Förordning (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor

SFS nr
2009:315
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2009-04-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:6

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar
lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor.

Begränsningar avseende statlig verksamhet

2 § Förvaltningsuppgifter som statliga myndigheter ansvarar
för får innefatta myndighetsutövning endast i den
utsträckning som anges i 3 §.

3 § En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt
avtal enligt 5 § lagen (2004:543) om samtjänst vid
medborgarkontor får i respektive statlig myndighets namn

1. i enklare fall besluta i ärenden om äldreförsörjningsstöd
eller bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken,

2. i enklare fall besluta i ärenden om flyttningsbidrag i form
av ersättning för resa och logi enligt förordningen (1999:594)
om flyttningsbidrag, och

3. i enklare fall besluta i ärenden om utfärdande av
identitetskort enligt förordningen (2009:284) om identitetskort
för folkbokförda i Sverige. Förordning (2011:6).

Verksamhetsrapporter m.m.

4 § Statliga myndigheter, en kommun eller ett landsting som
har träffat ett samtjänstavtal ska, så snart avtalet har
träffats eller ändrats, ge in en kopia av avtalet till
Kammarkollegiet.

5 § Statliga myndigheter som har träffat ett samtjänstavtal
ska genom årliga verksamhetsrapporter redovisa hur
verksamheten har bedrivits.

Verksamhetsrapporterna ska ges in till Kammarkollegiet.

Uppföljningsansvar m.m.

6 § Kammarkollegiet ska, utifrån de samtjänstavtal och
verksamhetsrapporter som ska ges in till myndigheten, löpande
följa upp verksamhet som bedrivs enligt samtjänstavtalen.

Om Kammarkollegiet i sin uppföljning upptäcker brister i
samtjänstavtalen eller verksamhet som bedrivs enligt lagen
(2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor, ska myndigheten
rapportera detta till regeringen.

7 § Kammarkollegiet ska bistå statliga myndigheter, kommuner
och landsting med råd och vägledning om hur samtjänstavtal
och verksamhet som bedrivs enligt lagen (2004:543) om
samtjänst vid medborgarkontor kan utformas och bedrivas.

Bemyndigande

8 § Kammarkollegiet får meddela närmare föreskrifter om den
redovisning som enligt 5 § ska ges in till myndigheten.

Övergångsbestämmelser

2010:1737

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag som avser tid
före ikraftträdandet.