Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

SFS nr
2009:400
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2009-05-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:283

AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 kap. Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och
vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande
och övrig hantering av allmänna handlingar.

Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det
allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna
handlingar. Dessa bestämmelser avser förbud att röja uppgift,
vare sig detta sker muntligen, genom utlämnande av allmän
handling eller på något annat sätt. Bestämmelserna innebär
begränsningar i yttrandefriheten enligt regeringsformen,
begränsningar i den rätt att ta del av allmänna handlingar
som följer av tryckfrihetsförordningen samt, i vissa särskilt
angivna fall, även begränsningar i den rätt att meddela och
offentliggöra uppgifter som följer av
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Vad som är en allmän handling framgår av 2 kap.
tryckfrihetsförordningen.

Lagen består av sju avdelningar. Innehållet i dessa
avdelningar är uppdelat enligt vad som framgår av 2-8 §§.

2 § Den första avdelningen innehåller inledande bestämmelser.
Dessa bestämmelser avser

– lagens innehåll (1 kap.),

– lagens tillämpningsområde (2 kap.), och

– definitioner (3 kap.).

3 § Den andra avdelningen innehåller bestämmelser om
myndigheters hantering av allmänna handlingar. Dessa
bestämmelser avser

– hur sökande efter allmänna handlingar ska underlättas, m.m.
(4 kap.),

– registrering av allmänna handlingar och sekretessmarkering
(5 kap.), och

– utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter,
överklagande, m.m. (6 kap.).

4 § Den tredje avdelningen innehåller allmänna bestämmelser
om sekretess. Dessa bestämmelser avser

– grundläggande bestämmelser (7 kap.),

– vilka sekretessen gäller mot (8 kap.),

– förbud i annan lagstiftning mot att röja eller utnyttja
uppgift (9 kap.),

– sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag
från sekretess (10 kap.),

– överföring av sekretess (11 kap.),

– sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m. (12
kap.),

– rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (13 kap.),
och

– ansvar (14 kap.).

5 § Den fjärde avdelningen innehåller bestämmelser om
sekretess till skydd för allmänna intressen. Dessa
bestämmelser avser sekretess till skydd för

– rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater
eller mellanfolkliga organisationer (15 kap.),

– rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller
valutapolitik (16 kap.),

– myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller
annan tillsyn (17 kap.),

– intresset av att förebygga brott eller beivra brott (18
kap.),

– det allmännas ekonomiska intresse (19 kap.), och

– intresset av att bevara djur- eller växtart (20 kap.).

6 § Den femte avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess
till skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden. Vissa av dessa bestämmelser tillämpas oavsett i
vilket sammanhang uppgiften förekommer (21 kap.).
Bestämmelserna i övrigt avser

– folkbokföring, delgivning, m.m. (22 kap.),

– utbildningsverksamhet, m.m. (23 kap.),

– forskning och statistik (24 kap.),

– hälso- och sjukvård, m.m. (25 kap.),

– socialtjänst, kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m.
(26 kap.),

– skatt, tull, m.m. (27 kap.),

– socialförsäkring, studiestöd, arbetsmarknad, m.m. (28 kap.),

– transporter och andra former av kommunikation (29 kap.),

– tillsyn m.m. i fråga om näringslivet (30 kap.),

– annan verksamhet med anknytning till näringslivet (31 kap.),

– annan tillsyn, granskning, övervakning, m.m. (32 kap.),

– Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen,
Konsumentombudsmannen, m.m. (33 kap.),

– utsökning och indrivning, skuldsanering, m.m. (34 kap.),

– verksamhet som syftar till att förebygga eller beivra brott,
m.m. (35 kap.),

– vissa mål och ärenden hos domstol, vissa fall av medling,
rättshjälp, m.m. (36 kap.),

– utlänningskontroll, Schengensamarbetet, m.m. (37 kap.),

– totalförsvar, krisberedskap, m.m. (38 kap.),

– personaladministrativ verksamhet (39 kap.), och

– övriga myndigheter och verksamheter (40 kap.).
Lag (2011:864).

7 § Den sjätte avdelningen innehåller särskilda bestämmelser
om sekretess som gäller vissa organ. Dessa bestämmelser avser

– riksdagen och regeringen (41 kap.),

– Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden, undersökningskommissioner, m.m. (42
kap.), samt

– domstolar m.m. (43 kap.). Lag (2009:1020).

8 § Den sjunde avdelningen innehåller bestämmelser om
tystnadsplikt som följer av bestämmelser i andra
författningar än denna lag och som inskränker rätten att
meddela och offentliggöra uppgifter (44 kap.).

2 kap. Lagens tillämpningsområde

1 § Förbud att röja eller utnyttja en uppgift enligt denna
lag eller enligt lag eller förordning som denna lag hänvisar
till gäller för myndigheter.

Ett sådant förbud gäller också för en person som fått
kännedom om uppgiften genom att för det allmännas räkning
delta i en myndighets verksamhet

1. på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten,

2. på grund av tjänsteplikt, eller

3. på annan liknande grund.

2 § Riksdagen och beslutande kommunala församlingar ska vid
tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.

3 § Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att
ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i
tillämpliga delar gälla också handlingar hos aktiebolag,
handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där
kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande
inflytande. Sådana bolag, föreningar och stiftelser ska vid
tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.

Kommuner och landsting ska anses utöva ett rättsligt
bestämmande inflytande om de ensamma eller tillsammans

1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk
förening med mer än hälften av samtliga röster i bolaget
eller föreningen eller på något annat sätt förfogar över så
många röster i bolaget eller föreningen,

2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av
ledamöterna i styrelsen för ett aktiebolag, en ekonomisk
förening eller en stiftelse, eller

3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett
handelsbolag.

Vid tillämpningen av andra stycket 1-3 ska inflytande som
utövas av en juridisk person över vilken en kommun eller ett
landsting bestämmer på det sätt som anges i de nämnda
punkterna anses utövat av kommunen eller landstinget.

Första stycket gäller också för handlingar som efter
medgivande av en kommun eller ett landsting för viss bestämd
tid förvaras hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska
föreningar eller stiftelser där kommuner eller landsting
tidigare har utövat ett rättsligt bestämmande inflytande.

Vad som föreskrivs om kommuner och landsting i första-tredje
styckena tillämpas också på kommunalförbund.

4 § Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att
ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i
tillämpliga delar gälla också handlingar hos de organ som
anges i bilagan till denna lag, om handlingarna hör till den
verksamhet som nämns där. Dessa organ ska vid tillämpningen
av denna lag jämställas med myndigheter.

5 § Ett enskilt organ ska vid tillämpningen av denna lag
jämställas med en myndighet när det hanterar sådana allmänna
handlingar som det förvarar med stöd av lagen (1994:1383) om
överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än
myndigheter för förvaring. Detsamma gäller Svenska kyrkan och
dess organisatoriska delar vid hanteringen av allmänna
handlingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om
överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller
någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

3 kap. Definitioner

Definitioner

1 § I denna lag används följande begrepp med nedan angiven
betydelse.

Begrepp Betydelse

Sekretess Ett förbud att röja en uppgift,
vare sig det sker muntligen,
genom utlämnande av en allmän
handling eller på något annat
sätt.

Sekretessreglerad uppgift En uppgift för vilken det finns
en bestämmelse om sekretess.

Sekretessbelagd uppgift En sekretessreglerad uppgift
för vilken sekretess gäller i
ett enskilt fall.

Sekretessbrytande bestämmelse En bestämmelse som innebär att
en sekretessbelagd uppgift får
lämnas ut under vissa
förutsättningar.

Primär sekretessbestämmelse En bestämmelse om sekretess som
en myndighet ska tillämpa på
grund av att bestämmelsen
riktar sig direkt till
myndigheten eller omfattar en
viss verksamhetstyp eller en
viss ärendetyp som hanteras hos
myndigheten eller omfattar
vissa uppgifter som finns hos
myndigheten.

Bestämmelse om överföring av
sekretess En bestämmelse som innebär att
en primär sekretessbestämmelse
som är tillämplig på en uppgift
hos en myndighet, ska tillämpas
på uppgiften även av en
myndighet som uppgiften lämnas
till eller som har elektronisk
tillgång till uppgiften hos den
förstnämnda myndigheten.

Sekundär sekretessbestämmelse En bestämmelse om sekretess som
en myndighet ska tillämpa på
grund av en bestämmelse om
överföring av sekretess.

AVDELNING II. MYNDIGHETERS HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

4 kap. Allmänna åtgärder för att underlätta sökande efter
allmänna handlingar, m.m.

Hantering av allmänna handlingar, m.m.

1 § En myndighet ska ta hänsyn till rätten att ta del av
allmänna handlingar när den organiserar hanteringen av sådana
handlingar och vid övrig hantering av allmänna handlingar.

Myndigheten ska särskilt se till

1. att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet
som krävs enligt tryckfrihetsförordningen,

2. att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar,

3. att rätten att ta del av allmänna handlingar enligt
tryckfrihetsförordningen säkerställs samtidigt som
sekretesskyddet upprätthålls, och

4. att automatiserad behandling av uppgifter hos myndigheten
ordnas med beaktande av det intresse som enskilda kan ha av
att själva utnyttja tekniska hjälpmedel hos myndigheten för
att ta del av allmänna handlingar.

En myndighet ska vidare särskilt beakta

1. att enskilda bör ges goda möjligheter att söka allmänna
handlingar,

2. att det bör framgå när uppgifter har tillförts en allmän
handling och, om de har ändrats eller gallrats, vid vilken
tidpunkt detta har skett, samt

3. att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar,
koder eller liknande som kan försvåra insynen enligt
tryckfrihetsförordningen.

Beskrivning av en myndighets allmänna handlingar

2 § Varje myndighet ska upprätta en beskrivning som ger
information om

1. myndighetens organisation och verksamhet i syfte att
underlätta sökande efter allmänna handlingar,

2. register, förteckningar eller andra sökmedel till
myndighetens allmänna handlingar,

3. tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos
myndigheten för att ta del av allmänna handlingar,

4. vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om
myndighetens allmänna handlingar, deras användning och
sökmöjligheter,

5. vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen
tillämpar på uppgifter i sina handlingar,

6. uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller
lämnar till andra samt hur och när detta sker, och

7. myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter.

I beskrivningen ska uppgifter utelämnas om det behövs för att
beskrivningen i övriga delar ska kunna hållas tillgänglig för
allmänheten.

Överföring av upptagning för automatiserad behandling i
läsbar form i vissa fall

3 § Om en myndighet för handläggning av ett mål eller ärende
använder sig av en upptagning för automatiserad behandling,
ska upptagningen tillföras handlingarna i målet eller ärendet
i läsbar form, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Hänsynen till arkivvården, gallring, m.m.

4 § I arkivlagen (1990:782) finns bl.a. bestämmelser om att
hänsyn ska tas till arkivvården vid framställning och
registrering av allmänna handlingar, om gallring,
överlämnande av arkiv eller annat avhändande av allmänna
handlingar samt om arkivmyndigheter och deras uppgifter.

5 kap. Registrering av allmänna handlingar och
sekretessmarkering

Registrering av allmänna handlingar

Registreringsskyldighetens omfattning

1 § Allmänna handlingar ska registreras så snart de har
kommit in till eller upprättats hos en myndighet, om inte
annat följer av andra-fjärde styckena.

Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk
tillgång till en upptagning för automatiserad behandling som
är en allmän handling ska handlingen registreras endast av
den myndighet som gjort upptagningen tillgänglig för den
andra myndigheten.

Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte
registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan
fastställas om de har kommit in eller upprättats.

Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa
betydelse för myndighetens verksamhet, behöver den varken
registreras eller hållas ordnad.

2 § Beträffande handlingar som registreras enligt 1 § ska det
av registret framgå

1. datum då handlingen kom in eller upprättades,

2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid
registreringen,

3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare
eller mottagare, och

4. i korthet vad handlingen rör.

Uppgifter enligt första stycket 3 eller 4 ska utelämnas eller
särskiljas om det behövs för att registret i övriga delar ska
kunna hållas tillgängligt för allmänheten.

Undantag från registreringsskyldigheten, m.m.

3 § Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela
föreskrifter om att handlingar av ett visst slag som finns i
betydande omfattning hos en myndighet inte behöver
registreras enligt 1 §.

4 § Regeringen får meddela föreskrifter om att 2 § andra
stycket inte ska tillämpas på ett visst register, om en
tillämpning av det stycket annars skulle omfatta flertalet av
handlingarna i registret.

Sekretessmarkering

5 § Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling inte
får lämnas ut på grund av en bestämmelse om sekretess, får
myndigheten markera detta genom att en särskild anteckning
(sekretessmarkering) görs på handlingen eller, om handlingen
är elektronisk, införs i handlingen eller i det datasystem
där den elektroniska handlingen hanteras. Anteckningen ska
ange

1. tillämplig sekretessbestämmelse,

2. datum då anteckningen gjordes, och

3. den myndighet som har gjort anteckningen.

Om utlämnande till en enskild av en uppgift i en allmän
handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet
enligt förordning ska prövas endast av en viss myndighet, ska
en sekretessmarkering göras så snart som möjligt. Av
anteckningen ska det framgå vilken myndighet som ska pröva
frågan om utlämnande.

6 kap. Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter,
överklagande, m.m.

Utlämnande av allmän handling

1 § I 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen finns
grundläggande bestämmelser om utlämnande av allmänna
handlingar.

2 § Av 2 kap. 14 § andra stycket tryckfrihetsförordningen
framgår att en fråga om utlämnande av en allmän handling
prövas av den myndighet som förvarar handlingen, om det inte
är särskilt föreskrivet att prövningen ska göras av en annan
myndighet.

3 § Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen
eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av
en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva
om handlingen ska lämnas ut. I tveksamma fall ska den
anställde låta myndigheten göra prövningen, om det kan ske
utan onödigt dröjsmål.

Myndigheten ska pröva om handlingen ska lämnas ut om

1. den anställde vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar
ut den med förbehåll som inskränker en enskilds rätt att röja
innehållet eller annars förfoga över handlingen, och

2. den enskilde begär myndighetens prövning.

Den enskilde ska informeras om möjligheten att begära
myndighetens prövning och att det krävs ett skriftligt beslut
av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas.

Utlämnande av uppgift

4 § En myndighet ska på begäran av en enskild lämna uppgift
ur en allmän handling som förvaras hos myndigheten, om inte
uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets
behöriga gång.

5 § En myndighet ska på begäran av en annan myndighet lämna
uppgift som den förfogar över, om inte uppgiften är
sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga
gång.

Service och upplysningar beträffande automatiserad behandling

6 § En myndighet ska på begäran ge en enskild tillfälle att
själv använda tekniska hjälpmedel för automatiserad
behandling som myndigheten förfogar över för att ta del av
upptagningar för automatiserad behandling. Detta gäller dock
inte om

1. den enskilde därigenom skulle få tillgång till
upptagningar som inte är allmänna handlingar hos myndigheten,

2. det finns risk för förvanskning eller förstöring, eller

3. det möter något hinder på grund av bestämmelse om
sekretess eller arbetets behöriga gång.

En myndighet ska på begäran lämna de särskilda upplysningar
som den enskilde behöver för att kunna ta del av upptagningar
för automatiserad behandling som är allmänna handlingar hos
myndigheten. Detta gäller dock inte om det skulle hindra
arbetets behöriga gång.

Överklagbara beslut

7 § En enskild får överklaga ett beslut av en myndighet

1. att inte lämna ut en handling till den enskilde,

2. att lämna ut en handling med förbehåll som inskränker den
enskildes rätt att röja innehållet eller annars förfoga över
den, eller

3. att avslå den enskildes begäran enligt 6 § första stycket.

En myndighet får överklaga ett beslut av en annan myndighet
att avslå den förstnämnda myndighetens begäran att få ta del
av en handling eller på annat sätt få del av en uppgift, om
inte annat anges i lag eller förordning.

Beslut av riksdagen, regeringen, Högsta domstolen och
Högsta förvaltningsdomstolen får inte överklagas.

För beslut av en myndighet som lyder under riksdagen gäller
särskilda bestämmelser om överklagande. Lag (2010:1507).

Överinstanser

8 § Beslut som avses i 7 § första och andra styckena
överklagas till kammarrätt, om inte annat följer av andra-
femte styckena.

Beslut som meddelats av kammarrätt och som gäller handling i
domstolens rättskipande, rättsvårdande eller administrativa
verksamhet överklagas av andra än statliga myndigheter till
Högsta förvaltningsdomstolen.

Beslut som meddelats av tingsrätt och som gäller handling i
domstolens rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet
överklagas av andra än statliga myndigheter till hovrätt.
Motsvarande beslut av hovrätt överklagas av andra än statliga
myndigheter till Högsta domstolen.

Beslut som avses i 7 § andra stycket och som meddelats av en
statlig myndighet som lyder under regeringen överklagas av en
annan sådan myndighet till regeringen.

Av 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen följer att ett beslut
av ett statsråd överklagas till regeringen. Lag (2010:1507).

9 § Ett beslut av en kammarrätt eller en hovrätt avseende ett
dit överklagat beslut överklagas till Högsta
förvaltningsdomstolen respektive Högsta domstolen.
Lag (2010:1507).

Handläggning av överklagande

10 § Vid överklagande enligt 7 § första eller andra stycket
av tingsrätts eller hovrätts beslut i domstolens rättskipande
eller rättsvårdande verksamhet tillämpas bestämmelserna i
rättegångsbalken om överklagande av beslut.
Prövningstillstånd krävs dock inte för att hovrätten ska
pröva tingsrättens beslut.

11 § Vid överklagande enligt 7 § första eller andra stycket
av beslut av sådana organ som avses i 2 kap. 3 och 4 §§ denna
lag tillämpas bestämmelserna i 23-25 §§ och 30 § första
meningen förvaltningslagen (1986:223).

AVDELNING III. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM SEKRETESS

7 kap. Grundläggande bestämmelser

Förbud mot utnyttjande av en sekretessreglerad uppgift

1 § Gäller förbud enligt denna lag mot att röja en uppgift,
får uppgiften inte heller i övrigt utnyttjas utanför den
verksamhet för vilken den är sekretessreglerad.

Konsekvenser av att en sekretessreglerad uppgift lämnas till
en annan myndighet m.m.

2 § Får en myndighet en sekretessreglerad uppgift från en
annan myndighet, gäller sekretess för uppgiften hos den
mottagande myndigheten endast om sekretess följer av en
primär sekretessbestämmelse som är tilllämplig hos den
mottagande myndigheten eller av en bestämmelse om överföring
av sekretess. Motsvarande gäller om en myndighet har
elektronisk tillgång till en sekretessreglerad uppgift hos en
annan myndighet.

Konkurrens mellan sekretessbestämmelser

3 § Om flera sekretessbestämmelser är tillämpliga på en
uppgift hos en myndighet och en prövning i ett enskilt fall
resulterar i att uppgiften inte är sekretessbelagd enligt en
eller flera bestämmelser samtidigt som den är sekretessbelagd
enligt en eller flera andra bestämmelser, ska de senare
bestämmelserna ha företräde, om inte annat anges i denna lag.

Tillämpningen av bestämmelser om överföring av sekretess i
vissa fall

4 § Om en person som avses i 2 kap. 1 § andra stycket lämnar
en sekretessreglerad uppgift till en annan myndighet och det
finns en bestämmelse om överföring av sekretess, ska den
bestämmelsen tillämpas även om personen vid överlämnandet av
uppgiften inte företrädde den myndighet som han eller hon är
knuten till.

Beräkning av sekretesstid

5 § Är sekretessen för en uppgift i en allmän handling enligt
denna lag begränsad till en viss tid, räknas tiden från
handlingens tillkomst, om inte annat anges i denna lag eller
i lag eller förordning som denna lag hänvisar till. För
diarium, journal samt sådant register eller annan förteckning
som förs fortlöpande räknas tiden i stället från det att
uppgiften fördes in i handlingen.

8 kap. Vilka sekretessen gäller mot

Sekretess mot enskilda och mot andra myndigheter

1 § En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag
får inte röjas för enskilda eller för andra myndigheter, om
inte annat anges i denna lag eller i lag eller förordning som
denna lag hänvisar till.

Sekretess inom en myndighet

2 § Vad som föreskrivs om sekretess mot andra myndigheter i 1
§ och vad som föreskrivs i andra bestämmelser i denna lag om
uppgiftslämnande till andra myndigheter och överföring av
sekretess mellan myndigheter, gäller också mellan olika
verksamhetsgrenar inom en myndighet när de är att betrakta
som självständiga i förhållande till varandra.

Sekretess mot utländska myndigheter eller mellanfolkliga
organisationer

3 § En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag
får inte röjas för en utländsk myndighet eller en
mellanfolklig organisation, om inte

1. utlämnande sker i enlighet med särskild föreskrift i lag
eller förordning, eller

2. uppgiften i motsvarande fall skulle få lämnas ut till en
svensk myndighet och det enligt den utlämnande myndighetens
prövning står klart att det är förenligt med svenska
intressen att uppgiften lämnas till den utländska myndigheten
eller den mellanfolkliga organisationen.

9 kap. Förbud i annan lagstiftning mot att röja eller
utnyttja uppgift

1 § I lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid
handel med finansiella instrument finns bestämmelser om
förbud att röja eller utnyttja vissa uppgifter som är ägnade
att väsentligt påverka kursen på finansiella instrument.

2 § Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa
uppgifter som en svensk myndighet har fått från en myndighet
i en annan stat finns i

1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i
skatteärenden,

2. lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete,

3. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,

4. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i
brottmål,

5. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,

6. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt
samarbete i brottsutredningar,

7. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och
avgifter inom Europeiska unionen,

8. lagen (1998:620) om belastningsregister,

9. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom
Europeiska unionen i fråga om beskattning,

10. lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för
personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt
samarbete inom Europeiska unionen, och

11. lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning
av FATCA-avtalet. Lag (2015:66).

3 § När det gäller tystnadsplikt beträffande
företagshemligheter och tystnadsplikt för revisorer finns det
föreskrifter som är tillämpliga utöver bestämmelserna om
sekretess i denna lag.

10 kap. Sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om
undantag från sekretess

Bestämmelser som gäller till förmån för såväl enskilda som
myndigheter

Samtycke

1 § Att sekretess till skydd för en enskild inte hindrar att
en uppgift lämnas till en annan enskild eller till en
myndighet, om den enskilde samtycker till det, följer av 12
kap. och gäller med de begränsningar som anges där.

Nödvändigt utlämnande

2 § Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en
enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt
för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin
verksamhet.

Partsinsyn

3 § Sekretess hindrar inte att en enskild eller en myndighet
som är part i ett mål eller ärende hos domstol eller annan
myndighet och som på grund av sin partsställning har rätt
till insyn i handläggningen, tar del av en handling eller
annat material i målet eller ärendet. En sådan handling eller
ett sådant material får dock inte lämnas ut till parten i den
utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt
intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i
materialet inte röjs. I sådana fall ska myndigheten på annat
sätt lämna parten upplysning om vad materialet innehåller i
den utsträckning det behövs för att parten ska kunna ta till
vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det
intresse som sekretessen ska skydda.

Sekretess hindrar aldrig att en part i ett mål eller ärende
tar del av en dom eller ett beslut i målet eller ärendet.
Inte heller innebär sekretess någon begränsning i en parts
rätt enligt rättegångsbalken att få del av alla
omständigheter som läggs till grund för avgörande i ett mål
eller ärende.

Om det i lag finns bestämmelser som avviker från första eller
andra stycket gäller de bestämmelserna. Lag (2014:259).

4 § När en myndighet enligt 3 § lämnar en sekretessbelagd
uppgift till en enskild part, en ställföreträdare, ett ombud
eller ett biträde får myndigheten göra ett förbehåll som
inskränker mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller
utnyttja uppgiften. Förbehållet får inte innebära förbud mot
att utnyttja uppgiften i målet eller ärendet eller mot att
lämna muntlig upplysning till part, ställföreträdare, ombud
eller biträde.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant
förbehåll som anges i första stycket inskränker den rätt att
meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 §
tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§
yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra
stycket.

Miljöinformation

5 § Om en sekretessreglerad uppgift utgör sådan
miljöinformation som avses i 2 § lagen (2005:181) om
miljöinformation hos vissa enskilda organ, gäller inte
sekretessen om det är uppenbart att uppgiften har sådan
betydelse från miljösynpunkt att intresset av allmän kännedom
om uppgiften har företräde framför det intresse som
sekretessen ska skydda.

Sekretessen enligt 19-40 kap. gäller inte för uppgift om
utsläpp i miljön.

Geografisk miljöinformation

5 a § Annan sekretess än den som följer av 15 kap. samt 18 kap.
1-3, 8, 11 och 13 §§ hindrar inte att en uppgift som utgör
metadata om geografisk miljöinformation eller
informationshanteringstjänster enligt 6 § lagen (2010:1767) om
geografisk miljöinformation görs tillgänglig genom en sådan
informationshanteringstjänst som avses i 11 § samma lag och som
tillhandahålls av en myndighet.

Sekretess hindrar vidare inte att en uppgift som utgör
geografisk miljöinformation eller metadata som avses i första
stycket görs tillgänglig genom en sådan
informationshanteringstjänst som avses i 11 eller 12 § lagen om
geografisk miljöinformation och som tillhandahålls av en
myndighet, om det är uppenbart att uppgiften har sådan
betydelse från miljösynpunkt att intresset av allmän kännedom
om uppgiften har företräde framför det intresse som sekretessen
ska skydda.

Sekretessen enligt 19-40 kap. gäller inte för uppgift om
utsläpp i miljön. Lag (2010:1768).

5 b § Sekretess enligt 19-40 kap. hindrar inte att en myndighet
fullgör sådant samarbete om geografisk miljöinformation,
informationshanteringstjänster och metadata som sker med stöd
av föreskrifter i en förordning som har meddelats i anslutning
till lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation.
Lag (2010:1768).

Regeringens allmänna dispensbefogenheter

6 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta att en
sekretessbelagd uppgift i ett regeringsärende får lämnas ut.
Regeringen får även i övrigt för ett särskilt fall besluta om
undantag från sekretess, om det är motiverat av synnerliga
skäl.

7 § Regeringen får förena sådana beslut som avses i 6 § andra
meningen med villkor att förbehåll som inskränker en enskild
mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den
ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant
förbehåll som avses i första stycket inskränker den rätt att
meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 §
tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§
yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra
stycket.

Riksdagens dispensbefogenheter

8 § Den befogenhet att för ett särskilt fall besluta om
undantag från sekretess som regeringen har enligt
bestämmelser i denna lag ska, när det gäller uppgift hos
riksdagen eller myndigheter under denna, i stället tillkomma
riksdagen. När det gäller uppgift hos myndighet under
riksdagen har det utskott som bereder ärenden som rör
myndigheten denna befogenhet.

Även i andra fall än som avses i första stycket får riksdagen
besluta om undantag från sekretess för uppgift hos riksdagen.

9 § Riksdagen får förena sådana beslut som anges i 8 § första
stycket med villkor att förbehåll som inskränker en enskild
mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den
ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant
förbehåll som avses i första stycket inskränker den rätt att
meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 §
tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§
yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra
stycket.

Bestämmelser som gäller till förmån för enskilda

Tillvaratagande av sin rätt vid misstanke om brott m.m.

10 § Sekretess hindrar inte att den som är knuten till en
myndighet på det sätt som anges i 2 kap. 1 § andra stycket
och som är misstänkt för brott eller mot vilken rättegång
eller annat jämförbart rättsligt förfarande har inletts,
lämnar uppgift till sitt ombud eller biträde i saken eller
till någon annan enskild, om det behövs för att han eller hon
ska kunna ta till vara sin rätt.

Sekretess hindrar inte att uppgift i ett ärende hos domstol
eller i ett beslut i ett sådant ärende lämnas till ett
offentligt ombud enligt rättegångsbalken eller till ett
integritetsskyddsombud enligt lagen (2009:966) om
Försvarsunderrättelsedomstol. Lag (2009:1020).

Fackliga företrädare, m.m.

11 § Sekretessen enligt 19 kap. 1-6, 9 och 10 §§, 28 kap. 4,
11 och 13-15 §§, 31 kap. 1 § första stycket, 2-5, 12 och 16-
18 §§ samt 39 kap. 1-5 b §§ hindrar inte att en myndighet
fullgör vad som i lag är föreskrivet om skyldighet att lämna
information till företrädare för arbetstagarorganisation
eller till skyddsombud eller studerandeskyddsombud.

Sekretessen enligt första stycket hindrar inte heller att en
myndighet lämnar

1. sådan information till en ledamot i skyddskommitté som
behövs för hans eller hennes uppdrag, eller

2. sådan information till en deltagare i en särskilt
organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet
på ett arbetsställe som behövs för verksamheten. Lag (2010:85).

12 § För den som får ta emot en uppgift med stöd av 11 § och
som är knuten till myndigheten på det sätt som anges i 2 kap.
1 § andra stycket gäller samma förbud att lämna ut eller
utnyttja uppgiften som hos myndigheten.

En företrädare för en arbetstagarorganisation får trots
förbudet lämna uppgiften vidare till en ledamot i
organisationens styrelse. Även sådana skyddsombud,
skyddskommittéledamöter och deltagare i särskilt organiserad
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet som utsetts
av sådan lokal arbetstagarorganisation som avses i 6 kap. 2
och 8 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160), får lämna uppgiften
vidare till en ledamot i organisationens styrelse eller till
en sakkunnig i arbetsmiljöfrågor hos en central
arbetstagarorganisation som den lokala organisationen hör
till. Rätten att lämna en uppgift vidare gäller endast om
uppgiftslämnaren underrättar mottagaren om förbudet. I sådant
fall gäller förbudet också för mottagaren.

Även om det är förbjudet enligt denna lag att lämna ut eller
utnyttja en uppgift, får företrädare för
arbetstagarorganisation, skyddsombud, studerandeskyddsombud,
ledamot av skyddskommitté eller den som deltar i
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på ett
arbetsställe utnyttja uppgiften för sitt uppdrag. Han eller
hon får dock inte röja uppgiften för någon annan.
Lag (2009:871).

13 § När en myndighet med stöd av 11 § lämnar en uppgift till
någon som inte är knuten till myndigheten på det sätt som
anges i 2 kap. 1 § andra stycket, får myndighet göra ett
förbehåll som inskränker mottagarens rätt att lämna uppgiften
vidare eller utnyttja uppgiften. Om ett sådant förbehåll har
gjorts ska vad som föreskrivs i 12 § andra och tredje
styckena om förbud att lämna ut eller utnyttja uppgiften
gälla beträffande förbehållet.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant
förbehåll som anges i första stycket inskränker den rätt att
meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 §
tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§
yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra
stycket.

Utlämnande av uppgift med förbehåll

14 § Om en myndighet finner att sådan risk för skada, men
eller annan olägenhet som enligt en bestämmelse om sekretess
hindrar att en uppgift lämnas till en enskild kan undanröjas
genom ett förbehåll som inskränker den enskildes rätt att
lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska myndigheten
göra ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas till den
enskilde.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant
förbehåll som anges i första stycket inskränker den rätt att
meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 §
tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§
yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra
stycket.

Bestämmelser som gäller till förmån för myndigheter

Riksdagen och regeringen

15 § Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till
riksdagen eller regeringen.

Omprövning av beslut eller åtgärd

16 § Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en
myndighet, om uppgiften behövs där för omprövning av beslut
eller åtgärd av den myndighet hos vilken uppgiften
förekommer.

Tillsyn eller revision

17 § Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en
myndighet, om uppgiften behövs där för tillsyn över eller
revision hos den myndighet där uppgiften förekommer.

Vissa rättsliga förfaranden

18 § Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en
myndighet, om uppgiften behövs där för förundersökning,
rättegång, ärende om disciplinansvar eller skiljande från
anställning eller annat jämförbart rättsligt förfarande vid
myndigheten mot någon rörande hans eller hennes deltagande i
verksamheten vid den myndighet där uppgiften förekommer.

Förebyggande av brott

18 a § Sekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en
uppgift som rör en enskild som inte fyllt tjugoett år lämnas
till Polismyndigheten, om

1. det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att
den unge kommer att utöva brottslig verksamhet,

2. uppgiften kan antas bidra till att förhindra det, och

3. det med hänsyn till planerade eller pågående insatser för
den unge eller av andra särskilda skäl inte är olämpligt att
uppgiften lämnas ut.

En uppgift som angår misstanke om ett begånget brott får dock
lämnas endast under de förutsättningar som i övrigt anges i
denna lag. Lag (2014:633).

Förhindrande eller avbrytande av vissa brott

19 § Sekretessen enligt 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket och
3-5 §§ och 26 kap. 1, 3, 4 och 6 §§ hindrar inte att en
uppgift lämnas till Polismyndigheten eller någon annan
myndighet som ska ingripa mot brott, om uppgiften behövs för
att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott
som avses i

1. 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott,

2. 13 kap. 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500),

3. 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och
spårväg,

4. 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009), eller

5. 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519). Lag (2014:633).

Omedelbart polisiärt ingripande mot unga

20 § Sekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en
uppgift som behövs för ett omedelbart polisiärt ingripande
lämnas till Polismyndigheten när någon som kan antas vara
under arton år påträffas av personal inom socialtjänsten

1. under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande
och allvarlig risk för den unges hälsa eller utveckling,
eller

2. om den unge påträffas när han eller hon begår brott.
Lag (2014:633).

Misstankar om vissa begångna brott mot unga

21 § Sekretessen enligt 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket och 3-5 §§,
26 kap. 1, 3, 4 och 6 §§ samt 33 kap. 2 § hindrar inte att en
uppgift lämnas till en åklagarmyndighet eller
Polismyndigheten, om uppgiften angår misstanke om brott som
riktats mot någon som inte har fyllt arton år och det är
fråga om brott som avses i

1. 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken, eller

2. lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.
Lag (2014:633).

22 § Sekretess enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift
lämnas till en åklagarmyndighet eller Polismyndigheten, om
uppgiften angår misstanke om brott som innefattar överlåtelse
eller anskaffning till någon som inte har fyllt arton år och
brottet avser

1. överlåtelse av narkotika i strid med narkotikastrafflagen
(1968:64),

2. överlåtelse av dopningsmedel i strid med lagen (1991:1969)
om förbud mot vissa dopningsmedel, eller

3. icke ringa fall av olovlig försäljning eller anskaffning
av alkoholdrycker enligt alkohollagen (1994:1738).
Lag (2014.633).

Misstankar om begångna brott i övrigt

23 § Om inte annat följer av 19–22 §§ får en uppgift som
angår misstanke om ett begånget brott och som är
sekretessbelagd enligt 24 kap. 2 a eller 8 §, 25 kap. 1 §, 2 §
andra stycket eller 3–8 §§, 26 kap. 1–6 §§, 29 kap. 1 §, 31
kap. 1 § första stycket, 2 eller 12 §, 33 kap. 2 §, 36 kap.
3 § eller 40 kap. 2 eller 5 § lämnas till en åklagarmyndighet,
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller någon annan
myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet endast
om misstanken angår

1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff
än fängelse i ett år,

2. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet
lindrigare straff än fängelse i två år, eller

3. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet
lindrigare straff än fängelse i ett år, om gärningen
innefattat försök till överföring av sådan allmänfarlig
sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168).
Lag (2014:633).

24 § Sekretess som följer av andra sekretessbestämmelser än
dem som anges i 19–23 §§ och 25 kap. 2 § första stycket
hindrar inte att en uppgift som angår misstanke om ett
begånget brott lämnas till en åklagarmyndighet,
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller någon annan
myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet, om
fängelse är föreskrivet för brottet och detta kan antas
föranleda någon annan påföljd än böter. Lag (2014:633).

Yttrande av sakkunnig

25 § Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas i ett
muntligt eller skriftligt yttrande av en sakkunnig till en
domstol eller myndighet som bedriver förundersökning i
brottmål.

Delgivning

26 § Sekretess hindrar inte att en uppgift om en enskilds
adress, telefonnummer och arbetsplats eller uppgift i form av
fotografisk bild av en enskild lämnas till en myndighet, om
uppgiften behövs där för delgivning enligt delgivningslagen
(2010:1932) eller för bistånd med sådan delgivning.

Om den enskilde hos en myndighet som tillhandahåller ett
elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk
kommunikationstjänst har begärt att abonnemanget ska hållas
hemligt och om uppgiften är sekretessbelagd enligt 29 kap. 3 §,
får den lämnas ut endast om den myndighet som begär
uppgiften finner att det kan antas att den som söks för
delgivning håller sig undan eller att det annars finns
synnerliga skäl. Lag (2013:878).

Generalklausul

27 § Utöver vad som följer av 2, 3, 5 och 15–26 §§ får en
sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet, om det är
uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde
framför det intresse som sekretessen ska skydda.

Första stycket gäller inte i fråga om sekretess enligt 24
kap. 2 a och 8 §§, 25 kap. 1–8 §§, 26 kap. 1–6 §§, 29 kap. 1
och 2 §§, 31 kap. 1 § första stycket, 2 och 12 §§, 33 kap. 2 §,
36 kap. 3 § samt 40 kap. 2 och 5 §§.

Första stycket gäller inte heller om utlämnandet strider mot
lag eller förordning eller föreskrift som har meddelats med
stöd av personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2013:795).

Ytterligare sekretessbrytande bestämmelser och undantag från
sekretess

28 § Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en
annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller
förordning.

Ytterligare sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser
om undantag från sekretess finns i anslutning till berörda
sekretessbestämmelser i avdelning IV-VI.

11 kap. Överföring av sekretess

Bestämmelser om överföring av sekretess

Tillsyn och revision

1 § Får en myndighet i verksamhet som avser tillsyn eller
revision, från en annan myndighet en sekretessreglerad
uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften
även hos den mottagande myndigheten.

Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett
beslut hos den mottagande myndigheten.

Disciplinansvar m.m.

2 § Får en myndighet i sin förvaltande verksamhet i ärende om
disciplinansvar eller skiljande från anställning eller i
annat jämförbart rättsligt förfarande vid myndigheten från en
annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir
sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den
mottagande myndigheten.

Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett
beslut hos den mottagande myndigheten.

Forskningsverksamhet

3 § Får en myndighet i sin forskningsverksamhet från en annan
myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir
sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den
mottagande myndigheten.

Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett
beslut hos den mottagande myndigheten.

Direktåtkomst

4 § Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk
tillgång till en upptagning för automatiserad behandling och
en uppgift i denna upptagning är sekretessreglerad, blir
sekretessbestämmelsen tillämplig även hos den mottagande
myndigheten.

Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett
beslut hos den mottagande myndigheten.

Fackliga förhandlingar m.m.

5 § Får en myndighet i verksamhet som avser sådan förhandling
med en arbetstagarorganisation som avses i 19 kap. 6 § andra
stycket från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift,
blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos
den mottagande myndigheten.

Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett
beslut hos den mottagande myndigheten.

Arkivmyndigheter

6 § Får en arkivmyndighet för arkivering från en annan
myndighet en uppgift som är sekretessreglerad där, blir
sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos
arkivmyndigheten.

Enskilda organ som förvarar allmänna handlingar

7 § Får ett enskilt organ för förvaring enligt lagen
(1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra
organ än myndigheter för förvaring en allmän handling som
innehåller en sekretessreglerad uppgift, blir
sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos det
enskilda organet.

Får Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar
för förvaring en allmän handling enligt lagen (1999:288) om
överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller
någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. som
innehåller en sekretessreglerad uppgift, blir
sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos
Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar.

Konkurrens mellan primära och sekundära sekretessbestämmelser

8 § De sekretessbestämmelser som avses i 1-7 §§ ska, med
undantag från vad som anges i 7 kap. 3 §, inte tillämpas på
en uppgift när det finns en

annan primär sekretessbestämmelse än 21 kap. 1, 3, 5 och 7 §§
till skydd för samma intresse som är tillämplig på uppgiften
hos den mottagande myndigheten.

Ytterligare bestämmelser om överföring av sekretess

9 § Ytterligare bestämmelser om överföring av sekretess finns
i anslutning till berörda sekretessbestämmelser i avdelning
IV-VI.

12 kap. Sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m.

Sekretess i förhållande till den enskilde själv

1 § Sekretess till skydd för en enskild gäller inte i
förhållande till den enskilde själv, om inte annat anges i
denna lag.

2 § En enskild kan helt eller delvis häva sekretess som
gäller till skydd för honom eller henne, om inte annat anges
i denna lag.

Om en enskild samtycker till att en uppgift som är
sekretessbelagd till skydd för honom eller henne lämnas till
en annan enskild endast under förutsättning att myndigheten
gör ett förbehåll som inskränker den enskilde mottagarens
rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska
myndigheten göra ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas
ut.
Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant
förbehåll som anges i andra stycket inskränker den rätt att
meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 §
tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§
yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra
stycket.
Sekretess i förhållande till vårdnadshavare

3 § Sekretess till skydd för en enskild gäller, om den
enskilde är underårig, även i förhållande till dennes
vårdnadshavare. Sekretessen gäller dock inte i förhållande
till vårdnadshavaren i den utsträckning denne enligt 6 kap.
11 § föräldrabalken har rätt och skyldighet att bestämma i
frågor som rör den underåriges personliga angelägenheter,
såvida inte
1. det kan antas att den underårige lider betydande men om
uppgiften röjs för vårdnadshavaren, eller

2. det annars anges i denna lag.

Om sekretess inte gäller i förhållande till vårdnadshavaren
förfogar denne enligt 2 § ensam eller, beroende på den
underåriges ålder och mognad, tillsammans med den underårige
över sekretessen till skydd för den underårige.

13 kap. Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

1 § Av 1 kap. 1 och 5 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap.
1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen framgår att var och en
har rätt att meddela och offentliggöra uppgifter i vilket
ämne som helst i tryckt eller därmed jämställd skrift eller i
radioprogram, film, tekniska upptagningar eller därmed
jämställt medium.

2 § I förhållandet mellan å ena sidan ett sådant organ som
avses i 2 kap. 4 §, beträffande den verksamhet som anges i
bilagan till denna lag, eller ett sådant organ som avses i
2 kap. 3 §, och å andra sidan organets anställda eller
uppdragstagare enligt 2 kap. 1 §, gäller vad som
föreskrivs i tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen om

1. rätt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för
offentliggörande,

2. förbud mot att ingripa mot bruk eller missbruk av
tryckfriheten eller yttrandefriheten eller medverkan till
sådant bruk eller missbruk, och

3. förbud mot att efterforska upphovsman, meddelare, den
som har utgett eller avsett att utge en framställning i
tryckt skrift, den som har tillhandahållit eller avsett
att tillhandahålla en framställning för offentliggörande i
ett radioprogram eller en teknisk upptagning och den som
har framträtt i en sådan framställning.

Vad som föreskrivs i första stycket om anställda och
uppdragstagare gäller inte verkställande direktör, vice
verkställande direktör, styrelseledamot eller
styrelsesuppleant i organet.

I 14 kap. 1 § finns bestämmelser om ansvar för vissa
överträdelser av förbuden i första stycket 2 och 3.
Lag (2010:1348).

3 § Av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 4 § 1-8
tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 §
första stycket 1 yttrandefrihetsgrundlagen framgår att det
i vissa fall inte är tillåtet att meddela och offentliggöra
uppgifter när detta utgör vissa brott mot rikets säkerhet
eller vissa andra brott riktade mot staten.

Av 7 kap. 5 § 3 tryckfrihetsförordningen och 5 kap. 1 §
första stycket yttrandefrihetsgrundlagen framgår att det, när
riket är i krig eller omedelbar krigsfara, inte är tillåtet
att offentliggöra uppgift om förhållanden vilkas röjande
enligt lag innefattar annat brott mot rikets säkerhet än som
anges i 7 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen.

4 § Av 7 kap. 3 § första stycket 2 och 5 § 1
tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och
3 § första stycket 2 yttrandefrihetsgrundlagen följer att det
inte är tillåtet att med stöd av rätten att meddela och
offentliggöra uppgifter oriktigt lämna ut eller offentliggöra
en allmän handling som inte är tillgänglig för alla eller att
tillhandahålla en sådan handling i strid med ett förbehåll
som en myndighet har gjort vid handlingens utlämnande, när
gärningen är uppsåtlig.

5 § Av 7 kap. 3 § första stycket 3 och 5 § 2
tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och
3 § första stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen framgår att
det inte är tillåtet att med stöd av rätten att meddela och
offentliggöra uppgifter uppsåtligen åsidosätta en
tystnadsplikt i de fall som anges i denna lag.

En tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som avses i
10 kap. 4 § första stycket, 7 § första stycket, 9 § första
stycket, 13 § första stycket, 14 § första stycket eller 12
kap. 2 § andra stycket denna lag, inskränker rätten att
meddela och offentliggöra uppgifter.

Ytterligare bestämmelser om att tystnadsplikt som följer av
vissa sekretessbestämmelser eller av gjorda förbehåll
inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter
finns i anslutning till berörda sekretessbestämmelser och
bestämmelser om förbehåll i avdelning IV-VI. Bestämmelser om
att tystnadsplikt som följer av bestämmelser i andra
författningar än denna lag inskränker rätten att meddela och
offentliggöra uppgifter finns i avdelning VII.

14 kap. Ansvar

1 § Den som uppsåtligen ingriper i strid med 13 kap. 2 §
första stycket 2 döms, om åtgärden utgör avskedande,
uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd eller en
liknande åtgärd, till böter eller fängelse i högst ett år.
Detsamma gäller den som uppsåtligen efterforskar i strid
med 13 kap. 2 § första stycket 3. Lag (2010:1348).

2 § I brottsbalken finns bestämmelser om ansvar för den som
bryter mot förbud enligt denna lag att röja eller utnyttja
uppgift och för den som bryter mot förbehåll som har gjorts
med stöd av lagen vid utlämnande av uppgift.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska dock inte följa om
någon, vars anställning hos en myndighet har upphört, röjer
eller utnyttjar uppgifter i strid med 19 kap. 1 och 2 §§.
Lag (2010:1348).

AVDELNING IV. SEKRETESS TILL SKYDD FÖR ALLMÄNNA INTRESSEN

15 kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess
förhållande till andra stater eller mellanfolkliga
organisationer

Utrikessekretess

1 § Sekretess gäller för uppgift som rör Sveriges
förbindelser med en annan stat eller i övrigt rör annan stat,
mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller
juridisk person i annan stat eller statslös, om det kan antas
att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på
annat sätt skadar landet om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
fyrtio år.

Sekretess i det internationella samarbetet

1 a § Sekretess gäller för uppgift som en myndighet har fått
från ett utländskt organ på grund av en bindande EU-rättsakt
eller ett av EU ingånget eller av riksdagen godkänt avtal med
en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, om det
kan antas att Sveriges möjlighet att delta i det
internationella samarbete som avses i rättsakten eller
avtalet försämras om uppgiften röjs.

Motsvarande sekretess gäller för uppgift som en myndighet har
inhämtat i syfte att överlämna den till ett utländskt organ i
enlighet med en sådan rättsakt eller ett sådant avtal som
avses i första stycket.

Om sekretess gäller enligt första eller andra stycket, får de
sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 §
första stycket inte tillämpas.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
fyrtio år.

Om det finns särskilda skäl, får dock regeringen meddela
föreskrifter om att sekretessen ska gälla under längre tid.
Lag (2013:972).

Utrikessekretess vid direktåtkomst

1 b § Sekretess gäller för uppgift som en myndighet har
elektronisk tillgång till i en upptagning för automatiserad
behandling hos en annan stat eller mellanfolklig organisation,
om myndigheten inte får behandla uppgiften enligt en bindande
EU-rättsakt eller ett av Sverige eller EU ingånget avtal med en
annan stat eller mellanfolklig organisation. Lag (2013:972).

Försvarssekretess

2 § Sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att
försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse
av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om
det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat
sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål
eller ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar
gäller dock sekretess för uppgift om sådana uppfinningar
enligt föreskrifter i den lagen.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
fyrtio år. Om det finns särskilda skäl, får dock regeringen
meddela föreskrifter om att sekretessen ska gälla under
längre tid.

Sekretessbrytande bestämmelse

3 § Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att
uppgifter som avses i 37 kap. 4 § lämnas till den nationella
upplysningsbyrån enligt vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och
förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar
m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer.
Lag (2013:972).

Prövning av en begäran om utlämnande av handling

4 § En begäran att få ta del av en handling som har
upprättats av den statliga lantmäterimyndigheten eller
Sjöfartsverket och som innehåller kart- eller
flygbildmaterial av betydelse för totalförsvaret eller
uppgift ur myndighetens geodetiska arkiv ska, vid
tillämpningen av 2 §, prövas av den myndighet som har
upprättat handlingen.

5 § Av 2 kap. 14 § andra stycket tryckfrihetsförordningen
följer att det genom förordning kan föreskrivas, att endast
en viss myndighet får pröva frågan om utlämnande till enskild
av allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets
säkerhet.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

6 § Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten
enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och
2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas
sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet
allvarligt.

Den tystnadsplikt som följer av 1 b § inskränker rätten
enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och
2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter.

Att den tystnadsplikt som följer av 2 § inskränker rätten att
meddela och offentliggöra uppgifter i vissa fall följer av 7
kap. 3 § första stycket 1, 4 § 1–8 och 5 § 3
tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 §
första stycket 1 yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (2013:972).

16 kap. Sekretess till skydd för rikets centrala
finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik

Statsfinanssekretess

1 § Sekretess gäller hos regeringen, Riksbanken och
Riksgäldskontoret för uppgift som rör rikets centrala
finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik, om det kan
antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder
motverkas om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tio år.

Överföring av sekretess

2 § Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i
1 § från en myndighet som avses där, blir 1 § tillämplig på
uppgiften också hos den mottagande myndigheten.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

3 § Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten
enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och
2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter, när det är fråga om en uppgift hos Riksbanken.

17 kap. Sekretess till skydd främst för myndigheters verksamhet
för inspektion, kontroll eller annan tillsyn

Förberedelser för inspektion, revision eller annan granskning

1 § Sekretess gäller för uppgift om planläggning eller andra
förberedelser för sådan inspektion, revision eller annan
granskning som en myndighet ska göra, om det kan antas att
syftet med granskningsverksamheten motverkas om uppgiften
röjs.

Pågående granskning

2 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till pågående
granskning för kontroll av skatt eller avgift till staten
eller kommun eller av bidrag, lån, kreditgaranti eller annan
förmån, om det med hänsyn till syftet med kontrollen är av
synnerlig vikt att uppgiften inte röjs för den som kontrollen
avser.

Konkurrensverkets utredningar av vissa överträdelser

3 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till utredning
hos Konkurrensverket av överträdelser av 2 kap. 1 eller 7 §
konkurrenslagen (2008:579) eller artikel 101 eller 102 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om det med
hänsyn till syftet med utredningen är av synnerlig vikt att
uppgiften inte röjs. Lag (2010:1436).

Kunskapsprov m.m.

4 § Sekretess gäller för uppgift som ingår i eller utgör
underlag för kunskapsprov eller psykologiskt prov under en
myndighets överinseende, om det kan antas att syftet med
provet motverkas om uppgiften röjs.

Tillstånd att använda radiosändare

4 a § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende
om prövning enligt 3 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation av fråga om tillstånd att använda radiosändare
efter allmän inbjudan till ansökan, om det kan antas att
syftet med förfarandet motverkas om uppgiften röjs.
Lag (2010:498).

Undersökningar av sjöolyckor och tillbud, m.m.

4 b § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till
myndighets verksamhet som avser undersökningar av sjöolyckor
eller tillbud till sjöss eller preliminära bedömningar av
allvarliga sjöolyckor enligt lagen (1990:712) om undersökning
av olyckor, om det kan antas att syftet med en sådan
undersökning eller bedömning motverkas eller den framtida
verksamheten skadas om uppgiften röjs.

Sekretessen enligt första stycket gäller även för uppgift som
hänför sig till myndighets verksamhet för att biträda
verksamhet som avses i första stycket.

Sekretessen gäller inte för uppgift som tagits in i en slutlig
rapport om undersökning enligt lagen om undersökning av
olyckor.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
fyrtio år. Lag (2011:779).

Internationell rättslig hjälp i konkurrensärenden

5 § Sekretess gäller för uppgift i verksamhet som avser
rättslig hjälp på begäran av en annan stat, om det kan antas
att den rättsliga hjälpen begärts under förutsättning att
uppgiften inte röjs och uppgiften hänför sig till

1. åläggande enligt 5 kap. 19 § konkurrenslagen (2008:579),
eller

2. undersökning enligt 5 kap. 20 § konkurrenslagen.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Internationellt samarbete avseende tillsyn av civil luftfart

6 § Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avser
internationellt samarbete avseende tillsyn av civil luftfart
för uppgift som lämnats av en annan stat eller en
mellanfolklig organisation, om det kan antas att myndighetens
arbete för en säkrare civil luftfart motverkas om uppgiften
röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
fyrtio år.

Internationellt samarbete avseende civil
sjötrafikövervakning m.m.

7 § Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avser
internationellt samarbete avseende civil sjötrafikövervakning,
informationssystem för civil sjötrafik samt undersökningar av
sjöolyckor eller tillbud till sjöss eller preliminära
bedömningar av allvarliga sjöolyckor för uppgift som lämnats av
en annan stat eller en mellanfolklig organisation, om det kan
antas att myndighetens arbete för en säkrare civil sjöfart
motverkas om uppgiften röjs.

Sekretess gäller för uppgift som lämnats av en medlemsstat i
Europeiska unionen och som rör planer för mottagande av fartyg
i behov av assistans eller genomförande av förfaranden som
anges i sådana planer, om en medlemsstat begär det.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
fyrtio år. Lag (2011:553).

Samarbete inom Europeiska unionen avseende beskattning

7 a § Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avses i
lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska
unionen i fråga om beskattning, för uppgift i sådana
upplysningar för utvärdering av samarbetet från en annan
medlemsstat som överlämnats till Europeiska kommissionen och
vidarebefordrats till Sverige, om det kan antas att
myndighetens möjlighet att utvärdera samarbete enligt lagen
motverkas om uppgiften röjs.

Sekretess gäller vidare i sådan verksamhet för uppgift i en
rapport eller ett annat dokument som utarbetats av Europeiska
kommissionen på grundval av sådana upplysningar som avses i
första stycket, om kommissionen inte samtyckt till att
uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
fyrtio år. Lag (2012:846).

Samarbete inom Europeiska unionen avseende tillsyn av
marknaderna för el och naturgas

7 b § Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avser
samarbete inom Europeiska unionen avseende tillsyn av
marknaderna för el och naturgas för uppgift som har lämnats av
en tillsynsmyndighet i en annan stat eller av ett
mellanstatligt organ, om det kan antas att myndighetens
möjlighet att bedriva tillsyn motverkas om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
fyrtio år. Lag (2012:689).

