Förordning (2009:1562) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2010 års val

SFS nr
2009:1562
Departement/myndighet
Justitiedepartementet D
Utfärdad
2009-12-17

1 § För sin medverkan vid 2010 års val ska kommunerna få
statsbidrag med

1. dels 30 000 kronor per kommun,

2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel
av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till
kommunfullmäktige, beräknat efter en fingerad valdag den 1
mars 2010, multiplicerat med 101 300 000 kronor, varvid
brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal.

Valmyndigheten ska fastställa statsbidraget samt betala ut
bidraget till kommunerna senast den 30 april 2010.

Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.