Apoteksdatalag (2009:367)

SFS nr
2009:367
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-05-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:324

Inledande bestämmelse

1 § Denna lag tillämpas vid sådan personuppgiftsbehandling
vid öppenvårdsapotekens detaljhandel med läkemedel m.m. som
är helt eller delvis automatiserad, eller där uppgifterna
ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling
av personuppgifter, som är tillgängliga för sökning eller
sammanställning enligt särskilda kriterier.

Personuppgifter som rör konsumenter och de som är behöriga
att förordna läkemedel får behandlas för de ändamål som anges
i 8 §.

Förhållandet till annan lag

2 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/
I denna lag har termer och begrepp som också förekommer i
läkemedelslagen (1992:859) samma betydelse som i den lagen.

Det som i denna lag föreskrivs i fråga om läkemedel ska också
gälla sådana varor och varugrupper som avses i 3 §
läkemedelslagen.

2 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
I denna lag har termer och uttryck som också förekommer i
läkemedelslagen (2015:315) samma betydelse som i den lagen.

Det som i denna lag föreskrivs i fråga om läkemedel ska också
gälla sådana varor och varugrupper som avses i 18 kap. 2 §
läkemedelslagen. Lag (2015:324).

Definitioner

3 § Med öppenvårdsapotek avses i denna lag en sådan
inrättning för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med
tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med
läkemedel.

Med tillståndshavare avses i denna lag den som enligt 2 kap.
1 § lagen om handel med läkemedel har fått tillstånd att
bedriva detaljhandel med läkemedel.

Krav på behandling, hantering och förvaring

4 § Personuppgifter ska behandlas så att den enskildes
integritet respekteras.

Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så
att obehöriga inte får tillgång till dem.

Förhållande till personuppgiftslagen

5 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller för
öppenvårdsapotekens behandling av personuppgifter, om inte
annat följer av denna lag eller föreskrifter som meddelas i
anslutning till denna lag.

Den enskildes inställning till personuppgiftsbehandlingen

6 § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt
denna lag får utföras även om den enskilde motsätter sig
behandlingen.

Behandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt
denna lag får ändå utföras, om den enskilde har lämnat ett
uttryckligt samtycke till behandlingen.

Personuppgiftsansvar

7 § Tillståndshavaren är personuppgiftsansvarig för den
personuppgiftsbehandling som utförs på ett öppenvårdsapotek.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

8 § Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för

1. expediering av förordnade läkemedel, och sådana förordnade
varor som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner
m.m. samt för åtgärder i anslutning till expedieringen,

2. redovisning av uppgifter till E-hälsomyndigheten enligt 2
kap. 6 § 5 eller 7 lagen (2009:366) om handel med
läkemedel,

3. hantering av reklamationer och indragningar,

4. administrering av delbetalning av läkemedel och varor som
omfattas av lagen om läkemedelsförmåner m.m.,

5. administrering av fullmakter att hämta ut läkemedel,

6. redovisning av uppgifter till Inspektionen för vård och
omsorg och Läkemedelsverket för deras tillsyn,

7. rapportering till förskrivare om utbyte av läkemedel
enligt 21 § fjärde stycket lagen om läkemedelsförmåner
m.m.,

8. hälsorelaterad kundservice,

9. att kunna lämna ut recept eller blankett till
konsumenten,

10. systematisk och fortlöpande utveckling och säkerställande
av öppenvårdsapotekens kvalitet, samt

11. administration, planering, uppföljning och utvärdering av
öppenvårdsapotekens verksamhet samt framställning av
statistik.

Sådan personuppgiftsbehandling som avses i första stycket 5
och 8 får inte omfatta någon annan än den som har lämnat sitt
samtycke till behandlingen.

För ändamål som avses i första stycket 10 och 11 får inga
uppgifter redovisas som kan hänföras till en enskild
person. Lag (2013:1027).

Personuppgiftsbehandling för annat ändamål

9 § I fråga om behandling av personuppgifter för annat
ändamål än vad som anges i 8 § gäller 9 § första stycket d
och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Sökbegrepp

10 § Identitet får användas som sökbegrepp endast i fråga om

1. konsument, för de ändamål som anges i 8 § första stycket
1, 3–5, 8 och 9, och

2. den som är behörig att förordna läkemedel, för de ändamål
som anges i 8 § första stycket 6 och 7.

Förskrivningsorsak får inte användas som sökbegrepp.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

11 § Får en personuppgift lämnas ut, får det ske på medium
för automatiserad behandling.

Behörighetstilldelning

12 § Tillståndshavaren ska bestämma villkor för tilldelning
av behörighet för åtkomst till helt eller delvis automatiskt
behandlade uppgifter om konsumenter och de som är behöriga
att förordna läkemedel. Behörigheten ska begränsas till vad
som behövs för att den som arbetar på ett öppenvårdsapotek
ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter där.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får
meddela föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst
till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter.

Åtkomstkontroll

13 § Tillståndshavaren ska se till att åtkomst till helt
eller delvis automatiskt behandlade uppgifter om konsumenter
och de som är behöriga att förordna läkemedel, dokumenteras
så att de kan kontrolleras. Tillståndshavaren ska
systematiskt och återkommande kontrollera om någon obehörigen
kommer åt sådana uppgifter.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får
meddela föreskrifter om dokumentation och kontroll.

Bevarande

14 § När en personuppgift inte längre behövs för behandling
enligt ändamålen i 8 §, ska uppgiften tas bort.

Rättelse och skadestånd

15 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna lag.

Information

16 § Tillståndshavaren ska se till att den enskilde får
information om personuppgiftsbehandlingen.

Informationen ska innehålla upplysningar om

1. vem som är personuppgiftsansvarig,

2. ändamålen med behandlingen,

3. den uppgiftsskyldighet som kan följa av lag eller
förordning,

4. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller
för uppgifterna och behandlingen,

5. rätten att ta del av uppgifterna enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204),

6. rätten enligt 15 § till rättelse av oriktiga eller
missvisande uppgifter,

7. rätten enligt 15 § till skadestånd vid behandling av
personuppgifter i strid med denna lag,

8. vad som gäller i fråga om sökbegrepp,

9. vad som gäller i fråga om bevarande, samt

10. huruvida personuppgiftsbehandlingen är frivillig eller
inte.