Förordning (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

SFS nr
2009:279
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-03-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1162
Upphävd
2012-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:558

Uppgifter

1 § Myndigheten för yrkeshögskolan är förvaltningsmyndighet
för yrkeshögskolan. Myndigheten har även andra uppgifter som
följer av denna förordning eller av andra särskilda
bestämmelser eller särskilda beslut.

2 § Myndigheten för yrkeshögskolan ska verka för att behoven
av eftergymnasial yrkesutbildning, som inte är utbildning
enligt högskolelagen (1992:1434) eller kan leda fram till en
examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa
examina, tillgodoses.

3 § Myndigheten för yrkeshögskolan ska

1. besluta om vilka utbildningar som ska ingå i
yrkeshögskolan enligt förordningen (2009:130) om
yrkeshögskolan,

2. besluta om statsbidrag eller särskilda medel enligt
förordningen om yrkeshögskolan,

3. på det sätt som anges i 6 kap. 1 § förordningen om
yrkeshögskolan svara för sådana försäkringar som anges där,

4. ha tillsyn över utbildningarna inom yrkeshögskolan,

5. främja utvecklingen av utbildningarna inom yrkeshögskolan
och utbildningarnas kvalitet,

6. säkerställa att utbildningarna inom yrkeshögskolan och
utbildningsanordnarnas kvalitetsarbete utvärderas,

7. följa upp utbildningarna inom yrkeshögskolan och
utbildningsanordnarnas kvalitetsarbete samt resultaten av den
utvärdering som avses i 6,

8. svara för ekonomisk uppföljning inom sitt ansvarsområde,

9. svara för ett register med uppgifter om studerande i
utbildningar inom yrkeshögskolan och deras studieresultat,
betyg och examina,

10. informera och sprida kunskap om yrkeshögskolan och det
samlade utbudet av utbildningar inom yrkeshögskolan,

11. vara personuppgiftsansvarig för behandling av
personuppgifter i sin verksamhet,

12. vara den nationella samordningspunkten för den europeiska
referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande,
European Qualifications Framework (EQF), och

13. vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer1, senast ändrat genom
kommissionens förordning (EG) nr 755/20082, när det gäller
att utfärda utbildningsbevis och andra handlingar för
utbildningar inom yrkeshögskolan.

Det som anges i första stycket 4–13 gäller även utbildning
inom yrkeshögskolan som bedrivs som uppdragsutbildning.

4 § Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att
samordna och stödja en nationell struktur för validering samt
i samverkan med berörda myndigheter främja
utbildningsväsendets och branschernas medverkan när
strategier, metoder och information inom valideringsområdet
utvecklas.

Myndigheten ska även ansvara för bedömning av utländska
eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte motsvarar
utbildningar enligt högskolelagen (1992:1434) eller
utbildningar som kan leda fram till en examen enligt lagen
(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Ledning

5 § Myndigheten för yrkeshögskolan leds av en myndighetschef.

6 § Vid Myndigheten för yrkeshögskolan ska det finnas ett
insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Särskilda organ

7 § Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd har till uppgift att
bistå myndigheten med information om

1. vilka nya kvalifikationer som kommer att efterfrågas inom
nuvarande yrkesområden,

2. vilka nya yrkesområden som är under utveckling och vilka
kvalifikationer som kommer att efterfrågas inom dessa, och

3. vilka kvalifikationer som inte längre kommer att
efterfrågas på arbetsmarknaden.

Rådet består av myndighetens chef, som är ordförande, och
högst sex andra ledamöter.

Anställningar och uppdrag

8 § Generaldirektören är myndighetschef.

9 § Har upphävts genom förordning (2011:184).

10 § Ledamöterna i yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd utses av
Myndigheten för yrkeshögskolan efter samråd med företrädare
för berörda myndigheter och organisationer. Ledamöterna utses
för en tid av längst tre år.

Personalansvarsnämnd

11 § Vid Myndigheten för yrkeshögskolan ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 § Myndigheten för yrkeshögskolan ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101) och
internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2010:1332).

Avgifter

13 § Myndigheten för yrkeshögskolan får av en
utbildningsanordnare som bedriver utbildning inom
yrkeshögskolan som uppdragsutbildning ta ut avgifter för

1. studiedokumentation och administration för
uppdragsutbildningen med 2 400 kronor per utbildningsintag, och

2. tillsyn över och uppföljning av uppdragsutbildning som
endast i mindre omfattning är integrerad i en utbildning inom
yrkeshögskolan med 23 000 kronor per ärende.
Förordning (2011:558).

Överklagande

14 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut enligt 13 § andra stycket får dock inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2009:279

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009, då
förordningen (2001:723) med instruktion för Myndigheten för
kvalificerad yrkesutbildning ska upphöra att gälla.

2. Det som anges i denna förordning om yrkeshögskolan eller
utbildningar inom yrkeshögskolan ska även gälla för sådan
kvalificerad yrkesutbildning som avses i punkterna 2 och 3 i
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen
(2009:128) om yrkeshögskolan med undantag av 3 § första
stycket 1–3 denna förordning.