Studiestödsdataförordning (2009:321)

SFS nr
2009:321
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-04-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1472

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser om
sådan behandling av personuppgifter som omfattas av
studiestödsdatalagen (2009:287).

Förberedande handläggning

2 § Personuppgifter får behandlas i Centrala
studiestödsnämndens studiestödsverksamhet för att förbereda
handläggningen av

1. ärenden om studiehjälp för personer som fyller 16 år och
som för första gången skulle kunna få studiehjälp, och

2. ärenden om studiemedel för personer som har antagits till
en utbildning som berättigar till studiemedel.

Ärenden om studiehjälp

3 § Behandlingen av personuppgifter enligt 2 § 1 får i fråga
om

1. den person som fyller 16 år endast avse uppgifter om namn,
adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer,
födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av
Centrala studiestödsnämnden, sekretessmarkering,
medborgarskap och invandrings- och utvandringsdatum, och

2. den eller de som senast mottog allmänt eller förlängt
barnbidrag för den person som fyller 16 år endast avse namn,
adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer,
födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av
Centrala studiestödsnämnden, sekretessmarkering,
medborgarskap, invandrings- och utvandringsdatum och
bankkonto.

Uppgifter som anges i första stycket 2 får även behandlas i
fråga om den eller de som i annat fall kan få studiehjälp
utbetalad för den person som fyller 16 år.

Uppgifter om andra personer får inte utan den registrerades
samtycke behandlas enligt 2 § 1.

Ärenden om studiemedel

4 § Behandlingen av personuppgifter enligt 2 § 2 får i fråga
om

1. den person som har antagits till en utbildning endast avse
uppgifter om namn, adress, folkbokföringsort, personnummer,
samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer
som getts av Centrala studiestödsnämnden, sekretessmarkering,
medborgarskap, invandrings- och utvandringsdatum,
studieresultat och den utbildning som antagningen avser, och

2. barn som den person som har antagits till en utbildning är
vårdnadshavare för endast avse personnummer,
samordningsnummer eller födelsetid.

Uppgifter om andra personer får inte utan den registrerades
samtycke behandlas enligt 2 § 2.

Information om studiestödsförmåner och studiesociala förmåner

5 § För ändamål som anges i 4 § första stycket 4
studiestödsdatalagen (2009:287) får utan den registrerades
samtycke endast uppgifter om namn, adress, folkbokföringsort,
personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt
identifikationsnummer som getts av Centrala
studiestödsnämnden, medborgarskap, bankkonto och typ av
studiestöd behandlas.

Framtagande och distribution av bevis om studiestöd för
studier

6 § För ändamål som anges i 4 § första stycket 5
studiestödsdatalagen (2009:287) får utan den registrerades
samtycke endast uppgifter om namn, adress, personnummer,
samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer
som getts av Centrala studiestödsnämnden, studietakt, typ av
studiestöd och studietid behandlas.

Intern elektronisk tillgång till personuppgifter

7 § Direkt elektronisk tillgång till personuppgifter i ett
ärende om studiestöd, som inte behövs för återbetalning eller
återkrav av studiestöd, ska begränsas senast tre år efter
utgången av det kalenderår då studiestöd senast beviljades i
ärendet eller ansökan om studiestöd avslogs. Det innebär att
bara ett begränsat antal personer som arbetar i myndighetens
studiestödsverksamhet får ha sådan tillgång till
personuppgifterna i ärendet. Behövs personuppgifterna för ett
nytt ärende om studiestöd, får begränsningen upphävas.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter
om begränsning av intern elektronisk tillgång enligt första
stycket.

8 § Centrala studiestödsnämnden får, i fråga om
personuppgifter som inte omfattas av 7 §, meddela
föreskrifter om villkoren för elektronisk tillgång till
personuppgifterna för den som arbetar i myndighetens
studiestödsverksamhet. Sådan tillgång ska begränsas till vad
som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter inom studiestödsverksamheten.

9 § Centrala studiestödsnämnden ska, inför beslut om att
meddela föreskrifter enligt 7 och 8 §§, samråda med
Datainspektionen.

Direktåtkomst

10 § Försäkringskassans direktåtkomst till personuppgifter
som behandlas i Centrala studiestödsnämndens
studiestödsverksamhet får endast avse uppgifter om
personnummer, samordningsnummer, särskilt
identifikationsnummer som getts av Centrala
studiestödsnämnden, utbetalat studiestödsbelopp för en viss
tidsperiod, beviljat studiestöd för en viss tidsperiod och
typ av studiestöd.

11 § Arbetslöshetskassornas direktåtkomst till
personuppgifter som behandlas i Centrala studiestödsnämndens
studiestödsverksamhet får endast avse uppgifter enligt 23 §
förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring och
särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala
studiestödsnämnden.

