Förordning (2009:313) om statsbidrag för utveckling av matematikundervisning

SFS nr
2009:313
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-04-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:537

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
för insatser som är avsedda att utveckla undervisningen i
matematik.

2 § Statsbidrag får lämnas i mån av tillgång till medel.
Förordning (2009:1457).

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den som
är huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola eller
sameskola.

En sådan huvudman som avses i första stycket benämns i denna
förordning skolhuvudman.

Statsbidraget ska användas i den verksamhet som avses i
första stycket. Statsbidrag får lämnas för att användas i
hela skolhuvudmannens verksamhet eller i en väl avgränsad del
av den. Förordning (2011:537).

4 § Statsbidrag får lämnas för insatser till stöd för
metodutveckling, pedagogisk utveckling, fördjupade
ämneskunskaper och liknande insatser som är avsedda att
utveckla undervisningen i matematik och som syftar till att
öka elevernas måluppfyllelse i ämnet.

5 § Statsbidraget ska fördelas mellan skolhuvudmän och
verksamheter över hela landet

1. som har olika förutsättningar när det gäller
elevgruppernas sammansättning och storlek, lärarnas
utbildning samt verksamheternas storlek och organisation, och

2. som genomför olika slags insatser enligt 4 §.

6 § Statsbidrag enligt denna förordning får inte lämnas för
kompetenshöjande insatser för lärare för vilka statsbidrag
har lämnats på något annat sätt.

Beräkning av statsbidrag

7 § Varje elev som undervisas i den verksamhet som ansökan
avser berättigar till ett statsbidrag med högst 3 000 kronor.
Förordning (2009:1457).

Ansökan och beslut

8 § Efter ansökan från skolhuvudmannen beslutar Statens
skolverk om statsbidrag enligt de förutsättningar som anges
i 3–5 §§. Skolverket betalar också ut statsbidragen.

Uppföljning, redovisning och utvärdering

9 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget används.

10 § Statens skolverk ska utvärdera statsbidragets effekter.

11 § En skolhuvudman som har fått statsbidrag utbetalat ska
till Statens skolverk redovisa hur bidraget har använts.
Skolhuvudmannen ska även medverka till att statsbidragets
effekter kan utvärderas.

Återbetalning och återkrav

12 § En skolhuvudman som har tagit emot statsbidrag är
återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp,

3. statsbidraget inte har använts för avsett ändamål, eller

4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 11 §.

Om en skolhuvudman är återbetalningsskyldig enligt första
stycket, ska Statens skolverk besluta att helt eller delvis
kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det,
får Skolverket efterge ett återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

13 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

14 § Statens skolverks beslut i ärenden om statsbidrag enligt
denna förordning får inte överklagas.