Förordning (2009:1482) med instruktion för Boverket

SFS nr
2009:1482
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-12-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:546
Upphävd
2012-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1158

Uppgifter

1 § Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om

1. byggd miljö,

2. hushållning med mark- och vattenområden,

3. fysisk planering,

4. byggande och förvaltning av bebyggelse, och

5. boende.

Boverket ansvarar också för den centrala administrationen av
statliga stöd och bidrag inom sitt verksamhetsområde.

2 § Boverket ska i frågor inom sitt verksamhetsområde verka
för

1. en ökad kunskap hos kommuner, statliga myndigheter och
andra berörda,

2. en hållbar utveckling med utgångspunkt i den sociala,
ekologiska och ekonomiska dimensionen,

3. en god arkitektur och en ändamålsenlig utformning av den
bebyggda miljön i samhällsplanering och byggande,

4. samordning av de statliga myndigheternas arbete med att ta
fram underlag för tillämpningen av 3–5 kap. och 6 kap.
19–21 §§ miljöbalken samt plan- och bygglagen (2010:900),

5. en omställning till ett ekologiskt uthålligt energisystem,
och

6. en planeringsberedskap för vindkraft i enlighet med den
planeringsram som riksdagen har beslutat.
Förordning (2011:1158).

3 § Boverket ska särskilt

1. bygga upp och sprida kunskap om sektorns miljöpåverkan och
utveckling,

2. beakta de konsekvenser som verkets beslut och verksamhet
kan få för funktionshindrade, barn, ungdomar, äldre och
personer med utländsk bakgrund samt för boendesegregation,
folkhälsa och jämställdhet,

3. i förhållande till myndigheter, allmänheten och andra
berörda aktivt ge råd och stöd,

4. utöva tillsyn, ge tillsynsvägledning och ha uppsikt i
enlighet med lagar och förordningar,

5. aktualisera statistik, följa och analysera utvecklingen på
bostadsmarknaden, såväl i nationellt perspektiv som på
regional nivå,

6. följa och analysera tillämpningen av plan- och
bygglagstiftningen,

7. utveckla verifierbara funktionskrav i byggreglerna samt
följa och analysera tillämpningen av dessa,

8. följa utvecklingen av frågor inom verkets verksamhetsområde
och vid behov föreslå åtgärder för att syftet med regler och
andra styrmedel ska nås, och

9. samordna, utveckla, följa upp och utvärdera de statliga
stöd och bidrag som Boverket har ett centralt
administrationsansvar för, redogöra för resultat och
fördelning samt informera om stöden och bidragen.
Förordning (2011:1158).

4 § Boverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för
handikappfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde.

Boverket ska inom ramen för ansvaret enligt första stycket
vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till
andra berörda parter. Förordning (2011:1158).

5 § Boverket ska

1. inom sitt verksamhetsområde verka för att det
generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som
riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå
åtgärder för miljöarbetets utveckling, samt

2. samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga
om miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Boverket ska i fråga om sitt miljöarbete enligt första stycket
rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om
vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:1158).

6 § Boverket ska delta i det arbete inom sitt
verksamhetsområde som regeringen bedriver inom EU och
internationellt.

Boverket ska särskilt

1. bidra med underlag och expertkunskap,

2. delta vid möten i samråd med Regeringskansliet och
rapportera från mötena,

3. samverka med myndigheter och organisationer i andra länder
i frågor som ligger inom verkets ansvarsområde samt bedriva
utvecklingssamarbete,

4. följa, redovisa och medverka i internationellt samarbete
som syftar till att harmonisera regler för byggnader och
byggprodukter,

5. ansvara för samordning och stöd vid genomförande av EU-
direktiv,

6. ansvara för internationell rapportering inom sitt
ansvarsområde,

7. vid sitt deltagande i Europeiska kommissionens
arbetsgrupper tidigt bedöma konsekvenserna av viktigare
förslag och ge berörda aktörer möjlighet att lämna synpunkter
till verket,

8. löpande följa och redovisa hur fysisk samhällsplanering
och bebyggelseutveckling, bostadsfrågorna och
förutsättningarna för den nationella bostadspolitiken
utvecklas inom EU,

9. uppmärksamma förslag till nya och ändrade EU-regler,
rättsutvecklingen i övrigt samt följa annan utveckling inom
EU som kan ha betydelse för den svenska bostadssektorn, och

10. när Europeiska kommissionen har lämnat ett slutligt
förslag till EU-lagstiftning, skyndsamt redovisa en
konsekvensbedömning av förslaget till Regeringskansliet.

6 a § Boverket ska

1. aktualisera och följa såväl statistik som analyser med
inriktning på bostadsmarknader och byggande i ett nordiskt
perspektiv, och

2. analysera skillnaderna mellan de nordiska ländernas
utveckling när det gäller bostadsbyggande, inklusive ländernas
olika förutsättningar och andra orsaker till skillnaderna.
Förordning (2011:1158).

7 § Boverket får, inom ramen för full kostnadstäckning,
bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens
uppgifter och verksamhetsområde.

8 § Boverket ska se till att de regelverk och rutiner som
myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla
för medborgare och företag.

Ledning

9 § Boverket leds av en myndighetschef.

Insynsråd

10 § Vid Boverket ska det finnas ett insynsråd som består av
högst tolv ledamöter. Förordning (2011:1158).

Samlingslokaldelegationen

11 § Inom Boverket finns Samlingslokaldelegationen som är ett
särskilt beslutsorgan. Delegationen avgör ärenden om statligt
stöd till allmänna samlingslokaler, vissa icke-statliga
kulturlokaler och folkparksteatrar.

Delegationen avgör inte ärenden som rör regelgivning eller
förslag till anslagsframställningar.

12 § Samlingslokaldelegationen består av en ordförande och
högst åtta andra ledamöter.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst fyra
andra ledamöter är närvarande.

13 § Samlingslokaldelegationen ansvarar själv för sina
beslut.

Samlingslokaldelegationen ansvarar för sin verksamhet inför
myndighetschefen.

14 § Myndighetschefen ansvarar inför regeringen för att
Samlingslokaldelegationen tilldelas medel och resurser i
övrigt för sin verksamhet samt för att delegationens
verksamhet bedrivs författningsenligt och effektivt och att
den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

15 § Generaldirektören är myndighetschef.

16 § Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i
Samlingslokaldelegationen för en bestämd tid. Delegationen
utser inom sig en vice ordförande.

Personalfrågor

17 § Vid Boverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

18 § Boverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Internrevision

19 § Boverket ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228).

Avgifter

20 § Boverket får ta ut avgifter för den verksamhet som anges
i 7 §, besluta om avgifternas storlek och disponera
avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1158).