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

8 § Den tystnadsplikt som följer av 7 § andra stycket och
7 a § andra stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 §
tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter. Lag (2012:846).

18 kap. Sekretess till skydd främst för intresset av att
förebygga eller beivra brott

Förundersökningar, underrättelseverksamhet, m.m.

Förundersökningar m.m.

1 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till
förundersökning i brottmål eller till angelägenhet som avser
användning av tvångsmedel i sådant mål eller i annan
verksamhet för att förebygga brott, om det kan antas att
syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas
eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges
i första stycket, för uppgift som hänför sig till

1. verksamhet som rör utredning i frågor om näringsförbud
eller förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde,

2. annan verksamhet än sådan som avses i 1 eller i första
stycket som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller
beivra brott och som bedrivs av en åklagarmyndighet,
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket
eller Kustbevakningen, eller

3. Finansinspektionens verksamhet som rör övervakning enligt
lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel
med finansiella instrument.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
fyrtio år. Lag (2014:633).

Underrättelseverksamhet m.m.

2 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till sådan
verksamhet som avses i 2 kap. 7 § 1 eller 5 kap. 1 § 1
polisdatalagen (2010:361), om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutade eller
förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten
skadas.

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges
i första stycket, för uppgift som hänför sig till

1. sådan underrättelseverksamhet som avses i 2 § lagen
(1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets
medverkan i brottsutredningar,

2. sådan verksamhet som avses i 7 § 1 lagen (2005:787) om
behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande
verksamhet, eller

3. sådan verksamhet som avses i 3 kap. 2 § 1
kustbevakningsdatalagen (2012:145).

Sekretess enligt första stycket gäller inte för uppgift som
hänför sig till verksamhet hos Säkerhetspolisen och som har
förts in i en allmän handling före år 1949.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2012:147).

Myndigheter som biträder åklagarmyndigheter m.fl.

3 § Sekretessen enligt 1 och 2 §§ gäller i annan verksamhet
än som där avses hos en myndighet för att biträda en
åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen med att
förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott samt hos
tillsynsmyndigheten i konkurs och hos Kronofogdemyndigheten
för uppgift som angår misstanke om brott. Lag (2014:633).

Sekretessbrytande bestämmelse

4 § Sekretessen enligt 2 § hindrar inte att en enskild kan få
uppgift om huruvida han eller hon förekommer i
Säkerhetspolisens register med anledning av den verksamhet
som bedrevs med stöd av

1. personalkontrollkungörelsen (1969:446) och de
tilläggsföreskrifter som utfärdats med stöd av den,

2. förordningen den 3 december 1981 med vissa bestämmelser om
verksamheten vid Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning,
eller

3. motsvarande äldre bestämmelser.

Kvalificerade skyddsidentiteter

5 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende
enligt lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter,
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
ansökande myndighetens verksamhet motverkas.

6 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende
enligt 15 § lagen (2003:1174) om vissa former av
internationellt samarbete i brottsutredningar, om ärendet rör
en brottsutredning som genomförs av en tjänsteman med en i
annan stat beslutad skyddsidentitet motsvarande den som avses
i 5 § och det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att verksamheten hos de myndigheter som deltar i utredningen
motverkas.

Särskilt personsäkerhetsarbete

7 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till
verksamhet som avser särskilt personsäkerhetsarbete enligt 2
a § polislagen (1984:387), om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan fara för att verksamheten skadas.

Säkerhets- eller bevakningsåtgärd

8 § Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra
till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd, om det
kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs
och åtgärden avser

1. byggnader eller andra anläggningar, lokaler eller
inventarier,

2. tillverkning, förvaring, utlämning eller transport av
pengar eller andra värdeföremål samt transport eller
förvaring av vapen, ammunition, sprängämnen, klyvbart
material eller radioaktiva ämnen,

3. telekommunikation eller system för automatiserad
behandling av information,

4. behörighet att få tillgång till upptagning för
automatiserad behandling eller annan handling,

5. den civila luftfarten eller den civila sjöfarten,

6. transporter på land av farligt gods, eller

7. hamnskydd.

Chiffer, kod, m.m.

9 § Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra
till upplysning om chiffer, kod eller liknande metod, om det
kan antas att syftet med metoden motverkas om uppgiften röjs
och metoden har till syfte att

1. underlätta befordran eller användning i allmän verksamhet
av uppgifter utan att föreskriven sekretess åsidosätts, eller

2. göra det möjligt att kontrollera om data i elektronisk
form har förvanskats.

Körkorts referensnummer

10 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller
uttag ur vägtrafikregistret för uppgift om körkorts
referensnummer, om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan fara för att kontrollen av körkorts äkthet
motverkas.

Åtgärder för att hindra rymning m.m.

11 § Sekretess gäller, utöver vad som följer av 1–3 och
8–10 §§, inom Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och
Kriminalvården för uppgift om åtgärd som har till syfte att
hindra rymning eller fritagning, om det kan antas att syftet
med åtgärden motverkas om uppgiften röjs. Lag (2014:633).

Spridning av kärnvapen, m.m.

12 § Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra
till upplysning som kan användas i syfte att åstadkomma
kärnsprängning eller spridning av kärnvapen.

Risk- och sårbarhetsanalyser m.m.

13 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en
myndighets verksamhet som består i risk- och
sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer,
planering och förberedelser inför sådana situationer eller
hantering av sådana situationer, om det kan antas att det
allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida
kriser motverkas om uppgiften röjs. Lag (2009:612).

I säkerhetssyfte genererade kopior hos Regeringskansliet

14 § Sekretess gäller för uppgift i kopior som i
säkerhetssyfte har genererats i Regeringskansliets
datasystem och som har bevarats med anledning av
naturkatastrofen i Asien år 2004, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan fara för att
Regeringskansliets verksamhet skadas.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i
högst sjuttio år.

Föreskrifterna i 10 kap. gäller inte i fråga om
sekretessen enligt denna paragraf. Sekretessen hindrar
dock inte att uppgift lämnas till riksdagen.
Lag (2010:1343).

Bilder i mål om barnpornografibrott m.m.

15 § Sekretess gäller för uppgift i skildring som har
beslagtagits, förverkats eller konfiskerats i ett mål eller
som annars förekommer där, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan fara för att den sprids vidare i
strid med brottsbalken, tryckfrihetsförordningen eller
yttrandefrihetsgrundlagen och målet avser

1. ansvar för olaga våldsskildring, för motsvarande
tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott eller för
barnpornografibrott,

2. ersättning för skada med anledning av sådana brott, eller

3. konfiskering eller förverkande av skildring med sådant
innehåll.

Sekretessen gäller även i ärende som rör brott som anges i
första stycket.

Motsvarande sekretess gäller hos Statens medieråd när rådet
biträder Justitiekanslern, en allmän åklagare eller
Polismyndigheten i mål eller ärende som avses i första och
andra styckena. Lag (2014:633).

Vapenregister m.m.

16 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till
vapenregister enligt vapenlagen (1996:67), om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan fara för att vapen eller
ammunition kommer till brottslig användning.

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättning som anges i
första stycket, hos

1. Kammarkollegiet och Naturvårdsverket för uppgift som
hänför sig till jaktkortsregistret, och

2. Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till
jägarexamensregistret.

Sekretessen enligt första stycket gäller inte för uppgift i
vapenregister om namn och adress för den som har tillstånd
att bedriva handel med skjutvapen eller att ta emot
skjutvapen för översyn eller reparation eller för uppgifter i
registret över auktoriserade sammanslutningar för jakt- eller
målskytte. Sekretess gäller inte heller för uppgift i
vapenregister om vilka typer av vapen som omfattas av ett
tillstånd att bedriva handel med skjutvapen eller att ta emot
skjutvapen för översyn eller reparation. Lag (2015:897).

16 a § Sekretess gäller hos Polismyndigheten för uppgift i
ärende enligt vapenlagen (1996:67), om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan fara för att vapen eller
ammunition kommer till brottslig användning. Lag (2014:633).

Internationellt rättsligt samarbete, m.m.

Internationellt rättsligt samarbete och Schengens
informationssystem

17 § Sekretess gäller för uppgift i verksamhet som avser
rättsligt samarbete på begäran av en annan stat eller en
mellanfolklig domstol, för uppgift som hänför sig till en
utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål
eller en angelägenhet som angår tvångsmedel, om det kan antas
att det varit en förutsättning för den andra statens eller
den mellanfolkliga domstolens begäran att uppgiften inte
skulle röjas.

Motsvarande sekretess gäller hos Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen, en åklagarmyndighet, Tullverket och
Kustbevakningen för uppgift i en angelägenhet som avses i 3 §
första stycket 1 och 5 lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
fyrtio år. Lag (2014:633).

Sekretessbrytande bestämmelse

18 § Sekretessen enligt 17 § andra stycket hindrar inte att en
uppgift lämnas ut enligt vad som föreskrivs i lagen (2000:344)
om Schengens informationssystem och polisdatalagen (2010:361).
Lag (2010:369).

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

19 § Den tystnadsplikt som följer av 5-13 §§ inskränker rätten
enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och
2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 1-3 §§ inskränker rätten att
meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om
uppgift om kvarhållande av försändelse på befordringsföretag,
hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig
övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig
kameraövervakning eller hemlig rumsavlyssning på grund av
beslut av domstol, undersökningsledare eller åklagare eller
inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning
av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande
myndigheternas underrättelseverksamhet.

Den tystnadsplikt som följer av 17 § inskränker rätten att
meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om
uppgift om kvarhållande av försändelse på befordringsföretag,
hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig
övervakning av elektronisk kommunikation eller hemlig
kameraövervakning på grund av beslut av domstol eller åklagare.

Att den tystnadsplikt som följer av 1-3 §§ i vissa fall
inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter
utöver vad som anges i andra stycket följer av 7 kap. 3 §
första stycket 1, 4 § 1-8 och 5 § 3 tryckfrihetsförordningen
samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 1
yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (2012:288).

19 kap. Sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska
intresse

Myndighets affärsverksamhet m.m.

Affärs- och driftförhållanden

1 § Sekretess gäller i en myndighets affärsverksamhet för
uppgift om myndighetens affärs- eller driftförhållanden, om
det kan antas att någon som driver likartad rörelse gynnas på
myndighetens bekostnad om uppgiften röjs. Under motsvarande
förutsättning gäller sekretess hos en myndighet för uppgift
om affärs- eller driftförhållanden hos bolag, förening,
samfällighet eller stiftelse som driver affärsverksamhet och
där det allmänna genom myndigheten utövar ett bestämmande
inflytande eller bedriver revision.

Sekretessen hos en myndighet som bedriver revision enligt
första stycket gäller inte beslut av myndigheten.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Överföring av sekretess

2 § Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 1 §
från en annan myndighet, blir 1 § tillämplig på uppgiften också
hos den mottagande myndigheten. Sekretessen gäller dock inte om
uppgiften ingår i ett beslut av den mottagande myndigheten.

Upphandling m.m.

3 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende
om förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av
egendom, tjänst eller annan nyttighet, om det kan antas att
det allmänna lider skada om uppgiften röjs. Begreppet tjänst
omfattar inte arbete som för en myndighets behov utförs av
dess egen eller någon annan myndighets personal, om det inte
är fråga om ett arbete som en myndighet i konkurrens med
andra myndigheter eller enskilda erbjuder sig att utföra.

Om ett ärende enligt första stycket rör upphandling, får
uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande erbjudande
inom en kommun, ett landsting eller en myndighet eller mellan
statliga myndigheter inte i något fall lämnas till någon
annan än den som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän
alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om
leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har
slutförts. Under en elektronisk auktion får dock lämnas
sådana uppgifter som avses i 5 a kap. 11 § lagen (2007:1091)
om offentlig upphandling, 5 a kap. 11 § lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster eller 6 kap. 11 § lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Om ett ärende enligt första stycket rör försäljning av lös
egendom för det allmännas räkning, får uppgift som rör anbud
eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett
landsting eller en myndighet eller mellan statliga
myndigheter inte i något fall lämnas till någon annan än den
som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud
eller erbjudanden offentliggörs eller avtal har slutits eller
ärendet annars har slutförts.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Beträffande en handling som anger villkoren i ett
slutet avtal gäller sekretessen dock längst till dess att två
år, eller hos statliga affärsverk, Försvarets materielverk
och Försvarsexportmyndigheten samt i kommunal
affärsverksamhet fem år, har gått från det att avtalet
slöts. Lag (2013:314).

Undantag från sekretess

3 a § Sekretessen enligt 3 § andra stycket gäller inte

1. vid ett ansökningsförfarande enligt lagen (2008:962) om
valfrihetssystem, eller

2. vid ett ansökningsförfarande enligt lagen (2013:311) om
valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk
identifiering. Lag (2013:314).

Upplåning

4 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en
myndighets verksamhet för upplåning, om det kan antas att det
allmännas ställning som låntagare försämras om uppgiften
röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Tekniska undersökningar

5 § Sekretess gäller för uppgift om utförande av en
undersökning av naturvetenskaplig eller teknisk art, som en
myndighet har låtit göra för det allmännas räkning, eller om
resultatet av en sådan undersökning, om det kan antas att det
allmänna lider skada om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Fackliga förhandlingar m.m.

Förhandlingar

6 § Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller
inhämtats för att användas vid facklig förhandling inom den
offentliga sektorn eller vid förberedelse för sådan
förhandling, om det kan antas att det allmännas eller ett
statligt eller kommunalt företags ställning som
förhandlingspart försämras om uppgiften röjs.

Med facklig förhandling inom den offentliga sektorn avses en
sådan förhandling som rör förhållandet mellan arbetsgivare
och arbetstagare och som en myndighet, en sammanslutning av
kommuner eller ett statligt eller kommunalt företag ska delta
i.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
fem år.

Stridsåtgärder

7 § Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller
inhämtats med anledning av facklig stridsåtgärd inom den
offentliga sektorn eller vid förberedelse till sådan
stridsåtgärd, om det kan antas att det allmännas eller
statligt eller kommunalt företags ställning som part i
arbetskonflikt försämras om uppgiften röjs.

Med facklig stridsåtgärd inom den offentliga sektorn avses
facklig stridsåtgärd som vidtas av eller mot arbetsgivare,
för vars räkning en myndighet, en sammanslutning av kommuner
eller ett statligt eller kommunalt företag ska förhandla i en
fråga som rör förhållandet mellan arbetsgivare och
arbetstagare.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tio år.

Prövning av en begäran om utlämnande av uppgift

8 § Vid tillämpningen av 6 och 7 §§ ska den myndighet som
självständigt handlägger ett ärende om förhandling i en fråga
som rör förhållandet mellan en arbetsgivare och arbetstagare
pröva en begäran om utlämnande till en enskild av uppgift som
hänför sig till ärendet. Om ett förhandlingsärende har
uppdragits åt en sammanslutning av kommuner, ska prövningen
av frågan inom en viss kommun göras av den myndighet inom
kommunen som handlägger sådana ärenden.

Rättsliga tvister

9 § Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller
inhämtats för en myndighets räkning med anledning av
myndighetens eller ett statligt eller kommunalt företags
rättstvist, om det kan antas att det allmännas eller
företagets ställning som part försämras om uppgiften röjs.

Sekretessen upphör när saken slutligen har avgjorts.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Fartygssammanstötning

Fartygsdagbok

10 § Sekretess gäller för uppgift i en dagbok eller därmed
jämställd handling, som har upprättats på ett fartyg vilket
ägs av eller är upplåtet till staten eller en kommun,
angående en sammanstötning med ett annat fartyg beträffande
vilket motsvarande uppgift inte är tillgänglig, om det kan
antas att det allmännas ställning i en tvist på grund av
sammanstötningen försämras om uppgiften röjs.

Sekretessen upphör om en sjöförklaring eller en annan sådan
undersökning hålls offentligt eller talan väcks på grund av
sammanstötningen.

Sekretessen gäller högst fem år från det att sammanstötningen
ägde rum.

Prövning av en begäran om utlämnande av uppgift

11 § Vid tillämpningen av 10 § ska den myndighet under vars
förvaltning fartyget hör, pröva fråga om utlämnande av
uppgift till enskild.

20 kap. Sekretess till skydd för intresset av att bevara
djur- eller växtart

1 § Sekretess gäller för uppgift om en djur- eller växtart som
är i behov av skydd och som det finns ett intresse av att
bevara i ett livskraftigt bestånd, om det kan antas att ett
sådant bevarande av arten inom landet eller del av landet
motverkas om uppgiften röjs. Lag (2012:770).

AVDELNING V. SEKRETESS TILL SKYDD FÖR UPPGIFT OM ENSKILDS
PERSONLIGA ELLER EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN

21 kap. Sekretess till skydd för uppgift om enskilds
personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften
förekommer

Hälsotillstånd m.m.

Hälsa och sexualliv

1 § Sekretess gäller för uppgift som rör en enskilds hälsa
eller sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk,
sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande
uppgift, om det måste antas att den enskilde eller någon
närstående till denne kommer att lida betydande men om
uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte för uppgift

1. som avses i 35 kap. 1 § andra stycket andra meningen och
12 § femte stycket,

2. som förekommer i sådant mål eller ärende som anges i 36
kap. 1 §, eller

3. som tas in i ett beslut.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Sekretessbrytande bestämmelse

2 § Om en uppgift som är sekretessbelagd med tillämpning av 1 §
är sekretessbelagd även enligt en annan paragraf i denna
lag, ska sekretessbrytande bestämmelser som är tillämpliga på
sekretessen enligt den sistnämnda paragrafen också vara
tillämpliga på sekretessen enligt 1 §.

Förföljda personer, m.m.

Adress, telefon, m.m.

3 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds bostadsadress
eller annan jämförbar uppgift som kan lämna upplysning om var
den enskilde bor stadigvarande eller tillfälligt, den
enskildes telefonnummer, e-postadress eller annan jämförbar
uppgift som kan användas för att komma i kontakt med denne
samt för motsvarande uppgifter om den enskildes anhöriga, om
det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller
någon närstående till denne kan komma att utsättas för hot
eller våld eller lida annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte för uppgift om beteckning på
fastighet eller tomträtt. Sekretessen gäller inte heller för
uppgift i aktiebolagsregistret eller handelsregistret eller,
i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, i
annat liknande register.

Sekretess gäller för uppgift om kopplingen mellan fingerade
personuppgifter som en enskild har medgivande att använda
enligt lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter och den
enskildes verkliga personuppgifter, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Sekretessbrytande bestämmelser

4 § Sekretessen enligt 3 § första stycket hindrar inte att
uppgift om en enskild lämnas till förvaltaren i den enskildes
konkurs.

Om en myndighet med stöd av första stycket lämnar uppgift
till en konkursförvaltare, får myndigheten vid utlämnandet
göra ett förbehåll som inskränker konkursförvaltarens rätt
att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den. Ett sådant
förbehåll får inte innebära ett förbud att utnyttja uppgiften
om den behövs för att förvaltaren ska kunna fullgöra sina
skyldigheter med anledning av konkursen.

4 a § Sekretessen enligt 3 § första stycket hindrar inte att
uppgift om en enskild lämnas mellan Polismyndigheten och
Säkerhetspolisen, om den mottagande myndigheten behöver
uppgiften i sin brottsbekämpande verksamhet. Lag (2014:633).

Utlänningar

Utlännings säkerhet i vissa fall

5 § Sekretess gäller för uppgift som rör en utlänning, om det
kan antas att röjande av uppgiften skulle medföra fara för
att någon utsätts för övergrepp eller lider annat allvarligt
men som föranleds av förhållandet mellan utlänningen och en
utländsk stat eller myndighet eller organisation av
utlänningar.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Sekretessbrytande bestämmelse

6 § Sekretessen enligt 5 § hindrar inte att uppgifter som
avses i 37 kap. 4 § lämnas till den nationella
upplysningsbyrån enligt vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och
förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar
m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer.

Behandling i strid med personuppgiftslagen

7 § Sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att
ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid
med personuppgiftslagen (1998:204).

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

8 § Den tystnadsplikt som följer av 1, 3 och 5 §§ och den
tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd
av 4 § andra stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 §
tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter.

22 kap. Sekretess till skydd för enskild vid folkbokföring,
delgivning, m.m.

Folkbokföring, fingerade personuppgifter, m.m.

Folkbokföring och annan liknande registrering av befolkningen
m.m.

1 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga
förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den
enskilde eller någon närstående till denne lider men om
uppgiften röjs och uppgiften förekommer i verksamhet som
avser

1. folkbokföringen eller annan liknande registrering av
befolkningen och, i den utsträckning regeringen meddelar
föreskrifter om det, i annan verksamhet som avser
registrering av en betydande del av befolkningen, eller

2. förande av eller uttag ur sjömansregistret.

Sekretess gäller i verksamhet som avses i första stycket 1
för uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Kvarskrivning och fingerade personuppgifter

2 § Sekretess gäller i ärende om kvarskrivning enligt
folkbokföringslagen (1991:481) och i ärende enligt lagen
(1991:483) om fingerade personuppgifter för uppgift om en
enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2014:304).

Överföring av sekretess

3 § Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i
2 § från en myndighet som handlägger ärenden som avses där,
blir 2 § tillämplig på uppgiften även hos den mottagande
myndigheten.

Sekretessbrytande bestämmelser

3 a § Sekretessen enligt 1 § första stycket 2 hindrar inte
att uppgift lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs
i 23 a § 2–5 mönstringslagen (1983:929).

Sekretessen enligt 1 § andra stycket hindrar inte att uppgift
i form av fotografisk bild av den enskilde lämnas till ett
auktoriserat delgivningsföretag. Lag (2014:361).

Namnärenden

4 § Sekretess gäller i ärende om byte av namn för uppgift om
en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild
anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående
till denne lider men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Dödförklaring

Personliga förhållanden

4 a § Sekretess gäller hos Skatteverket i ärende enligt lagen
(2005:130) om dödförklaring för uppgift om en enskilds
personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde
eller någon närstående till denne lider men om uppgiften
röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2010:88).

Överföring av sekretess

4 b § Får Skatteverket i ärende som avses i 4 a § från en
annan myndighet en uppgift som är sekretessreglerad till
skydd för enskilds personliga förhållanden, blir
sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos
Skatteverket. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
Lag (2010:88).

Delgivning

5 § Sekretess gäller i verksamhet som avser delgivning enligt
delgivningslagen (2010:1932) eller bistånd med sådan
delgivning för uppgift om en enskilds personliga
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2013:878).

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

6 § Den tystnadsplikt som följer av 1 § första stycket och
2 § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen
och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och
offentliggöra uppgifter.

23 kap. Sekretess till skydd för enskild i
utbildningsverksamhet, m.m.

Utbildningsverksamhet m.m.

Förskola och viss annan pedagogisk verksamhet

1 § Sekretess gäller i förskola och sådan pedagogisk
verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som
kompletterar eller erbjuds i stället för förskola för uppgift
om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2010:866).

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola,
sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola

2 § Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan för uppgift om en enskilds personliga
förhållanden i sådan elevhälsa som avser psykologisk,
psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till denne lider men.

Sekretess gäller på det område som anges i första stycket
dels i särskild elevstödjande verksamhet i övrigt för uppgift
om en enskilds personliga förhållanden, dels för uppgift som
hänför sig till ärende om tillrättaförande av en elev eller
om skiljande av en elev från vidare studier. Sekretessen
gäller dock endast om det kan antas att den enskilde eller
någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.
Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

Sekretess gäller på det område som anges i första stycket i
andra fall än som avses i första och andra styckena för
uppgift om en enskilds identitet, adress och andra liknande
uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det av
särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2010:866)

Fritidshem och viss annan pedagogisk verksamhet

3 § Sekretess gäller i fritidshem och sådan pedagogisk
verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som
erbjuds i stället för fritidshem för uppgift om en enskilds
personliga förhållanden i sådan särskild elevstödjande
verksamhet som avser psykologisk, psykosocial eller
specialpedagogisk insats, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men.

Sekretess gäller i övrigt på det område som anges i första
stycket för annan uppgift om en enskilds personliga
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men om uppgiften röjs.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2010:866).

Specialpedagogisk stödverksamhet

4 § Sekretess gäller i specialpedagogisk stödverksamhet för
uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan
antas att den enskilde eller någon närstående till denne
lider men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Annan utbildningsverksamhet

5 § Sekretess gäller i annan utbildningsverksamhet än sådan
som anges i 1-3 §§ för uppgift som hänför sig till psykologisk
undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds
personliga förhållanden hos psykolog, kurator eller hos
studie- och yrkesvägledningen, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men. Sekretess gäller i
elevvårdande verksamhet i övrigt inom
arbetsmarknadsutbildningen, den kommunala vuxenutbildningen,
den särskilda utbildningen för vuxna, utbildningen i svenska
för invandrare och folkhögskolan för uppgift om en enskilds
personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde
eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.
Sekretess gäller i annan utbildningsverksamhet än sådan som
anges i 1-3 §§ i annat fall än som avses i första stycket och
hos Universitets- och högskolerådet i verksamhet som avser
biträde vid antagning av studenter för uppgift om en enskilds
identitet, adress och andra liknande uppgifter om en enskilds
personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan
antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider
men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2012:920).

Avskiljande från utbildning

6 § Sekretess gäller i ärende om avskiljande av studerande
från högskoleutbildning eller från polisprogrammet för
uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne lider betydande men om uppgiften
röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2014:633).

Tillsynsverksamhet m.m.

7 § Sekretess gäller hos Skolväsendets överklagandenämnd i
ärenden som uppkommit där till följd av överklagande av beslut
samt i tillsynsverksamhet hos Statens skolinspektion och
Myndigheten för yrkeshögskolan samt hos Lärarnas ansvarsnämnd i
ärenden om legitimation, för uppgift om en enskilds personliga
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men om uppgiften röjs.
Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2011:191).
7 a § Sekretess gäller hos Statens skolinspektion i ärende om
legitimation för uppgift om den legitimerades hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att denne
eller någon närstående till denne lider betydande men om
uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2011:191).

7 b § Sekretess gäller hos Lärarnas ansvarsnämnd i ärende om
legitimation för uppgift om den legitimerades eller den
sökandes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om
det kan antas att denne eller någon närstående till denne lider
betydande men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2011:191).

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

8 § Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten
enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2
§§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter.
Den tystnadsplikt som följer av 2-5 §§ inskränker rätten att
meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om
uppgift som hänför sig till annat än ärende om
tillrättaförande av elev eller skiljande av elev från vidare
studier.

24 kap. Sekretess till skydd för enskild inom forskning och
statistik

Psykologisk undersökning

1 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till
psykologisk undersökning som utförs för forskningsändamål, om
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som
uppgiften rör eller någon närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Rättspsykiatriskt forskningsregister

2 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller
uttag ur register som förs enligt lagen (1999:353) om
rättspsykiatriskt forskningsregister för uppgift om en
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden
som har tillförts registret, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men.

Sekretessen gäller även i förhållande till en registrerad
person som är vård- eller behandlingsbehövande för uppgift om
hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till
ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt
att uppgiften inte lämnas till honom eller henne.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för
människors hälsa

Förande av och uttag ur register

2 a § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av
eller uttag ur register enligt lagen (2013:794) om vissa
register för forskning om vad arv och miljö betyder för
människors hälsa för uppgift som avser en enskilds personliga
förhållanden och som kan hänföras till den enskilde.