12 § En läroanstalt får ha direktåtkomst till de
personuppgifter som behandlas i Centrala studiestödsnämndens
studiestödsverksamhet som läroanstalten själv har lämnat till
Centrala studiestödsnämnden och till anknytande uppgifter om
särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala
studiestödsnämnden, namn och sekretessmarkering.
Läroanstalten får också ha direktåtkomst till uppgifter om
att Centrala studiestödsnämnden har beslutat eller sänt
meddelande till parten i ett ärende om studiestöd.

13 § En socialnämnd får ha direktåtkomst till personuppgifter
som behandlas i Centrala studiestödsnämndens
studiestödsverksamhet i den utsträckning som anges i 2 §
förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall
enligt socialtjänstlagen (2001:453).

En socialnämnd får ha direktåtkomst enligt första stycket
först sedan Centrala studiestödsnämnden har försäkrat sig om
att handläggare hos socialnämnden bara kan ta del av
uppgifter om personer som är aktuella i ärenden hos
socialnämnden.

14 § Direktåtkomst enligt 10–13 §§ får inte avse
personuppgifter till vilka den direkta elektroniska
tillgången har begränsats enligt 7 §.

Annat elektroniskt utlämnande

15 § Centrala studiestödsnämnden får utan den registrerades
samtycke lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt
än genom direktåtkomst enligt följande.

Mottagare Personuppgifter

Kronofogdemyndigheten Uppgifter som krävs för
handläggning av ärenden enligt
lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och
handräckning och mål enligt
lagen (1993:891) om indrivning
av statliga fordringar m.m. som
initieras av Centrala
studiestödsnämnden.

Skatteverket Uppgifter som krävs för att fullgöra
skyldigheten att lämna kontrolluppgift
enligt skatteförfarandelagen
(2011:1244) och uppgifter som krävs
för att fullgöra skyldigheten att
underrätta Skatteverket enligt
folkbokföringsförordningen (1991:749).

Bank eller annan
betalningsförmedlare Namn, adress, personnummer,
samordningsnummer, särskilt
identifikationsnummer som getts av
Centrala studiestödsnämnden,
kontonummer, belopp,
utbetalningsdatum och aviseringstext.

Inkassoföretag Namn, adress, personnummer,
samordningsnummer, särskilt
identifikationsnummer som getts av
Centrala studiestödsnämnden,
skulduppgifter, den åtgärd som Centrala
studiestödsnämnden begär att
inkassoföretaget ska vidta och orsak
till en återkallelse av begäran.

Myndighet som begär
det eller sådant
organ som anges i
bilagan till
offentlighets- och
sekretesslagen
(2009:400) som
begär det Namn, adress, den studerandes länskod,
kommunkod, läroanstaltens kod,
studievägskod, årskurs, läroanstaltens
namn, utbildningens namn och
läroanstaltens länskod.

Kommun Personnummer, samordningsnummer,
särskilt identifikationsnummer som
getts av Centrala studiestödsnämnden,
kommunkod, läroanstaltens kod,
studieväg, klass, studietid, tid för
studieavbrott och närvaro på
läroanstalten i fråga om studerande som
har fått studiehjälp och som ansökt om
stöd enligt 15 kap. 32 § skollagen
(2010:800) samt namn, adress,
personnummer och samordningsnummer för
betalningsmottagare av studiehjälpen.

Företag som tar
fram och till
studerande
distribuerar
bevis om
studiestöd för
studier Namn, adress, personnummer,
samordningsnummer, särskilt
identifikationsnummer som getts av
Centrala studiestödsnämnden, typ av
bevis, giltighetstid för beviset och
under vilken tidsperiod den studerande
har beviljats studiestöd för studier.

Örebro kommun Namn, personnummer, samordningsnummer,
särskilt identifikationsnummer som
getts av Centrala studiestödsnämnden,
beviljat belopp i bidrag enligt
förordningen (1995:667) om bidrag till
vissa funktionshindrade elever i
gymnasieskolan som utbetalas till
Örebro kommun för kostnad för kost,
logi och annan service i samband med
boendet som kommunen tillhandahåller
samt den totala kostnaden för sådant.

Centrala studiestödsnämnden får utan den registrerades
samtycke också lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat
sätt än genom direktåtkomst i den utsträckning det behövs för
att någon annan ska kunna lämna ut personuppgifter
elektroniskt till myndigheten. Förordning (2011:1472).

Gallring

16 § Riksarkivet får meddela föreskrifter om att
personuppgifter får bevaras för historiska, statistiska och
vetenskapliga ändamål samt för redovisningsändamål, även om
föreskrifterna kommer att avvika från bestämmelserna om
gallring i 16 § första stycket studiestödsdatalagen
(2009:287). Riksarkivet ska inför beslut om att meddela
föreskrifter samråda med Datainspektionen.

Övergångsbestämmelser

2009:321

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Bestämmelserna i 7–9, 14 och 16 §§ ska inte börja
tillämpas förrän den 1 januari 2011.

2011:1472

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter
som krävs för att fullgöra kontrolluppgiftsskyldighet enligt
lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter.