Förordning (2009:1476) med instruktion för Naturvårdsverket

SFS nr
2009:1476
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
2009-12-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:989
Upphävd
2013-01-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:843

Uppgifter

1 § Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet
för verksamhet som rör klimat och luft, mark, biologisk
mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall,
miljöövervakning och miljöforskning. Naturvårdsverket har en
central roll i miljöarbetet och ska vara pådrivande, stödjande
och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken.

Naturvårdsverket ska främja en hållbar utveckling med
utgångspunkt i den ekologiska dimensionen. Det generationsmål
och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt ska vara
vägledande i arbetet. Förordning (2011:620).

2 § Naturvårdsverket ska inom ramen för miljömålssystemet
samordna miljömålsuppföljningen och
miljöinformationsförsörjningen samt vägleda de myndigheter som
har ett ansvar i miljömålssystemet.

Naturvårdsverket ska samordna uppföljning och utvärdering av
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara
naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Myllrande våtmarker,
Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv.
Förordning (2011:620).

3 § Naturvårdsverket ska särskilt

1. ansvara för den centrala tillsynsvägledningen,

2. samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett
effektivt tillsynsarbete,

3. bevaka allmänna miljövårdsintressen i mål och ärenden där
miljöbalken tillämpas och som handläggs hos myndigheter och
domstolar samt lämna verkets synpunkter tidigt i processen,

4. delta i miljöprövningar som gäller frågor som är
principiellt viktiga eller har stor betydelse för miljön,

5. vägleda statliga myndigheter i deras miljöledningsarbete,

6. verka för att miljökvalitetsmålen nås genom att följa och
utvärdera miljöarbetet och vid behov föreslå åtgärder för
arbetets utveckling,

7. i samråd med Havs- och vattenmyndigheten fördela medel för
miljöövervakning, uppföljning av miljökvalitetsmålen och
internationell rapportering och efter samråd med övriga
berörda myndigheter och organisationer ansvara för
genomförandet av miljöövervakningen samt beskriva och
analysera miljötillståndet inom sitt ansvarsområde,

8. följa upp och utveckla arbetet med
miljöinformationsförsörjning och ansvara för den övergripande
administrativa samordningen av miljöövervakningen,

9. samråda med andra berörda myndigheter och

a) varje år göra en samlad redovisning av myndigheternas
uppföljning och prognos av utvecklingen i förhållande till
miljökvalitetsmålen,

b) regelbundet göra en fördjupad utvärdering av möjligheterna
att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen samt i en
rapport till regeringen ge en samlad bild av myndigheternas
utvärdering, och

c) utveckla, följa upp och utvärdera tillämpningen av
samhällsekonomiska analyser inom miljömålssystemet,

10. finansiera miljöforskning av hög kvalitet till stöd för
verkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete,

11. göra kunskaper om miljön och miljöarbetet tillgängliga för
myndigheter, allmänhet och andra berörda,

12. ansvara för nationell samordning och prioritering när det
gäller avhjälpande av sådana föroreningsskador och allvarliga
miljöskador som avses i 10 kap. miljöbalken,

13. ansvara för administration, uppföljning och utvärdering av
de statliga bidrag som omfattas av förordningen (2004:100) om
avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant
avhjälpande,

14. förvärva värdefulla naturområden för statens räkning,

15. samverka med Havs- och vattenmyndigheten i frågor som har
betydelse för havs- och vattenmiljön,

16. verka för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras
och utvecklas,

17. ansvara för frågor om jakt och vilt enligt
jaktlagstiftningen,

18. verka för att avfallshanteringen i fråga om kapacitet och
metoder är effektiv för samhället och enkel för konsumenterna,

19. samordna myndigheternas arbete avseende omgivningsbuller,
och

20. vara medlem i en sådan ideell förening som avses i 2 §
Laponiaförordningen (2011:840). Förordning (2011:843).

4 § Naturvårdsverket ska delta i det arbete på miljöområdet
som regeringen bedriver inom EU och internationellt.

