Förordning (2009:263) om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare

SFS nr
2009:263
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2009-04-02

1 § Bestämmelserna i denna förordning gäller vigsel som
förrättas av den som länsstyrelsen har förordnat till
vigselförrättare.

2 § Länsstyrelsen beslutar om tjänstgöringstiden för
vigselförrättaren.

3 § Tid och plats för vigsel bestäms av vigselförrättaren
efter samråd med paret.

4 § Vid vigsel ska vigselförrättaren rikta följande ord
till paret:

Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra.
Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man?

(Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man?

(Svar: Ja.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

5 § Om paret särskilt begär det kan vigselförrättaren, i
stället för det som anges i 4 §, rikta följande ord till dem:

Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på
kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att
respektera och stötta varandra.

Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta
styrka ur er gemenskap.

Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med
varandra, frågar jag: Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till
din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust?

(Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att
älska henne/honom i nöd och lust?

(Svar: Ja.)

(Paret kan växla ringar.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den
vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den
aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett
er hit. (Texten författad av Per Anders Fogelström.)

Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap.

6 § Vigselförrättaren ska omedelbart anteckna i ett särskilt
protokoll vad som har förekommit vid vigseln. I protokollet
ska förrättaren också anteckna tid och plats för vigseln samt
parets fullständiga namn och hemvist.

När en underrättelse om vigseln sänds till Skatteverket, ska
vigselförrättaren anteckna detta i marginalen på protokollet.

7 § Vigselförrättaren ska för varje år före utgången av
påföljande januari månad sända in sitt protokoll till
länsstyrelsen.

8 § Vigselförrättaren har rätt till ersättning med
etthundratio kronor för varje vigsel som han eller hon har
förrättat.

Har vigselförrättaren samma dag förrättat mer än en vigsel,
utgör ersättningen trettio kronor för varje vigsel utöver den
första.

9 § Ersättning enligt 8 § betalas ut av länsstyrelsen efter
ansökan av vigselförrättaren.

Övergångsbestämmelser

2009:263

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009, då
förordningen (2006:214) med närmare föreskrifter om vigsel
och registrering av partnerskap som förrättas av domare eller
särskilt förordnad förrättare ska upphöra att gälla.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för registrering av
partnerskap som förrättats före den 1 maj 2009.