Lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap

SFS nr
2009:260
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2009-04-02

1 § Lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap ska, med de
begränsningar som följer av denna lag, upphöra att gälla vid
utgången av april 2009.

2 § Den upphävda lagen tillämpas fortfarande i fråga om ett
enligt den lagen registrerat partnerskap, om inte annat
följer av 3 §.

3 § Ett partnerskap som har registrerats enligt lagen om
registrerat partnerskap ska gälla som ett äktenskap, om
partnerna gemensamt anmäler till Skatteverket att de önskar
det. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från och med den
dag en sådan anmälan kommit in till Skatteverket.

Partnerna kan välja att i stället vigas enligt 4 kap.
äktenskapsbalken. Vigseln ska inte föregås av
hindersprövning. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från
tidpunkten för vigseln.

4 § Hindersprövning enligt lagen om registrerat partnerskap
som gjorts före den 1 maj 2009 gäller efter denna tidpunkt
som hindersprövning för vigsel.

5 § I fråga om ärenden om förordnande av
registreringsförrättare som en länsstyrelse avgjort före den
1 maj 2009 gäller äldre bestämmelser.