Förordning (2009:1491) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2010

SFS nr
2009:1491
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2009-11-26

Regeringen fastställer enligt 2 § första stycket lagen
(1994:1563) om tobaksskatt den mest efterfrågade
priskategorin av cigaretter till 50 kronor per förpackning
med 20 cigaretter. Minimipunktskatten på cigaretter enligt
samma bestämmelse fastställs till 1 krona och 29 öre per
cigarett för år 2010.