Förordning (2009:320) om finansiering av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete

SFS nr
2009:320
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2009-04-23

Allmänna bestämmelser

1 § Inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete får Styrelsen
för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) besluta om
finansiering med utvecklingslån och garantier (lånebistånd).

Lånebistånd ska användas där detta kan bidra till att
uppfylla målen för internationellt utvecklingssamarbete,
reformsamarbete i Östeuropa, samt politiken för global
utveckling.

Utvecklingslån ska bestå av en gåva från Sida och lån till
marknadsmässiga villkor lämnad av långivare. Utvecklingslån
kan kombineras med garanti utställd av Sida till långivaren
för låntagarens förpliktelser. Garanti kan även ställas ut av
Sida utan samband med utvecklingslån (fristående garanti).

2 § Sida får lämna lånebistånd till förmån för stater,
offentliga organ som t.ex. länsmyndigheter och kommuner,
offentliga affärsdrivande organisationer och privata företag
i länder med vilka Sverige bedriver utvecklingssamarbete,
reformsamarbete samt selektivt samarbete inom de sektorer som
regeringen beslutat i respektive lands eller regions
samarbetsstrategi.

Sida får lämna lånebistånd om

1. lånebiståndet är till gagn för uthållig
fattigdomsbekämpning eller, vad gäller länderna i Östeuropa,
bidrar till regeringens mål för reformsamarbetet,

2. insatsen bedöms ha god samhällsekonomisk avkastning,

3. finns mycket liten risk för marknadsstörning eller
snedvridning av konkurrensen inom den finansiella sektorn
eller den sektor lånebiståndet finansierar i samarbetslandet,
och

4. finansiering genom existerande kapitalmarknader till för
mottagaren rimlig kostnad inte är tillgänglig utan medverkan
av bistånd.

Lånebistånd till förmån för stater eller offentliga organ i
annan valuta än i mottagarlandets inhemska valuta, får inte
lämnas till eller i länder som har svår skuldbörda eller kan
förväntas få en svår skuldbörda.

3 § För investeringar som främjar miljömässigt hållbar
utveckling kan lånebistånd lämnas även till andra än ovan
nämnda landkategorier och sektorer om det finns särskilda
skäl (miljölån). Innan Sida fattar beslut i dessa fall ska
samråd ske med Regeringskansliet (Utrikedepartementet).

4 § Lånebistånd ska lämnas utan krav på svenskt innehåll i
leveranser eller finansiering (obundet bistånd). Upphandling
av varor eller tjänster ska göras i internationell
konkurrens. Sida ska i varje enskilt fall ange vilka
upphandlingsregler som ska gälla.

5 § Mottagaren av lånebistånd ska av Sida bedömas ha
nödvändig kreditvärdighet. Sida ska vid sådan bedömning
samråda med Exportkreditnämnden och berörd långivare.

6 § Långivare kan vara svensk eller utländsk bank eller
finansieringsinstitut som valts av låntagaren och som Sida
godkänt. Långivare kan även förmedlas av Sida.

7 § Lånebistånd kan lämnas i lokal valuta om Sida bedömer
detta lämpligt ur utvecklingssynpunkt.

8 § Sida beslutar om de villkor som gäller för den del av
utvecklingslånet som är en gåva. Dessa villkor ska ingå i
avtalet mellan långivaren och låntagaren. Utbetalning sker
genom långivaren eller annan utsedd part enligt plan som
godkänts av Sida där låne- respektive garantitid anpassas
till den finansierade insatsens avkastning och låntagarens
betalningsförmåga.

9 § Förmånsgraden för utvecklingslån ska vara högst åttio
procent, definierad som Sidas gåva i förhållande till det
finansierade beloppet bestående av Sidas gåva och lånet till
marknadsmässiga villkor.

10 § Ansökan om lånebistånd görs hos Sida av den som vill ha
lånebistånd eller för mottagarens räkning av långivare eller
annan.

11 § Som ett led i strävan att stärka näringslivets medverkan
i utvecklingssamarbetet ska Sida utveckla sin samverkan med
näringslivet genom närmare dialog, erfarenhetsutbyte samt
ömsesidigt tillvaratagande av kompetens.

Garantier

12 § Garantier kan ställas ut av Sida i syfte att dela risker
och möjliggöra finansieringslösningar till acceptabla villkor
för projekt och insatser som Sida bedömer vara av stort värde
ur utvecklingssynpunkt. Sida får ställa ut garanti för risker
i samband med transaktioner på marknaden. Sida får uppdra åt
annan aktör att ställa ut garanti.

13 § Garanti ska lämnas mot riskavspeglande premier som
motsvarar statens ekonomiska risk för åtagandet och
administrativa kostnader för garantin. Sida kan subventionera
en viss del av denna premie. Denna subvention ska betraktas
som gåvodel i transaktionen. Då garanti lämnas till ett
privat företag ska detta självt bära viss del av risken.

Sida ska i första hand samverka med Exportkreditnämnden för
att bedöma vilken premie som ska gälla för varje garanti. Vid
behov kan annan aktör eller annat garantiinstitut tillfrågas.

14 § Exportkreditnämnden ska föra Sidas talan vid
internationella forum avseende regresskrav som kan uppstå i
garantiverksamheten. Ersättning som inflyter härigenom ska
tillföras säkerhetsreserven.

15 § Sidas samlade garantiåtaganden får inte överstiga den
garantiram som regeringen årligen anger för Sida.

Säkerhetsreserv

16 § En säkerhetsreserv ska upprättas för att täcka
eventuella skador vid garantier utfärdade enligt denna
förordning.

17 § Säkerhetsreserven ska innehålla de
garantipremieinbetalningar och avsättningar som tidigare
gjorts under u-kreditsystemet enligt förordningen (1984:1132)
om krediter för vissa utvecklingsändamål (u-krediter) och de
garantipremieinbetalningar och avsättningar som skett under
Sidas försöksverksamhet med fristående garantier samt
framtida återvinningar från skadefall i dessa verksamheter.

Säkerhetsreserven ska tillföras garantitagares premier och
återvinningar från skadefall i Sidas verksamhet med
utvecklingslån och garantier.

18 § Säkerhetsreserven ska förvaltas av Exportkreditnämnden.
Nämnden ska göra riskbedömningar. Om säkerhetsreserven inte
är tillräcklig för att täcka de skador som
garantiverksamheten ger upphov till har Sida rätt till en
obegränsad upplåning hos Riksgäldskontoret.

Säkerhetsreserven ska placeras på räntebärande konto hos
Riksgäldskontoret.

Övriga bestämmelser

19 § För garantiverksamheten ska Exportkreditnämnden för
Sidas räkning varje halvår göra bedömningar av utstående
fordringar, åtaganden och risk för skadefall.
Exportkreditnämnden ska vidare varje månad rapportera till
Sida om samtliga penningflöden, likvida tillgångar och nya
affärer under perioden.

Sida och Exportkreditnämnden ska ingå avtal om parternas
samverkan under denna förordning. Exportkreditnämnden ska ha
rätt till ersättning för sin medverkan.

20 § Sidas årsredovisning ska innehålla värderingar av
garantiåtaganden. De principer som anges i
garantiförordningen (1997:1006) ska gälla.

21 § Beslut i ärenden enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2009:320

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009, då
förordningen (1984:1132) om krediter för vissa
utvecklingsändamål (u-krediter) ska upphöra att gälla. För
krediter beviljade före detta datum ska äldre regler
tillämpas.