Förordning (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige

SFS nr
2009:284
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2009-04-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:11

1 § Skatteverket kan utfärda ett identitetskort på ansökan av
en person som har fyllt 13 år och som är folkbokförd i landet
enligt folkbokföringslagen (1991:481).

Ansökan

2 § Den som ansöker om ett identitetskort ska inställa sig
personligen hos Skatteverket.

3 § Ansökan ska göras skriftligen och undertecknas av
sökanden i närvaro av den person som tar emot den. Kravet på
att ansökan ska undertecknas gäller inte den som inte kan
skriva sitt namn.

Sökanden är skyldig att i samband med ansökan

1. låta Skatteverket ta en bild i digitalt format av
sökandens ansikte eller, om det finns synnerliga skäl, ge in
ett välliknande fotografi,

2. styrka sin identitet och övriga personuppgifter, och

3. ge in ett skriftligt medgivande från vårdnadshavare, om
sökanden är under arton år och det inte finns synnerliga skäl
att ändå utfärda ett identitetskort.

Om ett identitetskort tidigare har utfärdats för sökanden
enligt denna förordning och detta inte har förstörts,
förkommit eller makulerats, ska kortet, om det fortfarande är
giltigt, ges in för makulering i samband med ansökan. Detta
gäller inte om särskilda skäl föranleder annat.

3 a § Om sökanden har uppehållstillstånd i Sverige ska han
eller hon, om inte särskilda skäl talar mot det, anses ha
styrkt sin identitet om de uppgifter som lämnas i ansökan om
identitetskort stämmer överens med vad som har registrerats i
fråga om uppehållstillståndet när det gäller sådana uppgifter
som avses i 6 b § andra stycket förordningen (2001:720) om
behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings-
och medborgarskapslagstiftningen.

Sökanden ska ange om han eller hon vill styrka identiteten på
detta sätt. Förordning (2010:749).

4 § Ett identitetskort ska utfärdas med en giltighetstid av
högst fem år.

5 § Ett identitetskort ska lämnas ut till sökanden
personligen.

6 § En ansökan om ett identitetskort ska avslås om
förutsättningarna i 1 § inte är uppfyllda eller det som anges
i 2 eller 3 § inte har iakttagits och sökanden inte har följt
en uppmaning att avhjälpa bristen.

Återkallelse

7 § Skatteverket ska återkalla ett identitetskort om

1. hinder mot bifall till ansökan förelåg vid tiden för
identitetskortets utfärdande och hindret består,

2. någon väsentlig uppgift som framgår av identitetskortet är
felaktig eller inte längre gäller, eller

3. någon annan än den som identitetskortet är utställt på
förfogar över kortet.

8 § Om ett identitetskort har återkallats, är kortinnehavaren
eller den som annars förfogar över kortet skyldig att på
begäran av Skatteverket överlämna kortet till verket.

Om ett identitetskort, som enligt första stycket ska
överlämnas till Skatteverket, finns hos eller uppvisas för
verket, kan kortet tas om hand av verket. Finns
identitetskortet hos en annan myndighet, ska det på begäran
av Skatteverket överlämnas till verket.

Behandling av personuppgifter

9 § Skatteverket ska med hjälp av automatiserad behandling
föra en databas med en samling uppgifter om identitetskort
för folkbokförda i Sverige. Skatteverket är
personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter
som verket utför med anledning av denna förordning.

10 § Databasen får tillföras sådana uppgifter från
Skatteverkets folkbokföringsdatabas som anges i 12 § första
stycket.

11 § Databasen ska ha till ändamål att ge information om
sådana uppgifter som behövs i verksamhet hos Skatteverket för
utfärdande av identitetskort.

12 § Databasen ska innehålla uppgifter om

1. sökandens fullständiga namn, personnummer, födelsetid,
längd och kön,

2. dag för utfärdandet av identitetskortet, kortnummer och
giltighetstid,

3. sökandens namnteckning eller, i förekommande fall,
anteckning om anledningen till att sådan saknas, och kopia av
den ansiktsbild som identitetskortet har försetts med,

4. hur sökanden har styrkt sin identitet,

5. beslut om att ansökan har avslagits och skälen för detta
beslut, och

6. att identitetskortet har förlustanmälts eller återkallats
och vad som har utgjort skäl för beslutet om återkallelse.

En handling som har kommit in eller upprättats i ett ärende
om identitetskort får behandlas i databasen. En handling som
har kommit in i ett ärende får innehålla känsliga
personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen
(1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i
21 § samma lag. En handling som har upprättats i ett ärende
får innehålla sådana uppgifter om de är nödvändiga för
ärendets handläggning.

13 § Uppgifter och handlingar i databasen ska gallras senast
ett år efter det att giltighetstiden för ett identitetskort har
gått ut. Om ansökan om identitetskort har avslagits ska
uppgifterna och handlingarna i databasen gallras senast ett år
efter det att avslagsbeslutet har vunnit laga kraft.

Riksarkivet får, efter samråd med Skatteverket, meddela
föreskrifter om att uppgifter och handlingar som ska gallras
enligt första stycket får bevaras under längre
tid. Förordning (2011:11).

14 § Ansiktsbilden enligt 3 § andra stycket 1 och 12 § första
stycket 3 får inte användas vid sökning med hjälp av
automatiserad behandling.

15 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning.

16 § Uppgift om ett identitetskorts giltighet får lämnas ut
genom direktåtkomst.

16 a § Migrationsverket ska på begäran av Skatteverket lämna
de uppgifter som anges i 6 b § förordningen (2001:720) om
behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings-
och medborgarskapslagstiftningen och som behövs för
handläggning av ansökan om identitetskort.
Förordning (2010:749).

Övriga bestämmelser

17 § Skatteverket ska makulera ett identitetskort som har
återkallats. Makulering ska också ske när innehavaren ansöker
om ett nytt identitetskort eller, om innehavaren har behov av
det tidigare identitetskortet under handläggningstiden, när
det nya kortet lämnas ut.

18 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

19 § Beslut enligt denna förordning gäller omedelbart, om
inte något annat anges i beslutet.

20 § Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

21 § För prövning av ansökan enligt denna förordning ska
sökanden betala en ansökningsavgift om 400 kr. Avgiften ska
vara betald när ansökan ges in. Om så inte har skett gäller
bestämmelserna i 11 § avgiftsförordningen (1992:191) i
tillämpliga delar. För prövning av ansökan gäller i övrigt
bestämmelserna i 12–14 §§ avgiftsförordningen.