Förordning (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur

SFS nr
2009:236
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2009-03-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1755

Inledande bestämmelse

1 § Till ledning för fördelning av statliga medel ska
Trafikverket upprätta en nationell plan för
transportinfrastruktur. Planen ska vara
trafikslagsövergripande. Förordning (2010:160).

Planens omfattning

2 § Den nationella planen för transportinfrastruktur ska avse
tolv år och får omfatta

1. investeringar och förbättringar i det statliga
stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar,

2. drift och underhåll samt tjälsäkring, bärighet och
rekonstruktion för hela det statliga vägnätet och tillhörande
gång- och cykelvägar,

3. drift, underhåll, rekonstruktion och investeringar i det
statliga järnvägsnätet, stationer och terminaler,

4. åtgärder för förbättrad miljö längs de befintliga statliga
väg- och järnvägsnäten,

5. räntor och amorteringar för lånefinansierade
investeringar,

6. åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av
transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av
befintlig infrastruktur,

7. investeringar i och förbättringar av busshållplatser längs
det statliga vägnätet om hållplatserna ingår i ett nationellt
prioriterat nät för kollektiv-trafik som ska vara användbart
för personer med funktionsnedsättning.
Förordning (2010:160).

3 § Den nationella planen för transportinfrastruktur får
utöver vad som anges i 2 § innehålla åtgärder som ska
beviljas statlig medfinansiering eller statsbidrag när det
gäller

1. farleder och slussar,

2. drift av icke-statliga flygplatser,

3. regionala kollektivtrafikanläggningar och rullande
järnvägsmateriel, samt

4. drift av enskilda vägar.

Planens inriktning

4 § Planen ska ange

1. den inriktning på investeringar och förbättringsåtgärder
som bedöms ha störst effekt för att uppnå de
transportpolitiska målen,

2. inriktningen på drift och underhåll inklusive åtgärder för
tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion,

3. inriktningen på åtgärder för förbättrad miljö i anslutning
till de statliga väg- och järnvägsnäten,

4. inriktningen på sektorsåtgärder,

5. inriktningen på investeringar i sådana anläggningar och
rullande materiel som avses i 2 § 2, 3 och 9 förordningen
(2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar,

6. en redovisning av inverkan på de transportpolitiska målen.

Planen ska innehålla en tydlig beskrivning av de förväntade
effekterna för transportsystemet som helhet samt en
redogörelse för strategiska överväganden när det gäller vad
som anges i första stycket 1?4.

Transportnät för personer med funktionsnedsättning

5 § Den nationella planen för transportinfrastruktur ska
innefatta en beskrivning av ett för personer med
funktionsnedsättning prioriterat nationellt transportnät
inom vilket infrastrukturen, stationerna och fordonen ska
kunna användas av alla.

Inhämtande av synpunkter och yttranden

6 § Innan den nationella planen för transportinfrastruktur
upprättas ska synpunkter inhämtas från länsstyrelserna,
kommunerna och andra som kan ha ett väsentligt intresse av
planen.

7 § När den nationella planen för transportinfrastruktur har
upprättats ska yttranden över planen inhämtas från berörda
statliga myndigheter, länsstyrelser och organisationer samt
andra som kan ha ett väsentligt intresse av den. Kommunerna
ska ges tillfälle att yttra sig över planen.

8 § Synpunkter och yttranden enligt 6 och 7 §§ ska inhämtas
från

1. ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om
samverkansorgan i länen, och

2. ett landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län. Förordning (2010:1755).

Fastställande av planen m.m.

9 § Den nationella planen för transportinfrastruktur ska
fastställas av regeringen.

10 § Om en väsentlig avvikelse behöver göras från planen, ska
ett förslag till ändrad plan lämnas till regeringen för
beslut.

Innan ett förslag till ändrad plan lämnas till regeringen ska
yttrande inhämtas från de myndigheter, organ och
organisationer som berörs av ändringen.

11 § Trafikverket ska se till att en kopia av den fastställda
planen sänds till

1. berörda statliga myndigheter,

2. länsstyrelserna,

3. samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i
länen,

4. landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län,

5. Försvarsmakten, och

6. kommunerna.
Förordning (2010:1755).

Överklagande

12 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1. Denna förordning träder i kraft den 14 april 2009 och
tillämpas första gången på den nationella planen för
transportinfrastruktur som upprättas och fastställs för åren
2010-2021.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1989:67) om plan
för stomjärnvägar och förordningen (1997:262) om nationell
väghållningsplan.