Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt

SFS nr
2009:381
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2009-05-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1060

1 § Om det finns medel får stöd ges enligt denna förordning
till lokala vattenvårdsprojekt som genomförs

1. av en kommun eller en ideell sammanslutning,

2. i samverkan mellan kommuner eller mellan ideella
sammanslutningar, eller

3. i samverkan mellan kommuner och ideella sammanslutningar.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 13 §
regeringsformen.

Stödberättigande åtgärder

2 § Stöd får ges till vattenvårdsprojekt i de delar som avser

1. framtagande av planer för och genomförande av sådana
kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till minskade mängder
av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet,

2. åtgärder för hantering av fritidsbåtsbottnar som syftar
till att minimera spridning av miljöfarliga ämnen till
vattenmiljön, eller

3. uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder enligt
1 och 2. Förordning (2014:1060).

3 § Stöd får inte ges till åtgärder

1. som har påbörjats innan länsstyrelsen har beslutat att ge
stöd,

2. som följer av skyldighet i lag eller annan författning,
eller

3. i den omfattning stöd för åtgärden har getts enligt någon
annan författning.

Stödets storlek

4 § Stödet får avse högst 50 procent av kostnaden för
projektets stödberättigande åtgärder.

Ansökan om stöd

5 § En ansökan om stöd ska innehålla uppgifter om

1. vilken eller vilka kommuner eller ideella sammanslutningar
som ansöker om stödet och vilka andra som deltar i eller ger
finansiering till projektet,

2. det vattenvårdsprojekt som ska genomföras,

3. vilka resultat som avses att uppnås på kort och lång sikt
och vilka åtgärder och metoder som ska användas för att nå
resultaten och för att kontrollera att resultaten nås,

4. hur effektivt projektet bidrar till minskade mängder av
fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet, om ansökan
avser stöd enligt 2 § 1,

5. en tidsplan för åtgärderna,

6. beräknade kostnader för de åtgärder som är
stödberättigande och hur stor andel av dessa kostnader som
stödet är avsett att omfatta, och

7. i vilken omfattning stöd för samma åtgärder har sökts
eller getts enligt någon annan författning.

Prövning av ansökan

6 § Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av
länsstyrelsen i det län där vattenvårdsprojektet
huvudsakligen är avsett att genomföras.

7 § När länsstyrelsen prövar en ansökan om stöd enligt 2 § 1
ska den särskilt beakta hur väl åtgärden med hänsyn till
totalkostnaden bidrar till minskade mängder av fosfor eller
kväve i Östersjön eller Västerhavet, och

1. bidrar till att öka vattnets uppehållstid i
vattensystemen,

2. minskar utsläpp av växthusgaser, eller

3. förbättrar förutsättningarna för biologisk mångfald.

Om länsstyrelsen prövar konkurrerande ansökningar enligt 2
§ 1 och finner att åtgärderna i de olika ansökningarna bidrar
på likvärdiga sätt till minskade mängder av fosfor eller
kväve i Östersjön eller Västerhavet ska stödet ges till det
projekt som bäst uppfyller kraven i första stycket 1, 2,
eller 3.

Preliminärt beslut om stöd

8 § Om länsstyrelsen beslutar att ge stöd till ett
vattenvårdsprojekt ska den preliminärt bestämma stödets
storlek och besluta om utbetalning av högst 75 procent av
stödet. Om stödet gäller ett flerårigt projekt ska
utbetalningen av stödet fördelas över åren. Länsstyrelsen får
förena ett beslut med de villkor som behövs med hänsyn till
stödets syfte.

Rapportering

9 § Den som har fått stöd ska varje år i en delrapport till
länsstyrelsen redovisa

1. hur tidsplanen för projektets åtgärder har följts,

2. hur villkoren i stödbeslutet har uppfyllts,

3. vilka resultat som åtgärderna har medfört på kort sikt,
och

4. hur projektet fortsättningsvis är avsett att bedrivas och
följas upp.

10 § Den som har fått stöd ska efter att projektet har
genomförts i en slutrapport till länsstyrelsen redovisa

1. vilka resultat som åtgärderna har medfört,

2. hur effektivt åtgärder enligt 2 § 1 bidrar till minskade
mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet,

3. hur villkoren i stödbeslutet har uppfyllts,

4. kostnaden för varje åtgärd som omfattas av projektet, och

5. hur den återstående uppföljningen och utvärderingen av
projektet är avsedd att genomföras.

Slutligt beslut om stöd

11 § När ett projekt har slutrapporterats ska länsstyrelsen
slutligt bestämma stödets storlek och besluta om slutlig
utbetalning.

Uppföljning och information

12 § Länsstyrelsen ska fortlöpande följa utvecklingen i länet i
fråga om de vattenvårdsprojekt som har getts stöd enligt denna
förordning.

Länsstyrelsen ska till Havs- och vattenmyndigheten rapportera
preliminära och slutliga beslut om stöd. Förordning (2011:638).

Återbetalning och återkrav

13 § Mottagaren av ett utbetalt stöd enligt denna förordning
är återbetalningsskyldig om

1. en åtgärd som omfattas av vattenvårdsprojektet i
väsentliga avseenden avviker från villkor som avses i 8 §,

2. en åtgärd som omfattas av projektet inte har genomförts
eller ändrats i något väsentligt avseende utan länsstyrelsens
medgivande,

3. stödet har getts till följd av att sökanden lämnat
oriktiga eller ofullständiga uppgifter,

4. sökanden har orsakat att stödet utbetalats med felaktigt
belopp, eller

5. stödet av annat skäl har utbetalats med felaktigt belopp
och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

14 § Om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt 13 §,
får länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka stödet. Förordning (2014:1060).

Bemyndigande

15 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela närmare
föreskrifter om

1. stödberättigande åtgärder enligt 2 §, och

2. vad som krävs av en ansökan enligt 5 § och rapporter enligt
9, 10 och 12 §§. Förordning (2011:638).

Överklagande

16 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.