Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

SFS nr
2009:237
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2009-03-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1130

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig
medfinansiering till

1. regionala kollektivtrafikmyndigheter enligt lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik för investeringar i

a) regionala kollektivtrafikanläggningar,

b) rullande materiel för regional kollektivtrafik på järnväg,
tunnelbana och spårväg med de begränsningar som framgår av
2 § 9, samt

c) fartyg som i regional kollektivtrafik transporterar
personer och gods,

2. regionala kollektivtrafikmyndigheter för åtgärder som ökar
tillgängligheten för funktionshindrade resenärer utöver vad
som följer av de föreskrifter om handikappanpassning som
Trafikverket har meddelat med stöd av 4 § förordningen
(1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik eller de krav
i fråga om tillgänglighet som kan ställas med stöd av plan-
och bygglagen (2010:900),

3. kommuner eller andra organ för byggande av
flygplatsanläggningar med annan huvudman än staten,

4. kommuner för åtgärder för förbättrad miljö och
trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator i den mån dessa
åtgärder går utöver vad som omfattas av gällande kommunalt
ansvar i dessa hänseenden. Förordning (2011:1130).

1 a § Det som gäller regionala kollektivtrafikmyndigheter
enligt 1 § gäller även, efter godkännande från sådana
myndigheter, aktiebolag till vilka befogenhet att ingå avtal
m.m. har överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om
kollektivtrafik. Förordning (2011:1130).

Objekt för vilka medfinansiering får beviljas

2 § Statlig medfinansiering får beviljas för

1. byggande av väg- och gatuanläggningar för regional
kollektivtrafik som tillgodoser ett allmänt
kommunikationsbehov,

2. byggande av spåranläggningar för regional kollektivtrafik
som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov,

3. byggande av stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser
och andra liknande anläggningar för trafikanternas behov vid
regionalt kollektivt resande,

4. byggande av flygplatsanläggningar som tillgodoser ett
allmänt kommunikationsbehov,

5. transportinformatik eller fysiska åtgärder för förbättrad
miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator,

6. åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för
funktionshindrade resenärer i fråga om kollektivtrafikfordon,
terminaler, hållplatser eller andra anläggningar i anslutning
till dessa samt investeringar i reseinformationsanläggningar
som underlättar funktionshindrades resor,

7. byggande av kajanläggningar för fartyg som i regional
kollektivtrafik transporterar personer och gods och som
tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov,

8. investeringar i fartyg som i regional kollektivtrafik
transporterar personer och gods och som tillgodoser ett
allmänt kommunikationsbehov, samt

9. investeringar i sådan rullande materiel för regional
kollektivtrafik på järnväg, tunnelbana eller spårväg som
utpekats i den banhållningsplan som fastställts för 2004–2015
så länge det finns kvar anslagna medel för ändamålet.

Medfinansiering enligt första stycket 6 får beviljas under
förutsättning att nödvändig samordning skett mellan ett
trafikförsörjningsprogram för den regionala kollektivtrafiken
och ett trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och
riksfärdtjänst.

Medfinansiering enligt första stycket 9 får beviljas för
investeringar, miljöförbättrande åtgärder i fråga om emission
och buller samt hyreskostnader.

Medfinansiering till anläggningar, kollektivtrafikfordon och
fartyg får beviljas för investeringar, förbättringsåtgärder
och hyreskostnader. Förordning (2011:1130).

3 § Statlig medfinansiering får beviljas för investeringar.
Medel betalas ut av Trafikverket. Förordning (2010:161).

Fördelning av anslagna medel

4 § Trafikverket fördelar anslagna medel på grundval av de
planer som upprättas och fastställs enligt

1. förordningen (1997:263) om länsplaner för regional
transportinfrastruktur, och

2. förordningen (2009:236) om en nationell plan för
transportinfrastruktur. Förordning (2010:161).

Medfinansieringsandel

5 § Statlig medfinansiering får beviljas med upp till 50
procent av kostnaderna.

