Förordning (2009:264) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utomlands

SFS nr
2009:264
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2009-04-02

1 § Om ett par vill ingå äktenskap inför en svensk
vigselförrättare utomlands, gäller det som sägs nedan om
hindersprövningen.

2 § Om hindersprövningen har gjorts av Skatteverket eller hos
en myndighet som tillhör Danmark, Finland, Island eller
Norge, får vigsel äga rum enligt det som i allmänhet gäller
för vigsel enligt svensk lag.

3 § Hindersprövning får verkställas av en svensk beskickning
i en främmande stat eller av ett svenskt konsulat. Ett olönat
konsulat får dock inte utan regeringens uppdrag verkställa
hindersprövning.

4 § Vid hindersprövning enligt 3 § ska den som är folkbokförd
i Sverige visa upp ett utdrag ur folkbokföringen som visar
hans eller hennes behörighet att ingå äktenskap. Detta behövs
dock inte om det skulle medföra dröjsmål som innebär
allvarlig olägenhet för paret att skaffa utdraget.

I övrigt ska paret fullgöra de skyldigheter som enligt lag
gäller dem som vill få hindersprövning.

Skatteverket får meddela föreskrifter om det formulär för
utdrag som avses i första stycket.

5 § Om paret fullgör sina skyldigheter enligt 4 § och den som
verkställer hindersprövningen inte finner några hinder mot
äktenskapet, får paret vigas inom fyra månader därefter.

6 § När vigsel får äga rum enligt 5 §, ska den som verkställt
hindersprövningen på begäran av paret utfärda intyg om detta.
Någon annan får inte förrätta vigsel på grund av
hindersprövningen utan att ett sådant intyg visas upp. Om
vigselförrättaren känner till äktenskapshinder som inte
uppmärksammats vid hindersprövningen, får paret inte vigas.

7 § Om regeringen har beslutat att äktenskap inte får ingås i
strid mot vigsellandets lag, ska vigselförrättaren se till
att sådant hinder inte finns.

8 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut som gäller utfärdande av intyg enligt 6 § får dock
inte överklagas.