Sekretessen hindrar inte att uppgift lämnas ut i den
utsträckning som framgår av den lag som avses i första
stycket. Vidare får uppgift som inte genom namn, annan
identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt
hänförlig till den enskilde lämnas ut, om det står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2013:795).

Överföring av sekretess

2 b § Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i
2 a § från den som bedriver verksamhet enligt lagen
(2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och
miljö betyder för människors hälsa, blir 2 a § tillämplig
även hos den mottagande myndigheten. Lag (2013:795).

Etikprövning av forskning m.m.

3 § Sekretess gäller i verksamhet som består i etikprövning
och tillsyn enligt lagen (2003:460) om etikprövning av
forskning som avser människor

1. för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon närstående till denne lider men, och
2. för uppgift om en enskilds ekonomiska förhållanden, om det
kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.
Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt
första stycket 1 i högst sjuttio år och enligt första stycket
2 i högst tjugo år.

Vissa upptagningar

4 § Sekretess gäller för uppgift i en upptagning som har
dialektologiskt eller etnologiskt innehåll och som har gjorts
eller anskaffats för vetenskapligt ändamål, om det kan antas
att den som har lämnat uppgiften eller som uppgiften avser
eller någon närstående till denne lider men om uppgiften
röjs.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Forskningssamverkan med enskild

Affärs- och driftförhållanden, uppfinningar eller
forskningsresultat

5 § Sekretess gäller hos universitet och högskolor för
uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden,
uppfinningar eller forskningsresultat som har lämnats eller
kommit fram vid sådan forskning som efter överenskommelse
bedrivs i samverkan med en enskild, om det måste antas att
den enskilde har deltagit i samverkan under förutsättning att
uppgiften inte röjs.

Sekretessen gäller även hos en annan myndighet som
tillsammans med ett universitet eller en högskola deltar i
forskningssamverkan med en enskild.

Sekretessen gäller inte om uppgiften har lämnats i ett ärende
om ansökan om patent eller registrering av mönster. I ett
sådant fall gäller sekretess endast om uppgiften är
sekretessbelagd enligt 31 kap. 20, 21 eller 22 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tio år.

Sekretessbrytande bestämmelse

6 § Sekretessen enligt 5 § första och andra styckena hindrar
inte att en uppgift lämnas till en annan part som deltar i
den forskningssamverkan som uppgiften hänför sig till.

Dispens av regeringen

7 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag
från sekretessen enligt 5 §, om den finner det vara av vikt
att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut
med villkor att förbehåll, som inskränker en enskild
mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja
den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Statistik

8 § Sekretess gäller i sådan särskild verksamhet hos en
myndighet som avser framställning av statistik för uppgift
som avser en enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden och som kan hänföras till den enskilde.

Motsvarande sekretess gäller i annan jämförbar undersökning
som utförs av Riksrevisionen, av riksdagsförvaltningen, av
Statskontoret eller inom det statliga kommittéväsendet.
Detsamma gäller annan jämförbar undersökning som utförs av
någon annan myndighet i den utsträckning regeringen meddelar
föreskrifter om det.

Uppgift som behövs för forsknings- eller statistikändamål och
uppgift som inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller
liknande förhållande är direkt hänförlig till den enskilde
får dock lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider
skada eller men. Detsamma gäller en uppgift som avser en
avliden och som rör dödsorsak eller dödsdatum, om uppgiften
behövs i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister
enligt patientdatalagen (2008:355).

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år, om uppgiften avser en enskilds personliga
förhållanden, och annars i högst tjugo år. Lag (2014:415).

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

9 § Den tystnadsplikt som följer av 2 a och 8 §§ och den
tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd
av 7 § andra meningen inskränker rätten enligt 1 kap. 1 §
tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 2 § inskränker rätten att
meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om
uppgift om annat än verkställighet av beslut om vård utan
samtycke. Lag (2013:795).

25 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som
avser hälso- och sjukvård, m.m.

Hälso- och sjukvård m.m.

Hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet

1 § Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift
om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider
men. Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet, exempelvis
rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning,
insemination, befruktning utanför kroppen, fastställande av
könstillhörighet, abort, sterilisering, omskärelse och
åtgärder mot smittsamma sjukdomar.

Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 §
eller 26 kap. 6 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2012:459).

Sammanhållen journalföring

2 § Sekretess gäller hos en myndighet som bedriver verksamhet
som avses i 1 § för uppgift om en enskilds personliga
förhållanden som gjorts tillgänglig av en annan vårdgivare
enligt bestämmelserna om sammanhållen journalföring i
patientdatalagen (2008:355), om förutsättningar enligt 6 kap.
3, 3 a eller 4 § samma lag för att myndigheten ska få
behandla uppgiften inte är uppfyllda.

Om sådana förutsättningar som anges i första stycket är
uppfyllda eller myndigheten har behandlat uppgiften enligt
nämnda bestämmelser tidigare, gäller sekretess, om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon närstående till denne lider men.

Andra stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 §
eller 26 kap. 6 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2014:830).

Omprövning och tillsyn

3 § Sekretess gäller i sådan verksamhet som innefattar
omprövning av beslut i eller särskild tillsyn över allmän
eller enskild hälso- och sjukvård eller annan medicinsk
verksamhet för uppgift om en enskilds hälsotillstånd och
andra personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men.

Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 §
eller 26 kap. 6 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Patientnämndsverksamhet

4 § Sekretess gäller i ärenden hos en nämnd med uppgift att
bedriva patientnämndsverksamhet enligt lagen (1998:1656) om
patientnämndsverksamhet för uppgift om en enskilds
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon närstående till denne lider men.

Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 §
eller 26 kap. 6 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Omhändertagande av patientjournal

5 § Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande
av patientjournal inom enskild hälso- och sjukvård för
uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden.

Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 §
eller 26 kap. 6 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Sekretess i förhållande till den vård- eller
behandlingsbehövande

6 § Sekretessen enligt 1-5 §§ gäller i förhållande till den
vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans
eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet
med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att
uppgiften inte lämnas till honom eller henne.

Anmälningar m.m.

7 § Sekretess gäller i verksamhet som anges i 1 §, 2 § andra
stycket och 3-5 §§ för uppgift i anmälan eller utsaga av en
enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden, i förhållande till den som anmälan eller
utsagan avser, endast om det kan antas att fara uppkommer för
att den som har lämnat uppgiften eller någon närstående till
denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om
uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

8 § Sekretess gäller hos Inspektionen för vård och omsorg för
uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden i anmälan i ärende om klagomål mot hälso- och
sjukvården eller dess personal enligt 7 kap.
patientsäkerhetslagen (2010:659) samt hos Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd i anmälan i ärende om prövotid,
återkallelse av legitimation eller annan behörighet eller
begränsning av förskrivningsrätt enligt 8 kap. samma lag, om
det kan antas att den enskilde eller någon närstående till
denne lider betydande men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2012:956).

Legitimation och annan behörighet för yrke inom hälso- och
sjukvården

8 a § Sekretess gäller hos Socialstyrelsen i ärende om
legitimation, särskilt förordnande att utöva yrke eller bevis
om specialistkompetens enligt 4 kap. 10 §
patientsäkerhetslagen (2010:659) för uppgift om sökandens
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan
antas att denne eller någon närstående till denne lider
betydande men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller hos Inspektionen för vård och omsorg i ärende
om klagomål eller i initiativärende enligt 7 kap.
patientsäkerhetslagen eller i anmälan till Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd enligt 7 kap. 30 § samma lag för
uppgift om berörd hälso- och sjukvårdspersonals hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att
denne eller någon närstående till denne lider betydande men om
uppgiften röjs.

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 10 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2012:956).

8 b § Sekretess gäller hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
i ärende om prövotid, återkallelse av legitimation eller annan
behörighet, begränsning av förskrivningsrätt eller ny
legitimation eller behörighet enligt 8 kap.
patientsäkerhetslagen (2010:659) för uppgift om berörd hälso-
och sjukvårdspersonals hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden, om det kan antas att denne eller någon
närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

Första stycket gäller inte om annat följer av 10 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2010:679).

En varas tillverkning eller innehåll

9 § Sekretess gäller i verksamhet som avser hälso- eller
sjukvård för sådan uppgift om en viss varas tillverkning
eller innehåll som har lämnats till myndigheten för att
användas som upplysning om eller underlag för behandling
eller någon annan liknande åtgärd, om det kan antas att
tillverkaren eller försäljaren lider skada om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Undantag från sekretess

10 § Sekretessen enligt 1 §, 2 § andra stycket, 3-5 §§ och 8 a
och 8 b §§ gäller inte

1. beslut i ärende enligt lagstiftningen om psykiatrisk
tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård, om beslutet avser
frihetsberövande åtgärd,

2. beslut enligt smittskyddslagen (2004:168), om beslutet
avser frihetsberövande åtgärd,

3. beslut i ärende om klagomål mot hälso- och sjukvården eller
dess personal,

4. beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av
patientjournal, eller

5. beslut i ärende enligt 4 kap. 10 § eller 8 kap.
patientsäkerhetslagen (2010:659). Lag (2010:679).

Sekretessbrytande bestämmelser

11 § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas

1. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 §
i en kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun,

2. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 §
i ett landsting till en annan sådan myndighet i samma
landsting,

3. till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 §
eller till en enskild vårdgivare enligt vad som föreskrivs om
sammanhållen journalföring i patientdatalagen (2008:355),

4. till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister
enligt patientdatalagen,

5. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 §
inom en kommun eller ett landsting till annan sådan myndighet
för forskning eller framställning av statistik eller för
administration på verksamhetsområdet, om det inte kan antas
att den enskilde eller någon närstående till den enskilde
lider men om uppgiften röjs, eller

6. till en enskild enligt vad som föreskrivs i

– lagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa
smittsamma sjukdomar i brottmål,

– lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,

– smittskyddslagen (2004:168),

– 6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet
m.m.,

– lagen (2006:496) om blodsäkerhet,

– lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga vävnader och celler, eller

– lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga organ eller förordning som har
meddelats med stöd av den lagen. Lag (2014:357).

12 § Sekretessen enligt 1 §, 2 § andra stycket och 3–5 §§
hindrar inte att en uppgift om en enskild eller närstående
till denne lämnas från en myndighet inom hälso- och
sjukvården till en annan sådan myndighet eller till en
myndighet inom socialtjänsten, om det behövs för att ge den
enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd och
denne

1. inte har fyllt arton år,

2. fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga
lösningsmedel, eller

3. vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård.

Detsamma gäller uppgift om en gravid person eller
någon närstående till denne, om uppgiften behöver lämnas för
en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet.
Lag (2013:406).

13 § Om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av
andra skäl inte kan samtycka till att en uppgift lämnas ut,
hindrar sekretess enligt 1 § inte att en uppgift om honom
eller henne som behövs för att han eller hon ska få nödvändig
vård, omsorg, behandling eller annat stöd lämnas från en
myndighet inom hälso- och sjukvården till en annan myndighet
inom hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten eller
till en enskild vårdgivare eller en enskild verksamhet på
socialtjänstens område.

13 a § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en uppgift om
en enskild lämnas från sådan elevhälsa som avser medicinsk
insats till annan elevhälsa eller särskild elevstödjande
verksamhet i övrigt inom samma myndighet, om det krävs att
uppgiften lämnas för att en elev ska få nödvändigt stöd.
Lag (2010:866).

14 § Sekretessen enligt 5 § hindrar inte att en uppgift
lämnas till hälso- och sjukvårdspersonal, om uppgiften behövs
för vård eller behandling och det är av synnerlig vikt att
uppgiften lämnas.

Biobanker

15 § Sekretess gäller i verksamhet som avser screening av
prover från nyfödda barn för vissa ämnesomsättningssjukdomar
(PKU) och förande av eller uttag ur det register som förs i
denna verksamhet enligt lagen (2002:297) om biobanker i
hälso- och sjukvården m.m. för uppgift om en enskilds
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Donationsregister

16 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller
uttag ur donationsregister som förs av Socialstyrelsen för
uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Ersättning till steriliserade

17 § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (1999:332) om
ersättning till steriliserade i vissa fall för uppgift om en
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden,
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Hälso- och vårdinfrastruktur

17 a § Sekretess gäller hos E-hälsomyndigheten för uppgift om
en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider
men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2013:1028).

17 b § Sekretess gäller hos E-hälsomyndigheten för uppgift om
en enskilds affärs- eller driftsförhållanden, om det kan
antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2013:1028).

Sekretessbrytande bestämmelse

17 c § Sekretessen enligt 17 a § hindrar inte att uppgift i
läkemedelsförteckningen lämnas till en förskrivare av
läkemedel eller till en legitimerad sjuksköterska utan
behörighet att förskriva läkemedel enligt vad som föreskrivs
i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning.

Sekretessen enligt 17 a och 17 b §§ hindrar inte att uppgift
i receptregistret lämnas till öppenvårdsapotek, hälso- och
sjukvårdspersonal eller förskrivare enligt vad som föreskrivs
i lagen (1996:1156) om receptregister. Lag (2013:626).

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

18 § Den tystnadsplikt som följer av 7, 9, 16, 17 och 17 a §§
inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen
och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela
och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 1–5 §§ inskränker rätten att
meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om
uppgift om annat än verkställigheten av beslut om
omhändertagande eller beslut om vård utan samtycke.

Den tystnadsplikt som följer av 8 § inskränker rätten att
meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om
uppgift i anmälan till Inspektionen för vård och omsorg eller
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Lag (2013:626).

26 kap. Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst,
vid kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m.

Socialtjänst m.m.

Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

1 § Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en
enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men.

Med socialtjänst förstås i denna lag

1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst,

2. verksamhet enligt den särskilda lagstiftningen om vård av
unga och av missbrukare utan samtycke, och

3. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av
socialnämnd eller av Statens institutionsstyrelse.

Till socialtjänst räknas också

1. verksamhet hos annan myndighet som innefattar omprövning av
socialnämnds beslut eller särskild tillsyn över nämndens
verksamhet, och

2. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå.

Med socialtjänst jämställs

1. ärenden om bistånd åt asylsökande och andra utlänningar,

2. ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade,

3. ärenden om allmän omvårdnad hos nämnd med uppgift att
bedriva patientnämndsverksamhet, och

4. verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till
vissa funktionshindrade.

Sekretessen gäller inte om annat följer av 5, 6 eller 7 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2011:1113).

Underårigs vistelseort

2 § Sekretessen enligt 1 § som gäller för uppgift om en
underårigs vistelseort gäller också i förhållande till den
underåriges föräldrar eller annan vårdnadshavare, om den
underårige har omhändertagits eller vårdas enligt den
särskilda lagstiftningen om vård av unga utan samtycke och
det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med
omhändertagandet eller vården.

Familjerådgivning

3 § Sekretess gäller inom kommunal familjerådgivning för
uppgift som en enskild har lämnat i förtroende eller som har
inhämtats i samband med rådgivningen.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Omhändertagande av personakt

4 § Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av
personakt enligt 7 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) eller
23 d § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade för uppgift om en enskilds personliga
förhållanden.

Första stycket gäller inte om annat följer av 5, 6 eller 7 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2011:739).

Anmälningar m.m.

5 § Sekretess gäller i verksamhet som anges i 1 och 4 §§ för
uppgift i anmälan eller utsaga av en enskild om någons
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, i
förhållande till den som anmälan eller utsagan avser, endast
om det kan antas att fara uppkommer för att den som har
lämnat uppgiften eller någon närstående till denne utsätts
för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

6 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga
förhållanden i anmälan i ärende om klagomål mot kommunal
hälso- och sjukvård eller dess personal enligt 7 kap.
patientsäkerhetslagen (2010:659) och i anmälan i ärende om
prövotid, återkallelse av legitimation eller annan behörighet
eller begränsning av förskrivningsrätt enligt 8 kap. samma
lag, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående
till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2010:679).

Undantag från sekretess

7 § Sekretessen enligt 1 § gäller inte

1. beslut om omhändertagande av en enskild,

2. beslut om vård utan samtycke,

3. beslut om sluten ungdomsvård,

4. beslut i ärende om klagomål mot kommunal hälso- och
sjukvård eller dess personal, eller

5. beslut i ärende enligt 8 kap. patientsäkerhetslagen
(2010:659).

Sekretessen enligt 1 och 4 §§ gäller inte beslut i fråga om
omhändertagande eller återlämnande av personakt.
Lag (2010:679).

Sekretessbrytande bestämmelser

8 § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas
till en enskild som uppnått myndig ålder om förhållanden av
betydelse för att han eller hon ska få vetskap om vilka hans
eller hennes biologiska föräldrar är.

9 § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift om en
enskild eller någon närstående till denne lämnas från en
myndighet inom socialtjänsten till en annan sådan myndighet
eller till en myndighet inom hälso- och sjukvården, om det
behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling
eller annat stöd och denne

1. inte har fyllt arton år,

2. fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga
lösningsmedel, eller

3. vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård.

Detsamma gäller uppgift om en gravid person eller
någon närstående till denne, om uppgiften behöver lämnas för
en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet.
Lag (2013:406).

9 a § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift om att
beslut fattats enligt 11 kap. 1 a § andra stycket
socialtjänstlagen (2001:453) eller uppgift om att sådan
utredning som avses i den bestämmelsen redan pågår lämnas till
den som har gjort en anmälan enligt 14 kap. 1 § samma lag, om
det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att
uppgiften lämnas ut. Lag (2012:778).

10 § Sekretessen enligt 4 § hindrar inte att uppgift i
verksamhet som avses i 7 kap. 5 § socialtjänstlagen
(2001:453) lämnas till en socialnämnd och uppgift i
verksamhet som avses i 23 d § lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade lämnas till en nämnd som
avses i 22 § samma lag, om uppgiften behövs för handläggning
av ärende eller verkställighet av beslut om stödinsatser,
vård eller behandling och det är av synnerlig vikt att
uppgiften lämnas.

Utredningar avseende vissa dödsfall

10 a § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2007:606)
om utredningar avseende vissa dödsfall för uppgift om en
enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2011:1113).

Kommunal bostadsförmedling m.m.

11 § Sekretess gäller i ärende om kommunal bostadsförmedling
för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det
kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne
lider betydande men om uppgiften röjs.

I kommunal bostadsuthyrningsverksamhet gäller sekretess för
uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan
antas att den enskilde eller någon närstående till denne
lider men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Bostadsanpassningsbidrag

12 § Sekretess gäller i ärende om bostadsanpassningsbidrag
för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det
kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne
lider betydande men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Internationella adoptionsfrågor

13 § Sekretess gäller hos Myndigheten för internationella
adoptionsfrågor (MIA) i ärende om sådana frågor för uppgift
om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att
den enskilde eller någon närstående till denne lider men om
uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller för handlingar
som lämnats över till MIA för förvaring enligt 8 b § tredje
stycket lagen (1997:192) om internationell
adoptionsförmedling.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Ledarhundar

14 § Sekretess gäller hos Synskadades Riksförbund i ärende om
tilldelning eller återtagande av dispositionsrätt till
ledarhund samt tilldelning eller återtagande av ledarhund för
uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Ersättning på grund av övergrepp eller försummelser

14 a § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2012:663)
om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i
samhällsvården av barn och unga i vissa fall för uppgift om en
enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men. Detsamma gäller för uppgift
om personliga förhållanden för personal i sådan samhällsvård.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2012:664).

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

15 § Den tystnadsplikt som följer av 5, 13 och 14 a §§
inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen
och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela
och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 1, 3, 4, 6 och 10 a §§
inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när
det är fråga om uppgift om annat än verkställigheten av beslut
om omhändertagande, beslut om vård utan samtycke eller beslut
om sluten ungdomsvård. Lag (2012:664).

27 kap. Sekretess till skydd för enskild inom verksamhet som
rör skatt, tull, m.m.

Skattesekretess

Verksamhet som avser bestämmande av skatt, m.m.

1 § Sekretess gäller i verksamhet som avser bestämmande av
skatt eller fastställande av underlag för bestämmande av
skatt eller som avser fastighetstaxering för uppgift om en
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

Sekretess gäller vidare

1. i verksamhet som avser förande av eller uttag ur
beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling
av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet för
uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden som har tillförts databasen,

2. hos kommun eller landsting för uppgift om en enskilds
personliga eller ekonomiska förhållanden som
Skatterättsnämnden har lämnat i ett ärende om förhandsbesked
i en skatte- eller taxeringsfråga, och

3. hos Försäkringskassan för uppgift om en enskilds
personliga eller ekonomiska förhållanden som Skatteverket har
lämnat i ett ärende om särskild sjukförsäkringsavgift.

Med skatt avses i detta kapitel skatt på inkomst och annan
direkt skatt samt omsättningsskatt, tull och annan indirekt
skatt. Med skatt jämställs arbetsgivaravgift,
prisregleringsavgift och liknande avgift, avgift enligt lagen
(1999:291) om avgift till registrerat trossamfund,
skattetillägg och förseningsavgift samt expeditionsavgift och
tilläggsavgift enligt lagen (2004:629) om trängselskatt. Med
verksamhet som avser bestämmande av skatt jämställs
verksamhet som avser bestämmande av pensionsgrundande
inkomst.

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3, 4
eller 6 §.

För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. För uppgift om avgift enligt lagen om avgift till
registrerat trossamfund gäller dock sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2011:1427).

2 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden i

1. särskilt ärende om revision eller annan kontroll i fråga
om skatt samt annan verksamhet som avser tullkontroll och som
inte omfattas av 1 §,

2. ärende om kompensation för eller återbetalning av skatt,

3. ärende om anstånd med erläggande av skatt, och

4. ärende om kassaregister enligt skatteförfarandelagen
(2011:1244).

Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2007:324) om
Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter för
uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider
skada eller men.

Sekretessen gäller inte

1. beslut i ärende som anges i första stycket 2 och 3 samt
andra stycket,

2. beslut om undantag från skyldigheter som gäller
kassaregister enligt 39 kap. 9 § skatteförfarandelagen, eller

3. beslut om kontrollavgift enligt 50 kap.
skatteförfarandelagen.

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3
eller 4 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2011:1427).

Tullverket m.m.

3 § Sekretessen enligt 1 och 2 §§ gäller för uppgift hos
Tullverket, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde lider skada eller men.

Motsvarande sekretess gäller i en myndighets verksamhet som
avser förande av eller uttag ur tulldatabasen enligt lagen
(2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets
verksamhet för uppgift som har tillförts databasen.

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 6 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Mål hos domstol

4 § Sekretessen enligt 1-3 §§ gäller för uppgift i mål hos
domstol, om det kan antas att den enskilde lider skada eller
men om uppgiften röjs. Detsamma gäller uppgift som med
anledning av ett överklagande hos domstol registreras hos en
annan myndighet enligt 5 kap. 2 § första stycket 3 eller 4. Får
en domstol i ett mål från en annan myndighet en
sekretessreglerad uppgift och saknar uppgiften betydelse i
målet, blir dock sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften
även hos domstolen. Lag (2011:739).

Internationella avtal

5 § Sekretessen enligt 1-4 §§ gäller, i den utsträckning
riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat
eller med en mellanfolklig organisation, i ärende om
handräckning eller bistånd som en svensk myndighet lämnar åt en
myndighet eller något annat organ i den staten eller inom den
mellanfolkliga organisationen i verksamhet som motsvarar den
som avses i nämnda paragrafer.

Sekretess gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett
avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig
organisation, hos en myndighet i verksamhet som avses i 1-4 §§
för sådan uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden som myndigheten förfogar över på grund av avtalet.

Om sekretess gäller enligt andra stycket, får de
sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15-27 §§ och 28 §
första stycket inte tillämpas i strid med avtalet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt
andra stycket i högst tjugo år. Lag (2011:739).

Undantag från sekretess

6 § Sekretessen enligt 1 och 3 §§ gäller inte beslut
varigenom skatt eller pensionsgrundande inkomst bestäms eller
underlag för bestämmande av skatt fastställs. Sekretessen
gäller dock om beslutet meddelas i ärende om

1. förhandsbesked i taxerings- eller skattefråga,

2. beskattning av utländska experter, forskare eller andra
nyckelpersoner när beslutet har fattats av
Forskarskattenämnden,

3. trängselskatt, eller

4. prissättningsbesked vid internationella transaktioner.

I beslut varigenom trängselskatt bestäms eller underlag för
bestämmande av sådan skatt fastställs gäller sekretessen dock
endast för uppgift om vilken betalstation bilen har passerat
och tidpunkten för denna passage. Lag (2009:1293).

Sekretessbrytande bestämmelser

7 § Sekretessen enligt 1, 3 och 4 §§ hindrar inte att uppgift
lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs i

1. lag om förfarande vid beskattning,

2. lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet, eller

3. lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider
vid energiproduktion.

8 § Sekretessen enligt 1-4 §§ hindrar inte att uppgift i
ärende om revision lämnas till en förvaltare i den enskildes
konkurs.

Sekretessen enligt 2-4 §§ hindrar inte att uppgift i ärende
enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa
borgenärsuppgifter lämnas till en förvaltare i den enskildes
konkurs.

Om en myndighet med stöd av första eller andra stycket lämnar
en uppgift till en konkursförvaltare, får myndigheten vid
utlämnandet göra ett förbehåll som inskränker
konkursförvaltarens rätt att lämna uppgiften vidare eller att
utnyttja den. Ett sådant förbehåll får inte innebära ett
förbud att utnyttja uppgiften om den behövs för att
förvaltaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter med
anledning av konkursen.

9 § I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av
skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets
förordning (EG) nr 1383/2003 finns bestämmelser om att
uppgift i vissa fall får lämnas till en enskild.
Lag (2014:344).

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

10 § Den tystnadsplikt som följer av 1 §, 2 § första stycket
och 3-5 §§ och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll
som gjorts med stöd av 8 § tredje stycket inskränker rätten
enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och
2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter. Lag (2011:739).

28 kap. Sekretess till skydd för enskild när det gäller
socialförsäkringar, studiestöd, arbetsmarknad, m.m.

Socialförsäkringar m.m.

Allmän försäkring m.m.

1 § Sekretess gäller hos Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten och domstol för uppgift om en enskilds
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det
kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne
lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende
enligt lagstiftningen om

1. allmän försäkring,

2. allmän pension,

3. arbetsskadeförsäkring,

4. handikappersättning och vårdbidrag,

5. statligt tandvårdsstöd,

6. läkarvårdsersättning,

7. ersättning för fysioterapi,

8. jämställdhetsbonus,

9. annan ekonomisk förmån för enskild, eller

10. särskild sjukförsäkringsavgift.

Motsvarande sekretess gäller hos en annan myndighet som har
till uppgift att handlägga ärenden enligt den lagstiftning
som anges i första stycket. För en myndighet som anges i 14 §
gäller dock bestämmelserna där.

Sekretess gäller hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten
även i verksamhet som avser registrering av enskilda för
uppgift om en enskilds personliga förhållanden som myndigheten
fått från Migrationsverket, om det kan antas att den enskilde
eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2013:1148).

2 § Sekretessen enligt 1 § första och andra styckena gäller i
förhållande till en vård- eller behandlingsbehövande själv
för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med
hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av
synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller
henne.

