Förordning (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting

SFS nr
2009:1533
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2009-12-17

Allmänna bestämmelser

1 § Syftet med denna förordning är att bidra till att
kommuner och landsting föregår som goda exempel för en
effektiv användning av energi i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5
april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och om
energitjänster och om upphävande av rådets direktiv
93/76/EEG. Förordningens syfte är också att bidra till att de
av riksdagen antagna målen för energieffektivisering ska
uppnås.

2 § Om det finns medel, får statligt stöd lämnas till
kommuner och landsting enligt denna förordning. Stödet får
avse kostnader för kommunens eller landstingets strategiska
arbete med energieffektivisering ur ett systemperspektiv i
den egna verksamheten.

Stödet får inte användas vid upprättandet av
energideklarationer enligt lagen (2006:985) om
energideklaration för byggnader.

Förutsättningar för stöd

3 § Kommunen eller landstinget ska förbinda sig att

1. fastställa en strategi för energieffektivisering,

2. aktivt arbeta för att genomföra strategin, och

3. genomföra minst två av de åtgärder som framgår av
förordningen (2009:893) om energieffektiva åtgärder för
myndigheter.

4 § Strategin enligt 3 § ska innehålla mål för den
energieffektivisering kommunen eller landstinget avser att
uppnå till och med år 2014 och år 2020. Strategin ska även
innehålla en handlingsplan för arbetet med
energieffektivisering.

Stödets storlek

5 § Det årliga stödbeloppet för kommuner beräknas utifrån
antalet invånare i kommunen den 31 december året före det år
som utbetalningen avser. Om ansökan om stöd kommer in efter
den 30 juni, betalas dock endast halva det belopp ut som
framgår av andra stycket.

Om kommunen har

1. mindre än 30 000 invånare uppgår beloppet till 280 000
kronor,

2. 30 000–59 999 invånare uppgår beloppet till 315 000
kronor,

3. 60 000–99 999 invånare uppgår beloppet till 345 000
kronor,

4. 100 000–199 999 invånare uppgår beloppet till 385 000
kronor,

5. 200 000 eller fler invånare uppgår beloppet till 435 000
kronor.

6 § Det årliga stödbeloppet för landsting beräknas utifrån
antalet invånare i länet den 31 december året före det år som
utbetalningen avser. Om ansökan om stöd kommer in efter den
30 juni, betalas dock endast halva det belopp ut som framgår
av andra stycket.

Om länet har

1. mindre än 200 000 invånare uppgår beloppet till 315 000
kronor,

2. 200 000–299 999 invånare uppgår beloppet till 345 000
kronor,

3. 300 000–499 999 invånare uppgår beloppet till 385 000
kronor,

4. 500 000 eller fler invånare uppgår beloppet till 435 000
kronor.

Ansökan och utbetalning

7 § Statens energimyndighet beslutar i ärenden om stöd enligt
denna förordning.

Ansökan om stöd ska göras skriftligt till Statens
energimyndighet.

8 § Ett beslut om stöd ska avse perioden till och med år
2014. Det ska framgå av beslutet när strategin enligt 3 § 1
senast ska ha kommit in till Statens energimyndighet.

Stödet betalas ut i förskott för varje kalenderår. Första
utbetalningen får göras efter att beslut om stöd har fattats
av Statens energimyndighet. Övriga utbetalningar får göras
först efter att rapport enligt 12 § har kommit in till
myndigheten.

9 § Statens energimyndighet får besluta att inte längre
betala ut stöd om

1. mottagaren av stödet inte lämnar den rapport som avses i
12 §,

2. stödet har använts för något annat ändamål än det varit
avsett för, eller

3. om mottagaren av stödet inte har följt det som anges i 3
§.

Återbetalning och återkrav

10 § Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. stödet har använts för något annat ändamål än det varit
avsett för, eller

2. mottagaren av stödet inte har följt det som anges i 3 §.

11 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 10
§, ska Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis
kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får
Statens energimyndighet efterge kravet på återbetalning helt
eller delvis.

Rapportering

12 § Kommuner och landsting som har beviljats stöd ska varje
år rapportera till myndigheten om
energieffektiviseringsarbetet för föregående år.

Rapporten för första året ska innehålla en redovisning av hur
stödet har använts och en redovisning av vilka av de åtgärder
som anges i förordningen om energieffektiva åtgärder för
myndigheter, som kommunen eller landstinget avser att
genomföra.

Rapporterna för övriga år ska innehålla en redovisning av hur
stödet har använts, vilka åtgärder enligt handlingsplanen och
enligt förordningen om energieffektiva åtgärder för
myndigheter som har genomförts och effekterna av de
genomförda åtgärderna.

Information och uppföljning

13 § Statens energimyndighet ska bistå de kommuner och
landsting som beviljats stöd enligt denna förordning med
information och råd om energieffektivisering.

Statens energimyndighet ska följa upp och utvärdera lämnat
stöd.

Bemyndigande

14 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om hur
strategin enligt 4 § ska utformas och om mätning och
rapportering av effekterna enligt 12 § tredje stycket.

Statens energimyndighet får även meddela de närmare
föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning.

Överklagande

15 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.