För investeringar enligt 2 § får Trafikverket, om det finns
särskilda skäl, bevilja medfinansiering med upp till 75
procent av kostnaderna. Förordning (2010:161).

6 § I de kostnader som ska ligga till grund för beräkningen av
statlig medfinansiering för transportinformatik och fysiska
åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet,
flygplatsanläggningar, kajanläggningar, väg- och
gatuanläggningar för regional kollektivtrafik samt stationer,
terminaler, vänthallar, hållplatser, informationsanläggningar
och andra liknande anläggningar ingår

1. alla kostnader som är direkt hänförliga till objektet,

2. ersättningar som ska utges för mark och intrång,

3. förvaltningskostnader.

Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, får även
ersättningar som ska utges för skador räknas in i kostnaderna.
Förordning (2011:1130).

7 § I de byggkostnader som ska ligga till grund för
beräkningen av statlig medfinansiering för spåranläggningar
ingår

1. kostnaderna för banvallar, tunnlar, broar och viadukter,

2. kostnaderna för ballast, sliprar, spår, signal- och
säkerhetsanläggningar samt anläggningar för strömförsörjning,

3. ersättningar som ska utges för mark och intrång,

4. förvaltningskostnader.

Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, får även
ersättningar som ska utges för skador räknas in i
byggkostnaderna.

8 § Vilka kostnader som ska ligga till grund för beräkningen
av den statliga medfinansieringen beslutas i de enskilda
fallen av Trafikverket.

Trafikverket fastställer därefter ett preliminärt belopp för
den statliga medfinansieringen. När det objekt som beviljats
medfinansiering är färdigbyggt, beslutar verket beloppet för
den slutliga medfinansieringen. Förordning (2010:161).

9 § Till sådana större objekt som avses i 4 § 3 förordningen
(1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur
samt objekt som avses i 3 § 3 förordningen (2009:236) om en
nationell plan för transportinfrastruktur får statlig
medfinansiering beviljas endast om

1. objektet tagits upp i en länsplan för regional
transportinfrastruktur eller i den nationella planen för
transportinfrastruktur, och

2. Trafikverket i det enskilda fallet fastställt ett
preliminärt belopp för statlig medfinansiering, såvida inte
verket meddelat särskilt tillstånd att påbörja arbetena
dessförinnan.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen i ett enskilt
fall besluta om undantag från första stycket.
Förordning (2010:161).

10 § Medel för statlig medfinansiering ska betalas ut
allteftersom byggnadsarbetet fortgår.

Bemyndiganden

11 § Trafikverket får meddela föreskrifter om statlig
medfinansiering och om verkställigheten av denna förordning i
övrigt.

Föreskrifter som avser sådana anläggningar som avses i 2 § 4
får endast meddelas efter samråd med Transportstyrelsen.

Föreskrifter som avser sådana åtgärder som avses i 2 § 6 får
endast meddelas efter samråd med Transportstyrelsen och
Sjöfartsverket.

Föreskrifter som avser sådana anläggningar eller fartyg som
avses i 2 § 7 och 8 får endast meddelas efter samråd med
Sjöfartsverket. Förordning (2010:161).

Tillsyn

12 § Trafikverket ska se till att statlig medfinansiering som
beviljats enligt denna förordning används på lämpligt sätt
och för avsedda ändamål. Vid medfinansiering till sådana
anläggningar som avses i 2 § 4 ska tillsynen ske i samråd med
Transportstyrelsen. När det gäller medfinansiering till
åtgärder som avses i 2 § 6 ska tillsynen ske i samråd med
Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. När det gäller
medfinansiering till sådana anläggningar och fartyg som avses
i 2 § 7 och 8 ska tillsynen ske i samråd med Sjöfartsverket.
Förordning (2010:161).

Överklagande

13 § Trafikverkets beslut enligt denna förordning får
överklagas hos regeringen. Förordning (2010:161).