Förordning (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning

SFS nr
2009:1577
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2009-12-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1532

Tillämpningsområde och syfte

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till
kartläggning av ett företags energianvändning i syfte att
uppnå en effektiv användning av energi.

Definitioner

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har
samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr
651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av
stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt
artiklarna 107 och 108 i fördraget. Förordning (2014:1532).

Förutsättningar för stöd

3 § Stöd får endast lämnas i enlighet med de villkor som
anges i kapitel I och i artikel 49 i kommissionens förordning
(EU) nr 651/2014.

Stöd enligt denna förordning får lämnas endast om det finns
medel. Förordning (2014:1532).

4 § Stöd får lämnas till företag som har en slutlig
användning av energi på mer än 0,3 GWh per år.

Om ett företag med verksamhet inom primär produktion av
jordbruksprodukter omfattar minst 100 djurenheter får stöd
dock lämnas till företaget även om det inte uppfyller kravet
i första stycket. Förordning (2014:1532).

5 § Stöd får inte lämnas om

1. energikartläggningen omfattar en byggnadsägares
skyldigheter enligt lagen (2006:985) om energideklarationer,

2. företaget deltar i program för energieffektivisering
enligt lagen (2004:1196) om program för
energieffektivisering, eller

3. företaget omfattas av skyldigheten att göra en
energikartläggning enligt lagen (2014:266) om
energikartläggning i stora företag. Förordning (2014:352).

6 § Energikartläggningen ska innehålla förslag till åtgärder
för energieffektivisering.

7 § Det företag som har beviljats stöd ska upprätta en
energiplan som visar resultatet av energikartläggningen och
vilka av de åtgärder som föreslås där som företaget har för
avsikt att genomföra.

Stödets storlek

8 § De stödberättigande kostnaderna är kostnaderna för
energikartläggningen.

Stödet får uppgå till högst 50 procent av de stödberättigande
kostnaderna, dock högst 50 000 kronor. Förordning (2014:1532).

Ansökan och utbetalning

9 § Statens energimyndighet beslutar i ärenden om stöd enligt
denna förordning.

Ansökan om stöd ska göras skriftligt till Statens
energimyndighet. En ansökan om stöd ska ha kommit in till
myndigheten innan energikartläggningen beställs.

10 § En ansökan om stöd ska innehålla uppgifter om

1. företagets namn, antal anställda, årsomsättning och
balansomslutning,

2. vilken verksamhet som ska kartläggas och platsen för
kartläggningen,

3. mängden slutligt använd energi för föregående kalenderår
eller uppgift om antalet djurenheter som företaget omfattar,

4. huruvida företaget har skyldighet att upprätta en
energideklaration enligt lagen (2006:985) om
energideklaration för byggnader,

5. projektets start- och slutdatum,

6. kostnad för kartläggningen och det finansieringsbelopp som
behövs, och

7. huruvida sökanden har sökt eller fått annan offentlig
finansiering eller finansiering från Europeiska unionen för
samma stödberättigande kostnader. Förordning (2014:1532).

11 § Om Statens energimyndighet beslutar att bevilja stöd ska
den även bestämma när energikartläggningen senast ska vara
slutförd.

Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för
att tillgodose syftet med stödet. Villkoren ska framgå av
beslutet.

12 § När energikartläggningen är slutförd ska stödmottagaren
skriftligt begära utbetalning av stödet. En begäran om
utbetalning av stöd ska ha kommit in till Statens
energimyndighet inom sex månader från det att
energikartläggningen, enligt myndighetens beslut, senast ska
vara slutförd.

Till begäran om utbetalning ska stödmottagaren bifoga
energiplanen enligt 7 § och specificerade skriftliga underlag
för att styrka kostnaden för energikartläggningen.

12 a § Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut
till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund
av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett
stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.
Förordning (2014:1532).

13 § Ett beslut om att betala ut stöd ska förenas med villkor
om att stödmottagaren ska lämna de uppgifter som krävs för
uppföljning och utvärdering av stödet. Beslutet får även
förenas med de övriga villkor som krävs för att syftet med
stödet ska tillgodoses. Förordning (2014:1532).

14 § Statens energimyndighet får besluta att ett beviljat
stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

1. den som har ansökt om stödet genom att lämna oriktiga
uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att det
beviljats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av någon annan orsak har beviljats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett det, eller

3. villkoren för stödet inte har följts.

Återbetalning och återkrav

15 § Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 14 §
föreligger.

16 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 15 §,
ska Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis
kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får
Statens energimyndighet efterge kravet på återbetalning helt
eller delvis.

Uppföljning och utvärdering

17 § Statens energimyndighet ska föra det register som avses
i artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2014:1532).

Bemyndigande

18 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om
energikartläggningens innehåll.

Statens energimyndighet får även meddela närmare föreskrifter
om de uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd, i samband
med begäran om utbetalning, inför uppföljning och utvärdering
av stödet samt de övriga föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

19 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut enligt 12 a § och 14 § får dock inte överklagas.
Förordning (2014:1532).