Förordning (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden

SFS nr
2009:1561
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2009-12-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:263

1 § Extra ersättning enligt denna förordning lämnas till
kommuner som senast den 31 mars 2010 träffar överenskommelser
med Migrationsverket om flyktingmottagande enligt 1 §
förordningen (1990:927) om statlig ersättning för
flyktingmottagande m.m. som gäller för år 2010.

Extra ersättning lämnas utöver den ersättning som lämnas
enligt förordningen om statlig ersättning för
flyktingmottagande m.m.

2 § Extra ersättning lämnas för

1. utlänningar som har överförts till Sverige med stöd av ett
särskilt regeringsbeslut,

2. utlänningar som har fått uppehållstillstånd och som har
tagits emot i kommunen efter att ha varit registrerade vid en
förläggning för asylsökande,

3. andra utlänningar som har fått uppehållstillstånd med
tillämpning av 5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),
och

4. utlänningar som har fått uppehållstillstånd på grund av
sin anknytning till en sådan utlänning som avses i 1–3, och
som ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att den
utlänningen först togs emot i en kommun.

3 § Den extra ersättningen är

1. 10 000 kronor för varje utlänning som tas emot för
bosättning i en kommun under tiden den 1 januari–30 november
2010, och

2. 20 000 kronor för varje utlänning som tas emot för
bosättning i en kommun under tiden den 1 januari–30 november
2010 och som vid mottagandet fyllt 18 men inte 65 år och
uppfyller något av villkoren enligt 4 §.

Migrationsverket beslutar om och betalar ut sådan ersättning.

4 § Extra ersättning enligt 3 § första stycket 2 lämnas för
personer som inom en tolvmånadersperiod

1. har haft arbetspraktik eller arbete genom anställning i
minst fem månader på minst halvtid, eller

2. har uppnått minst betyget Godkänt i svenskundervisning för
invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning enligt 13 kap.
skollagen (1985:1100) enligt

a) kurs B på studieväg 1,

b) kurs C på studieväg 2, eller

c) kurs D på studieväg 3.
Förordning (2010:263).

5 § En tolvmånadersperiod enligt 4 § räknas från tidpunkten
för mottagandet i den kommun som först tog emot utlänningen.
Tidpunkten för mottagandet ska anses vara den dag då
utlänningen togs emot från en förläggning, eller då
utlänningen enligt uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt
lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i
Skatteverkets folkbokföringsverksamhet för första gången
folkbokfördes i kommunen.

Om utlänningen flyttar till en ny kommun inom tre månader
från mottagandet i den kommun som först tog emot utlänningen,
ska tidsperioden räknas från tidpunkten då utlänningen enligt
uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen om behandling
av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
folkbokfördes i den nya kommun som utlänningen flyttat till.

6 § Extra ersättning enligt 3 § första stycket 1 lämnas till
den kommun där utlänningen är folkbokförd efter sex månader
från tidpunkten för mottagandet i den kommun som först tog
emot utlänningen.

Ersättningen ska betalas ut senast två månader efter det att
rätten till ersättning har uppkommit.

7 § Extra ersättning enligt 3 § första stycket 2 lämnas efter
redovisning från kommunen till Migrationsverket av uppgifter
som visar att något av villkoren enligt 4 § är uppfyllda.
Sådan redovisning ska ske vid utgången av varje kvartal.

Ersättningen ska betalas ut senast två månader efter utgången
av det kvartal under vilket redovisningen enligt första
stycket har lämnats.

Ersättning får betalas ut efter redovisning som har skett
senast den 31 december 2012.

8 § Kommuner är skyldiga att lämna de uppgifter till
Migrationsverket som krävs för att verket ska kunna pröva
deras rätt till ersättning enligt denna förordning.

9 § Ersättning som en kommun mottagit enligt denna förordning
får krävas tillbaka helt eller delvis om den utbetalats till
följd av att kommunen lämnat oriktiga eller ofullständiga
uppgifter.

10 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

11 § Migrationsverket får meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.