Förordning (2009:251) om bearbetningsanläggningar för vattenbruksdjur

SFS nr
2009:251
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2009-03-26

1 § I denna förordning betyder

vattenbruksdjur: alla vattenlevande djur i alla
levnadsstadier, inklusive ägg och mjölke eller könsceller,
som föds upp på en vattenbruksanläggning eller i ett område
för blötdjursodling, inklusive sådana vattenbruksdjur som
tillförts anläggningen eller området för blötdjursodlingen
efter att ha levt i vilt tillstånd,

godkänd bearbetningsanläggning: ett livsmedelsföretag som är
godkänt enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om
fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung och enligt 2 §.

2 § Jordbruksverket ansvarar för att pröva och godkänna
bearbetningsanläggningar. Jordbruksverket ska tilldela varje
godkänd bearbetningsanläggning ett unikt godkännandenummer.

Jordbruksverket ska inhämta de uppgifter från kommunerna som
behövs för prövningen enligt första stycket.

Jordbruksverket ska underrätta Livsmedelsverket om
godkännandet och förse Livsmedelsverket med de uppgifter som
behövs för registrering enligt 3 §.

3 § Livsmedelsverket ska registrera följande uppgifter om
godkända bearbetningsanläggningar:

1. bearbetningsanläggningens namn och adress samt övriga
kontaktuppgifter (telefonnummer, faxnummer och e-postadress),

2. registreringsnummer och datum för godkännande,
identifieringskoder eller identifieringsnummer samt
definierade produktionsvillkor och andra uppgifter som haft
betydelse för godkännandet eller godkännandena,

3. bearbetningsanläggningens geografiska läge, om möjligt
angivet genom GIS-koordinater,

4. uppgifter om bearbetningsanläggningens system för rening
av utloppsvatten, och

5. vilka arter av vattenbruksdjur som hanteras i
bearbetningsanläggningen.

4 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om registrering
av flyttningar av vattenbruksdjur och vattenbruksprodukter
till och från bearbetningsanläggningar.

5 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från
tillämpningen av kraven i artikel 18 i rådets direktiv
2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur
och produkter från vattenbruk och om förebyggande och
bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur, ändrat
genom kommissionens direktiv 2008/53/EG, på vattenbruksdjur
av arter som är mottagliga för en eller flera av sjukdomarna
som förtecknas i bilaga IV, del II, till direktivet eller
produkter av sådana djur som släpps ut på marknaden utan
vidarebearbetning för att användas som livsmedel, som är
förpackade i detaljhandelsförpackningar enligt förpacknings-
och märkningsbestämmelserna i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 853/2004.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att kraven i
artikel 18.2 i rådets direktiv 2006/88/EG ska gälla även
levande blötdjur och kräftor av arter som är mottagliga för
en eller flera av de sjukdomar som förtecknas i bilaga IV,
del II, till direktivet, och som sätts ut tillfälligt i
gemenskapens vatten eller förs in på leveransanläggningar,
reningsanläggningar eller liknande företag.