Förordning (2009:46) om kapitaltillskott till solventa banker m.fl.

SFS nr
2009:46
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2009-02-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1336

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns det bestämmelser om
kapitaltillskott till solventa institut som enligt lagen
(2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut lämnas för att
stärka kreditförsörjningen i syfte att motverka en risk för
allvarlig störning av det finansiella systemet i Sverige.

2 § Med institut avses i denna förordning dels bankaktiebolag,
sparbanker och medlemsbanker, dels kreditmarknadsbolag som har
betydande utlåning på den svenska marknaden mot säkerhet i form
av panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller
som har en betydande andel av den utlåning på den svenska
marknaden som riktar sig mot kommuner.

3 § Kapitaltillskott får lämnas till ett institut efter ansökan
hos Riksgäldskontoret. Riksgäldskontoret får också ta upp ett
ärende om kapitaltillskott utan någon ansökan.

4 § Avtal och beslut om kapitaltillskott ingås respektive
fattas av Riksgäldskontoret. Riksgäldskontoret ska överlämna
avtalet till regeringen för godkännande innan ett beslut om
kapitaltillskott fattas.

Förutsättningar för att lämna kapitaltillskott

5 § Kapitaltillskott får endast lämnas till institut som har

1. säte i Sverige, och

2. en kapitalbas som uppfyller de krav som föreskrivs i 2 kap.
1 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
jämförd med 5 § lagen (2006:1372) om införande av lagen
(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

Om två eller flera institut ingår i en och samma koncern enligt
aktiebolagslagen (2005:551), får kapitaltillskott endast lämnas
till ett av dessa institut. Om ett av instituten är moderbolag
till något av de andra instituten, ska kapitaltillskottet
lämnas till moderbolaget.

6 § Kapitaltillskott får lämnas i samband med eller efter det
att ett avtal enligt 12 § har ingåtts med institutet.

Former av kapitaltillskott

7 § Kapitaltillskott får lämnas i form av aktiekapital eller
lån som uppfyller villkoren för att ingå i ett instituts
kapitalbas som primärt kapital enligt lagen (2006:1371) om
kapitaltäckning och stora exponeringar.

8 § Kapitaltillskott får lämnas om Riksgäldskontoret deltar i
en marknadstransaktion och därigenom förvärvar aktier eller
skuldförbindelser i sådan omfattning att vederlaget för dessa
motsvarar högst 70 procent av det belopp som emissionen gäller
och återstoden förvärvas av andra investerare. Med
marknadstransaktion avses ett erbjudande att på marknadsmässiga
villkor förvärva aktier eller skuldförbindelser som emitteras
av ett institut.

Förvärv av aktier eller skuldförbindelser enligt första stycket
får göras efter att Riksgäldskontoret

1. på förhand har bestämt den andel som förvärvet avser, eller

2. har lämnat en garanti att förvärva den andel som inte
förvärvas av andra investerare.

Riksgäldskontoret får för ett garantiåtagande enligt andra
stycket 2 ta ut en avgift. Avgiften ska vara marknadsmässig.

9 § Kapitaltillskott får lämnas även i andra fall än de som
avses i 8 §, om Riksgäldskontoret deltar i en riktad emission
och därigenom förvärvar aktier eller skuldförbindelser i form
av konvertibler.

Riksgäldskontoret ska utforma de emissionsvillkor som ska gälla
om aktier eller konvertibler förvärvas enligt första stycket.
Riksgäldskontoret ska utforma villkoren med hänsyn till statens
risk samt för att tillvarata statens rätt och säkerställa
behovet av kontroll och uppföljning.

Omfattningen av kapitaltillskott

10 § Det kapitaltillskott som staten lämnar enligt denna
förordning till ett institut får uppgå till högst det belopp
som motsvarar en ökning med två procentenheter av institutets
kapitaltäckningsgrad per den 31 december 2009, om tillskottet
hade gjorts vid den tidpunkten. Med kapitaltäckningsgrad
avses åtta procent av den kapitaltäckningskvot som institutet
har rapporterat till Finansinspektionen enligt föreskrifter
meddelade med stöd av 13 kap. 1 § 43 lagen (2006:1371) om
kapitaltäckning och stora exponeringar.

För två eller flera institut som ingår i en och samma koncern
enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska det högsta belopp som
får lämnas i kapitaltillskott enligt första stycket motsvara
summan av de belopp som beräknats för respektive institut,
även om tillskott enligt 5 § andra stycket lämnas endast till
ett institut. Förordning (2010:20).

11 § Det kapitaltillskott som staten lämnar enligt denna
förordning får sammanlagt uppgå till högst 50 miljarder kronor.

Villkor för kapitaltillskott SFS 2009:46

12 § Villkoren för ett kapitaltillskott ska regleras genom
avtal mellan institutet och staten genom Riksgäldskontoret.

13 § Riksgäldskontoret får inte ingå ett avtal som avses i
12 § om det inte finns villkor i avtalet som

1. förhindrar en otillbörlig användning av det statliga
kapitaltillskottet i institutets marknadsföring,

2. säkerställer att följande gäller under åren 2010–2012
för de fem ledande befattningshavare i institutet som har
den högsta sammanlagda ersättningen:

a) fast lön eller andra fasta ersättningar till en viss
befattningshavare får för den aktuella befattningen inte
överstiga den ersättningsnivå som beslutats före den 9
februari 2009,

b) rörlig ersättning, däribland överlåtelse av värdepapper
och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper
från institutet på annat sätt än genom deltagande i sådana
långsiktiga incitamentsprogram som löper över minst två år
och riktar sig till en vid krets av höga befattningshavare
eller andra anställda i institutet, får inte beslutas under
tiden den 9 februari 2009–den 31 december 2012, annat än
när det gäller fastställande av rörlig ersättning som ska
beräknas för tid före den 1 januari 2009 till följd av
tidigare ingångna avtal, och omständigheter hänförliga till
tiden den 9 februari 2009–den 31 december 2012 får inte
beaktas när rörlig ersättning ska beräknas till följd av
tidigare ingångna avtal, och inga rörliga ersättningar som
beslutats före den 9 februari 2009 eller fastställts under
tiden den 9 februari 2009–den 31 december 2012 får
verkställas eller utbetalas under denna tid, samt

c) för avtal om avgångsvederlag ska inte gälla förmånligare
villkor än enligt gällande riktlinjer för
anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag
med statligt ägande, och

3. syftar till att arvoden till styrelseledamöter och annan
ersättning för styrelseuppdrag under åren 2009–2012
begränsas till högst den nivå som beslutats före den 9
februari 2009. Förordning (2010:1336).

14 § Om det finns synnerliga skäl, får Riksgäldskontoret i ett
enskilt fall ingå avtal trots att de villkor som anges i 13 § 2
och 3 inte är uppfyllda.

15 § En konvertibel som avses i 9 § ska vara förenad med
följande villkor.

1. Lånet ska löpa med en ränta som är fast. Räntebetalningen
ska dock ske endast om det finns utdelningsbara medel
tillgängliga i institutet. Om det inte finns utdelningsbara
medel tillgängliga vid en tidpunkt när ränteutbetalning ska
göras, får en ränteutbetalning som görs vid en senare tidpunkt
inte omfatta ränta som belöper på den tid under vilken det inte
har gjorts någon ränteutbetalning av denna anledning.

2. Lånet ska få tas i anspråk för att återställa institutets
eget kapital, om Finansinspektionen genom beslut har tillåtit
det och institutet enligt en upprättad kontrollbalansräkning
annars skulle vara likvidationspliktigt. I avtalet får det tas
in villkor om att lånet även, efter beslut av
Finansinspektionen, får tas i anspråk i andra fall. Villkoren
för lånet ska dock syfta till att de medel som tagits i anspråk
ska återbetalas till staten av institutet i den takt det kan
ske med disponibla vinstmedel enligt fastställd balansräkning.

3. Lånet ska få återbetalas av institutet fem år
efter det att lånet togs upp, om Finansinspektionen genom
beslut har tillåtit det. Lånet ska dock få återbetalas
tidigare, om Finansinspektionen finner att det finns särskilda
skäl ochgenom beslut har tillåtit det. Återbetalning ska ske
med nominellt belopp, uppräknat med en faktor som motsvarar en
betydande andel av den eventuella ökning av institutets
marknadsvärde som har skett under lånets löptid.

4. Lånet ska konverteras till aktier, om återbetalning inte
sker fem år efter det att lånet togs upp.

5. Konvertering ska ske till en kurs som bestäms vid tidpunkten
för emissionen av skuldförbindelser.

16 § Villkoren för prissättning av kapitaltillskott som lämnas
i form av aktiekapital eller lån ska utformas av
Riksgäldskontoret.

Om Riksgäldskontoret deltar i en marknadstransaktion enligt
8 §, ska villkoren vara marknadsmässiga och staten delta på
samma villkor som övriga investerare.

Om Riksgäldskontoret förvärvar aktier eller konvertibler enligt
9 §, ska prissättningen göras utifrån en modell som avspeglar
risken i det emitterande institutet och avkastningen på
liknande finansiella instrument under normala
marknadsförhållanden.

17 § Riksgäldskontoret får inte ingå avtal om kapitaltillskott
som innebär att prissättningen enligt 16 § tredje stycket är
sådan att den underskrider den avkastning som följer av en
beräkning enligt Europeiska centralbankens riktlinjer för
prissättning av kapitaltillskott.

Förvaltning av aktier och skuldförbindelser

18 § Riksgäldskontoret ska förvalta aktier och
skuldförbindelser som staten förvärvar i samband med att
kapitaltillskott lämnas. Riksgäldskontoret får besluta om
avveckling av statens ägande av sådana aktier och
skuldförbindelser.

Regeringen får dock i ett enskilt fall besluta att aktier eller
skuldförbindelser ska förvaltas av Regeringskansliet. I ett
sådant fall beslutar regeringen även när statens ägande av
aktierna eller skuldförbindelserna ska avvecklas.

Dröjsmålsränta

19 § Riksgäldskontoret ska säkerställa att det i ett avtal med
ett institut tas in villkor som innebär att institutet ska
betala dröjsmålsränta om det inte betalar avgift enligt 8 §
tredje stycket eller ränta enligt 15 § 1 i rätt tid.
Dröjsmålsräntan ska beräknas per år enligt en räntefot som
motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid
gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med
ett tillägg av åtta procentenheter.

Uppföljning av lämnat kapitaltillskott

20 § Riksgäldskontoret ska löpande följa utvecklingen i de
institut som har fått kapitaltillskott och bevaka att villkoren
för tillskottet uppfylls.

Skyldighet att lämna upplysningar SFS 2009:46

21 § I 8 kap. 1 § lagen (2008:814) om statligt stöd till
kreditinstitut finns bestämmelser om att ett institut är
skyldigt att lämna de upplysningar som behövs. Om
Riksgäldskontoret begär det, ska uppgifterna ha granskats av en
revisor som utsetts av institutet i enlighet med 4 a kap. 1 §
sparbankslagen (1987:619) respektive 7 a kap. 1 § lagen
(1995:1570) om medlemsbanker eller, när det gäller
bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag, 9 kap. 8 §
aktiebolagslagen (2005:551).

Ytterligare föreskrifter

22 § Riksgäldskontoret får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2009:46

Denna förordning träder i kraft den 17 februari 2009.
Kapitaltillskott enligt förordningen får inte lämnas efter
den 30 juni 2011. Förordning (2010:1336).