Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

SFS nr
2009:194
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2009-03-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1458

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser
om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete enligt
67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Hänvisningar

2 § I 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) finns
bestämmelser om

– vilka som kan få skattereduktion (11 §),

– begäran om skattereduktion (12 §),

– definitioner (13 och 14 §§),

– villkor för skattereduktion (15–17 §§),

– underlag för skattereduktion (18 §), och

– skattereduktionens storlek (19 §). Lag (2009:539).

Definitioner

3 § Termer och uttryck som används i denna lag
har samma betydelse och tillämpningsområde som i
inkomstskattelagen (1999:1229), om inget annat anges.

Beslutande myndighet

4 § Beslut enligt denna lag fattas av
Skatteverket.

Belopp

5 § Uppgifter om belopp ska anges i hela krontal så att
öretal faller bort.

Begäran om utbetalning från Skatteverket

Vem som får begära utbetalning från Skatteverket

6 § Om den som kan ha rätt till
skattereduktion för hushållsarbete (köparen) inte har
betalat hela utgiften för hushållsarbetet, får en sådan
utförare som anges i 67 kap. 16 § 1 och 17 §
inkomstskattelagen (1999:1229) begära utbetalning från
Skatteverket enligt 8 §.

Utbetalningens storlek

7 § Utbetalningen får uppgå till ett belopp som motsvarar
mellanskillnaden mellan den debiterade ersättningen för
hushållsarbetet inklusive mervärdesskatt och köparens
faktiska betalning för arbetet till utföraren före begäran om
utbetalning, dock högst till samma belopp som köparen har
betalat.

Utbetalning får inte ske till den del köparens sammanlagda
preliminära skattereduktion enligt 17 § skulle uppgå till ett
belopp som överstiger 50 000 kronor för ett beskattningsår.
Lag (2014:1458).

Begäran om utbetalning

8 § Utbetalning får begäras efter det att hushållsarbetet har
utförts och betalats.

Begäran ska lämnas elektroniskt och ska ha kommit in till
Skatteverket senast den 31 januari året efter det
beskattningsår då arbetet betalades.

Begäran ska vara undertecknad av utföraren eller av den som
är ombud eller annan behörig företrädare för utföraren.

En begäran som lämnats för en utförare som är juridisk
person, anses ha lämnats av utföraren, om det inte var
uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att
företräda utföraren. Lag (2014:1458).

9 § En begäran om utbetalning ska innehålla uppgifter om

1. namn, adress och, om sådant nummer finns,
organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller
motsvarande registreringsnummer för utföraren,

2. personnummer eller samordningsnummer i de fall sådant
nummer finns för köparen,

3. debiterad ersättning för hushållsarbete, debiterad
ersättning för material och debiterad ersättning för annat än
hushållsarbete och material, betalt belopp för hushållsarbete
och den dag som betalningen för hushållsarbetet kommit
utföraren tillhanda,

4. vad hushållsarbetet avsett och antalet arbetade timmar,
och

5. det belopp som utföraren begär som utbetalning från
Skatteverket. Lag (2014:1458).

9 a § En begäran om utbetalning ska i fråga om sådant arbete
som avses i 67 kap. 13 a § inkomstskattelagen (1999:1229)
även innehålla uppgifter om småhusets eller ägarlägenhetens
beteckning.

En begäran om utbetalning ska i fråga om sådant arbete som
avses i 67 kap. 13 b § även innehålla uppgifter om
lägenhetens beteckning samt föreningens eller bolagets
organisationsnummer eller motsvarande. Lag (2009:539).

10 § Har upphävts genom lag (2014:1458).

Skatteverkets beslut om utbetalning

11 § Skatteverket ska snarast fatta beslut om sådan
utbetalning som avses i 7 §.

12 § Utbetalning ska göras till utförarens bank- eller
kreditmarknadsföretagskonto. Lag (2014:1458).

Återbetalning

Underrättelse om felaktig utbetalning

13 § Om Skatteverket har betalat ut ett belopp utan att
mottagaren har varit berättigad till det, ska mottagaren
snarast underrätta Skatteverket om denna utbetalning.

Om utföraren till köparen betalar tillbaka ett belopp, som
tidigare har legat till grund för beslut om utbetalning av
ett belopp från Skatteverket, ska utföraren snarast
underrätta Skatteverket om denna återbetalning.

Beslut om återbetalning

14 § Om Skatteverket har betalat ut ett belopp utan att
mottagaren har varit berättigad till det, ska Skatteverket
snarast besluta att det felaktigt utbetalda beloppet ska
betalas tillbaka.

Om utföraren till köparen betalar tillbaka ett belopp, som
tidigare har legat till grund för beslut om utbetalning av
ett belopp från Skatteverket, ska verket snarast besluta att
återbetalning ska ske med ett belopp som motsvarar vad som
betalats tillbaka till köparen.

Ett beslut om återbetalning får inte meddelas efter utgången
av det sjätte året efter det beskattningsår som utbetalningen
avser.

Inbetalning till konto

15 § Återbetalning ska göras genom insättning på ett särskilt
konto för återbetalning enligt denna lag.

Återbetalningen anses ha gjorts den dag då betalningen har
bokförts på det särskilda kontot.

16 § Återbetalning ska göras senast den sista dagen i månaden
efter den månad då Skatteverket fattat beslutet om
återbetalning.