3 § Sekretess gäller hos en myndighet som avses i 1 § första
och andra styckena för uppgift i anmälan eller utsaga av en
enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden, i förhållande till den som anmälan eller
utsagan avser, endast om det kan antas att fara uppkommer för
att den som har lämnat uppgiften eller någon närstående till
denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om
uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

4 § Sekretess gäller i ärende om arbetsskadeförsäkring eller
delpensionsförsäkring för uppgift om en enskilds affärs-
eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde
lider skada om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Premiepensionsmedel

5 § Sekretess gäller hos Pensionsmyndigheten och domstol i
ärende enligt lagstiftningen om inkomstgrundad ålderspension
för uppgift om

1. hur premiepensionsmedel har placerats för en enskilds
räkning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den enskilde lider men, och

2. vad en pensionssparare har bestämt om efterlevandeskydd
enligt 91 kap. socialförsäkringsbalken.

Sekretessen enligt första stycket 2 gäller inte sedan
pensionsspararen har avlidit.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2010:1305).

Sekretessbrytande bestämmelser

6 § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas
till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagstiftningen om
allmän försäkring, allmän pension, handikappersättning och
vårdbidrag, sjuklön, statligt tandvårdsstöd eller särskild
sjukförsäkringsavgift.

7 § Sekretessen enligt 5 § hindrar inte att uppgift lämnas
till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagstiftningen om
inkomstgrundad ålderspension.

Kommunalt vårdnadsbidrag

7 a § Sekretess gäller i ärende om vårdnadsbidrag enligt
lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag för uppgift om
en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den
enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men
om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i
högst femtio år. Lag (2009:550).

Inkomstgaranti för den som har varit riksdagsledamot m.fl.

8 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den
enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs och
uppgiften förekommer i ärende om

l. inkomstgaranti eller ekonomiskt omställningsstöd för den
som har varit riksdagsledamot eller ledamot av
Europaparlamentet,

2. inkomstgaranti eller motsvarande förmåner för den som
varit statsråd och för vissa arbetstagare som har innehaft
statlig chefsanställning,

3. pension enligt statligt kollektivavtal om särskild pension
för yrkesofficerare,

4. pensionsersättning och särskild pensionsersättning enligt
statligt kollektivavtal om trygghetsfrågor, eller

5. stöd för övergång till förvärvsarbete för den som har
varit riksdagsledamot.

Sekretess gäller inte beslut i ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2013:765).

Studiestöd och utlåning av allmänna medel

Studiestöd och lån till hemutrustning

9 § Sekretess gäller i ärende om studiestöd och i ärende hos
Centrala studiestödsnämnden om lån till hemutrustning för
flyktingar och vissa andra utlänningar för uppgift om en
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan
antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften
röjs.

I andra ärenden än sådana om studiestöd under sjukdom gäller
sekretessen inte beslut i ärendet.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Utlåningsverksamhet som inte är affärsmässig och inte avser
näringslivet

10 § Sekretess gäller, i annat fall än som avses i 9 §, 30
kap. 23, 24, 27 och 28 §§ samt 31 kap. 1 § första stycket och
2-5 §§, i ärende om utlåning av allmänna medel för uppgift om
en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det
kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften
röjs.

Sekretessen gäller inte ansökan eller beslut i ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Arbetsförmedling, etableringsersättning,
arbetslöshetsersättning m.m.

Arbetsförmedling m.m.

11 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider
men och uppgiften förekommer i ärende om

1. arbetsförmedling,

2. yrkesvägledning,

3. arbetsvård,

4. antagning till arbetsmarknadsutbildning, eller

5. hjälp och stöd vid arbetslöshet eller andra åtgärder i
anställningsfrämjande syfte eller för att främja en enskilds
anpassning till arbetslivet.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

I ärende hos Försäkringskassan eller domstol gäller 1-3 och
6 §§ i stället för första och andra styckena.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

12 § Sekretess gäller i ärende om arbetsförmedling och ärende
enligt lagstiftningen om anställningsfrämjande åtgärder för
uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde lider skada.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Etableringsplan och etableringsersättning

12 a § Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess
för uppgift om en enskilds personliga förhållanden när
uppgiften förekommer i ärende om etableringsplan och i ärende
om ersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser
för vissa nyanlända invandrare, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2010:208).

Arbetslöshetsersättning m.m.

13 § Sekretess gäller i ärende om arbetslöshetsersättning
enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och i
ärende om medlemsavgift för arbetslös medlem enligt lagen
(1997:239) om arbetslöshetskassor för uppgift om en enskilds
personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde
eller någon närstående till denne lider men om uppgiften
röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Arbetarskydd m.m.

Myndighet som har till särskild uppgift att verka för
arbetarskydd

14 § Sekretess gäller hos en myndighet som har till särskild
uppgift att verka för arbetarskydd i ärende enligt
lagstiftningen om arbetsskadeförsäkring, om arbetsmiljön
eller om reglering av arbetstid eller annars i ärende om
arbetarskydd för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller
andra personliga förhållanden, om det kan antas att den
enskilde lider men om uppgiften röjs. Hos en sådan myndighet
gäller sekretess också för arbetstagares anmälan i ärende om
arbetarskydd.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Affärs- och driftförhållanden

15 § Sekretess gäller i ärende enligt lagstiftningen om
arbetsmiljön, om reglering av arbetstid eller om
arbetstillstånd för utlänning för uppgift om en enskilds
affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den
enskilde lider skada om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten
hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas
komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän
kännedom om förhållanden som rör risk för skada på person har
sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.
Dispens av regeringen

16 § Regeringen får för ett särskilt fall, när det gäller
uppgift i ett ärende enligt lagstiftningen om arbetsmiljön,
besluta om undantag från sekretessen enligt 15 §, om den
finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får
förena ett sådant beslut med villkor att förbehåll, som
inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften
vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av
uppgiften.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

17 § Den tystnadsplikt som följer av 12 a § och av ett
förbehåll som gjorts med stöd av 16 § andra meningen
inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen
och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela
och offentliggöra uppgifter. Lag (2010:208).

29 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör
transporter och andra former av kommunikation

Allmän samfärdsel

Postförsändelse

1 § Sekretess gäller hos tillståndsmyndigheten på postområdet
och hos myndighet som bedriver postverksamhet för uppgift om
en särskild postförsändelse. Om sekretess inte följer av
någon annan bestämmelse, får dock sådan uppgift lämnas till
den som är försändelsens avsändare eller mottagare.

Elektroniskt meddelande

2 § Sekretess gäller hos en myndighet som tillhandahåller ett
elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk
kommunikationstjänst för uppgift om innehållet i ett
elektroniskt meddelande eller annan uppgift som angår ett
särskilt elektroniskt meddelande. Om sekretess inte följer av
någon annan bestämmelse, får dock sådan uppgift lämnas till den
som har tagit del i utväxlingen av ett elektroniskt meddelande
eller som på något annat sätt har sänt eller tagit emot ett
sådant meddelande. Detsamma gäller innehavaren av ett
abonnemang som använts för ett elektroniskt meddelande när det
är fråga om uppgift om något annat än innehållet i meddelandet.
Lag (2012:288).

Annan allmän samfärdsel

3 § Sekretess gäller hos myndighet som handhar allmän
samfärdsel för sådan uppgift om en enskilds förbindelse med
samfärdselverksamheten som inte avses i 1 eller 2 §, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
lider skada eller men. Sekretessen hos en myndighet som
bedriver postverksamhet för uppgift om en enskilds adress
gäller dock endast om det kan antas att någon kan komma att
utsättas för övergrepp eller lider annat allvarligt men om
uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Radio- och TV-avgift

4 § Sekretess gäller i ärende som avser radio- och TV-avgift
för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne lider skada eller men om uppgiften
röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2009:1270).

Körkort

5 § Sekretess gäller i ärende om prövning av någons lämplighet
att ha taxiförarlegitimation enligt taxitrafiklagen
(2012:211), körkort eller traktorkort för uppgift om den
enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden,
om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till
denne lider betydande men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2012:235).

Infrastrukturavgift

Verksamhet som avser infrastrukturavgift

5 a § Sekretess gäller i verksamhet som avser bestämmande av
infrastrukturavgift på väg, avgift med anledning av att
infrastrukturavgift inte har betalats i rätt tid, eller
fastställande av underlag för bestämmande av sådana avgifter
för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden.

I beslut om sådana avgifter som avses i första stycket gäller
dock sekretessen endast för uppgift om vilken betalstation
bilen har passerat och tidpunkten för denna passage.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2014:1563).

Mål hos domstol

5 b § Sekretessen enligt 5 a § gäller för uppgift i mål hos
domstol, om det kan antas att den enskilde lider skada eller
men om uppgiften röjs. Detsamma gäller uppgift som med
anledning av ett överklagande hos domstol registreras hos en
annan myndighet enligt 5 kap. 2 § första stycket 3 eller 4.
Får en domstol i ett mål från en annan myndighet en
sekretessreglerad uppgift och saknar uppgiften betydelse i
målet, blir dock sekretessbestämmelsen tillämplig på
uppgiften även hos domstolen. Lag (2014:57).

Färdtjänst

Tillstånd för färdtjänst

6 § Sekretess gäller i ärende om tillstånd till färdtjänst
eller riksfärdtjänst enligt lagen (1997:736) om färdtjänst
och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst för uppgift om en
enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Sekretessbrytande bestämmelse

7 § Sekretessen enligt 6 § hindrar inte att uppgift lämnas
till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1997:736)
om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst.
Luftfart

Luftfartscertifikat m.m.

8 § Sekretess gäller i ärende om prövning av någons
lämplighet att ha elevtillstånd, certifikat eller
behörighetsbevis som avses i luftfartslagen (2010:500) för
uppgift om den enskildes hälsotillstånd eller andra
personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde
eller någon närstående till denne lider betydande men om
uppgiften röjs.
Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2010:520).

Certifikatregistret

9 § Sekretess gäller hos Transportstyrelsen i verksamhet som
avser förande av eller uttag ur certifikatregistret för
uppgift som rör brott eller en enskilds hälsotillstånd, om
det kan antas att den enskilde eller någon närstående till
denne lider men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Rapport om händelse inom civil luftfart

10 § Sekretess gäller hos Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
Kustbevakningen, Statens haverikommission, Luftfartsverket
och Transportstyrelsen för uppgift som lämnats av en enskild
i en rapport om händelse inom civil luftfart enligt 10 kap.
8 § luftfartslagen (2010:500), om det kan antas att den
enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider
men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2014:633).

Järnväg

10 a § Sekretess gäller i ärende om prövning av någons
lämplighet att få eller ha förarbevis enligt lagen (2011:725)
om behörighet för lokförare för uppgift om den enskildes
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan
antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider
betydande men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2011:727).

Sjöfart

Anmälningar m.m.

11 § Sekretess gäller hos Transportstyrelsen vid tillsyn
enligt 5 kap. fartygssäkerhetslagen (2003:364) för uppgift i
anmälan eller utsaga från en enskild, om det kan antas att
den enskilde eller någon närstående till denne lider men om
uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Pris och betalningsvillkor i skeppsbyggnadsavtal

12 § Sekretess gäller i ärende om registrering eller
inskrivning i fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel för uppgift
om pris och betalningsvillkor i skeppsbyggnadsavtal.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Undersökningar av sjöolyckor och tillbud, m.m.

12 a § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden som hänför sig till myndighets
verksamhet som avser undersökningar av sjöolyckor eller tillbud
till sjöss eller preliminära bedömningar av allvarliga
sjöolyckor enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor,
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller
men.

Sekretessen enligt första stycket gäller även för uppgift som
hänför sig till myndighets verksamhet för att biträda
verksamhet som avses i första stycket.

Sekretessen gäller inte för uppgift som tagits in i en slutlig
rapport om undersökning enligt lagen om undersökning av
olyckor.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2011:553).

Sjöförklaringar och andra utredningar

13 § Sekretess gäller i ärende om utredning av fartygs
sammanstötning med annat fartyg eller av tillbud till sådan
händelse för uppgift som rör sammanstötningen eller tillbudet
och härrör från det fartyg som ärendet avser, om fartygets
befälhavare eller redare begär det.

Sekretess enligt första stycket gäller inte, om sjöförklaring
eller annan sådan undersökning beträffande båda fartygen sker
samtidigt. Sekretess gäller inte heller, om sådan
undersökning beträffande det andra fartyget har ägt rum förut
eller om det annars finns tillgång till motsvarande uppgift
om det andra fartyget.

Om ett sådant ärende som anges i första stycket handläggs vid
någon annan myndighet än domstol, tillämpas 43 kap. 5 §
första stycket hos den myndigheten.

Sekretessen enligt denna paragraf upphör när motsvarande
uppgift om det andra fartyget har blivit tillgänglig.

För uppgift i allmän handling gäller sekretessen högst fem år
från det att sammanstötningen eller tillbudet skedde.

Samordning av civila behov av sjöövervakning m.m.

13 a § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av
eller uttag ur Kustbevakningens register för samordning av
civila behov av sjöövervakning och förmedling av civil
sjöinformation för uppgift om en enskilds affärs- eller
driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider
skada om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i
högst tjugo år. Lag (2009:612).

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

14 § Den tystnadsplikt som följer av 1, 2, 5 a och 6 §§
inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen
och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela
och offentliggöra uppgifter. Lag (2014:57).

30 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som
avser tillsyn m.m. i fråga om näringslivet

Konkurrensverkets tillsyn m.m.

Tillsyn och utredning

1 § Sekretess gäller i Konkurrensverkets verksamhet som
består i tillsyn och utredning

1. för uppgift om en enskilds affärs- eller
driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om
det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs,
och

2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga
förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i
affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är
föremål för myndighetens verksamhet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Rådgivning inför anmälan om företagskoncentration

2 § Sekretess gäller hos Konkurrensverket för uppgift som
avses i 1 § och som enbart hänför sig till verksamhet som
gäller rådgivning inför en anmälan enligt 4 kap. 6 eller 7 §
konkurrenslagen (2008:579). När en sådan anmälan kommit in
till Konkurrensverket gäller i stället sekretess enligt 1 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Anmälningar m.m.

3 § Sekretess gäller hos Konkurrensverket i ärende som rör
utredning av överträdelse av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen
(2008:579) eller av artikel 101 eller 102 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt för uppgift i anmälan eller
utsaga från en enskild, om det kan antas att den enskilde lider
avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2010:1436).

Finansiella marknader m.m.

Tillsyn och tillstånd

4 § Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som
består i tillståndsgivning eller tillsyn med avseende på
bank- och kreditväsendet, värdepappersmarknaden eller
försäkringsväsendet

1. för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som
myndighetens verksamhet avser, om det kan antas att denne
lider skada om uppgiften röjs, och

2. för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden
för annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande
förbindelse med den som myndighetens verksamhet avser.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

4 a § Sekretess gäller hos Statistiska centralbyrån i dess
verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för
övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

1. för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som
är skyldig att lämna uppgifter för tillsyn med avseende på
bank- och kreditväsendet, värdepappersmarknaden eller
försäkringsväsendet, om det kan antas att denne lider skada
om uppgiften röjs, och

2. för uppgift om affärs- eller driftförhållanden för annan
som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse
med den uppgiftsskyldige.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2014:492).

4 b § Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som
består i tillståndsgivning eller tillsyn med avseende på
bank- och kreditväsendet, värdepappersmarknaden eller
försäkringsväsendet för uppgift i en anmälan eller utsaga om
överträdelse av bestämmelse som gäller för den som
myndighetens verksamhet avser, om uppgiften kan avslöja
anmälarens identitet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2014:987).

Ägarprövning

5 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den
enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs och
uppgiften förekommer i ett ärende hos en statlig myndighet om
innehav av

1. aktier i bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag,
värdepappersbolag, fondbolag eller försäkringsaktiebolag,

2. andelar i medlemsbank eller kreditmarknadsförening,
eller

3. aktier eller andelar i börs, clearingorganisation,
central värdepappersförvarare, betalningsinstitut, institut
för elektroniska pengar eller företag som driver verksamhet
enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med
konsumentkrediter.

Sekretessen gäller inte beslut av myndigheten och inte heller
för uppgift från en annan myndighet om uppgiften inte är
sekretessreglerad där.

För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2014:277).

Övervakning och kontroll enligt viss lagstiftning

6 § Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som
består i övervakning eller kontroll för sådan uppgift om en
enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden som på
begäran har lämnats av någon som är skyldig att lämna
uppgifter till myndigheten, om övervakningen eller kontrollen
sker enligt

1. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

2. lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss
finansiell verksamhet,

3. lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa
innehav av finansiella instrument,

4. lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

5. lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel
med finansiella instrument,

6. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden,

7. lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s
blankningsförordning, eller

8. lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s
förordning om OTC-derivat, centrala motparter och
transaktionsregister.

Om en uppgift som avses i första stycket rör den
uppgiftsskyldige, gäller sekretessen endast om denne kan
antas lida skada eller men om uppgiften röjs och sekretessen
inte motverkar syftet med uppgiftsskyldigheten.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2013:289).

Internationella avtal

7 § Sekretess gäller hos en statlig myndighet i verksamhet
som avses i 4-6 §§, i den utsträckning riksdagen har godkänt
avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig
organisation, för sådan uppgift om affärs- eller
driftförhållanden och ekonomiska eller personliga
förhållanden som myndigheten har fått enligt avtalet. Samma
sekretess gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som
inspektionen har fått från en utländsk myndighet eller ett
utländskt organ enligt något annat avtal, om regeringen
meddelar föreskrifter om detta.

Om sekretess gäller enligt första stycket, får de
sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15-27 §§ och 28 §
första stycket inte tillämpas i strid med det aktuella
avtalet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Sekretessbrytande bestämmelser

8 § Sekretess enligt 4 § första stycket hindrar inte att en
uppgift lämnas till en börs eller ett utländskt företag som
har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i
Sverige om uppgiften behövs för att börsen eller det
utländska företaget ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller annan
författning.

8 a § Sekretess enligt 4 a § första stycket hindrar inte att
en uppgift lämnas till

1. Riksbanken i dess verksamhet för att främja ett säkert och
effektivt betalningsväsende,

2. Finansinspektionen i dess verksamhet för tillsyn över
finansiella marknader och företag, eller

3. Riksbanken, Finansinspektionen eller Statistiska
centralbyrån i deras verksamheter för framställning av
statistik. Lag (2014:492).

Dispens av regeringen

9 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag
från sekretessen enligt 4 § första stycket 1, om den finner
det vara av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får förena
ett sådant beslut med villkor att förbehåll, som inskränker
en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller
utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Insättningsgaranti, statligt stöd till kreditinstitut, m.m.

Insättningsgaranti och investerarskydd

10 § Sekretess gäller hos garantimyndighet enligt lagen
(1995:1571) om insättningsgaranti och lagen (1999:158) om
investerarskydd i myndighetens verksamhet enligt dessa lagar

1. för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som
myndighetens verksamhet avser, om det kan antas att den
enskilde lider skada om uppgiften röjs, och

2. för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden
för någon annan som har trätt i affärsförbindelse eller
liknande förbindelse med den som myndighetens verksamhet
avser eller med ett utländskt institut med filial i Sverige
som endast omfattas av ett utländskt garantisystem.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Internationella avtal

11 § I den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om
det, gäller sekretess hos en sådan garantimyndighet som avses
i 10 § för sådan uppgift om affärs- eller driftförhållanden
och andra ekonomiska eller personliga förhållanden som
myndigheten fått på grund av ett avtal med företrädare för
ett utländskt garantisystem. Om sådan sekretess gäller, får
de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15-27 §§ och
28 § första stycket inte tillämpas i strid med avtalet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Statligt stöd till kreditinstitut

12 § Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2008:814) om
statligt stöd till kreditinstitut, till dess ärendet har
slutförts

1. för uppgift om affärs- eller driftförhållande hos den som
ärendet avser, och

2. för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden
för annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande
förbindelse med den som ärendet avser.

I ett avslutat ärende som avses i första stycket gäller
sekretess

1. för uppgift om affärs- eller driftförhållande hos den som
ärendet avser, om det kan antas att den enskilde lider skada
om uppgiften röjs, och

2. för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden
för annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande
förbindelse med den som ärendet avser.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Överföring av sekretess

13 § Får en myndighet i ett ärende som avses i 12 § en
uppgift som är sekretessreglerad i 31 kap. 1 § första stycket
eller 31 kap. 2 § från Riksbanken eller Riksgäldskontoret,
blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även i
ärendet. Sekretessen gäller dock inte om uppgiften ingår i
ett beslut av den mottagande myndigheten.

Dispens av regeringen

14 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag
från sekretessen enligt 10 § första stycket 1 samt 12 §
första stycket 1 och andra stycket 1, om den finner det vara
av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett
sådant beslut med villkor att förbehåll, som inskränker en
enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller
utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Enskild mottagare av statsbidrag

15 § Sekretess gäller hos Riksrevisionen i verksamhet som
avser granskning av hur en enskild mottagare har använt
statsbidrag

1. för uppgift om en enskilds affärs- eller
driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider
skada om uppgiften röjs, och

2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga
förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i
affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är
föremål för myndighetens granskning.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Advokater

16 § Sekretess gäller i ärende om någons inträde i
Advokatsamfundet, om disciplinärt ingripande mot en advokat
eller om en advokats uteslutning ur samfundet för uppgift om
hans eller hennes ekonomiska ställning eller om annans
personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas
att den som uppgiften rör lider skada eller men om uppgiften
röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Revisorer

17 § Sekretess gäller i ärende om godkännande eller
auktorisation av en revisor eller registrering av ett
revisionsbolag, om disciplinärt ingripande mot en godkänd
eller auktoriserad revisor eller ett registrerat
revisionsbolag eller om upphävande av godkännande,
auktorisation eller registrering för uppgift om revisorns
eller revisionsbolagets ekonomiska ställning eller om annans
personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas
att den som uppgiften rör lider skada eller men om uppgiften
röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärendet.

Om sekretess gäller enligt första stycket, får de
sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15-27 §§ och 28 §
första stycket inte tillämpas i strid med avtal som träffats
med en utländsk myndighet eller ett utländskt organ.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Stiftelser

18 § Sekretess gäller i verksamhet som avser tillsyn över
stiftelser

1. för uppgift om stiftelsens affärs- eller
driftförhållanden, om det kan antas att stiftelsen lider
skada om uppgiften röjs, och

2. för uppgift om någon annan enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde
eller någon närstående lider skada eller men om uppgiften
röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Om uppgiften avser den enskildes personliga
förhållanden gäller dock sekretessen i högst sjuttio år.

Åldersgräns för film

19 § Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2010:1882) om
åldersgränser för film som ska visas offentligt för uppgift i
framställningen i en film. Sekretessen upphör att gälla när
beslut i saken har vunnit laga kraft. Lag (2010:1883).

Alkohol

20 § Sekretess gäller hos tillstånds- eller tillsynsmyndighet
enligt alkohollagen (2010:1622) för uppgift om en enskilds
personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att
den enskilde eller någon närstående till denne lider skada
eller men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende om tillstånd.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2010:1633).

Ordningsvakter och väktare

21 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne utsätts för våld eller lider annat
allvarligt men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i

1. ärende om förordnande av ordningsvakt och i förteckning
som förs över tjänstetecken som tilldelats ordningsvakt,
eller

2. ärende om godkännande av väktare och i register som förs
över väktare.

Utöver vad som följer av första stycket gäller sekretess i
ärende, förteckning eller register som avses där för uppgift
om en enskilds personnummer, bostadsadress, hemtelefonnummer
och för andra jämförbara uppgifter, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Särskild förvaltning av hyresfastighet

22 § Sekretess gäller i ärende enligt
bostadsförvaltningslagen (1977:792) för uppgift om en
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan
antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften
röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2010:30).

Övrig tillsyn m.m. som utövas av statlig myndighet

Tillsyn, stödverksamhet, m.m.

23 § Sekretess gäller, i den utsträckning regeringen meddelar
föreskrifter om det, i en statlig myndighets verksamhet som
består i utredning, planering, prisreglering,
tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende
på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet
i övrigt

1. för uppgift om en enskilds affärs- eller
driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om
det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs,
och

2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga
förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i
affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är
föremål för myndighetens verksamhet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Internationella avtal

24 § Sekretess gäller, i den utsträckning riksdagen godkänt
ett avtal om detta med en annan stat eller med en
mellanfolklig organisation, hos en statlig myndighet i
verksamhet som avses i 23 §, för sådan uppgift om en enskilds
ekonomiska eller personliga förhållanden som myndigheten
förfogar över på grund av avtalet.

Om sekretess gäller enligt första stycket, får de
sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15-27 §§ och 28 §
första stycket inte tillämpas i strid med det aktuella
avtalet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Överföring av sekretess

25 § Får ett landsting eller en kommun som inte ingår i ett
landsting i samband med sådana överläggningar som avses i 9
och 13 §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. en
uppgift från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som är
sekretessreglerad enligt 23 § första stycket 1, blir
sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos
landstinget eller kommunen. Detta gäller dock inte om det
finns en primär sekretessbestämmelse till skydd för samma
intresse som är tillämplig på uppgiften hos den mottagande
myndigheten.

/Rubriken träder i kraft I:2015-07-01/
Sekretessbrytande bestämmelse

25 a § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Sekretessen enligt 23 § hindrar inte att en uppgift
lämnas ut till en lokal aktionsgrupp i enlighet med vad som
föreskrivs i lagen (2015:266) om lokala aktionsgrupper.
Lag (2015:268).

Dispens av regeringen

26 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag
från sekretess som har föreskrivits med stöd av 23 § första
stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften
lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor
att förbehåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att
lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska göras vid
utlämnande av uppgiften.

Tillsyn och stödverksamhet av andra än statliga myndigheter

Tillsyn och stödverksamhet i allmänhet

27 § Sekretess gäller i verksamhet som bedrivs av någon annan
än en statlig myndighet och som består i tillsyn eller
stödverksamhet med avseende på näringslivet

1. för uppgift om en enskilds affärs- eller
driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om
det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs,
och

2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga
förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i
affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är
föremål för sådan tillsyns- eller stödverksamhet som avses i
denna paragraf.

Sekretess enligt första stycket 1 gäller inte för uppgift i
tillsynsverksamhet som bedrivs av den eller de kommunala
nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet, om intresset av allmän kännedom om
förhållande som rör människors hälsa, miljön eller
redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har
sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Brandfarliga varor

28 § Sekretess gäller hos en kommunal myndighet i ärende om
tillstånd till hantering av brandfarliga varor

1. för uppgift om en enskilds affärs- eller
driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om
det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs,
och

2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga
förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i
affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är
föremål för sådan tillsyns- eller stödverksamhet som avses i
denna paragraf.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Dispens av regeringen

29 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag
från sekretess enligt 27 § första stycket 1, om den finner
det vara av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får förena
ett sådant beslut med villkor att förbehåll, som inskränker
en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller
utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

30 § Den tystnadsplikt som följer av 2 § första stycket
första meningen, 4 § första stycket 2, 4 a § första stycket
2, 4 b §, 12 § första stycket och andra stycket 2, 13 §, 15 §
första stycket 2, 23 § första stycket 2 och 27 § första
stycket 2 och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll
som gjorts med stöd av 9 § andra meningen, 14 § andra
meningen, 26 § andra meningen eller 29 § andra meningen
inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen
och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela
och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 24 § inskränker rätten att
meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om
uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än
affärs- och driftförhållanden för den som trätt i
affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är
föremål för myndighetens verksamhet.

Den tystnadsplikt som följer av 18 § inskränker rätten att
meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om
uppgift om en enskilds personliga förhållanden vars röjande
kan vålla allvarligt men. Lag (2014:987).

