Förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet

SFS nr
2009:1593
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2009-12-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:265

Uppgifter

1 § Riksarkivet är statlig arkivmyndighet och har det
särskilda ansvar för den statliga arkivverksamheten och för
arkivvården i landet som framgår av arkivlagen (1990:782),
arkivförordningen (1991:446) och denna förordning.

2 § Riksarkivet ska ha överinseende över den offentliga
arkivverksamheten och handlägger arkivuppgifter som inte
någon annan myndighet ska handlägga.

3 § Riksarkivet ska ha nationell överblick över
arkivfrågorna och följa arkivverksamheten i landet.

4 § Riksarkivet är arkivmyndighet för

1. statliga myndigheter,

2. sådana organ som avses i 2 kap. 4 § första meningen
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) när det gäller
arkiv som härrör från den verksamhet som avses i bilagan
till offentlighets- och sekretesslagen,

3. sådana enskilda organ som förvarar statliga arkiv med
stöd av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna
handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring,
och

4. Svenska kyrkan när det gäller arkiv som förvaras med stöd
av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar
till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska
delar för förvaring, m.m.

5 § Riksarkivet ska särskilt

1. verka för att sådana myndigheter och organ som avses i 4 §
fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) och
arkivförordningen (1991:446),

2. verka för utveckling av metoder för framställning,
bevarande och tillgängliggörande av handlingar som ett led i
förvaltningsutvecklingen,

3. verka för ändamålsenlig gallring av handlingar,

4. ge kommunerna råd i arkivfrågor och verka för ökad
enhetlighet och samordning mellan den statliga och den
kommunala arkivhanteringen, och

5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan
med andra, exempelvis universitet och högskolor, och
förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.

6 § Riksarkivet får, utöver vad som följer av arkivlagen
(1990:782) och 4 §, ta emot arkivhandlingar från riksdagen
och dess verk, Regeringskansliet och från kommunala
myndigheter.

Riksarkivet får ta emot arkivhandlingar från enskilda om de
är av särskild betydelse för forskning och kulturarv.

Riksarkivet får ta emot kartor och tryck av betydelse för
forskning inom försvarsområdet.

7 § Riksarkivet ska hålla handlingar som har tagits emot för
förvaring tillgängliga.

8 § Riksarkivet ska tillgängliggöra arkiven för forskning och
annat nyttjande, bl.a. genom digitalisering, tjänster för
elektronisk tillgång och information om arkiven.
Förordning (2014:265).

9 § Riksarkivet får tillhandahålla digitaliseringstjänster
som skanning och indexering åt myndigheter och andra
offentliga organ.

10 § Riksarkivet ska främja utvecklingen av enskild
arkivverksamhet genom fördelning av statliga bidrag.
Förordning (2012:814).

11 § Riksarkivet får ge råd till enskilda i arkivfrågor.

12 § Riksarkivet ska i sin verksamhet integrera ett
jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

Riksarkivet ska särskilt främja samverkan med utländska
institutioner och internationella organisationer inom
arkivområdet.

13 § Riksarkivet har hand om statens heraldiska verksamhet
och ska särskilt se till att vapen eller heraldiska emblem
som syftar på staten eller statsmyndigheterna utförs i
enlighet med heraldiska normer. Riksarkivet ska också verka
för att bestämmelser om Sveriges flagga följs.

På uppdrag av kommunerna får Riksarkivet upprätta förslag
till kommunala vapen och genomföra heraldiska utredningar om
sådana vapen. Riksarkivet får också göra andra utredningar
och vidta andra åtgärder på det heraldiska området.

14 § Riksarkivet ska ge ut Svenskt biografiskt lexikon och
Svenskt diplomatarium.

14 a § Riksarkivet ska följa upp det regionala utfallet av
sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:180).

15 § Utöver de uppgifter som Riksarkivet har enligt 2–14 §§
får myndigheten inom ramen för sitt verksamhetsområde åta
sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag
åt myndigheter och enskilda, i den mån det inte snedvrider
konkurrensen på marknaden.

Samverkan

15 a § Riksarkivets samverkan med myndigheter och andra
aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Förordning (2014:180).

Ledning

16 § Riksarkivet leds av en myndighetschef.

17 § Vid Riksarkivet ska det finnas ett insynsråd som består
av högst sex ledamöter.

Organisation

18 § Vid Riksarkivet finns landsarkiv och Krigsarkivet och i
övrigt det antal enheter som myndighetens ledning bestämmer.

Krigsarkivet fullgör Riksarkivets uppgifter för myndigheter
som lyder under Försvarsdepartementet.