Preliminär skattereduktion

Den preliminära skattereduktionens storlek

17 § Köparen ska tillgodoräknas preliminär skattereduktion
med

1. ett belopp motsvarande den utbetalning som Skatteverket
enligt 11 § beslutat om till utföraren, och

2. ett belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i
fråga om sådan ersättning för hushållsarbete som har
redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26
kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Om Skatteverket har beslutat om återbetalning enligt 14 §,
ska den tidigare tillgodoräknade preliminära
skattereduktionen minskas med belopp motsvarande den
beslutade återbetalningen.

Den preliminära skattereduktionen får sammanlagt uppgå till
högst 50 000 kronor för ett beskattningsår. Lag (2011:1426).

I vilken ordning olika belopp ska tillgodoräknas

18 § Preliminär skattereduktion ska tillgodoräknas i den
ordning som belopp enligt 17 § första stycket 1 och 2
registreras av Skatteverket.

Skatteverkets meddelande till köparen

19 § Skatteverket ska så snart som möjligt skriftligen
meddela köparen av hushållsarbetet om

1. beslut enligt 11 § om utbetalning,

2. beslut enligt 14 § om återbetalning, och

3. belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga
om sådan ersättning för hushållsarbete som har redovisats i
en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 §
skatteförfarandelagen (2011:1244).

Meddelandet ska innehålla uppgifter om

1. namn, adress och, om sådant nummer finns,
organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller
motsvarande registreringsnummer för utföraren eller annan
mottagare som avses i 13 § första stycket,

2. utbetalt belopp till eller återbetalt belopp från
respektive utförare eller annan mottagare som avses i 13 §
första stycket, och

3. den totala preliminära skattereduktionen som
tillgodoräknats köparen enligt 17 §.

Skatteverket ska på begäran av köparen lämna denne ett
särskilt meddelande om den totala preliminära
skattereduktionen som tillgodoräknats enligt 17 §.
Lag (2011:1426).

Utredning

20 § Den som begär utbetalning enligt 8 § eller underrättar
Skatteverket om felaktig utbetalning enligt 13 § ska ge
Skatteverket tillfälle att granska underlaget för utbetalning
eller återbetalning och lämna de uppgifter som behövs för
granskningen.

Tillfälle att yttra sig

21 § Ett ärende får inte avgöras till nackdel för utföraren
eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket utan
att denne har fått tillfälle att yttra sig i ärendet. Om det
är uppenbart obehövligt, behöver den som ärendet gäller inte
få tillfälle att yttra sig.

Om ett ärende har tillförts uppgifter av någon annan, får det
inte avgöras utan att den som ärendet gäller har underrättats
om uppgifterna och fått tillfälle att yttra sig över dem.

Andra stycket gäller inte om

1. avgörandet inte är till nackdel för den som ärendet
gäller,

2. uppgiften saknar betydelse eller om det av någon annan
anledning är uppenbart obehövligt att den som ärendet gäller
underrättas och får tillfälle att yttra sig,

3. det finns risk att en underrättelse skulle göra det
avsevärt svårare att genomföra beslutet i ärendet, eller

4. avgörandet inte kan skjutas upp.

Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som
följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). Lag (2014:1458).

Ränta

22 § Kostnadsränta tas ut på sådant belopp som enligt 14 §
ska betalas tillbaka efter beslut av Skatteverket. Räntan
beräknas från den dag beloppet betalades ut till och med
dagen för Skatteverkets beslut enligt 14 §.

Kostnadsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar
basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket helt eller
delvis efterge kravet på ränta. Lag (2011:1426).

Verkställighet och betalningssäkring

23 § Om återbetalning enligt denna lag inte görs i rätt tid,
ska fordran lämnas för indrivning. Regeringen får meddela
föreskrifter om att indrivning inte behöver begäras för ett
ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får
verkställighet ske enligt utsökningsbalken.

I fråga om återbetalning enligt denna lag gäller vad som sägs
om betalningssäkring i 46 kap. 2, 5–7 och 9–22 §§, 68 kap.
1 §, 69 kap. 13–18 §§ och 71 kap. 1 § skatteförfarandelagen
(2011:1244). Lag (2014:1458).

Överklagande

24 § Skatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas
till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten. Lag (2014:1458).

Övergångsbestämmelser

2011:1426

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Bestämmelserna om ränta i 22 § tillämpas på ränta som
hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För
ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället
bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen
(1997:483).

2014:1458

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari
2015.

2. Bestämmelserna i 8, 9, 12 och 24 §§ i den nya lydelsen
tillämpas första gången på begäran om utbetalning som avser
arbete som har betalats av köparen efter den 31 mars 2015.

3. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för
begäran om utbetalning som avser arbete som har betalats av
köparen före den 1 april 2015.

4. Bestämmelsen i 23 § i den nya lydelsen tillämpas första
gången på begäran om utbetalning som lämnas efter den 31
januari 2015.

5. Om det finns särskilda skäl får Skatteverket medge
befrielse från skyldigheten enligt 8 § andra stycket att
lämna begäran elektroniskt. Befrielse får medges för högst
sex månader från den dag beslut om befrielse fattats. Ansökan
om befrielse ska göras senast den 30 april 2015.