31 kap. Sekretess till skydd för enskild i annan verksamhet
med anknytning till näringslivet

Riksbankens verksamhet

1 § Sekretess gäller i Riksbankens kassarörelse,
valutahandel, in- och utlåningsrörelse, betalningsutjämning
samt handel med värdepapper eller med rättigheter och
skyldigheter som anknyter till sådana tillgångar för uppgift
om en enskilds ekonomiska förhållanden.

Sekretess gäller vidare hos Riksbanken i ärenden enligt
lagstiftningen om valutareglering och betalningar till och
från utlandet för uppgift om en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.

För uppgift i en allmän handling som avses i första stycket
gäller sekretessen i högst tjugo år och för uppgift i en
allmän handling som avses i andra stycket gäller sekretessen
i högst femtio år.

Affärs-, upplånings- och utlåningsverksamhet

Riksgäldskontorets upplåningsverksamhet

2 § Sekretess gäller i Riksgäldskontorets
upplåningsverksamhet för uppgift om en enskilds ekonomiska
förhållanden.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Affärsverksamhet hos kommunala eller landstingskommunala
företag

3 § Sekretess gäller i affärsverksamhet hos en bank, ett
kreditmarknadsföretag eller ett värdepappersbolag som
samverkande kommuner eller landsting utövar ett rättsligt
bestämmande inflytande över för uppgift om en enskilds
ekonomiska eller personliga förhållanden, om det inte står
klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde lider
skada eller men. I ett ärende enligt lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster eller
lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet gäller dock sekretess för sådana uppgifter
endast om det kan antas att den enskilde lider skada eller men
om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2011:1036).

Annan upplåningsverksamhet eller affärsmässig
utlåningsverksamhet

4 § I annan av en myndighet bedriven upplåningsverksamhet
eller affärsmässig utlåningsverksamhet än som avses i 1, 2
eller 3 § gäller sekretess för uppgift om en enskilds affärs-
eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde
lider skada om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Överföring av sekretess

5 § Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 3
eller 4 § från en myndighet som avses där, blir 3 eller 4 §
tillämplig på uppgiften också hos den mottagande myndigheten.
Sekretessbestämmelsen ska dock inte tilllämpas, om uppgiften
ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.

Pantbrevsregistret

Förande av pantbrevsregistret

6 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av
pantbrevsregistret enligt lagen (1994:448) om
pantbrevsregister för uppgift om en registrerad
pantbrevshavare, om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan att den som uppgiften rör lider skada.

Sekretessbrytande bestämmelse

7 § Sekretessen enligt 6 § hindrar inte att uppgift lämnas
till den som senast har beviljats lagfart för den fastighet
som uppgiften rör eller, om fastigheten är upplåten med
tomträtt, till den som enligt fastighetsregistrets
inskrivningsdel är tomträttshavare.

Inteckningsbrevsregistret

Förande av inteckningsbrevsregistret

8 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av
inteckningsbrevsregistret enligt lagen (2008:1075) om
inteckningsbrevsregister för uppgift om en registrerad
inteckningsbrevshavare, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den som uppgiften rör lider skada.

Sekretessbrytande bestämmelse

9 § Sekretessen enligt 8 § hindrar inte att uppgift lämnas
till den vars egendom har intecknats.

Elcertifikatsregistret

10 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av
elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200) om
elcertifikat för uppgift som lämnar eller bidrar till
upplysning om ställningen på ett certifikatkonto, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att
kontoinnehavaren lider skada. Lag (2011:1202).

Utsläppsregistret

11 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av
utsläppsregistret enligt lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter för uppgift som lämnar eller bidrar till
upplysning om ställningen på ett konto i registret, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att
kontoinnehavaren lider skada.

Uppdragsverksamhet för enskilds räkning

Provning, värdering, undersökning m.m.

12 § Sekretess gäller för uppgift som avser provning,
bestämning av egenskaper eller myckenhet, värdering,
vetenskaplig, teknisk, ekonomisk eller statistisk
undersökning eller annat sådant uppdrag som myndigheten utför
för en enskilds räkning, om det måste antas att uppdraget har
lämnats under förutsättning att uppgiften inte röjs.

Sekretessen gäller inte om intresset av allmän kännedom om
förhållande som rör människors hälsa har sådan vikt att
uppgiften bör lämnas ut. Sekretessen gäller dock för uppgift
från uppdragsverksamhet inom universitet och högskolor.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Hos universitet och högskolor gäller sekretessen
dock i högst tio år. Hos Patent- och registreringsverket
gäller sekretessen i högst femtio år.

Sekretessbrytande bestämmelse

13 § Sekretessen enligt 12 § hindrar inte att uppgifter som
rör människors hälsa lämnas till en myndighet som utövar
tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Dispens av regeringen

14 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag
från sekretessen enligt 12 § om den finner det vara av vikt
att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut
med villkor att förbehåll, som inskränker en enskild
mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja
den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Administrativa tjänster åt en stiftelse

15 § Sekretess gäller i verksamhet som avser administrativa
tjänster som utförs efter överenskommelse med en stiftelse,
för uppgift om en annan enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne lider skada eller men om uppgiften
röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Om uppgiften avser den enskildes personliga
förhållanden, gäller dock sekretessen i högst sjuttio år.

Enskildas affärsförbindelser med myndigheter, m.m.

Affärsförbindelse med myndighet

16 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller
driftförhållanden när denne i annat fall än som avses i 1 §
första stycket, 2-4 och 12 §§ har trätt i affärsförbindelse med
en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den
enskilde lider skada om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Beträffande en handling som anger villkoren i ett
avtal gäller sekretessen dock längst till dess att två år,
eller hos statliga affärsverk, Försvarets materielverk och
Försvarsexportmyndigheten samt i kommunal affärsverksamhet fem
år, har gått från det att avtalet slöts. Lag (2011:1574).

Affärsförbindelse med vissa bolag m.m.

17 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs-
eller driftförhållanden när denne har trätt i
affärsförbindelse med bolag, förening, samfällighet eller
stiftelse som driver affärsverksamhet och vari det allmänna
genom myndigheten utövar ett bestämmande inflytande eller
bedriver revision, om det kan antas att den enskilde lider
skada om uppgiften röjs.

Sekretessen hos en myndighet som bedriver sådan revision
gäller inte om uppgiften ingår i ett beslut av myndigheten.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Beträffande handling som anger villkoren i ett
avtal gäller sekretessen dock längst till dess att två år,
eller hos statliga affärsverk och Försvarets materielverk
samt i kommunal affärsverksamhet fem år, har gått från det
att avtalet slöts.

Överföring av sekretess

18 § Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i
16 eller 17 § från en myndighet som avses där, blir 16 eller
17 § tillämplig på uppgiften också hos den mottagande
myndigheten. Sekretessbestämmelsen ska dock inte tillämpas,
om uppgiften ingår i ett beslut av den mottagande
myndigheten.

Dispens av regeringen

19 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag
från sekretessen enligt 16 eller 17 §, om den finner det vara
av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett
sådant beslut med villkor att förbehåll, som inskränker en
enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller
utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Patentansökan m.m.

Patentansökan

20 § Sekretess gäller i ärende om ansökan om patent för
uppgift om uppfinning eller företagshemlighet, om inte annat
följer av patentlagen (1967:837).

Arbetstagares uppfinningar

21 § Sekretess gäller för sådan uppgift om uppfinning som har
lämnats till en myndighet enligt lagen (1949:345) om rätten
till arbetstagares uppfinningar. Om patent har sökts på
uppfinningen, gäller dock sekretessen endast om uppgiften
omfattas av sekretess enligt 20 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt
första stycket första meningen i högst tjugo år.

Registrering av mönster

22 § Sekretess gäller i ärende om registrering av mönster för
uppgift om mönstret, om sökanden har begärt det och annat
inte följer av mönsterskyddslagen (1970:485).

Varu- eller näringskännetecken

22 a § Sekretess gäller i ett mål eller ärende om varu- eller
näringskännetecken för uppgift om en myndighets eller en
enskilds affärs- eller driftförhållanden, om en part har begärt
detta och det kan antas att den som uppgiften rör lider
avsevärd skada om uppgiften röjs. Sekretess gäller dock inte
för uppgift som har betydelse för bedömningen av ensamrättens
giltighet eller skyddets omfattning.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2010:1890).

Upphovsrättsligt skyddat verk

23 § Sekretess gäller för uppgift i ett upphovsrättsligt
skyddat verk som inte kan antas sakna kommersiellt intresse,
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att
rättighetshavaren lider skada och

1. det av särskild anledning kan antas att verket inte
tidigare har offentliggjorts i den mening som avses i lagen
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga
verk,

2. det av särskild anledning kan antas att verket har kommit
in till myndigheten utan rättighetshavarens samtycke, och

3. ett röjande av uppgiften innebär ett upphovsrättsligt
förfogande.

Vid tillämpningen av första stycket ska ett verk som har
tillhandahållits enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen
eller har lämnats från en myndighet till en annan inte
därigenom anses offentliggjort.

Internationellt utvecklingsbistånd

Affärs- och driftförhållanden

24 § Sekretess gäller i verksamhet avseende internationellt
utvecklingsbistånd för uppgift om en enskilds affärs- eller
driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att
den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Beträffande handling som anger villkoren i ett
avtal, slutet mellan en enskild och en myndighet, gäller
sekretessen dock längst till dess att två år har gått från
det att avtalet slöts.

Dispens av regeringen

25 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag
från sekretessen enligt 24 §, om den finner det vara av vikt
att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut
med villkor att förbehåll, som inskränker en enskild
mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja
den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

26 § Den tystnadsplikt som följer av 1 § första stycket, 2,
12 och 20-22 §§ och den tystnadsplikt som följer av ett
förbehåll som gjorts med stöd av 14 § andra meningen, 19 §
andra meningen eller 25 § andra meningen inskränker rätten
enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2
§§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 3 och 4 §§ begränsar rätten
att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om
uppgift som hänför sig till affärsmässig utlåningsverksamhet.

Den tystnadsplikt som följer av 15 § begränsar rätten att
meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om
uppgift om en enskilds personliga förhållanden vars röjande
kan vålla allvarligt men.

32 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör
annan tillsyn, granskning, övervakning, m.m.

Datainspektionen

Tillstånd, tillsyn, m.m.

1 § Sekretess gäller hos Datainspektionen i ärende om
tillstånd eller tillsyn som enligt lag eller annan
författning ska handläggas av inspektionen och i ärende om
sådant bistånd som avses i Europarådets konvention om skydd
för enskilda vid automatisk databehandling av
personuppgifter, för uppgift om en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde
eller någon närstående till denne lider skada eller men om
uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Överföring av sekretess

2 § Får Justitiekanslern en uppgift som är sekretessreglerad
i 1 §, blir 1 § tillämplig på uppgiften även hos
Justitiekanslern.

Kameraövervakning

Enskilds personliga förhållanden

3 § Sekretess gäller för sådan uppgift om en enskilds
personliga förhållanden som har inhämtats genom
kameraövervakning som avses i kameraövervakningslagen
(2013:460), om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider
men.

Sekretessen enligt första stycket gäller hos en domstol i
dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet endast om
det kan antas att den enskilde eller någon närstående till
denne lider men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2013:461).

Sekretessbrytande bestämmelse

3 a § Sekretessen enligt 3 § hindrar inte att uppgift om en
enskilds personliga förhållanden lämnas till

1. en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
Tullverket, Kustbevakningen eller Skatteverket, om uppgiften
behövs för att utreda ett begånget brott för vilket fängelse
är föreskrivet eller för att förebygga, förhindra eller
upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket
fängelse är föreskrivet, eller

2. en kommun eller en myndighet som ansvarar för
räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
om uppgiften behövs för att förebygga en hotande olycka eller
för att begränsa verkningarna av en redan inträffad olycka.
Lag (2014:633).

Överförmyndare m.m.

Överförmyndare och överförmyndarnämnd

4 § Sekretess gäller hos överförmyndare eller
överförmyndarnämnd i ärende enligt föräldrabalken eller lagen
(2005:429) om god man för ensamkommande barn för uppgift om
en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
lider skada eller men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2014:887).

Sekretessbrytande bestämmelse

5 § Sekretessen enligt 4 § hindrar inte att uppgift lämnas
till en enskild enligt vad som föreskrivs i föräldrabalken
eller lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn.
Lag (2014:887).

Offentliga funktionärers innehav av finansiella instrument

6 § Sekretess gäller för uppgift om innehav av finansiella
instrument som har lämnats till en myndighet, om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften
rör lider skada eller men och uppgiften har lämnats till
följd av anmälningsskyldighet enligt

1. ett särskilt beslut enligt 11 § lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument,

2. 9 kap. 5 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,

3. 7 kap. 2 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder
(AP-fonder),

4. 5 kap. 2 § lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden, eller

5. 14 a § första och andra styckena lagen (2002:1023) med
instruktion för Riksrevisionen.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Passagerarregister

7 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller
uttag ur register enligt lagen (2006:444) om
passagerarregister för uppgift om en enskilds namn och
födelsedatum samt nummer på resehandling. Sekretess i denna
verksamhet gäller också för uppgift om en enskilds ekonomiska
förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada
om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Räddningsinsatser, undersökningar av olyckor och tillsyn

8 § Sekretess gäller hos kommuner och statliga myndigheter
för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs
och uppgiften förekommer i sådan verksamhet enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor som avser

1. utförande av räddningsinsatser,

2. undersökningar av olyckor, eller

3. tillsyn.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

/Rubriken träder i kraft I:2015-07-01/
Olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför
Europeiska unionen

8 a § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden som har lämnats till en
myndighet i enlighet med lagen (2015:280) om rapportering av
olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför
Europeiska unionen, om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne
lider skada eller men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2015:283).

Kärnteknisk verksamhet

Kärnenergiolyckor m.m.

9 § Sekretess gäller för sådan uppgift om en enskilds affärs-
eller driftförhållanden som har lämnats enligt 19-21 §§ lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller i ärende om
underrättelse och information eller bistånd enligt
konventionerna den 26 september 1986 om tidig information vid
en kärnenergiolycka och om bistånd i händelse av en
kärnteknisk olycka eller ett nödläge med radioaktiva ämnen
samt konventionen den 17 mars 1992 om gränsöverskridande
effekter av industriolyckor, om det kan antas att den
enskilde lider skada om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Dispens av regeringen

10 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag
från sekretessen enligt 9 §, om den finner det vara av vikt
att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut
med villkor att förbehåll, som inskränker en enskild
mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja
den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

11 § Den tystnadsplikt som följer av 1 och 2 §§ inskränker
rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1
och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och
offentliggöra uppgifter, när det gäller uppgift om en
registrerads förhållanden.

Den tystnadsplikt som följer av 7 § inskränker rätten att
meddela och offentliggöra uppgifter, när det gäller uppgift om
en enskilds namn och födelsedatum samt nummer på resehandling.

Den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som har gjorts
med stöd av 10 § andra meningen inskränker rätten att meddela
och offentliggöra uppgifter. Lag (2011:739).

33 kap. Sekretess till skydd för enskild hos
Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen och
Konsumentombudsmannen, m.m.
Diskrimineringsombudsmannen m.m.

1 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den
enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller
men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer hos

1. Diskrimineringsombudsmannen i ärende enligt
diskrimineringslagen (2008:567) eller 16 och 17 §§
föräldraledighetslagen (1995:584) samt i andra ärenden som rör
rådgivning åt en enskild,
2. Nämnden mot diskriminering i ärende enligt
diskrimineringslagen, eller
3. Statens skolinspektion i ärende enligt 6 kap. skollagen
(2010:800).
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2011:743).

Barnombudsmannen

Verksamhet

2 § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (1993:335) om
Barnombudsman för uppgift om en enskilds personliga
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider
men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Sekretessbrytande bestämmelse

3 § Sekretessen enligt 2 § hindrar inte att Barnombudsmannen
gör anmälan och lämnar uppgift till socialnämnden enligt vad
som föreskrivs i lagen (1993:335) om Barnombudsman.
Konsumentombudsmannen

4 § Sekretess gäller hos Konsumentombudsmannen i ärende
enligt lagen (2011:1211) om Konsumentombudsmannens
medverkan i vissa tvister

1. för uppgift som tillkommit eller inhämtats med
anledning av en rättstvist enligt lagen, om det kan antas
att den enskildes ställning som part i tvisten försämras
om uppgiften röjs, och

2. för uppgift i övrigt om en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde
eller någon närstående till denne lider skada eller men om
uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt
första stycket 2 i högst tjugo år. Lag (2011:1217).
Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

5 § Den tystnadsplikt som följer av 2 § inskränker rätten
enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och
2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter.

34 kap. Sekretess till skydd för enskild vid utsökning och
indrivning, skuldsanering, m.m.

Utsökning och indrivning, m.m.

Mål och ärenden

1 § Sekretess gäller hos Kronofogdemyndigheten i mål eller
ärende om utsökning och indrivning samt i verksamhet enligt
lagen (2014:836) om näringsförbud, för uppgift om en enskilds
personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till denne lider skada eller men.

Sekretessen gäller inte uppgift om förpliktelse som avses med
den sökta verkställigheten

1. i ett pågående mål, eller

2. i ett avslutat mål, om verkställighet för någon annan
förpliktelse söks inom två år eller om verkställighet
tidigare sökts och uppgiften inte är äldre än två år.

Sekretessen gäller inte heller beslut i mål eller ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Om uppgiften avser den enskildes personliga
förhållanden, gäller dock sekretessen i högst femtio år.
Lag (2014:851).

Utsöknings- och indrivningsdatabasen

2 § Under motsvarande förutsättningar som i 1 § gäller
sekretess i verksamhet som avser förande av eller uttag ur
utsöknings- och indrivningsdatabasen enligt lagen (2001:184)
om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens
verksamhet för uppgift om en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden som har tillförts databasen.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Om uppgiften avser den enskildes personliga
förhållanden, gäller dock sekretessen i högst femtio år.
Blockerade uppgifter

3 § Uppgift i mål, ärende eller verksamhet som avses i 1 och
2 §§ och som Kronofogdemyndigheten har beslutat att blockera
med tillämpning av 3 kap. 3 a § lagen (2001:184) om
behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
omfattas av sekretess oavsett vad som föreskrivs i nämnda
paragrafer. Vid tillämpning av 1 § andra stycket ska bortses
från sökt verkställighet beträffande vilken uppgiften
blockerats.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Om uppgiften avser den enskildes personliga
förhållanden, gäller dock sekretessen i högst femtio år.

Internationella avtal

4 § Sekretess gäller, i den utsträckning riksdagen har
godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en
mellanfolklig organisation, hos en myndighet i verksamhet som
avses i 1-3 §§ för sådan uppgift om en enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden som myndigheten förfogar över
på grund av avtalet.

Om sekretess gäller enligt första stycket, får de
sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15-27 §§ och 28 §
första stycket inte tillämpas i strid med avtalet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Sekretessbrytande bestämmelse

5 § Sekretessen enligt 1-3 §§ hindrar inte att uppgifter om
en enskild lämnas till förvaltare i den enskildes konkurs.

Om en myndighet med stöd av första stycket lämnar uppgift
till en konkursförvaltare, får myndigheten vid utlämnandet
göra förbehåll som inskränker konkursförvaltarens rätt att
lämna uppgiften vidare eller att utnyttja den. Ett sådant
förbehåll får inte innebära ett förbud att utnyttja uppgiften
om den behövs för att förvaltaren ska kunna fullgöra sina
skyldigheter med anledning av konkursen.

Skuldsanering

6 § Sekretess gäller hos kommunal budget- och skuldrådgivare,
Kronofogdemyndigheten eller domstol i ärende om skuldsanering
för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det
kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne
lider men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Tillsyn i konkurs

Affärs- och driftförhållanden

7 § Sekretess gäller hos tillsynsmyndigheten i konkurs för
uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om
det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.
Misstanke om brott

8 § Sekretess gäller hos tillsynsmyndigheten i konkurs för
uppgift som angår misstanke om brott och som rör en enskilds
personliga och ekonomiska förhållanden, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till denne lider skada eller men.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.
Internationella avtal

9 § Om sekretess gäller enligt 7 §, får de sekretessbrytande
bestämmelserna i 10 kap. 15-27 §§ och 28 § första stycket
inte tillämpas i strid med avtal som ingåtts med en utländsk
myndighet eller ett utländskt organ.

Sekretessbrytande bestämmelse

10 § Sekretessen enligt 7 § hindrar inte att uppgift lämnas
till en enskild enligt vad som föreskrivs i konkurslagen
(1987:672).

Internationellt samarbete i fråga om underhållsskyldighet

10 a § Sekretess gäller hos den myndighet som är
centralmyndighet enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av
den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag,
erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga
om underhållsskyldighet och enligt Haagkonventionen av den 23
november 2007 om internationell indrivning av underhåll till
barn och andra familjemedlemmar i ärende enligt förordningen
eller konventionen för uppgift om en enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den
enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller
men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2012:450).

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

11 § Den tystnadsplikt som följer av 4 § och den
tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd
av 5 § andra stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 §
tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter.

35 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som
syftar till att förebygga eller beivra brott, m.m.

Förundersökning, register, kontaktförbud, m.m.

Förundersökning, brottsförebyggande verksamhet, register,
m.m.

1 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga
och ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till honom eller henne lider skada eller men och
uppgiften förekommer i

1. utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i
brottmål,

2. angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i
brottmål eller i annan verksamhet för att förebygga brott,

3. angelägenhet som avser registerkontroll och särskild
personutredning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627),

4. annan verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga,
utreda eller beivra brott och som bedrivs av en
åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen,

5. Statens medieråds verksamhet att biträda Justitiekanslern,
allmän åklagare eller Polismyndigheten i brottmål,

6. register som förs av Polismyndigheten enligt 4 kap.
polisdatalagen (2010:361) eller som annars behandlas med stöd
av de bestämmelserna eller uppgifter som behandlas av
Säkerhetspolisen med stöd av 5 kap. samma lag,

7. register som förs enligt lagen (1998:621) om
misstankeregister,

8. register som förs av Skatteverket enligt lagen (1999:90)
om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan
i brottsutredningar eller som annars behandlas där med stöd
av samma lag,

9. särskilt ärenderegister över brottmål som förs av
åklagarmyndighet, om uppgiften inte hänför sig till
registrering som avses i 5 kap. 1 §,

10. register som förs av Tullverket enligt lagen (2005:787)
om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande
verksamhet eller som annars behandlas där med stöd av samma
lag, eller

11. register som förs enligt lagen (2010:362) om polisens
allmänna spaningsregister.

Sekretessen enligt första stycket 2 gäller hos domstol i dess
rättskipande eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan
antas att den enskilde eller någon närstående till honom
eller henne lider skada eller men om uppgiften röjs. Vid
förhandling om användning av tvångsmedel gäller sekretess för
uppgift om vem som är misstänkt endast om det kan antas att
fara uppkommer för att den misstänkte eller någon närstående
till honom eller henne utsätts för våld eller lider annat
allvarligt men om uppgiften röjs.

Första stycket gäller inte om annat följer av 2, 6 eller 7 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2014:633).

Anmälningar m.m.

2 § Sekretess gäller i verksamhet som avses i 1 § första
stycket för uppgift i en anmälan eller utsaga av en enskild,
i förhållande till den som anmälan eller utsagan avser,
endast om det kan antas att fara uppkommer för att någon
utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om
uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Belastningsregistret

3 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller
uttag ur register enligt lagen (1998:620) om
belastningsregister för uppgift i registret. I fråga om
utlämnande av sådan uppgift gäller vad som är föreskrivet i
den lagen och i säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt i
förordningar som har meddelats med stöd av dessa lagar.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Bestämmelserna i 10 och 12 kap. gäller inte i fråga om
sekretessen enligt denna paragraf.

Andra register angående brott m.m.

4 § I annat fall än som avses i 1 § första stycket 6 och 7
och 3 § gäller sekretess i verksamhet som avser förande av
eller uttag ur register

1. för uppgift som har tillförts ett särskilt register som
förs över strafföreläggande och föreläggande av
ordningsbot,

2. för annan uppgift hos Polismyndigheten, som
rör brott eller den som har misstänkts, åtalats eller dömts
för brott, om uppgiften har lämnats dit för databehandling
inom rättsväsendets informationssystem i ett annat register
än som avses i 1,

3. för belastningsuppgift som har tillförts
vägtrafikregistret, och

4. för uppgift som har tillförts ett särskilt register som
författningsenligt förs hos myndighet angående brott eller
tjänsteförseelser begångna av personer som är eller har varit
verksamma hos myndigheten.

Sekretessen enligt första stycket 1 gäller inte i ärende om
strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2014:633).

4 a § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av
register enligt lagen (2015:51) om register över
tillträdesförbud vid idrottsarrangemang för uppgift om en
enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2015:53).

Kontaktförbud och andra skyddsåtgärder

5 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men om uppgiften röjs och
uppgiften förekommer i ärende

1. enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud, eller

2. om en skyddsåtgärd enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 606/2013 av den 12 juni 2013 om ömsesidigt
erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor, i den
ursprungliga lydelsen.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2015:196).

Undantag från sekretess

6 § Sekretessen enligt 1 § första stycket gäller inte

1. beslut om huruvida åtal ska väckas, beslut om att
förundersökning inte ska inledas eller beslut om att
förundersökning ska läggas ned,

2. för uppgift i ärende om strafföreläggande eller
föreläggande av ordningsbot,

3. för uppgift som avser omhändertagande enligt 13 § andra
stycket polislagen (1984:387), eller

4. för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet hos
Säkerhetspolisen som avses i 1 § första stycket 1-4 eller 6
eller motsvarande verksamhet enligt äldre bestämmelser, om
uppgiften har införts i en allmän handling före år 1949.

7 § Sekretessen enligt 1 § första stycket upphör att gälla
hos de myndigheter och i de verksamheter som anges där, om
uppgiften lämnas till domstol med anledning av åtal, om inte

1. sekretess för uppgiften ska gälla hos domstolen enligt
12 § eller 36 kap. 2 §,

2. uppgiften uppenbarligen saknar betydelse i målet, eller

3. uppgiften finns i en handling som har kommit från en annan
myndighet där uppgiften är sekretessreglerad.

Sekretessbrytande bestämmelser

8 § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att Polismyndigheten
på begäran av den som lidit person- eller sakskada vid en
trafikolycka lämnar uppgift om identiteten hos en trafikant
som haft del i olyckan.

Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en skadelidande eller
den som den skadelidande överlåtit sin rätt till, i annat
fall än som anges i första stycket, tar del av en uppgift, om
den skadelidande eller den som den skadelidande överlåtit sin
rätt till behöver uppgiften för att kunna få ett anspråk på
skadestånd eller på bättre rätt till viss egendom
tillgodosett och det inte bedöms vara av synnerlig vikt för
den som uppgiften rör eller någon närstående till den
enskilde att den inte lämnas ut, när uppgiften förekommer i

1. en nedlagd förundersökning eller en förundersökning som
avslutats med ett beslut om att åtal inte ska väckas,

2. en annan brottsutredning som utförts enligt bestämmelserna
i 23 kap. rättegångsbalken och som avslutats på annat sätt än
med beslut att väcka åtal, med strafföreläggande eller med
föreläggande av ordningsbot, eller

3. en avslutad utredning enligt 31 § lagen (1964:167) med
särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Lag (2014:633).

