Förordning (2009:4) om grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten

SFS nr
2009:4
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2009-01-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:590
Upphävd
2010-07-01

1 § I denna förordning finns föreskrifter om grundläggande
militär utbildning inom Försvarsmakten och om förmåner för dem
som är antagna till eller genomgår denna utbildning.

2§ I denna förordning avses med

grundläggande militär utbildning: en allmän och grundläggande
militär utbildning inom Försvarsmakten för den som inte
fullgjort grundutbildning för värnplikt enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt,

aspirant: den som antagits till eller genomgår grundläggande
militär utbildning inom Försvarsmakten.

3 § Försvarsmakten beslutar om antagning till grundläggande
militär utbildning. För att bli antagen till grundläggande
militär utbildning inom Försvarsmakten krävs att en sökande är
svensk medborgare och har fyllt 18 år. Försvarsmakten får
meddela föreskrifter om de ytterligare krav som ställs upp för
sådan antagning.

4 § Från grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten
får den skiljas som

1. själv ansöker om det,

2. visar sig olämplig för fortsatt utbildning, eller

3. är frånvarande från utbildningen i sådan omfattning att han
eller hon inte kan tillgodogöra sig den.

5 § En aspirant som genomgår grundläggande militär utbildning
har rätt till samma förmåner som den som genomgår
grundutbildning som är längre än 60 dagar enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förmånerna framgår av
förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.
Bestämmelserna i 2 kap. 6–8 §§, 5 kap. 5 § och 10 kap. 9–11 §§
den förordningen ska dock inte gälla.

Dagersättning ska inte ges för tid då ersättning uppbärs enligt
4 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring.

En aspirant enligt denna förordning har rätt till ersättning
för personskada enligt lagen (1977:265) om statligt
personskadeskydd och lagen (1977:266) om statlig ersättning vid
ideell skada m.m.

6 § Den som enligt 4 § skiljs från grundläggande militär
utbildning inom Försvarsmakten får avgångsvederlag från och med
den dag utbildningen avbryts till och med den 30:e dagen från
det att beslutet om att skilja denne från utbildningen
meddelades. Avgångsvederlaget betalas per dag med belopp
motsvarande den dagersättning som aspiranten hade vid
skiljandet från utbildningen.

7 § Beslut om antagning till och skiljande från grundläggande
militär utbildning inom Försvarsmakten samt om förmåner enligt
5 § och avgångsvederlag enligt 6 § får överklagas hos Statens
överklagandenämnd. Överklagandenämndens beslut får inte
överklagas.