19 § Landsarkiv finns i Göteborg, Härnösand, Lund, Uppsala,
Vadstena, Visby och Östersund.

Särskilda organ

20 § Hos Riksarkivet finns en nämnd för heraldisk verksamhet
(Heraldiska nämnden) och ett samarbetsråd för enskilda arkiv.
Förordning (2012:814).

21 § Heraldiska nämnden ska lämna yttrande till Riksarkivet
i ärenden om antagande av kommunala vapen, i ärenden som
avses i 3 § fjärde stycket lagen (1982:268) om Sveriges
riksvapen samt i de andra heraldiska frågor och frågor om
Sveriges flagga som riksarkivarien bestämmer.

Nämnden består av riksarkivarien, som är nämndens
ordförande, och tre andra ledamöter. För varje ledamot ska
det finnas en personlig ersättare.

22 § Samarbetsrådet för enskilda arkiv ska genom samarbete
mellan Riksarkivet och den enskilda arkivsektorn främja
utvecklingen av enskild arkivverksamhet och bevarande av för
kulturarvet betydelsefulla enskilda arkiv i landet.

Samarbetsrådet består av riksarkivarien, som är ordförande, och
högst åtta andra ledamöter. Förordning (2012:814).

23 § Har upphävts genom förordning (2012:814).

24 § Har upphävts genom förordning (2012:814).

Ärendenas handläggning

25 § har upphävts genom förordning (2014:265).

26 § Har upphävts genom förordning (2012:814).

Anställningar och uppdrag

27 § Riksarkivarien är myndighetschef för Riksarkivet.

28 § Andra ledamöter och deras ersättare i Heraldiska
nämnden än ordföranden utses av regeringen för en bestämd
tid. Nämnden utser inom sig vice ordförande.

29 § Andra ledamöter och deras ersättare i samarbetsrådet för
enskilda arkiv än ordföranden utses av riksarkivarien. Bland
ledamöterna ska det finnas företrädare för både Riksarkivet och
enskilda arkiv. Förordning (2012:814).

Personalansvarsnämnd

30 § Vid Riksarkivet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

31 § Riksarkivet ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

32 § Riksarkivet ska ta ut avgifter motsvarande full
kostnadstäckning för

1. material och tjänster, när myndigheten hjälper sådana
myndigheter eller organ som avses i 4 § och 6 § första
stycket med fullgörandet av deras skyldigheter i fråga om
arkiven,

2. digitalt tillgängliggörande som sker vid enheten Svensk
arkivinformation,

3. digitaliseringstjänster som tillhandahålls åt myndigheter
och andra offentliga organ enligt 9 §,

4. uppdrag som utförs inom det heraldiska området enligt 13 §,

5. uppdragsverksamhet enligt 15 §.

Digitalt tillgängliggörande enligt första stycket 2 ska
tillhandahållas folkbibliotek, skolväsendet, folkhögskolor
samt universitet och högskolor utan avgift.
Förordning (2014:265).

33 § Riksarkivet får inom ramen för full kostnadstäckning ta
ut avgifter

1. av sådana myndigheter eller organ som avses i 4 § 1–3 och
6 § första stycket för att ta emot, bevara, vårda och
tillhandahålla arkivhandlingar som överlämnas till
Riksarkivet,

2. av enskilda som avses i 6 § andra stycket för att ta emot,
bevara, vårda och tillhandahålla enskilda arkiv,

3. för sådan rådgivning till kommuner och enskilda som avses
i 5 § 4 och 11 §,

4. för undersökningsuppdrag som går utöver
serviceskyldigheten enligt 4 § förvaltningslagen (1986:223),
och

5. för tillhandahållande av publikationer, föreskrifter och
allmänna råd.

Bestämmelser om kostnadsfria exemplar av myndighetens
författningssamlingar finns i 13 §
författningssamlingsförordningen (1976:725).
Förordning (2014:265).

34 § Trots det som anges i 16 § och 21 § första stycket
avgiftsförordningen (1992:191) får Riksarkivet ta ut en
avgift

1. för kopia av allmän handling och för utskrift av
upptagning för automatisk databehandling även om en
beställning inte omfattar tio sidor, och

2. av staten för kopia eller avskrift av allmän handling,
utskrift av upptagning för automatisk databehandling, kopia
av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av
ljudbandsupptagning samt för bevis och registerutdrag.

35 § Avgifternas storlek bestäms av Riksarkivet.

Riksarkivet får disponera avgiftsinkomsterna.