9 § Sekretessen enligt 1 § första stycket 1 hindrar inte att
uppgift lämnas till en konkursförvaltare, om uppgiften kan
antas ha betydelse för konkursutredningen.

Om en myndighet med stöd av första stycket lämnar uppgift
till en konkursförvaltare, får myndigheten vid utlämnandet
göra förbehåll som inskränker konkursförvaltarens rätt att
lämna uppgiften vidare eller att utnyttja den. Ett sådant
förbehåll får inte innebära ett förbud att utnyttja uppgiften
om den behövs för att förvaltaren ska kunna fullgöra sina
skyldigheter med anledning av konkursen.

10 § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas
ut

1. till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen
(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

2. till en enskild enligt vad som föreskrivs i
säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt i förordning som har
meddelats med stöd i den lagen,

3. enligt vad som föreskrivs i

– lagen (1998:621) om misstankeregister,

– polisdatalagen (2010:361),

– lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid
Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,

– lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets
brottsbekämpande verksamhet,

– kustbevakningsdatalagen (2012:145),

– förordningar som har stöd i dessa lagar, eller

4. till en enskild enligt vad som föreskrivs i 27 kap. 8 §
rättegångsbalken. Lag (2012:147).

10 a § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift om en
enskild lämnas mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen,
om den mottagande myndigheten behöver uppgiften i sin
brottsbekämpande verksamhet. Lag (2014:633).

10 b § Sekretessen enligt 4 a § hindrar inte att en uppgift
lämnas ut enligt vad som föreskrivs i lagen (2015:51) om
register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.
Lag (2015:53).

Särskilt personsäkerhetsarbete

11 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga
förhållanden som hänför sig till verksamhet som avser
särskilt personsäkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen
(1984:387), om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider
men.

Vissa typer av brottmål, m.m.

12 § Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds
personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att
den enskilde eller någon närstående till denne lider skada
eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i mål om
ansvar för

1. sexualbrott,

2. utpressning,

3. brytande av post- eller telehemlighet,

4. intrång i förvar,

5. olovlig avlyssning,

6. dataintrång,

7. brott mot tystnadsplikt,

8. brott genom vilket infektion av HIV har eller kan ha
överförts,

9. människorov, eller

10. människohandel.

Motsvarande sekretess gäller i mål om ersättning för skada med
anledning av brott som anges i första stycket.

Därutöver gäller sekretess hos domstol för uppgift om en ung
person som skildras i pornografisk bild, om det kan antas att
denne eller någon närstående till denne lider men om uppgiften
röjs och uppgiften förekommer i mål om

1. ansvar för barnpornografibrott,

2. ersättning för skada med anledning av sådant brott, och

3. förverkande av skildring med sådant innehåll.

Sekretessen enligt första och tredje styckena gäller även i
ärende som rör brott som anges i denna paragraf.

Sekretessen enligt denna paragraf gäller inte för uppgift om
vem som är tilltalad eller svarande.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2010:372).

Särskild personutredning m.m.

13 § Sekretess gäller hos domstol i brottmål samt i annat mål
eller ärende som bestämmelserna om förundersökning i brottmål
är tillämpliga på, för uppgift om en enskilds hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden som framkommer vid
särskild personutredning, rättspsykiatrisk undersökning eller
annan sådan utredning, om det av särskild anledning kan antas
att den enskilde eller någon närstående till denne lider men
om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller i en annan
myndighets verksamhet för att bistå domstol med sådan
utredning.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Medling med anledning av brott

14 § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2002:445) om
medling med anledning av brott för uppgift om en enskilds
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till
denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i sjuttio
år.

Kriminalvården

15 § Sekretess gäller inom kriminalvården för uppgift om en
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den
enskilde eller någon närstående till denne lider men eller
att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller lider
annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut av Kriminalvården eller en
övervakningsnämnd.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2010:628).

Överförande av verkställighet

16 § Sekretess gäller hos regeringen i ärende om överförande
av verkställighet av brottmålsdom för uppgift om en enskilds
personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde
eller någon närstående till denne lider men eller att fara
uppkommer för att någon utsätts för våld eller lider annat
allvarligt men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte regeringens beslut.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Nåd och omvandling av fängelsestraff

17 § Sekretess gäller i ärende om nåd och i ärende enligt
lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid för
uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den
enskilde eller någon närstående till denne lider men om
uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller även hos en
myndighet som lämnar biträde i sådana ärenden.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Brottsskadeersättning

Hälsotillstånd m.m.

18 § Sekretess gäller hos Brottsoffermyndigheten i ärende om
brottsskadeersättning för uppgift om en enskilds
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det
kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne
lider betydande men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Överföring av sekretess

19 § Får Brottsoffermyndigheten i ärende som avses i 18 §
från en annan myndighet en uppgift som är sekretessreglerad
till skydd för enskilds intresse, blir sekretessbestämmelsen
tillämplig på uppgiften även hos Brottsoffermyndigheten.
Förekommer uppgiften i en sådan handling som har upprättats
med anledning av ärendet, gäller dock sekretessen hos
Brottsoffermyndigheten endast om det kan antas att den
enskilde eller någon närstående till denne lider betydande
men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i
ärende.

Polismyndighetens elimineringsdatabas

19 a § Sekretess gäller hos Polismyndigheten för uppgift om
en enskilds personliga förhållanden om uppgiften förekommer i
den elimineringsdatabas som förs enligt lagen (2014:400) om
Polismyndighetens elimineringsdatabas eller annars behandlas
med stöd av samma lag, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till
honom eller henne lider skada eller men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2014:633).

Annan verksamhet vid Polismyndigheten

Hjälp och bistånd åt enskilda, omhändertaganden, m.m.

20 § Sekretess gäller hos Polismyndigheten för uppgift om en
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den
enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider
men om uppgiften röjs och uppgiften hänför sig till

1. verksamhet som enbart innefattar hjälp eller annat bistånd
åt enskild,

2. ärende om omhändertagande eller handräckning enligt
lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård eller
rättspsykiatrisk vård eller om vård av missbrukare utan
samtycke inom socialtjänsten,

3. ärende om handräckning enligt lagstiftningen om omsorger
om psykiskt utvecklingsstörda, vård av unga utan samtycke
inom socialtjänsten eller enligt lagen (1998:603) om
verkställighet av sluten ungdomsvård,

4. ärende som avses i 21 kap. föräldrabalken, eller

5. verksamhet som innefattar handräckning enligt
smittskyddslagstiftningen eller annat bistånd åt
smittskyddsläkare.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2014:633).

Anmälningar m.m.

21 § Sekretess gäller hos Polismyndigheten i ärende om
omhändertagande som avses i 20 § första stycket 2 för uppgift
i en anmälan eller utsaga, i förhållande till den
omhändertagne, endast om det kan antas att fara uppkommer för
att den enskilde eller någon närstående till honom eller
henne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om
uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2014:633).

Passärende

22 § Sekretess gäller i ärende enligt passlagen (1978:302)
för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det
kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne
lider men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Vapenärende

23 § Sekretess gäller hos Polismyndigheten för uppgift om en
enskilds personliga förhållanden i ärende enligt vapenlagen
(1996:67), om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till honom eller henne lider men om uppgiften
röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2014:633).

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

24 § Den tystnadsplikt som följer av 11 § och den
tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd
av 9 § andra stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 §
tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 15 och 16 §§ inskränker
rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är
fråga om uppgift vars röjande kan antas medföra fara för att
någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt men.

36 kap. Sekretess till skydd för enskild i vissa mål och
ärenden hos domstol, i vissa fall av medling, i ärenden om
rättshjälp, m.m.

Vissa mål och ärenden hos domstol samt vissa fall av medling

Familjerättsliga mål eller ärenden

1 § Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds
personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas
att den enskilde eller någon närstående till denne lider
skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer
i

1. ärende enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare
för barn,

2. ärende om adoption enligt 4 kap. föräldrabalken,

3. ärende om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 §
föräldrabalken,

4. ärende om förvaltarskap, eller

5. ärende enligt lagen (2005:429) om god man för
ensamkommande barn.

Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds
personliga eller ekonomiska förhållanden, om en part begär
det och det kan antas att den enskilde eller någon närstående
till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och
uppgiften förekommer i

1. äktenskapsmål,

2. mål eller ärende enligt föräldrabalken i annat fall än som
anges i första stycket,

3. ärende enligt lagen (1989:14) om erkännande och
verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om
överflyttning av barn,

4. mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr
2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och
om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och
mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG)
nr 1347/2000 eller ärende enligt 8 § lagen (2008:450) med
kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen,

5. mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009
av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig
lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i
fråga om underhållsskyldighet och enligt Haagkonventionen av
den 23 november 2007 om internationell indrivning av
underhåll till barn och andra familjemedlemmar, eller

6. mål eller ärende enligt lagen (2012:318) om 1996 års
Haagkonvention.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2014:887).

Affärs- eller driftförhållanden

2 § Sekretess gäller hos domstol i mål eller ärende i
domstolens rättskipande eller rättsvårdande verksamhet för
uppgift om en myndighets eller en enskilds affärs- eller
driftförhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör
lider avsevärd skada om uppgiften röjs. I mål eller ärende
enligt 3 kap. 2 § samt 7 kap. 1 och 2 §§ konkurrenslagen
(2008:579) gäller dock sekretess för uppgift om sådana
förhållanden redan om det kan antas att den som uppgiften rör
lider skada om uppgiften röjs.

Första stycket tillämpas inte, om någon annan
sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse är
tillämplig på uppgiften och innebär att sekretess inte ska
gälla.

För uppgift som avses i första stycket och som lämnas vid ett
förhör enligt 26 eller 50 § lagen (1999:116) om
skiljeförfarande gäller sekretess hos domstol, om en part
begär det och det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den som uppgiften rör lider skada.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Vissa fall av medling

3 § Sekretess gäller hos domstol samt hyres- och arrendenämnd
för uppgift som en part har lämnat till en medlare eller ett
biträde till denne vid medling i ett mål där förlikning om
saken är tillåten, om parten har gjort förbehåll om det.

Sekretess gäller för uppgift som en part i en arbetstvist har
lämnat till en medlare eller till Medlingsinstitutet vid
medling enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet, om parten har gjort förbehåll om det.

Sekretess gäller hos Medlingsinstitutet även för uppgift i ett
kollektivavtal om en parts affärs- eller driftförhållanden
eller en annan enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden, om det kan antas att parten eller den enskilde
lider skada eller men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2011:864).

Mål om kollektivavtal, diskriminering, m.m.

4 § Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds
personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att
den enskilde eller någon närstående till denne lider avsevärd
skada eller betydande men om uppgiften röjs och uppgiften
förekommer i

1. mål om kollektivavtal, och

2. mål om tillämpningen av

– lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,

– lagen (1982:80) om anställningsskydd,

– 6 kap. 7-12 §§ skollagen (2010:800),

– 31-33 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning,

– 4-11 §§ lagen (1994:261) om fullmaktsanställning,

– 16 och 17 §§ föräldraledighetslagen (1995:584),

– 3-7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av
deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med
tidsbegränsad anställning, eller

– 2 och 5 kap. diskrimineringslagen (2008:567).

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2011:743).

Prövning av fråga om utlämnande av miljöinformation

5 § Får en domstol uppgift från ett sådant organ som avses i
lagen (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ
för att domstolen ska pröva fråga om utlämnande av uppgiften,
gäller sekretess för uppgiften om inte domstolen finner att
uppgiften ska lämnas ut enligt samma lag.

Rättshjälp eller annat bistånd till enskild

6 § Sekretess gäller hos Rättshjälpsmyndigheten,
Rättshjälpsnämnden samt Justitiekanslern i ärende om
rättshjälp

1. för uppgift som angår den rättsliga angelägenhet som
ärendet avser, och

2. för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden i övrigt, om det kan antas att den enskilde
lider skada eller men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

7 § Sekretess gäller hos Utrikesdepartementet och inom
utrikesrepresentationen för uppgift i ärende om ekonomiskt
bistånd, biträde i rättslig angelägenhet eller utredning
eller annat liknande bistånd åt en enskild, om det kan antas
att den enskilde eller någon närstående till denne lider
skada eller men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende om ekonomiskt
bistånd.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

8 § Den tystnadsplikt som följer av 3 § första och andra
styckena samt 6 § första stycket 1 inskränker rätten enligt 1
kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 7 § inskränker rätten att
meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om
uppgift som hänför sig till ärende om annat än ekonomiskt
bistånd till enskild. Lag (2011:864).

37 kap. Sekretess till skydd för enskild vid utlänningskontroll,
i Schengensamarbetet, m.m.

Utlänningskontroll, ärenden om medborgarskap, m.m.

Utlänningskontroll och ärenden om medborgarskap

1 § Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess i
verksamhet för kontroll över utlänningar och i ärende om
svenskt medborgarskap för uppgift om en enskilds personliga
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider
men.

I verksamhet för kontroll över utlänningar gäller sekretess
också för uppgift i en anmälan eller utsaga av en enskild, om
det kan antas att fara uppkommer för att den som lämnat
uppgiften eller någon närstående till denne utsätts för våld
eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Beträffande beslut i ärenden gäller sekretessen enligt första
och andra styckena endast för uppgifter i skälen.

Sekretessen enligt första och andra styckena gäller också hos
myndighet som lämnar biträde i ärende eller verksamhet som
avses där.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Internationella avtal

2 § Sekretess gäller, i den utsträckning riksdagen har
godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en
mellanfolklig organisation, för uppgifter som avses i 1 § och
21 kap. 5 § och som en myndighet fått enligt avtalet.

De sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15-27 §§ och
28 § första stycket får inte tillämpas i strid med avtalet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Statlig ersättning för kostnader, medverkan till bosättning
m.m.

3 § Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess
för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det
kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne
lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer

1. i ärende om statlig ersättning för kostnader för
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande som
beviljats uppehållstillstånd och av personer som beviljats
uppehållstillstånd på grund av anknytning till sådana
utlänningar, eller

2. i verksamhet som avser medverkan till bosättning för
personer som omfattas av 1.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2010:208).

Upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer

4 § Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess hos
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket i
verksamhet som avser mottagande och vidarebefordran av
upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer
som avses i Genève-konventionerna den 12 augusti 1949 rörande
skydd för offren i internationella väpnade konflikter och
tillläggsprotokollen till konventionerna (SÖ 1953:14-17 samt
1979:22 och 23), för uppgift om en enskilds vistelseort,
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2010:456).

Sekretessbrytande bestämmelse

5 § Sekretess enligt 4 § hindrar inte att uppgifter som avses
i den paragrafen lämnas till den nationella upplysningsbyrån
enligt vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen
(1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om
krigsfångar och andra skyddade personer.

Schengens informationssystem

Framställningar om omhändertaganden m.m.

6 § Sekretess gäller hos Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
en åklagarmyndighet, Tullverket, Kustbevakningen och
Migrationsverket för uppgift om en enskilds personliga
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan lämnas
ut utan att den enskilde eller någon närstående till honom
eller henne lider men och uppgiften förekommer i en
angelägenhet som avser en framställning i det register som
avses i 1 § lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
om

1. omhändertagande av en person som har efterlysts för
överlämnande eller utlämning,

2. att en person ska nekas tillträde till eller
uppehållstillstånd i Schengenstaterna,

3. tillfälligt omhändertagande av en person med hänsyn till
dennes eller någon annans säkerhet, eller

4. dold övervakning eller särskilda kontrollåtgärder.

Sekretess gäller hos en myndighet som prövar ansökningar om
visering och uppehållstillstånd för uppgift om en enskilds
personliga förhållanden i en angelägenhet som avser en sådan
framställning som avses i första stycket 2 under samma
förutsättningar som anges i första stycket.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2014:633).

Sekretessbrytande bestämmelse

7 § Sekretessen enligt 6 § hindrar inte att uppgift lämnas ut
enligt vad som föreskrivs i lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem och polisdatalagen (2010:361).
Lag (2010:369).

38 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör
totalförsvar, krisberedskap, m.m.

Totalförsvarsplikt m.m.

Utredning, inskrivning, krigsplacering, m.m.

1 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men om uppgiften röjs och
uppgiften förekommer i ärende som angår

1. utredning om totalförsvarspliktigas personliga
förhållanden,

2. antagning av kvinnor till befattningar inom totalförsvaret
som kräver längre grundutbildning än 60 dagar,

3. inskrivning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga,

4. antagning till utbildning vid Försvarsmakten, eller

5. skyldighet att tjänstgöra med totalförsvarsplikt samt
uppskov med och avbrott i sådan tjänstgöring.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Personalvård för den som tjänstgör med totalförsvarsplikt

2 § Sekretess gäller inom personalvård med avseende på den
som tjänstgör med totalförsvarsplikt för uppgift som hänför
sig till psykologisk undersökning och för uppgift om en
enskilds personliga förhållanden hos en konsulent eller annan
befattningshavare som särskilt har till uppgift att bistå med
råd och hjälp i personliga angelägenheter, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Utbildning för totalförsvarsändamål

3 § Sekretess gäller inom verksamhet som avser utbildning för
totalförsvarsändamål av den som tjänstgör med
totalförsvarsplikt för uppgift som hänför sig till
psykologisk undersökning och för uppgift om en enskilds
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till
denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Underrättelseverksamhet m.m.

4 § Sekretess gäller hos Försvarsmakten i
försvarsunderrättelseverksamheten och den militära
säkerhetstjänsten samt hos Försvarets radioanstalt i
underrättelse- och säkerhetsverksamheten för uppgift om en
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon närstående till denne lider skada eller men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Särskild sambandstjänst inom totalförsvaret

5 § Sekretess gäller för uppgift vid särskild sambandstjänst
inom totalförsvaret, om uppgiften avser ett elektroniskt
meddelande som utomstående utväxlar i ett elektroniskt
kommunikationsnät. Lag (2012:288).

Samhällsplanering och försörjningsberedskap

6 § Sekretess gäller för sådan uppgift om en enskilds affärs-
eller driftförhållanden som har lämnats till följd av
särskild lagstiftning om uppgiftsskyldighet i frågor som rör
samhällsplanering eller försörjningsberedskap eller
försörjningsberedskap vid oljekriser, om det kan antas att
den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Beredskapsförberedelser

7 § Sekretess gäller hos kommuner och landsting i verksamhet
som avser beredskap för extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap enligt lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap eller planering enligt
förfogandelagen (1978:262)

1. för uppgift om en enskilds affärs- eller
driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om
det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs,
och

2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga
förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i
affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är
föremål för verksamheten.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

8 § Sekretess gäller hos Utrikesdepartementet, inom
utrikesrepresentationen och hos Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida) för sådan uppgift om en enskild
som hänför sig till en utlandsmyndighets beredskapsplanering,
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller
men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Stöd till personer som drabbats av större katastrofer
utomlands

8 a § Sekretess gäller, i den utsträckning regeringen
meddelar föreskrifter om det, hos en statlig myndighet i
sådan verksamhet som avser uppdrag att stödja personer med
hemvist i Sverige som drabbats av större katastrofer
utomlands, för uppgift om en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till
denne lider skada eller men.

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden som har lämnats till eller inhämtats
av det nationella rådet för samordning och stöd till drabbade
med anledning av naturkatastrofen i Asien, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till denne lider skada eller men.

I fråga om uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i
högst sjuttio år. Lag (2009:612).

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

9 § Den tystnadsplikt som följer av 2 och 6 §§, 7 § första
stycket 2 och 8 § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 §
tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter.

39 kap. Sekretess till skydd för enskild i
personaladministrativ verksamhet

Personaladministrativ verksamhet hos den myndighet där
personalen är anställd

Personalsocial verksamhet

1 § Sekretess gäller i personalsocial verksamhet för uppgift
som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling
och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos
psykolog, personalkonsulent eller en annan sådan
befattningshavare som särskilt har till uppgift att bistå med
råd och hjälp i personliga angelägenheter, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till denne lider men.

Sekretess gäller i verksamhet som avses i första stycket för
annan uppgift om en enskilds personliga förhållanden än som
anges där, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Personaladministrativ verksamhet i övrigt

2 § Sekretess gäller i övrig personaladministrativ
verksamhet än som anges i 1 § för dels uppgift om en enskilds
hälsotillstånd, dels sådan uppgift om en enskilds personliga
förhållanden som hänför sig till ärende om omplacering eller
pensionering av en anställd, om det kan antas att den
enskilde eller någon närstående till denne lider men om
uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte i ärende om anställning, om inte
annat följer av 5 a eller 5 b §. Sekretessen gäller vidare
inte i ärende om disciplinansvar och inte heller beslut i
annat ärende som avses i första stycket.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2010:85).

Adresser, telefonnummer, m.m.

3 § Sekretess gäller i annat fall än som avses i 1 och 2 §§ i
personaladministrativ verksamhet för uppgift om en enskilds
personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde
eller någon närstående till denne utsätts för våld eller
lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Vidare gäller sekretess hos Riksdagens ombudsmän i
myndighetens personaladministrativa verksamhet för uppgift om
en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och
andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i
form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort
samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till denne lider men. Motsvarande sekretess
gäller, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter
om det, hos myndighet där personalen särskilt kan riskera att
utsättas för våld eller lida annat allvarligt men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Tjänstgöringsomdöme inom utrikesförvaltningen

4 § Sekretess gäller för uppgift i tjänstgöringsomdöme som
upprättats inom utrikesförvaltningen.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Personaladministrativ verksamhet som utförs av en annan
myndighet

5 § Om en myndighets personaladministrativa verksamhet till
viss del utförs av en annan myndighet, gäller sekretessen
enligt 1-4 §§ i tillämpliga delar även hos den myndigheten.

Anställningsärenden

Urvalstester

5 a § Sekretess gäller i ärende om anställning för uppgift
som hänför sig till urvalstester, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller
någon närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2010:85).

Anställning av vissa myndighetschefer

5 b § Sekretess gäller i ärende om anställning av
myndighetschef vid en förvaltningsmyndighet som lyder
omedelbart under regeringen för uppgift som lämnar eller kan
bidra till upplysning om en enskild kandidats identitet, om
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde lider men.

Sekretessen gäller inte i sådana ärenden som avses i första
stycket i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter
om det.

Sekretess gäller inte heller beslut i ärende eller uppgift om
den som har fått anställningen.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tio år. Lag (2010:85).

Val av riksdagens ombudsmän, riksrevisorer och
riksdagsdirektör

5 c § Sekretess gäller i ärende om val av

1. riksdagens ombudsman,

2. riksrevisor, och

3. riksdagsdirektör

för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om en
enskild kandidats identitet, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider men.

Sekretess gäller inte beslut i ärende eller uppgift om den
som har blivit vald.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tio år. Lag (2014:806).

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

6 § Den tystnadsplikt som följer av 1, 5 a och 5 b §§
begränsar rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen
och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela
och offentliggöra uppgifter. Detta gäller även vid
tillämpning av 5 §. Lag (2010:85).

40 kap. Sekretess till skydd för enskild hos övriga
myndigheter och i övriga verksamheter

Val

1 § Sekretess gäller för uppgift om hur en väljare har röstat
vid val enligt vallagen (2005:837) och som

1. framkommit då biträde lämnats åt väljaren vid röstningen,
eller

2. framgår av innehållet i ett avgivet valkuvert som inte har
öppnats för rösträkning enligt bestämmelserna i 11 och 12
kap. samma lag.
Notarius publicus

2 § Sekretess gäller i notarius publicus verksamhet som
följer av lag eller annan författning

1. för uppgift som det kan antas att den rättssökande har
förutsatt ska bli behandlad förtroligt, och

2. för uppgift i övrigt om en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde
lider skada eller men om uppgiften röjs.
Sekretessen gäller inte för uppgift om protest av växel eller
check.
Biblioteksverksamhet

3 § Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i
register om en enskilds lån, reservation eller annan form av
beställning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till
denne lider men.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

Växeltelefonister

4 § För personal i en myndighets telefonväxel gäller
sekretess för uppgift som har inhämtats vid tjänstgöringen
och som avser telefonsamtal till eller från någon annan
person hos myndigheten.

Teknisk bearbetning och lagring

5 § Sekretess gäller i verksamhet för enbart teknisk
bearbetning eller teknisk lagring för någon annans räkning av
personuppgifter som avses i personuppgiftslagen (1998:204)
för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden.

Skadereglering

Skaderegleringsverksamhet

6 § Sekretess gäller i verksamhet som avser skadereglering
för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det
kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne
lider betydande men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Överföring av sekretess

7 § Får en myndighet i verksamhet som avses i 6 § från en
annan myndighet en uppgift som är sekretessreglerad till
skydd för enskilds intresse, blir sekretessbestämmelsen
tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten.
Förekommer uppgiften i en sådan handling som har upprättats
med anledning av verksamheten, gäller dock sekretessen hos
den mottagande myndigheten endast om det kan antas att den
enskilde eller någon närstående till denne lider betydande
men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i
ärende.
Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

8 § Den tystnadsplikt som följer av 1, 2, 4 och 5 §§
inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen
och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela
och offentliggöra uppgifter.

AVD. VI. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM SEKRETESS HOS VISSA ORGAN

41 kap. Riksdagen och regeringen

Riksdagen

Sammanträde med riksdagens kammare, beslut och protokoll

1 § För uppgift om vad som har förekommit vid sammanträde med
riksdagens kammare tillämpas sekretessbestämmelserna i denna
lag endast om sammanträdet har hållits inom stängda dörrar.

För uppgift som har tagits in i kammarens protokoll gäller
sekretess enligt denna lag endast i de fall som avses i 15
kap. För uppgift i annat riksdagens protokoll eller beslut
tillämpas endast bestämmelserna i 15 kap., 19 kap. 7 § och,
när det gäller yttranden som nedtecknats vid EU-nämndens
överläggningar med regeringen enligt tilläggsbestämmelsen
7.15.5 riksdagsordningen, 16 kap. denna lag.
Lag (2014:806).

Tystnadsplikt för riksdagsledamot

2 § Föreskrifterna i 7 kap. 1 § samt 8 kap. gäller inte
ledamot av riksdagen, när det är fråga om uppgift som
ledamoten har tagit emot under utövandet av sitt uppdrag.
Föreskrifter om tystnadsplikt för riksdagsledamöter och för
tjänstemän i riksdagen finns i 10 kap. 12 § regeringsformen
samt 6 kap. 8 § och 7 kap. 20 § riksdagsordningen.
Lag (2014:806).

Överföring av sekretess

3 § Får riksdagen från regeringen en sekretessreglerad
uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften
även hos riksdagen.

4 § Får riksdagen från en myndighet en sekretessreglerad
uppgift för prövning av om den ska lämnas ut, blir
sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos
riksdagen.

Regeringen

Överföring av sekretess

5 § Får regeringen i verksamhet som avser uppföljning av
myndigheters arbetsgivarpolitik från en annan myndighet en
uppgift som är sekretessreglerad i 19 kap. 6 § eller som hos
myndigheten omfattas av överförd sekretess enligt 11 kap. 5
§, blir dessa bestämmelser tillämpliga på uppgiften även hos
regeringen. Detta gäller inte om uppgiften ingår i ett beslut
av regeringen.

6 § Får regeringen från en annan myndighet en
sekretessreglerad uppgift för prövning av om den ska lämnas
ut, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även
hos regeringen.

Prövning av begäran om utlämnande av uppgift

7 § Om en viss myndighet enligt denna lag ska pröva en
begäran om utlämnande av uppgift till en enskild, ska i
stället regeringen göra prövningen om uppgiften finns hos
regeringen. Detta gäller dock inte om en departementschef ska
göra prövningen.