Naturvårdsverket ska inom sitt ansvarsområde särskilt

1. bidra med underlag och expertkunskap,

2. delta vid möten i samråd med Regeringskansliet och
rapportera från mötena,

3. bidra till Sveriges politik för global utveckling och
genomförandet av politiken,

4. bedriva grannlands- och utvecklingssamarbete,

5. ansvara för internationell rapportering inom sitt
ansvarsområde,

6. vid sitt deltagande i den Europeiska kommissionens
arbetsgrupper tidigt bedöma konsekvenserna av viktigare
förslag och ge berörda aktörer möjlighet att lämna synpunkter
till verket, och

7. när Europeiska kommissionen har lämnat ett slutligt
förslag till EU-lagstiftning, skyndsamt redovisa en
konsekvensbedömning av förslaget till Regeringskansliet.

5 § Naturvårdsverket får i tvister om skadestånd enligt 32
kap. miljöbalken väcka offentlig grupptalan enligt 32 kap.
13 § miljöbalken och lagen (2002:599) om grupprättegång, när
verket anser att det är nödvändigt för att tillgodose
angelägna allmänna miljöintressen.

6 § Naturvårdsverket ska se till att de regelverk och rutiner
som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och
enkla för medborgare och företag.

7 § Naturvårdsverket ska inom sitt verksamhetsområde bistå
Statens jordbruksverk med sådant underlag som behövs för
information, utbildning, tillsyn och hur avvikelser ska
bedömas från stödsynpunkt när det gäller verksamhetskrav
enligt förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för
jordbrukare, m.m. och förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Ledning

8 § Naturvårdsverket leds av en myndighetschef.

Insynsråd

9 § Vid Naturvårdsverket ska det finnas ett insynsråd som
består av högst tio ledamöter.

10 § Har upphävts genom förordning (2010:1476).

11 § Har upphävts genom förordning (2010:1476).

12 § Har upphävts genom förordning (2010:1476).

13 § Har upphävts genom förordning (2010:1476).

Tillsyns- och föreskriftsrådet

14 § Inom Naturvårdsverket finns Tillsyns- och
föreskriftsrådet som är ett rådgivande organ för samråd och
samverkan för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn
och föreskrifter enligt miljöbalken samt EU-förordningar och
EU-direktiv inom miljöbalkens område.

15 § Tillsyns- och föreskriftsrådet ska

1. identifiera behov av samsyn och samverkan,

2. vid behov ta initiativ till ökad samsyn och samverkan,

3. ansvara för att det sker ett erfarenhets- och
informationsutbyte med övriga myndigheter som har ett
centralt ansvar för tillsynsvägledning inom miljöbalkens
område, och

4. föra ett register över

a) samtliga förordningar och föreskrifter som är utfärdade
med stöd av miljöbalken,

b) samtliga allmänna råd inom miljöbalksområdet som är
utfärdade av myndigheterna, och

c) de EU-förordningar och EU-direktiv som rör
miljöbalksområdet med uppgifter om hur direktiven genomförs i
svensk rätt.

16 § Tillsyns- och föreskriftsrådet ska varje år lämna en
skriftlig rapport till regeringen med en redovisning och
utvärdering av föregående års verksamhet.

17 § Tillsyns- och föreskriftsrådet består av företrädare för
Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Socialstyrelsen,
Statens jordbruksverk, Havs- och vattenmyndigheten och
Generalläkaren. Dessutom ska det i rådet finnas två ledamöter
som företräder kommunerna och två ledamöter som företräder
länsstyrelserna. Förordning (2011:620).

Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald

18 § Inom Naturvårdsverket finns Vetenskapliga rådet för
biologisk mångfald som är ett rådgivande organ med uppgift
att

1. medverka i rådgivningen till regeringen i vetenskapliga
frågor som rör biologisk mångfald,

2. följa nationell och internationell utveckling inom
forskningsområden som rör rådets verksamhet, och

3. medverka i det arbete som föranleds av att Sverige är part
till FN:s konvention om biologisk mångfald och andra
internationella instrument med anknytning till frågor om
biologisk mångfald.

Anställningar och uppdrag

19 § Generaldirektören är myndighetschef.

20 § Regeringen utser för en bestämd tid ordförande och
övriga ledamöter i Tillsyns- och föreskriftsrådet och
Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald.
Förordning (2010:1111).

Personalfrågor

21 § Vid Naturvårdsverket ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

22 § Naturvårdsverket ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Tillämpning av vissa förordningar

23 § Naturvårdsverket ska tillämpa
internrevisionsförordningen (2006:1228).

Överklagande

24 § Beslut av myndighetschefen om fördelning av
Naturvårdsverkets anslag för forskning får inte överklagas.