Studiestödsdatalag (2009:287)

SFS nr
2009:287
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-04-02

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i
Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet.

Lagen gäller bara om behandlingen är helt eller delvis
automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda
att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är
tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier.

Förhållandet till personuppgiftslagen och lagen om den
officiella statistiken

2 § I den mån personuppgiftslagen (1998:204) innehåller
bestämmelser om behandling av personuppgifter som saknar
motsvarighet i denna lag, ska personuppgiftslagen tillämpas
vid behandling av personuppgifter i Centrala
studiestödsnämndens studiestödsverksamhet.

Vid Centrala studiestödsnämndens behandling av
personuppgifter för att framställa statistik ska lagen
(2001:99) om den officiella statistiken och anslutande
författningar tillämpas i stället för denna lag.

Personuppgiftsansvar

3 § Centrala studiestödsnämnden är personuppgiftsansvarig för
den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

Ändamål

4 § Personuppgifter får behandlas i Centrala
studiestödsnämndens studiestödsverksamhet bara om det behövs
för att

1. handlägga ärenden i den verksamheten,

2. administrera handläggningen,

3. förbereda handläggningen,

4. informera studiestödsberättigade om studiestödsförmåner
och studiesociala förmåner,

5. ta fram och distribuera bevis om studiestöd för studier
till studerande, eller

6. anmäla oegentligheter inom studiestödsverksamheten till
ett offentligt organ som har att utreda eller beivra
oegentligheterna.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får även
behandlas genom att lämnas ut till den registrerade själv,
riksdagen och regeringen samt, i den utsträckning skyldighet
för Centrala studiestödsnämnden att lämna uppgifter följer av
lag eller förordning, till andra. Personuppgifter som
behandlas enligt första stycket och som inte direkt pekar ut
den registrerade får också behandlas för att ge tillgång till
vägledande avgöranden.

Regeringen får meddela föreskrifter om begränsningar av
ändamålen i första stycket och om i vilka fall behandling får
göras med stöd av första stycket 3. Regeringen meddelar
föreskrifter om begränsningar av vilka personuppgifter som
får behandlas för ett visst ändamål.

5 § Behandling av personuppgifter som enligt denna lag är
tillåten utan den registrerades samtycke får utföras även om
den registrerade motsätter sig behandlingen.

Begränsningar i rätten att behandla personuppgifter

6 § Särskilda begränsningar gäller för behandling av
personuppgifter som

1. avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter,
religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i
fackförening,

2. avser lagöverträdelser som innefattar brott, domar i
brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa
frihetsberövanden, eller

3. rör hälsa eller sexualliv.

Uppgifter enligt första stycket får behandlas bara för
ändamål som avses i 4 § första stycket 1, om uppgifterna har
lämnats i ett ärende i studiestödsverksamheten eller behövs
för handläggningen av ett sådant ärende, eller för ändamål
som avses i 4 § första stycket 6 och andra stycket.

Samtycke av den registrerade

7 § Trots 4 § första stycket får personuppgifter behandlas i
Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet med den
registrerades samtycke. Uppgifter som avses i 6 § får
behandlas för andra ändamål än som anges i paragrafen bara
med den registrerades uttryckliga samtycke.

Uppgifter som behandlas med samtycke enligt första stycket
får också behandlas enligt 4 § andra stycket.

I de fall då behandling av personuppgifter i Centrala
studiestödsnämndens studiestödsverksamhet bara är tillåten
när den registrerade har lämnat sitt samtycke, har den
registrerade rätt att när som helst återkalla ett lämnat
samtycke. Ytterligare personuppgifter om den registrerade får
därefter inte behandlas.

Sökbegrepp

8 § Som sökbegrepp får inte användas

1. uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller
medlemskap i fackförening,

2. uppgifter som avser lagöverträdelser som innefattar brott,
domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller
administrativa frihetsberövanden,

3. uppgifter som rör hälsa, sexualliv, inkomst, förmögenhet
eller anledning till studieavbrott, eller

4. uppgift om att det allmänna helt eller till en väsentlig
del bekostat en persons uppehälle.

Vid sökning i ett visst ärende om studiestöd, i en viss
handling eller i en sådan avskild samling av personuppgifter
som avses i 4 § andra stycket andra meningen får dock
sökbegrepp som anges i första stycket användas. Som
sökbegrepp får också användas uppgifter som rör

1. hälsa för att ge behörig personal elektronisk tillgång
till pågående ärenden där sjukdom har betydelse, och

2. inkomst och förmögenhet för att ge behörig personal
elektronisk tillgång till ärenden i syfte att kunna genomföra
kontroller av uppgifter som har legat till grund för ett
beslut i ett ärende.

