Förordning (2009:268) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag

SFS nr
2009:268
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2009-04-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:872
Upphävd
2013-01-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:797

Inledande bestämmelser

1 § Innovationsbron AB och dess dotterbolag (Innovationsbron)
får, i enlighet med lagen (1994:77) om beslutanderätt för
regionala utvecklingsbolag, inom sina verksamhetsområden
besluta om fördelning av stöd för att främja innovationer
inom näringslivet samt etablering och utveckling av små och
medelstora företag. Innovationsbron får också, på
affärsmässiga grunder, besluta om tillskott av ägarkapital i
företag i enlighet med vad som anges i 21 §.

Finansiering får lämnas i mån av tillgång på medel som
Innovationsbron äger eller förfogar över.

2 § Innovationsbron ska i den mån det är möjligt samverka med
andra finansiärer för att uppnå effektiva
finansieringslösningar och begränsa den egna insatsen och
risken.

3 § Stöd enligt denna förordning lämnas i enlighet med de
förutsättningar och begränsningar som följer av kommissionens
förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken
vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den
gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget
(allmän gruppundantagsförordning).

Stöd enligt 15 och 20 §§ lämnas dock som ett stöd av mindre
betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006
av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och
88 i fördraget på stöd av mindre betydelse och får lämnas
endast med de begränsningar som följer av kommissionens
förordning samt av 18–20 §§ förordningen (1988:764) om
statligt stöd till näringslivet.

Om Innovationsbron lämnar stöd till innovationskluster ska
regler om sådant stöd i förordningen (2008:762) om statligt
stöd till forskning och utveckling samt innovation tillämpas.

Innebörden av vissa begrepp

4 § I förordningen avses med:

tillämpad forskning: forskning som syftar till att utveckla
ny kunskap, som ska kunna användas för att utveckla nya
produkter, processer, även organisationsprocesser, eller
tjänster eller för att markant förbättra befintliga
produkter, processer eller tjänster,

experimentell utveckling: att förvärva, kombinera, forma och
använda befintlig vetenskaplig, teknisk, näringslivsmässig
eller annan relevant kunskap, i syfte att utarbeta planer,
arrangemang eller design för nya, ändrade eller förbättrade
produkter, processer eller tjänster; försöksproduktion och
tester av produkter, processer och tjänster, under
förutsättning att dessa inte kan användas eller ändras för
att användas i industriella tillämpningar eller i
kommersiellt syfte,

förskott med återbetalningsskyldighet: lån för ett
stödberättigat projekt, som betalas ut i en eller flera
omgångar och där villkoren för återbetalning beror på
projektets resultat,

stödnivå: bruttostödbelopp uttryckt i procent av projektets
stödberättigade kostnader där, om stöd beviljas i någon annan
form än som bidrag, stödbeloppet ska vara lika med stödets
bidragsekvivalent, och där stöd som utbetalas i omgångar ska
diskonteras till sitt värde vid tidpunkten för stödets
beviljande med tillämpning av den då gällande referensräntan.

5 § Med små och medelstora företag avses i denna förordning
fristående företag och företag som tillsammans med
partnerföretag eller anknutna företag

1. har färre än 250 anställda, och

2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50
miljoner euro eller en balansomslutning som motsvarar högst
43 miljoner euro per år.

6 § Med små företag avses i denna förordning fristående
företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller
anknutna företag

1. har färre än 50 anställda, och

2. antingen har en omsättning eller en balansomslutning som
motsvarar högst 10 miljoner euro per år.

7 § Med partnerföretag avses företag som är förbundna med
varandra genom att ett företag ensamt eller tillsammans med
ett eller flera anknutna företag innehar minst 25 procent av
kapitalet eller rösterna i ett annat företag.

Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller
tillsammans är anknutna till det berörda företaget gäller
detta dock inte sådana företag som ägs av

1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,

2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som
regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som
investerar kapital i företag vars aktier inte är upptagna
till handel på en reglerad marknad, förutsatt att deras
sammanlagda investering i ett och samma företag inte
överstiger ett belopp som motsvarar 1 250 000 euro,

3. universitet och forskningsorganisationer utan vinstsyfte,
eller

4. institutionella investerare, inklusive regionala
utvecklingsfonder.

