Förordning (2009:267) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut

SFS nr
2009:267
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-04-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:1020
Upphävd
2014-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1147

Uppgifter

1 § Statens folkhälsoinstitut har till uppgift att främja
hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Särskild vikt ska
fästas vid de grupper som är utsatta för de största
hälsoriskerna. Verksamheten ska stå på vetenskaplig grund.

2 § Myndigheten ska
– ansvara för sektorsövergripande uppföljning av utvecklingen
av folkhälsans bestämningsfaktorer,

– utvärdera insatser inom folkhälsopolitikens målområden,

– vara ett nationellt kunskapscentrum för metoder och
strategier inom folkhälsoområdet, och

– ansvara för tillsyn inom alkohol-, narkotika- och
tobaksområdet samt området hälsofarliga varor.

3 § Myndigheten ska särskilt

1. svara för tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) samt
tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1999:42) om förbud
mot vissa hälsofarliga varor,

2. bevaka och utreda behovet av narkotikaklassificering av
sådana varor som inte utgör läkemedel, samt bevaka och utreda
behovet av kontroll av varor enligt lagen om förbud mot vissa
hälsofarliga varor,

3. svara för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581),

4. ansvara för kontrollen av dokument m.m. för vintransporter
enligt förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om
jordbruksprodukter,

5. se till att regelverk och rutiner som myndigheten ansvarar
för är kostnadseffektiva och enkla att förstå för medborgare
och företag,

6. förse regeringen med information och beslutsunderlag där
samhällsekonomiska aspekter i förekommande fall har vägts in,

7. analysera utvecklingen av hälsans bestämningsfaktorer och
hur de fördelas efter könstillhörighet, etnisk eller kulturell
bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, hbt-
identitet, funktionsnedsättning och ålder,

8. ställa samman och sprida forskningsresultat till kommuner,
landsting och den ideella sektorn om effektiva metoder och
strategier inom folkhälsoområdet, särskilt inom områdena barns
och ungas uppväxtvillkor, hälsofrämjande hälso- och sjukvård,
sexualitet och reproduktiv hälsa, fysisk aktivitet, matvanor
och livsmedel samt tobak, alkohol, narkotika, dopning och
överdrivet spelande, samt stödja tillämpningen av dessa
strategier och metoder,

9. bidra till utvecklingen av både hälsoekonomisk metodik inom
folkhälsoområdet och metoder för att beakta folkhälsoaspekter i
konsekvensbedömningar och lokala välfärdsbokslut, samt stödja
tillämpningen av dessa metoder, samt

10. främja tillgången på statistik av god kvalitet inom
alkohol-, narkotika och tobaksområdet. Förordning (2010:1644).

Medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete

4 § Myndigheten ska följa och aktivt medverka i
folkhälsoarbetet inom Europeiska unionen (EU) och
internationellt. Innan myndigheten deltar i sådant arbete,
ska myndigheten underrätta regeringen om saken och avvakta
dess instruktioner.

5 § Myndigheten ska samordna och lämna underlag till regeringen
(Socialdepartementet) inför återkommande rapportering till

1. EU och Världshälsoorganisationen (WHO) om konsumtion, vanor,
skadeutveckling och policyutveckling för alkohol och tobak, och
2. FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (UNODC).
Förordning (2011:1147).

6 § Myndigheten ska vara nationell enhet (s.k. focal point) för

1. Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och
narkotikamissbruk (ECNN),

2. EU:s hälsoprogram, och

3. icke smittsamma sjukdomar (NCD) inom WHO:s Europaregion.
Förordning (2011:1147).

Ledning

7 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består
av högst tio ledamöter.

Organisation

9 § Myndigheten ska organisera sin verksamhet så att den
speglar regeringens långsiktiga prioriteringar inom
myndighetens ansvarsområde.

Rådgivande organ

10 § Till myndigheten är ett rådgivande organ knutet, ett
vetenskapligt råd. Rådets uppgift är att verka för att
myndighetens verksamhet bedrivs på vetenskaplig grund och att
bistå med vetenskaplig granskning av rapporter, remissvar,
regeringsuppdrag och andra dokument samt delta i
kompetensutveckling av myndighetens medarbetare.

11 § Det vetenskapliga rådet består av högst 12 ledamöter med
vetenskaplig erfarenhet och synnerligen god kompetens inom
ämnesområden som har betydelse för rådets verksamhet.

Myndighetschefen förordnar ledamöter och är ordförande i
rådet.

Anställningar och uppdrag

12 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

13 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

14 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Rätt att meddela föreskrifter

15 § Myndigheten får meddela föreskrifter i enlighet med vad
som anges i

1. alkohollagen (2010:1622),

2. lagen (1999:429) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

3. tobakslagen (1993:581), och

4. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om
jordbruksprodukter. Förordning (2010:1644).

Rapportering

16 § Myndigheten ska regelbundet lämna en folkhälsopolitisk
rapport till regeringen.

17 § Myndigheten ska vidare senast den 1 oktober varje år
inkomma med en lägesrapport om livsstilsfrågor som är av stor
betydelse för folkhälsan.

Lägesrapporten ska innehålla omvärlds- och behovsanalys samt
förslag på inriktning för, och prioriteringar av, påföljande
års arbete inom bl.a. alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobaksområdet.

Myndigheten ska i redovisningen beakta vad regeringen
preciserar i det årliga åtgärdsprogrammet inom alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobaksområdet.

Överklagande

18 § Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av bidrag
eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas.