Förordning (2009:41) om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern

SFS nr
2009:41
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2009-01-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:872
Upphävd
2013-01-15

Inledande bestämmelser

1 § Almi Företagspartner AB (moderbolaget), bolag som ingår i
dess koncern och intressebolag får, i enlighet med lagen
(1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag,
inom sina verksamhetsområden på företagsekonomiska grunder
besluta om finansiering enligt denna förordning för att främja
etablering och utveckling av små och medelstora företag.

De regionala utvecklingsbolagen ska i sin
finansieringsverksamhet söka samverkan med andra organ på
kreditmarknaden för att uppnå effektiva finansieringslösningar
och begränsa den egna insatsen och risknivån.

För sådant stöd som Verket för näringslivsutveckling beviljat
enligt förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk
forskning, industriellt utvecklingsarbete och
uppfinnarverksamhet, men där lånefordran förts över till
moderbolaget eller något i dess koncern ingående bolag, ska
denna förordning gälla i tillämpliga delar.

2 § Finansieringen ska bedrivas inom de ramar som anges av
moderbolaget och med medel som ägs av detta bolag eller lånas
upp av bolaget från AB Svensk Exportkredit eller dess helägda
dotterbolag. Finansiering kan också ske med medel ur EG:s
strukturfonder och genom nationell medfinansiering.

3 § Med små och medelstora företag avses i denna förordning
fristående företag och företag som tillsammans med
partnerföretag eller anknutna företag

1. har färre än 250 anställda, och

2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50
miljoner euro eller en balansomslutning som motsvarar högst 43
miljoner euro per år.

4 § Med partnerföretag avses företag som är förbundna med
varandra genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett
eller flera anknutna företag innehar minst 25 procent av
kapitalet eller rösterna i ett annat företag.

Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller
tillsammans är anknutna företag till det berörda företaget
gäller detta dock inte sådana företag som ägs av

1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,

2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som
regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som
investerar kapital i företag vars aktier inte är upptagna till
handel på en reglerad marknad, förutsatt att deras sammanlagda
investering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp
som motsvarar 1 250 000 euro,

3. universitet och forskningsorganisation utan vinstsyfte,
eller

4. institutionella investerare, inklusive regionala
utvecklingsfonder.

5 § Med anknutna företag avses företag där

1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna
eller andelarna i ett annat företag,

2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet
av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller
tillsynsorgan,

3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande
över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta
eller enligt bestämmelse i det företagets stadgar, eller

4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat
företag till följd av en överenskommelse med andra aktieägare
eller delägare i företaget ensamt förfogar över en majoritet av
rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

Detsamma gäller företag som upprätthåller de förbindelser som
avses i första stycket 1–4 med ett annat företag genom

a) ett eller flera andra företag,

b) de investerare som avses i 4 § andra stycket, eller

c) en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i
samverkan, om företagen helt eller delvis bedriver sin
verksamhet på samma eller angränsande marknader.

6 § Företag vars kapital eller röstandel till minst 25 procent
direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera
offentliga organ, individuellt eller gemensamt, anses som små
och medelstora företag enligt 3 § endast om de kontrolleras av
offentliga organ som anges i 4 § andra stycket 1, 3 eller 4.

Finansieringsformer

7 § Finansieringsformer är

1. lån,

2. bidrag,

3. garanti, och

4. ägarkapital.

Allmänna villkor för finansiering

8 § Finansiering får användas för att främja etablering av nya
företag eller för utveckling av befintliga företag. De
regionala utvecklingsbolagen får inte medverka i finansiering
som kan ske på den allmänna kreditmarknaden un2 der normala
marknadsmässiga villkor när det gäller finansiering enligt 7 §
1–3. Beslut om finansiering enligt 7 § 4 ska fattas
inom ramen för en särskild bolagsstruktur.

För finansiering gäller de särskilda bestämmelser som anges för
varje finansieringsform. Beslut om finansiering får dessutom
förenas med de ytterligare villkor om användning av medlen,
insyn och annat som utvecklingsbolaget behöver för att delta i
finansieringen.

9 § Finansiering enligt 7 § 1–3 lämnas som ett stöd av mindre
betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av
den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i
fördraget på stöd av mindre betydelse1 och får endast lämnas
med de begränsningar som följer av förordningen samt av
18–20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till
näringslivet.

10 § Finansieringsformerna under 7 § 1–3 får kombineras
inbördes och med andra former av statlig finansiering som avser
samma projekt. Det sammanlagda stödet får dock inte överstiga
vad som följer av 9 §.

Den som ansöker om finansiering ska i samband med ansökningen
upplysa om annat finansieringsstöd som har sökts eller
erhållits för samma ändamål.

Allmänna bestämmelser om lån

11 § Vid utlåning ska ränta tas ut efter en räntesats som
bestäms med beaktande av det allmänna ränteläget, risknivån och
övriga förutsättningar i varje särskilt fall. Om det bedöms
lämpligt med hänsyn till låntagarens förutsättningar, får
räntesatsen bestämmas till olika nivåer under skilda delar av
lånets löptid eller räntans storlek göras beroende av
låntagarens vinst.

Europeiska kommissionens meddelande om en översyn av metoden
för att fastställa referens- och diskonteringsräntor2 ska
användas för att fastställa marknadsränta och för att beräkna
inslaget av stöd enligt 9 §.

12 § Vid utlåning ska tiden för återbetalning bestämmas till en
tid som inte är längre än som behövs med hänsyn till syftet med
lånet.

13 § För lån ska den säkerhet krävas som kan fordras med hänsyn
till låntagarens ekonomiska ställning, behov av rimlig
ekonomisk rörelsefrihet och andra omständigheter.

Om det finns särskilda skäl, får lån lämnas utan säkerhet eller
ges sämre förmånsrätt än andra borgenärers fordringar.

Särskilda bestämmelser om företagslån

14 § Företagslån får täcka högst 80 procent av det beräknade
finansieringsbehovet och lämnas under förutsättning att
låntagaren styrker att den resterande finansieringen är
tryggad. Om det finns synnerliga, skäl får hela det beräknade
finansieringsbehovet täckas.

Särskilda bestämmelser för nyföretagarlån

15 § Nyföretagarlån får lämnas endast i samband med att en
företagare påbörjar sin verksamhet.

16 § Nyföretagarlån får lämnas med högst en miljon kronor.
Lånet får täcka högst 30 procent av det beräknade
finansieringsbehovet och lämnas under förutsättning dels att
låntagaren själv svarar för minst 10 procent med egna medel,
dels att annan finansiär som utvecklingsbolaget godkänner
svarar för den resterande finansieringen.

Om det finns synnerliga skäl, får lån lämnas för att täcka mer
än 30 procent av det beräknade finansieringsbehovet.

17 § Om det finns särskilda skäl, får en låntagare som har
behov av ytterligare finansiering beviljas ytterligare ett
nyföretagarlån (kompletteringslån), om ansökan kommer in inom
tre år efter det att det första lånet beviljades. För ett
sådant lån gäller samma förutsättningar som för det
ursprungliga lånet.

18 § Om det inte finns särskilda skäl ska lånet vara
amorteringsfritt under den första tredjedelen av lånets löptid.

19 § Under de första två åren kan lånet löpa utan ränta.

20 § Endast om det finns särskilda skäl behöver säkerhet
ställas.

Särskilda bestämmelser om innovationslån

21 § Innovationslån får lämnas till innovationsprojekt som
avser en vara eller tjänst för att utveckla en första prototyp
eller för insatser som syftar till kommersialisering av
projektet. Lånet får användas för kostnader för produkt- och
tjänsteutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller för
marknadsundersökningar.

22 § Innovationslån får täcka högst 50 procent av det totala
finansieringsbehovet och lämnas under förutsättning att
låntagaren styrker att den resterande finansieringen är
tryggad.

23 § Återbetalningsskyldigheten för ett innovationslån kan
efterges helt eller delvis om låntagaren har visat att
förutsättningar uppenbarligen saknas för att lönsamt utnyttja
projektets resultat.

Om lån efterges helt eller delvis, ska 11 § andra stycket inte
tillämpas. Stödbeloppet ska i stället bestämmas till det
faktiska belopp som efterskänks.

Särskilda bestämmelser om mikrolån

24 § Mikrolån får lämnas för att stimulera etablering av nya
företag och för att utveckla befintliga företag. Vid
handläggningen av lånen ska särskild prioritet ges till kvinnor
och ungdomar.

25 § Mikrolån får lämnas med högst 250 000 kronor och får täcka
hela kapitalbehovet.

Särskilda bestämmelser om exportlån

26 § Exportlån får lämnas för att täcka kapitalbehov i samband
med ett företags exportsatsning. Lånet får lämnas i svensk
eller utländsk valuta och får täcka högst 90 procent av det
beräknade finansieringsbehovet. Lånet får lämnas under
förutsättning att låntagaren styrker att den resterande
finansieringen är tryggad.

Särskilda bestämmelser om bidrag till rådgivningsinsatser och
till förstudier

27 § Bidrag får lämnas i form av stöd genom rådgivning som
avser affärsutveckling. Sådan rådgivning ska vara
marknadskompletterande och utformas för att tillmötesgå
företagens behov när de inte kan tillgodoses av andra
kommersiella aktörer på marknaden. Bidraget lämnas med högst
30 000 kronor och får täcka hela kostnaden för rådgivningen.

28 § Bidrag får lämnas i form av stöd för förstudier.

Bidrag lämnas med högst 20 000 kronor och får täcka hela
kostnaden för förstudien.

Särskilda bestämmelser för garantier

29 § Garanti får lämnas för lån eller räkningskredit i svensk
eller utländsk valuta i en kreditinrättning som godtas av det
bolag som beslutar om finansieringen. Garantin får omfatta upp
till 80 procent av lånet eller räkningskrediten.

30 § För varje garanti ska en årlig avgift betalas. Den ska
uppgå till minst en procent av utestående belopp.

31 § Garanti får lämnas endast om det för lånet eller
räkningskrediten ställs säkerhet i samma omfattning som krävs
för lån enligt 13 §. Säkerheten för lånet eller
räkningskrediten ska gälla även garantin.

32 § För att beräkna inslaget av stöd av mindre betydelse
enligt 9 § ska det belopp som det garanterade lånet eller
räkningskrediten avser användas. Beloppet ska anses utgöra
stödets bruttobidragsekvivalent.

33 § Garanti får lämnas endast om förbindelsen för lånet eller
räkningskrediten innehåller villkor att den kan sägas upp till
omedelbar återbetalning, om det finns sådana omständigheter
beträffande garantin som utgör grund för omedelbar uppsägning
av lån enligt 39 §.

34 § Den kreditinrättning som har lämnat lånet eller
räkningskrediten ska beakta det garantigivande bolagets
intressen och utan dröjsmål underrätta detta om varje
omständighet som kan utgöra anledning till uppsägning av lånet
eller räkningskrediten, eller annars medföra risk för att
garantin måste infrias.

35 § Om kreditinrättningen inte efter uppmaning från det
garantigivande bolaget genast säger upp lånet, upphör
lånegarantin att gälla tre månader efter det att
kreditinrättningen tog emot uppmaningen. Garantin upphör att
gälla efter samma tid om kreditinrättningen efter uppmaning
inte vidtar begärda åtgärder för att driva in lånet eller
räkningskrediten.

36 § Ett beslut om garanti upphör att gälla, om ingen
låneförbindelse eller räkningskredit har tecknats inom tre
månader från dagen för beslutet. Det garantigivande bolaget kan
medge att denna tid förlängs.

Särskilda bestämmelser om ägarkapital

37 § Investeringar i form av ägarkapital och
ägarkapitalliknande finansiering ska ske på affärsmässiga
grunder. Kravet på affärsmässig grund är uppfyllt om enskild
investering i portföljbolag genomförs samtidigt och med ett
minst lika stort belopp av minst en privat kommersiell aktör på
lika villkor. Konvertibla skuldebrevslån utgör
ägarkapitalliknande finansiering.

38 § För varje investering ska det finnas

1. en verksamhetsplan med uppgifter om produkter, försäljning,
vinstutveckling och beräknad lönsamhet, samt

2. en utarbetad plan för utträde ur investeringen.

Övriga bestämmelser

39 § En mottagare av medel enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. medlen har beviljats på grund av oriktig eller ofullständig
uppgift av mottagaren,

2. mottagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som
gäller för finansieringen, eller

3. annat sådant förhållande inträffar som innebär att
mottagaren med hänsyn till syftet med finansieringen inte
längre bör få ha kvar denna.

Om en mottagare av medel är återbetalningsskyldig enligt första
stycket ska Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess
koncern kräva medlen åter. Om det finns särskilda skäl, får
kravet på återbetalning helt eller delvis efterges.

40 § Vid sådant förhållande som avses i 39 § 1 eller 2 får
medlen krävas tillbaka inom tio år från det att medlen
betalades ut.

41 § I fråga om stödåtgärder som strider mot artikel 87 i
fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen
finns bestämmelser om upphävande och ändring av en sådan
stödåtgärd samt om återkrav av stöd i 21 § förordningen
(1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

42 § Vad som sägs om upplysningsskyldighet för statliga
myndigheter i 22 § förordningen (1988:764) om statligt stöd
till näringslivet ska också gälla för regionala
utvecklingsbolag. Föreskrifter enligt 23 § samma förordning om
sådan upplysningsskyldighet får även omfatta regionala
utvecklingsbolag.

43 § Regionala utvecklingsbolag ska föra register över beslut
om finansiering enligt 7 § 1–3. Registeruppgifterna ska
möjliggöra kontroll av att villkoren för finansieringen enligt
9 § har iakttagits. Uppgifterna ska bevaras i tio år från den
dag då stödet beviljades.

44 § I ärenden enligt denna förordning ska Almi Företagspartner
AB och bolag som ingår i dess koncern tillämpa följande
bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223):

– 11 och 12 §§ om jäv,

– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter, och

– 21 § om underrättelse av beslut.

45 § Beslut i ärenden enligt denna förordning får inte
överklagas.