8 § Med anknutna företag avses i denna förordning företag där

1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna
eller andelarna i ett annat företag,

2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet
av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller
tillsynsorgan,

3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande
över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med
detta eller enligt en bestämmelse i det företagets stadgar,
eller

4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat
företag till följd av en överenskommelse med andra aktieägare
eller delägare i företaget ensamt förfogar över en majoritet
av rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

Detsamma gäller företag som upprätthåller sådana förbindelser
som avses i första stycket 1–4 med ett annat företag genom

a) ett eller flera andra företag,

b) sådana investerare som anses i 7 § andra stycket, eller

c) en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i
samverkan, om företagen helt eller delvis bedriver sin
verksamhet på samma eller angränsande marknader.

9 § Företag vars kapital eller röstandel till minst 25
procent direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera
offentliga organ, individuellt eller gemensamt, anses som små
och medelstora företag enligt 5 § endast om de kontrolleras
av offentliga organ som anges i 7 § andra stycket 1, 3 eller
4.

Allmänna bestämmelser om stöd

10 § När stöd beviljas ska särskild uppmärksamhet fästas vid
hur resultatet kan nyttiggöras. Stöd får avse ett helt eller
del av ett projekt. Beslut om stöd får innehålla villkor för
stödet.

Den som ansöker om finansiering ska i samband med ansökningen
upplysa om annat finansieringsstöd som har sökts eller
erhållits för samma ändamål.

11 § När det gäller lån ska Europeiska kommissionens
meddelande om en översyn av metoden för att fastställa
referens- och diskonteringsräntor användas för att
fastställa marknadsränta och för att beräkna stödets
bidragsekvivalent. Denna metod ska också användas för stöd i
form av förskott med återbetalningsskyldighet. Om
återbetalning helt eller delvis efterges ska det säkerställas
att stödets bidragsekvivalent inte överskrider de nivåer som
anges i denna förordning. För stöd i form av ägarkapital
gäller att beviljat belopp motsvarar stödets
bidragsekvivalent.

När stödnivåer enligt denna förordning bestäms ska vidare
hänsyn tas till annat offentligt finansieringsstöd som har
lämnats för samma ändamål eller till samma
investeringsprojekt. Det sammanlagda stödet får inte
överskrida de nivåer som anges i denna förordning.
Stödnivåerna ska fastställas för varje stödmottagare. De
stödnivåer som fastställs gäller oavsett om ett
stödberättigat projekt finansieras med statliga medel eller
om det delfinansieras av gemenskapen.

Stöd får inte beviljas företag som har oreglerade
återbetalningskrav till följd av ett tidigare beslut från
Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och
oförenligt med den gemensamma marknaden.

Särskilda bestämmelser om stöd

12 § Stöd får lämnas

1. till nystartade, innovativa företag,

2. till studier av teknisk genomförbarhet (verifiering), och

3. för innovationsrådgivning

Stöd till nystartade, innovativa företag

13 § Med nystartade, innovativa företag avses små företag som
har existerat under kortare tid än sex år vid den tidpunkt
när stödet beviljas.

Stöd får lämnas i form av bidrag, lån, förskott med
återbetalningsskyldighet och ägarkapital.

14 § Stöd till nystartade, innovativa företag får lämnas
under förutsättning att

1. kostnaderna för forskning och utveckling har utgjort minst
15 procent av företagets kostnader under minst ett av de tre
senaste åren innan stödet beviljades, eller

2. i fråga om ett nystartat företag, att det kan styrkas av
extern revisor att forskning och utveckling har budgeterats
till minst 15 procent av företagets kostnader.

Stöd får lämnas med högst motsvarande en miljon euro och
endast en gång under den period då företaget betecknas som
ett nystartat, innovativt företag. Stödet får läggas samman
med annat stöd till forskning, utveckling och innovation.

Den som tagit emot stöd till nystartade, innovativa företag
får ta emot statligt stöd som inte är stöd till forskning,
utveckling och innovation eller ägarkapitalstöd först tre år
efter beviljandet av stödet till nystartade, innovativa
företag.

15 § Efter den period då företaget betecknas som ett
nystartat, innovativt företag får stöd lämnas i form av ett
uppföljningslån, om det finns särskilda skäl och det bedöms
vara mer lämpligt än finansiering enligt 21 §.

Stöd till studier av teknisk genomförbarhet (verifiering)

16 § Stöd till tekniska genomförbarhetsstudier inför
tillämpad forskning och experimentell utvecklingsverksamhet
får lämnas till små och medelstora företag.

Stöd får lämnas i form av bidrag, lån och förskott med
återbetalningsskyldighet.

Stödet får uppgå till 75 procent av kostnaderna för studier
inför tillämpad forskning och till 50 procent av kostnaderna
för studier inför experimentell utvecklingsverksamhet.

Stödbelopp till enskilda projekt får inte överskrida de
särskilda tröskelvärden som följer av bestämmelserna i 3 §
första stycket, varigenom individuell anmälan till Europeiska
kommissionen enligt artikel 108.3 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) inte aktualiseras.
Förordning (2010:797).

Stöd för innovationsrådgivning

17 § Stöd får lämnas till små och medelstora företag för
inköp av rådgivningstjänster och andra stödjande tjänster som
avser innovation från den som tillhandahåller sådana
tjänster. Stödet får lämnas under förutsättning att
stödmottagaren använder det till att köpa tjänsterna till
marknadspris eller, om den som tillhandahåller tjänsten är en
icke vinstdrivande organisation, till ett pris som täcker
kostnaderna plus en rimlig marginal.

Stöd får lämnas i form av bidrag.

Om det är lämpligt för stödet, med iakttagande av nämnda
villkor för tjänsternas prissättning, lämnas direkt till den
som tillhandahåller tjänsten.

18 § Stödberättigande kostnader när det gäller
rådgivningstjänster i syfte att främja innovation är
kostnader för managementkonsulttjänster, tekniskt stöd,
tjänster för tekniköverföring, utbildning, rådgivning vid
förvärv, skydd för och handel med immateriella rättigheter
och licensavtal samt rådgivning om användning av standarder.

Stödberättigande kostnader när det gäller andra stödjande
tjänster för att främja innovation är kostnader för
kontorslokaler, databaser, fackbibliotek,
marknadsundersökningar, utnyttjande av laboratorier,
kvalitetsmärkning, testning och certifiering.

19 § Stöd enligt 17 § får under en följd av tre år lämnas med
högst motsvarande 200 000 euro till ett och samma företag. Om
den som tillhandahåller tjänsten saknar nationell eller
europeisk certifiering får stöd dock lämnas med högst 75
procent av de stödberättigande kostnaderna.

20 § Stöd för etablering av en aktör som tillhandahåller
innovationsrådgivning får lämnas under ett uppbyggnadsskede.
Stöd får lämnas i form av bidrag och lån.

Särskilda bestämmelser om investering i form av ägarkapital

21 § Investeringar i form av ägarkapital och
ägarkapitalliknande finansiering ska ske på affärsmässiga
grunder. Kravet på affärsmässig grund är uppfyllt om enskild
investering i ett portföljbolag genomförs samtidigt som
offentlig investering och med ett minst lika stort belopp av
minst en privat kommersiell aktör på lika villkor.
Konvertibla skuldebrevslån utgör ägarkapitalliknande
finansiering.

Övriga bestämmelser

22 § Om projekt redan när finansiering från Innovationsbron
övervägs uppbär finansiering från Verket för
innovationssystem (Vinnova), bör stöden samordnas på sådant
sätt att stöd från Vinnova avser projektets forskning medan
stöd från Innovationsbron avser kommersialisering av
projektets innovationer.

23 § En mottagare av medel enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. medlen har beviljats på grund av oriktig eller
ofullständig uppgift av mottagaren,

2. mottagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som
gäller för finansieringen, eller

3. något annat inträffar som innebär att mottagaren med
hänsyn till syftet med finansieringen inte längre bör få ha
kvar denna.

Om en mottagare av medel är återbetalningsskyldig enligt
första stycket, ska Innovationsbron kräva medlen åter. Om det
finns särskilda skäl, får kravet på återbetalning helt eller
delvis efterges.

24 § Vid sådant förhållande som avses i 23 § 1 eller 2 får
medlen krävas tillbaka inom tio år från det de betalades ut.

25 § I fråga om stödåtgärder som strider mot artikel 107 i
EUF-fördraget finns bestämmelser om upphävande och ändring av
en sådan stödåtgärd samt om återkrav av stöd i 21 §
förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.
Förordning (2010:797).

26 § Det som sägs om upplysningsskyldighet för statliga
myndigheter i 22 § förordningen (1988:764) om statligt stöd
till näringslivet ska också gälla för Innovationsbron.
Föreskrifter enligt 23 § samma förordning om sådan
upplysningsskyldighet får omfatta även Innovationsbron.

27 § Innovationsbron ska föra register om beslut om
finansiering enligt denna förordning. Registeruppgifterna ska
möjliggöra kontroll av att villkoren för finansiering enligt
3 § första stycket har iakttagits. Uppgifterna ska bevaras i
tio år från den dag då stödet beviljades.

28 § I ärenden enligt denna förordning ska Innovationsbron
tillämpa följande bestämmelser i förvaltningslagen
(1986:223):

– 11 och 12 §§ om jäv,

– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter, och

– 21 § om underrättelse av beslut.

29 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.