42 kap. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Säkerhets-
och integritetsskyddsnämnden och undersökningskommissioner,
m.m.

Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern

1 § Sekretess gäller hos Riksdagens ombudsmän och
Justitiekanslern i deras tillsyn över offentlig verksamhet
samt hos Justitiekanslern i verksamhet för att bevaka statens
rätt eller bistå regeringen med råd och utredningar i
juridiska angelägenheter endast i den utsträckning som följer
av 2-4 §§.

Sekretessen gäller inte i något fall beslut av
justitieombudsman som innebär att ett ärende avgörs.

2 § Får en justitieombudsman eller Justitiekanslern i
verksamhet som anges i 1 § uppgift från en enskild gäller

1. sekretess enligt 15 kap. endast om det kan antas att riket
lider betydande men om uppgiften röjs, och

2. sekretess till skydd för enskilds personliga förhållanden
endast om en sekretessbestämmelse till skydd för sådana
förhållanden skulle ha varit tilllämplig hos den myndighet
som ärendet får anses avse och det kan antas att den enskilde
eller någon närstående till denne lider betydande men om
uppgiften röjs.
Utöver vad som följer av första stycket gäller sekretess för
uppgift från en enskild i Justitiekanslerns verksamhet för
att bevaka statens rätt, om uppgiften tagits emot med
anledning av en rättstvist och det kan antas att det
allmännas ställning som part försämras om uppgiften röjs.
3 § Om en justitieombudsman eller Justitiekanslern har
beslutat att inleda en förundersökning, tillämpas 18 kap.
1-4 §§ och 35 kap. 1, 2 och 6-10 §§ i verksamhet som anges i
1 § och som utövas av honom eller henne i egenskap av
åklagare.

4 § Får en justitieombudsman eller Justitiekanslern i
verksamhet som anges i 1 § från en myndighet en
sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen
tillämplig på uppgiften även hos ombudsmannen eller
Justitiekanslern. Förekommer uppgiften i en sådan handling
som har upprättats med anledning av verksamheten gäller dock
sekretessen hos ombudsmannen eller Justitiekanslern endast om
det kan antas att något allmänt eller enskilt intresse lider
avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

5 § Sekretess gäller hos Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden i dess tillsynsverksamhet enligt
lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande
verksamhet endast i den utsträckning som följer av 6-8 §§.

6 § Får nämnden i verksamhet som avses i 5 § en uppgift från
en enskild, gäller sekretess

1. enligt 15 kap. endast om det kan antas att riket lider
betydande skada om uppgiften röjs, och

2. enligt 18 kap. endast om det kan antas att verksamhet för
att förebygga eller beivra brott allvarligt motverkas om
uppgiften röjs.

Får nämnden i verksamhet som avses i 5 § en uppgift från en
enskild och skulle en sekretessbestämmelse till skydd för
enskilds personliga förhållanden ha varit tillämplig på
uppgiften hos den myndighet som ärendet får anses avse, blir
den sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos
nämnden.

7 § Får nämnden i verksamhet som avses i 5 § en uppgift från
en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation och
skulle en sekretessbestämmelse ha varit tillämplig på
uppgiften hos den myndighet som ärendet får anses avse, blir
den sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos
nämnden.

8 § Får nämnden i verksamhet som avses i 5 § från en
myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir
sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos
nämnden.

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

8 a § Sekretess gäller hos Statens inspektion för
försvarsunderrättelseverksamheten i dess kontroll enligt
lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet endast i
den utsträckning som följer av 8 b-d §§. Lag (2009:1020).

8 b § Får inspektionen i verksamhet som avses i 8 a § en
uppgift från en enskild, gäller sekretess enligt 15 kap.
endast om det kan antas att riket lider betydande skada om
uppgiften röjs.

Får inspektionen i verksamhet som avses i 8 a § en uppgift
från en enskild och skulle en sekretessbestämmelse till skydd
för enskilds personliga förhållanden ha varit tillämplig på
uppgiften hos den myndighet som kontrollärendet får anses
avse, blir den sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften
även hos inspektionen. Lag (2009:1020).

8 c § Får inspektionen i verksamhet som avses i 8 a § en
uppgift från en utländsk myndighet eller en mellanfolklig
organisation och skulle en sekretessbestämmelse ha varit
tillämplig på uppgiften hos den myndighet som kontrollärendet
får anses avse, blir den sekretessbestämmelsen tillämplig på
uppgiften även hos inspektionen. Lag (2009:1020).

8 d § Får inspektionen i verksamhet som avses i 8 a § från en
myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir
sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos
inspektionen. Lag (2009:1020).

Undersökningskommissioner

9 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden hos

1. kommissionen för granskning av de svenska
säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet i dess
verksamhet för sådan granskning, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider skada eller men, eller

2. kommissionen för utvärdering av nationell
krishanteringsförmåga med anledning av naturkatastrofen i
Asien i dess verksamhet för sådan utvärdering, om det kan
antas att den enskilde eller någon närstående till denne
lider skada eller men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2009:612).

10 § Regeringen får meddela föreskrifter om att sekretess,
motsvarande den som enligt detta kapitel gäller hos
Justitiekanslern, ska gälla i verksamhet som bedrivs av en
särskild undersökningskommission som regeringen har tillsatt.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

11 § Den tystnadsplikt som följer av 9 § första stycket 1
inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen
och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela
och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om
enskilds personliga förhållanden.

43 kap. Domstolar m.m.

Tillämpliga sekretessbestämmelser

1 § Om en sekretessbestämmelse gäller för en uppgift i en
viss typ av ärende eller i en viss typ av verksamhet och ett
beslut av en myndighet i ett sådant ärende eller i en sådan
verksamhet överklagas hos en förvaltningsdomstol, ska
sekretessbestämmelsen tillämpas som om den vore en primär
sekretessbestämmelse även hos förvaltningsdomstolen vid
handläggning av målet, om inte annat följer av 3 §.

Primära sekretessbestämmelser som i övrigt är tillämpliga hos
domstolar finns, förutom i detta kapitel, även i avdelning IV
och V.

2 § Får en domstol i sin rättskipande eller rättsvårdande
verksamhet från en domstol eller en annan myndighet en
sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen, om
inte annat följer av 3 §, tillämplig på uppgiften även hos
den mottagande domstolen.

Den sekretessbestämmelse som avses i första stycket ska, med
undantag från vad som anges i 7 kap. 3 §, inte tillämpas om
det finns en annan primär sekretessbestämmelse än 21 kap. 1,
3, 5 och 7 §§ till skydd för samma intresse som är tillämplig
på uppgiften hos domstolen.

3 § Bestämmelserna om sekretess i 19 kap., 28 kap. 12 §, 29
kap. 1-4 och 9 §§, 30 kap. 1, 2, 4-7, 23, 24, 27 och 28 §§,
31 kap. 1 § första stycket, 2-5, 12, 16-18 och 24 §§, 32
kap. 4 §, 35 kap. 3 och 4 §§, 36 kap. 6 och 7 §§, 38 kap. 5,
6 och 8 §§ samt 40 kap. 2 § tillämpas inte hos en domstol i
dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet.

Sekretessen enligt 35 kap. 1 § första stycket 1 gäller hos en
domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet
endast om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne lider skada eller men om uppgiften
röjs.

Första och andra styckena gäller inte om domstolen har fått
uppgiften för att pröva om den kan lämnas ut.

Förhandling

Bild i en ljud- och bildupptagning

4 § Sekretess gäller hos en domstol för uppgift i bild som
ingår i en ljud- och bildupptagning av ett förhör som hållits
i domstol, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den hörde lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Upphörande av sekretess i vissa fall

5 § En sekretessbestämmelse som gäller för en uppgift i ett mål
eller ett ärende i en domstols rättskipande eller rättsvårdande
verksamhet upphör att vara tillämplig i målet eller ärendet, om
uppgiften läggs fram vid en offentlig förhandling i samma mål
eller ärende. Detta gäller dock inte sekretess enligt 4 § och
18 kap. 15 §.

Om en uppgift som avses i första stycket läggs fram vid en
förhandling inom stängda dörrar, är sekretessbestämmelsen
tillämplig även under domstolens fortsatta handläggning av
målet eller ärendet, om domstolen inte beslutar annat. Sedan
domstolen har skilt målet eller ärendet från sig fortsätter
dock sekretessbestämmelsen att vara tillämplig endast i den
utsträckning domstolen i domen eller beslutet har förordnat om
det. Ett sådant förordnande ska alltid meddelas för uppgift för
vilken sekretess gäller enligt 27 kap. 5 § andra och tredje
styckena samt 34 kap. 4 §, om det skulle strida mot avtal som
anges där att uppgiften röjs. Lag (2011:739).

Överläggning hos domstol och annan myndighet

Domstols överläggningar

6 § Sekretess gäller hos en domstol i dess rättskipande eller
rättsvårdande verksamhet för uppgift om

1. innehållet i en ännu inte meddelad dom eller i ett annat
ännu inte meddelat beslut, och

2. vad som har förekommit vid överläggning inom stängda
dörrar angående dom eller annat beslut.

Vad som föreskrivs i första stycket om sekretess för
innehållet i en dom eller ett beslut och för vad som har
förekommit vid en överläggning inom stängda dörrar gäller
också i fråga om en jurys svar på frågan huruvida brott
föreligger samt i fråga om juryns överläggning.

Annan myndighets överläggningar

7 § Om synnerliga skäl talar för det, får regeringen i annat
fall än som avses i 6 § meddela föreskrifter om att sekretess
ska gälla hos statlig myndighet för uppgift om

1. innehållet i ett ännu inte avkunnat eller expedierat
beslut, i vilket ändring kan sökas hos domstol, och

2. vad som har förekommit vid överläggning inom stängda
dörrar angående ett sådant beslut.

Dom eller annat beslut

Upphörande av sekretess i vissa fall

8 § En sekretessbestämmelse som gäller för en uppgift i ett mål
eller ett ärende i en domstols rättskipande eller rättsvårdande
verksamhet upphör att vara tillämplig i målet eller ärendet, om
uppgiften tas in i en dom eller ett annat beslut i samma mål
eller ärende.

Första stycket tillämpas inte, om domstolen i domen eller
beslutet har förordnat att sekretessbestämmelsen ska vara
tillämplig även i fortsättningen. Ett sådant förordnande ska
alltid meddelas för uppgift för vilken sekretess gäller enligt
27 kap. 5 § andra och tredje styckena samt 34 kap. 4 §, om det
skulle strida mot avtal som anges där att uppgiften röjs.

Förordnande om att en sekretessbestämmelse fortsätter att vara
tillämplig får inte omfatta domslutet eller motsvarande del av
ett annat beslut, såvida inte rikets säkerhet eller annat
intresse av synnerlig vikt oundgängligen påkallar det. Rör
målet eller ärendet någons civila rättigheter och skyldigheter
eller anklagelse mot någon för brott, gäller dessutom att
förordnande som omfattar domslut eller motsvarande del av ett
annat beslut får meddelas endast om riket befinner sig i krig
eller krigsfara eller om det råder andra utomordentliga
förhållanden som är föranledda av krig. Lag (2011:739).

Överföring av sekretess

9 § Får en domstol eller en annan myndighet del av en dom
eller ett beslut, vari en domstol har meddelat ett
förordnande enligt 8 §, blir den sekretessbestämmelse som
förordnandet avser tillämplig på uppgiften även hos den
mottagande myndigheten. Detta gäller dock inte om en annan
primär sekretessbestämmelse än 21 kap. 1, 3, 5 och 7 §§ till
skydd för samma intresse ändå är tillämplig på uppgiften hos
den mottagande myndigheten.

Prövning av ett sekretessförordnande vid överklagande

10 § Överklagas en dom eller ett beslut vari en domstol har
meddelat ett förordnande enligt 5 eller 8 §, ska den högre
domstolen pröva förordnandet när den skiljer målet eller
ärendet från sig. Lag (2011:739).

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

11 § Den tystnadsplikt som följer av 4 och 6 §§ begränsar
rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.
1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och
offentliggöra uppgifter.

AVDELNING VII. TYSTNADSPLIKT SOM FÖLJER AV ANDRA
FÖRFATTNINGAR OCH SOM INSKRÄNKER RÄTTEN ATT MEDDELA OCH
OFFENTLIGGÖRA UPPGIFTER

44 kap. Tystnadsplikt som följer av andra författningar och
som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

Regeringsformen, tryckfrihetsförordningen,
yttrandefrihetsgrundlagen och riksdagsordningen

1 § Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1
kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och
offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som
följer av

1. beslut enligt 10 kap. 12 § tredje stycket andra meningen
regeringsformen,

2. 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen,

3. 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen,

4. 6 kap. 8 § riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift
vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller
annars skada landet allvarligt, och

5. beslut enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen, när det är
fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet
i fara eller annars skada landet allvarligt. Lag (2014:806).

Rättegångsbalken

2 § Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1
kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och
offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som
följer av

1. förordnande med stöd av 5 kap. 4 § eller 23 kap. 10 § sjunde
stycket rättegångsbalken, och

2. 8 kap. 4 § första stycket andra meningen rättegångsbalken.
Lag (2011:739).

Patientsäkerhetslagen och socialtjänstlagen

3 § Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och
1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och
offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som
följer av

1. 6 kap. 12-14 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), och

2. 15 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).
Lag (2010:679).

Postlagen och lagen om elektronisk kommunikation

4 § Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1
kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och
offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som
följer av

1. 2 kap. 14 § första stycket 1 och 3 postlagen (2010:1045),

2. 6 kap. 20 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
när det är fråga om uppgift om innehållet i ett elektroniskt
meddelande eller som annars rör ett särskilt sådant meddelande,
och

3. 6 kap. 21 § lagen om elektronisk kommunikation, när det är
fråga om uppgift om kvarhållande av försändelse på
befordringsföretag, om hemlig avlyssning av elektronisk
kommunikation eller hemlig övervakning av elektronisk
kommunikation på grund av beslut av domstol,
undersökningsledare eller åklagare eller om inhämtning av
uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om
elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas
underrättelseverksamhet. Lag (2012:288).

Annan lagstiftning

5 § Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och
1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och
offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som
följer av

1. förordnande med stöd av 7 § lagen (1999:988) om förhör
m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska
säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet,

2. 7 kap. 1 § 1 lagen (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap,

3. 4 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), och

4. 5 kap. 15 § lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i
Sverige. Lag (2013:626).

Övergångsbestämmelser

2009:400

1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009, då
sekretesslagen (1980:100) ska upphöra att gälla.

2. Om det i lag eller annan författning hänvisas till
bestämmelser i sekretesslagen (1980:100) som har ersatts
genom bestämmelser i denna lag, ska i stället de nya
bestämmelserna tillämpas.

3. Föreskrifter som har meddelats med stöd av sekretesslagen
(1980:100) och som gäller när denna lag träder i kraft ska
anses meddelade enligt denna lag.

4. Överklagande av myndighets beslut som fattats före
ikraftträdandet av denna lag ska prövas med tillämpning av
bestämmelserna i denna lag.

5. Förbehåll som vid utlämnande av allmän handling meddelats
med stöd av sekretesslagen (1980:100) ska anses meddelade
enligt denna lag.

6. Dispensbeslut som meddelats med stöd av sekretesslagen
(1980:100) och som ännu inte vunnit tillämpning när denna lag
träder i kraft ska anses meddelade enligt denna lag.

7. Övergångsbestämmelserna till sekretesslagen (1980:100) och
till ändringar i den lagen ska fortsätta att gälla.

2009:676

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden och i sådan
verksamhet där handlingarna omhändertagits för arkivering
före denna tidpunkt.

2010:30

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärenden enligt den
upphävda lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.

2010:85

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

2. Bestämmelserna i 39 kap. 5 b § gäller inte i ärenden som
har påbörjats före ikraftträdandet.

2010:208

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.
Lag (2011:744).

2. För uppgifter i ärenden om introduktionsersättning för
flyktingar och vissa andra utlänningar gäller 26 kap. 1 § i
sin äldre lydelse. Lag (2011:744).

2010:369

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i
sådana ärenden där handlingar omhändertagits för arkivering
före ikraftträdandet av denna lag.

2010:679

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. För ärenden som anhängiggjorts hos Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd före den 1 januari 2011 gäller 25 kap. 8 och
10 §§ samt 26 kap. 6 och 7 §§ offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) i sin äldre lydelse.

2010:866

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för kommunal
vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och
svenskundervisning för invandrare till utgången av juni 2012.

2010:1436

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som
hänför sig till en utredning eller gäller ett ärende hos
Konkurrensverket om överträdelser av artikel 81 och 82 i
fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

3. Den tystnadsplikt som följer av beslut enligt 10 kap. 7 §
tredje stycket andra meningen regeringsformen i dess lydelse
före den 1 januari 2011, har fortsatt företräde framför rätten
att meddela och offentliggöra uppgifter enligt
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

2010:1633

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. För ärenden som gäller tillstånd eller tillsyn och som har
anhängiggjorts före den 1 januari 2011 gäller 30 kap. 20 § i
sin äldre lydelse.

2010:1883

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som kommit
in till Statens biografbyrå före ikraftträdandet.

2010:1982

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

2. För uppgifter som avser delgivning enligt delgivningslagen
(1970:428) gäller äldre bestämmelser.

2011:1217

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i
ärenden där handlingarna omhändertagits för arkivering
före ikraftträdandet.

2011:1427

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. För ärenden enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m.
eller lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa
branscher gäller 27 kap. 2 § i sin äldre lydelse.

2012:235

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

2. För ärenden om prövning av någons lämplighet att ha
taxiförarlegitimation enligt yrkestrafiklagen (1998:490)
gäller 29 kap. 5 § i sin äldre lydelse.

2012:311

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för ärenden om
bevis om kompetens som Europaläkare som har kommit in före den
1 juli 2012.

2012:920

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i
ärenden där handlingarna har omhändertagits för arkivering
före ikraftträdandet.

2012:956

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i
ärenden där handlingarna omhändertagits för arkivering före
ikraftträdandet.

3. Den inskränkning i rätten att meddela och offentliggöra
uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen som följer av 25 kap. 18 § tredje
stycket i sin äldre lydelse gäller fortfarande när det är
fråga om uppgift i sådan anmälan till Socialstyrelsen som
lämnats över till Inspektionen för vård och omsorg.
Lag (2013:275).

2013:461

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2. Bestämmelserna i 32 kap. 3 § i sin nya lydelse tillämpas
även på sådana uppgifter om en enskilds personliga
förhållanden som inhämtats genom kameraövervakning som avses
i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning.

2013:626

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Den tystnadsplikt som följer av 21 § lagen (1996:1156) om
receptregister i dess lydelse före den 1 januari 2014 har
fortsatt företräde framför rätten att meddela och
offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen.

2013:1148

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i
ärenden där handlingarna omhändertagits för arkivering före
ikraftträdandet.

2014:851

1. Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter
som hänför sig till Kronofogdemyndighetens verksamhet enligt
lagen (1986:436) om näringsförbud.

Bilaga

I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som
föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av
handlingar hos myndighet i tillämpliga delar gälla också
handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den mån
handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet.
Verksamheten anges i förekommande fall med hänvisning till
numret i Svensk författningssamling (SFS) på den författning
med stöd av vilken verksamheten har uppdragits åt organet.

Organ Verksamhet

Arbetslöshetskassor enligt prövning av ärenden om
lagen (1997:239) om arbetslöshetsersättning
arbetslöshetskassor (SFS 1997:238) och av ärenden
om medlemsavgift för arbetslös
medlem (SFS 1997:239)

Besiktningsorgan enligt fordonskontroll (SFS 2002:574)
fordonslagen (2002:574)

Bolag, föreningar, prövning av frågor om ledighet
samfälligheter, och förmåner för
registrerade trossamfund totalförsvarspliktiga som
och organisatoriska delar fullgör civilplikt (SFS
av sådana samfund eller 1994:1809)
andra enskilda där
totalförsvarspliktiga
fullgör civilplikt

Chalmers tekniska högskola all verksamhet
aktiebolag

Europeiska grupperingar fördelning av stöd ur EG:s
för territoriellt strukturfonder (SFS 2009:704)
samarbete enligt
Europaparlamentets och
rådets förordning (EG)
nr 1082/2006 av den
5 juli 2006 om en
europeisk gruppering
för territoriellt
samarbete (EGTS) med
säte i Sverige

Familjemedicinska all verksamhet
institutet i Sverige,
ideell förening

Folkbildningsförbundet fördelning av statliga medel
mellan länsbildningsförbunden
för stöd till kulturverksamhet
genom ideella föreningar (SFS
1976:1046)

Folkbildningsrådet fördelning av statsbidrag
mellan folkhögskolor och
studieförbund (SFS 1976:1046)

Frökontrollen Mellansverige certifiering av utsäde
Aktiebolag (SFS 2000:1330)

Föreningen Bildkonst fördelning av statliga medel
Upphovsrätt i Sverige (BUS) till bild- och formkonstnärer
(SFS 1992:318)

Föreningen Svenska fördelning av statliga medel
Artisters och Musikers till utövande konstnärer på
Intresseorganisation (SAMI) musikområdet för utlåning
genom det allmänna
biblioteksväsendet av verk
som de har medverkat i (SFS
1992:318)

Föreningen Svenska fördelning av statliga medel
Tonsättares Internationella till upphovsmän på
Musikbyrå (STIM) musikområdet för utlåning av
deras verk genom det allmänna
biblioteksväsendet (SFS
1992:318)

Handelshögskolan i Stockholm statligt stöd i form av
utbildningsbidrag för
doktorander (SFS 1976:1046)

Högskolan för all verksamhet
lärarutbildning och
kommunikation i Jönköping
aktiebolag

Högskolan i Jönköping all verksamhet
Service aktiebolag

Ingenjörshögskolan i all verksamhet
Jönköping aktiebolag

Internationella all verksamhet
Handelshögskolan i
Jönköping aktiebolag

Kungliga Svenska Aeroklubben besiktning och tillsyn av
luftfartyg samt utfärdande
och förnyande av
luftvärdighetsbevis och
miljövärdighetsbevis
(SFS 2010:500)

Länsbildningsförbunden statligt stöd till
kulturverksamhet genom ideella
föreningar (SFS 1976:1046)

Musikaliska akademien statligt stöd till utbildnings-
och utgivningsverksamhet (SFS
1976:1046 och 1992:318)

Notarius publicus all verksamhet som Notarius
publicus (SFS 1981:1363)

Posten Aktiebolag medverkan vid val (SFS 1993:1689
och 1993:1690), folkomröstning
(SFS 1993:1696), tullkontroll
(SFS 1993:1698), utlämnande av
körkort (SFS 1993:1695) samt
handläggning av
flyttningsanmälningar (SFS
1993:1699)

Radiotjänst i Kiruna ärenden om radio- och
Aktiebolag TV-avgifter (SFS 1989:41)

Statens Bostads- förvaltning av de lån som anges
finansieringsaktiebolag, i bilagan till lagen (1996:1179)
SBAB och SBAB, Statens om ändrade förutsättningar för
Bostadslåneaktiebolag vissa statligt reglerade
samt det av staten ägda bostadslån m.m. samt lån enligt
bolag som övertar förordningen (1989:858) om
ansvaret för de statligt ersättningslån för
finansierade bostadslånen bostadsändamål, i den mån
handlingarna inkommit eller
upprättats före den 1 januari
1997, och för tiden därefter
sådana handlingar i låneärenden
enligt förordningen (1983:1021)
om tilläggslån för ombyggnad av
bostadshus, m.m. som överlämnas
av Boverket samt handlingar i
ärenden om icke utbetalda
bostadslån till ny- eller
ombyggnad enligt
nybyggnadslåneförordningen
(1986:692) för bostäder eller
ombyggnadslåneförordningen
(1986:693) för bostäder

Stiftelsen Chalmers all verksamhet
tekniska högskola

Stiftelsen framtidens kultur all verksamhet

Stiftelsen för forskning all verksamhet
inom områden med anknytning
till Östersjöregionen och
Östeuropa

Stiftelsen för all verksamhet
internationalisering av
högre utbildning och
forskning

Stiftelsen för all verksamhet
Internationella institutet
för industriell
miljöekonomi vid Lunds
universitet

Stiftelsen för kunskaps- all verksamhet
och kompetensutveckling

Stiftelsen för all verksamhet
miljöstrategisk forskning

Stiftelsen för strategisk all verksamhet
forskning

Stiftelsen för vård- eller all verksamhet
allergiforskning

Stiftelsen högskolan i all verksamhet
Jönköping

Stiftelsen Innovationscentrum all verksamhet

Stiftelsen Nordiska museet prövning av anställnings- och
arbetsvillkor och andra
frågor som rör statligt
reglerad anställning hos
stiftelsen (SFS 1992:318) samt
prövning av ansökningar om
tillstånd till utförsel av
vissa äldre kulturföremål (SFS
1988:950)

Stiftelsen Norrlandsfonden förvaltningen av statligt
reglerade regionala
utvecklingslån och
lokaliseringslån som beslutats
enligt förordningen (1990:642)
om regionalpolitiskt
företagsstöd eller motsvarande
äldre bestämmelser (SFS
1998:775)

Stiftelsen Svenska all verksamhet utom verksamhet
Filminstitutet som avser fördelning av stöd
enligt filmavtal

Stiftelsen Svenska institutet all verksamhet

Stiftelsen Svensk-norska statligt stöd i form av
samarbetsfonden stipendier (SFS 1992:318)

Stiftelserna Stockholms prövning av anställnings- och
internationella arbetsvillkor och andra frågor
fredsforskningsinstitut som rör statligt reglerad
(SIPRI), Tekniska museet anställning hos stiftelsen
och WHO Collaborating (SFS 1992:318)
Center on International
Drug Monitoring

Studieförbundet SISU fördelning av statsbidrag till
Idrottsutbildarna idrottens studie-, bildnings-
och utbildningsverksamhet
(SFS 1976:1046)

Svenska föreningen Norden statligt stöd i form av bidrag
till resor och stipendier (SFS
1976:1046)

Svenska institutet i Rom statligt stöd i form av
stipendier

Svenska kyrkan och dess verksamhet som bedrivs enligt
organisatoriska delar begravningslagen (1990:1144)
samt fördelning och användning
av den statliga ersättning som
Svenska kyrkan erhåller enligt
4 kap. 16 § lagen (1988:950)
om kulturminnen m.m.

Svenska språknämnden prövning av anställnings- och
arbetsvillkor och andra frågor
som rör statligt reglerad
anställning hos nämnden (SFS
1992:318)

Svenskt Friluftsliv fördelning av statsbidrag till
friluftsorganisationer (SFS
2010:1539)

Sveriges författarförbund fördelning av statliga medel
till författare och översättare
för utnyttjande av deras verk i
form av talböcker och
taltidningar (SFS 1992:318)

Sveriges Riksidrottsförbund fördelning av statsbidrag till
idrottsverksamhet (SFS 1995:361)

Swedfund International AB prövning av frågor om statligt
stöd till små och medelstora
svenska företags investeringar
i Swedfunds samarbetsländer
(SFS 2008:1272)

Synskadades Riksförbund ärenden om tilldelning eller
återtagande av dispositionsrätt
till ledarhund samt ärenden om
tilldelning och återtagande av
ledarhund (SFS 2005:340)

Veterinärer förordnade enligt verksamhet som officiell
lagen (2009:1254) om veterinär (SFS 2009:1254)
officiella veterinärer
Lag (2014:296).