Förordning (2009:28) om synemän vid jordbruksarrende

SFS nr
2009:28
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2009-01-22

1 § Bestämmelser om syn vid jordbruksarrende finns i 9 kap.
jordabalken.

2 § Länsstyrelsen ska ge ett lämpligt antal personer behörighet
att hålla arrendesyn (synemän).

En sådan behörighet ska gälla en tid av tre år. En syneman får
dock efter utgången av denna tid avsluta en syn som har
påbörjats dessförinnan.

3 § En syneman får inte vara underårig och inte heller ha
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Han eller hon ska
vara förtrogen med arrende­ och jordbruksförhållandena i länet.

4 § Innan någon ges behörighet att hålla syn, ska länsstyrelsen
inhämta yttrande från sådana myndigheter och organisationer som
kan antas ha kännedom om hans eller hennes lämplighet som
syneman.

5 § Om någon som fått behörighet får förvaltare enligt 11 kap.
7 § föräldrabalken eller om han eller hon bedöms vara olämplig
som syneman, ska länsstyrelsen besluta att frånta honom eller
henne behörigheten.

Länsstyrelsen kan förordna att beslutet ska gälla omedelbart.

6 § Länsstyrelsen ska föra en förteckning över dem som fått
behörighet att hålla syn. I förteckningen ska den tid som
bestämts för varje syneman anges.

Beslut som avses i 5 § ska omedelbart föras in i förteckningen.
Länsstyrelsen får kungöra beslutet på lämpligt sätt.

7 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut enligt 5 § får dock inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2009:28

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009, då
förordningen (1971:704) om synemän enligt 9 kap. jordabalken
ska upphöra att gälla.

2. Den som har fått behörighet att hålla arrendesyn enligt
förordningen (1971:704) om synemän enligt 9 kap. jordabalken
ska också anses vara behörig enligt denna förordning.