4 § En viltförvaltningsdelegation ska pröva frågor om
godkännande av

1. det förslag till miniminivåer för förekomsten av björn,
lo, varg och järv i länet som enligt 4 § första stycket
förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv,
lo och kungsörn ska lämnas till samverkansrådet, och

2. den rovdjursförvaltningsplan för länet som ska upprättas
enligt 7 § första stycket förordningen om förvaltning av
björn, varg, järv, lo och kungsörn. Förordning (2013:1131).

Sammansättning

5 § Landshövdingen är ordförande i
viltförvaltningsdelegationen. Vid landshövdingens frånvaro
ska landshövdingens ställföreträdare vara ordförande i
delegationen.

6 § En viltförvaltningsdelegation består, utöver ordföranden,
av

1. fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses
efter förslag av landstinget,

2. en ledamot som har särskild kunskap i frågor om
trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses efter förslag
av Polismyndigheten,

3. en ledamot som representerar jakt- och
viltvårdsintresset,

4. en ledamot som representerar naturvårdsintresset,

5. en ledamot som representerar friluftsintresset,

6. en ledamot som representerar ägare och brukare av
jordbruksmark,

7. en ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism,
och

8. en ledamot som representerar skogsnäringen.

Ledamöterna i första stycket 3–8 ska utses efter förslag av
den eller de berörda intresseorganisationerna i länet.

I län med en rennäringsdelegation ska en av de politiska
företrädarna enligt första stycket 1 utses efter samråd med
Sametinget. Förordning (2014:1242).

7 § Utöver det som anges i 6 § ska en delegation i ett län
med

1. yrkesfiske ha en ledamot som representerar yrkesfisket,

2. fäbodbruk ha en ledamot som representerar fäbodbruket,

3. rennäringsdelegation ha en ledamot som representerar
rennäringen, och

4. rennäring ha en ledamot som utses efter samråd med
Sametinget.

Ledamöterna i första stycket 1–3 ska utses efter förslag av
den eller de berörda intresseorganisationerna i länet.

8 § För varje ledamot ska det finnas en ersättare. Det som i
6 och 7 §§ sägs om ledamöter gäller även för deras ersättare.

9 § Länsstyrelsen utser ledamöter och ersättare i
delegationen. När ledamöterna och ersättarna utses ska en
jämn könsfördelning eftersträvas.

Ledamöterna och ersättarna ska vara folkbokförda i länet
eller, när det är fråga om rennäringsutövare, vara medlemmar
i en sameby som är registrerad hos Sametinget. De ska utses
för en uppdragsperiod som inte är längre än fyra år. När
perioden löpt ut för en ledamot eller ersättare, får han
eller hon utses för en ny period. Om en ledamot eller
ersättare avgår, ska en ny ledamot eller ersättare utses för
återstoden av perioden. Förordning (2013:1131).

Kompetensutveckling

10 § En vilförvaltningsdelegation ska sträva efter en
förlöpande kompetensutveckling hos ledamöterna i frågor om
viltförvaltning.

Beslutsfattande

11 § Ärenden vid viltförvaltningsdelegationen bereds av
anställda vid länsstyrelsen i samråd med ordföranden.

12 § En viltförvaltningsdelegation är beslutför när
ordföranden och minst tre fjärdedelar av de andra ledamöterna
är närvarande.

Om delegationen inte är enig om ett beslut, ska omröstning
ske. Vid omröstning ska den mening gälla som omfattas av mer
än hälften av ledamöternas röster. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.

13 § Den som, i en fråga som en viltförvaltningsdelegation
ska avgöra, vill anmäla avvikande mening enligt 19 § första
eller andra stycket förvaltningslagen (1986:223) ska göra det
innan sammanträdet med delegationen avslutas.

14 § Det ska föras protokoll över
viltförvaltningsdelegationens sammanträden.