Intern elektronisk tillgång till personuppgifter

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om villkoren för elektronisk tillgång
till personuppgifterna för den som arbetar i Centrala
studiestödsnämndens studiestödsverksamhet. Sådan tillgång ska
begränsas till vad som behövs för att han eller hon ska kunna
fullgöra sina arbetsuppgifter inom studiestödsverksamheten.

Centrala studiestödsnämnden ska se till att elektronisk
tillgång till personuppgifter dokumenteras. Myndigheten ska
också systematiskt och återkommande kontrollera om någon
obehörig åtkomst till uppgifterna har förekommit.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar ytterligare föreskrifter om dokumentation och
kontroll enligt andra stycket.

Direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande av
personuppgifter

10 § Direktåtkomst till och annat elektroniskt utlämnande
utan den registrerades samtycke av personuppgifter som
behandlas i Centrala studiestödsnämndens
studiestödsverksamhet, är tillåtet bara i den utsträckning
som anges i lag eller förordning och under förutsättning att
4 och 6–8 §§ följs.

11 § Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna får, i den
utsträckning Centrala studiestödsnämnden har
uppgiftsskyldighet enligt lag eller förordning, ha
direktåtkomst till personuppgifter som behandlas i Centrala
studiestödsnämndens studiestödsverksamhet. Regeringen
meddelar föreskrifter om vilka personuppgifter som får
omfattas av sådan direktåtkomst.

12 § Den registrerade får ha direktåtkomst till
personuppgifter som behandlas i Centrala studiestödsnämndens
studiestödsverksamhet, om uppgifterna

1. avser honom eller henne själv,

2. finns i ett ärende om studiestöd där den registrerade är
part eller där den registrerade har rätt att få utbetalning
av studiestöd för någon annan, eller

3. avser dokumentation av den elektroniska tillgång som har
förekommit till hans eller hennes personuppgifter, dock inte
sådan information som avslöjar vilken enskild handläggare som
haft tillgång till uppgifterna.

13 § När personuppgifter får lämnas ut till någon genom
direktåtkomst, får personuppgifterna också på något annat
sätt lämnas ut elektroniskt till mottagaren. Enstaka
personuppgifter får även i andra fall lämnas ut på medium för
automatiserad behandling eller via elektronisk kommunikation
i enskilda fall.

14 § På begäran enligt 6 § lagen (2002:1022) om revision av
statlig verksamhet m.m. får personuppgifter lämnas ut till
Riksrevisionen på medium för automatiserad behandling.

Rättelse och skadestånd

15 § Bestämmelserna i 28 och 48 §§ personuppgiftslagen
(1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling
av personuppgifter enligt denna lag eller föreskrifter som
har meddelats i anslutning till denna lag.

Gallring

16 § Om återbetalning eller återkrav av studiestöd inte är
aktuellt i ett ärende om studiestöd, ska personuppgifterna i
ärendet gallras senast tre år efter utgången av det
kalenderår då studiestöd senast beviljades i ärendet eller
ansökan om studiestöd avslogs. I annat fall ska
personuppgifterna i ärendet gallras senast två år efter
utgången av det kalenderår då full betalning skedde eller
betalningsskyldigheten annars upphörde. Sådana
personuppgifter i ärendet som kan ha betydelse i ett nytt
ärende om studiestöd eller som kan ha betydelse för återkrav
av studiestöd i form av bidrag behöver dock inte gallras
förrän de inte längre kan ha sådan betydelse.

Personuppgifter som behandlas enligt 4 § första stycket 3
ska, i den utsträckning de inte har tillförts ett ärende om
studiestöd, gallras senast ett år efter det att uppgifterna
registrerades.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att personuppgifter får bevaras för
historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål eller för
redovisningsändamål, även om föreskrifterna kommer att avvika
från första stycket. Centrala studiestödsnämnden får också,
trots första stycket, i enstaka fall besluta att
personuppgifterna i ett ärende om studiestöd ska bevaras på
papper eller annat medium som inte är elektroniskt.

Övergångsbestämmelser

2009:287

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Bestämmelserna i 9 och 16 §§ ska inte börja tillämpas
förrän den 1 januari 2011.