Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

SFS nr
2009:47
Departement/myndighet
Finansdepartementet K
Utfärdad
2009-02-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:569

1 kap. Inledande bestämmelser

Innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser som ger kommuner och
landsting ökade befogenheter i förhållande till vad som gäller
enligt kommunallagen (1991:900).

Undantag från kravet på kommunal anknytning

2 § Det krav på anknytning till kommunens eller landstingets
område eller dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 §
kommunallagen (1991:900) gäller inte vid tillämpning av
följande bestämmelser i denna lag:

– 2 kap. 3 § om medfinansiering av vissa projekt,

– 2 kap. 4 § om bistånd till utländska studerande,

– 2 kap. 10 § om kompensation till enskilda inom
socialtjänsten,

– 3 kap. 2 § om sjuktransporter,

– 3 kap. 3 § om kollektivtrafik,

– 3 kap. 7 § om samhällsorientering,

– 4 kap. 1 § om turism, och

– 5 kap. om tjänsteexport och internationellt bistånd.

Vid tillämpningen av 2 kap. 1 § om bidrag till byggande av
statlig väg och järnväg och till anläggande av statlig farled
krävs särskilda skäl för undantag från kravet på
anknytning. Lag (2013:820).

Krav på affärsmässighet

3 § Trots bestämmelserna i 2 kap. 7 § och 8 kap. 3 c §
kommunallagen (1991:900) ska verksamheten bedrivas på
affärsmässiga grunder vid tillämpning av följande
bestämmelser i denna lag:

– 3 kap. 2 § om sjuktransporter,

– 3 kap. 3 § om kollektivtrafik,

– 3 kap. 6 § om lokaler,

– 3 kap. 7 § om samhällsorientering, och

– 5 kap. 1 och 2 §§ om tjänsteexport.
Lag (2012:417).

Skyldigheter enligt socialtjänstlagen

4 § Det som anges i 2 kap. 6-8 och 10 §§ inskränker inte de
skyldigheter som kommunen har enligt socialtjänstlagen
(2001:453).

Den eller de nämnder som avses i 2 kap. 4 § första stycket
socialtjänstlagen ska ha hand om verksamhet enligt 2 kap. 7, 8
och 10 §§. Lag (2010:428).

2 kap. Rätt att lämna olika former av bidrag, bistånd och stöd

Bidrag till byggande av statlig väg och järnväg och till
anläggande av statlig farled

1 § Kommuner och landsting får lämna bidrag till byggande av
väg och järnväg som staten ansvarar för. Bidrag får även
lämnas till anläggande av allmän farled som staten ansvarar
för.

Vad som avses med byggande av väg och järnväg framgår av
väglagen (1971:948) respektive lagen (1995:1649) om byggande
av järnväg. Med anläggande av farled avses i denna lag att
anlägga en ny farled och att i farled göra fysiska ingrepp
som utgör förbättringar av den ursprungliga anläggningen.
Lag (2013:820).

Bidrag till högskoleverksamhet

2 § Kommuner och landsting får lämna bidrag till utbildning
och forskning som bedrivs vid statliga universitet och
högskolor eller av en enskild utbildningsanordnare med
tillstånd att utfärda vissa examina.

Kommuner och landsting får även lämna bidrag till inrättande
och drift av forskningsinfrastruktur vid sådant konsortium
som avses i rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni
2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för
europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium).
Lag (2014:569).

Medfinansiering av projekt inom ramen för EG:s strukturfonder
och program

3 § Kommuner och landsting får medfinansiera projekt inom ramen
för EG:s strukturfonder och program.

Rätt att bistå utländska studerande

4 § Kommuner och landsting får bistå utländska studerande som
med stöd av svenskt utvecklingsbistånd vistas i kommunen eller
landstinget för studier eller annan utbildning. Bistånd får ges
genom åtgärder som syftar till att underlätta vistelsen samt
till att främja välfärden och trivseln för den studerande.

Stöd till ungdomsorganisationer

5 § Kommuner och landsting får lämna ekonomiskt stöd till
ungdomsorganisationer. Ett sådant stöd får också omfatta
politisk verksamhet.

Stöd till boende

6 § Kommuner får lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte
att minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en
permanentbostad.

Kommuner får också ställa säkerhet för att ett avtal om hyra av
en bostadslägenhet fullgörs i syfte att enskilda hushåll ska få
en permanentbostad med hyresrätt som är förenad med rätt till
förlängning, om det enskilda hushållets behov av en sådan
bostad inte kan tillgodoses på annat sätt.

Servicetjänster åt äldre

7 § Kommuner får utan föregående individuell behovsprövning
tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 67 år.

Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga
skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig
omvårdnad.

8 § För servicetjänster åt äldre personer får kommuner ta ut
skäliga avgifter enligt grunder som kommunerna bestämmer.
Avgifterna får dock inte överstiga kommunernas självkostnader.

Stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram

9 § Kommuner som fått statligt bidrag för åtgärder i lokala
investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i
samhället eller för klimatinvesteringsåtgärder, får använda
bidraget för att ge ekonomiskt och annat stöd till enskilda i
enlighet med de föreskrifter som gäller för bidraget.

Kompensation till enskilda inom socialtjänsten

10 § En kommun får lämna kompensation till en person

-när han eller hon inte har fått bistånd enligt 4 kap. 1 eller
2 § socialtjänstlagen (2001:453) inom skälig tid eller i
enlighet med ett beslut av socialnämnden eller ett avgörande
av en domstol, eller

-när socialnämnden inte har fullgjort en garanti som lämnats
till personen att inom en viss tid eller på ett visst sätt
tillhandahålla bistånd enligt 4 kap. 1 eller 2 §
socialtjänstlagen. Lag (2010:428).

3 kap. Rätt att bedriva vissa typer av näringsverksamhet

Sysselsättning för personer med funktionshinder

1 § Kommuner får bedriva näringsverksamhet i syfte att ge
personer med funktionshinder anställning om de inte i
tillräcklig omfattning inom kommunen kan få lämpliga
anställningar på annat sätt samt under förutsättning att

1. verksamheten är anordnad så att den är särskilt lämpad för
sysselsättning av personer med funktionshinder, och

2. anställning i verksamheten sker efter anvisning av
Arbetsförmedlingen eller, efter Arbetsförmedlingens medgivande,
av den eller de nämnder som avses i 2 kap. 4 § första stycket
socialtjänstlagen (2001:453).

Sjuktransporter

2 § Kommuner får ingå avtal med landsting om att utföra sådana
transporter som avses i 6 § hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763). Kommuner får även ingå avtal med landsting om att
utföra hälso- och sjukvård i väntan på sådana transporter.

Kollektivtrafik

3 § Kommunala aktiebolag får ingå avtal med regionala
kollektivtrafik-myndigheter om att utföra lokal och regional
linjetrafik med buss samt motsvarande trafik med tåg,
tunnelbana eller spårvagn.

Med regional kollektivtrafikmyndighet avses detsamma som i
lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Begreppet linjetrafik har
samma innebörd som i 1 kap. 5 § 1 yrkestrafiklagen (2012:210).
Lag (2012:225).

Bedömning av affärsmässighet

4 § Som underlag för en bedömning av uppdragsersättningens
affärsmässighet enligt 1 kap. 3 § ska bolaget upprätta en
ekonomisk anbudskalkyl och fortlöpande göra en uppföljning av
kalkylen. Kalkylen och uppföljningen ska innehålla samtliga
relevanta direkta och indirekta kostnader samt intäkter.
Avvikelser mellan kalkylen och uppföljningen ska redovisas och
förklaras för bolagets styrelse.

Särredovisning

5 § I aktiebolagets årsredovisning ska intäkterna, kostnaderna
och resultatet av den uppdragsverksamhet som avses i 3 § redovisas
särskilt. Av denna särredovisning ska det framgå

1. omsättning och resultat efter finansnetto för
uppdragsverksamheten,

2. borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser som
kommuner eller landsting har ingått för bolaget och för
uppdragsverksamheten samt kostnaderna för förbindelserna,

3. kapital som kommuner eller landsting tillskjutit
uppdragsverksamheten, och

4. kapital som sysselsätts i uppdragsverksamheten.

För aktiebolagets årsredovisning i övrigt gäller det som är
föreskrivet i årsredovisningslagen (1995:1554).

Lokaler

6 § Kommuner får tillgodose små företags behov av lokaler i
kommunen under förutsättning att verksamheten inriktas på
företagarkollektivet i allmänhet.

Om det finns särskilda skäl, får kommuner tillgodose enskilda
företags behov av lokaler i kommunen.

Samhällsorientering

7 § En kommun får ingå avtal med en annan kommun om att
uppgifter som kommunen har enligt 5 § lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare eller
lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare ska utföras av den andra kommunen.
Lag (2013:157).

4 kap. Turism

Åtgärder för uppförande och drift av turistanläggningar

1 § Kommuner får vidta åtgärder för uppförande och drift av
turistanläggningar i den utsträckning det behövs för att främja
turistväsendet inom kommunen.

5 kap. Tjänsteexport och internationellt bistånd

Tjänsteexport

Tjänster

1 § Kommuner och landsting får tillhandahålla sådan kunskap och
erfarenhet som finns i den kommunala verksamheten (kommunal
tjänst) för export (tjänsteexport).

Varor

2 § Som ett led i en tjänsteexport får kommuner och landsting i
begränsad omfattning exportera varor som utgör ett nödvändigt
komplement till eller har ett naturligt samband med den
tillhandahållna kommunala tjänsten.

Villkor

3 § De produktrisker, kommersiella risker, politiska risker,
finansiella risker och valutarisker som tjänsteexporten kan
innebära ska beaktas i varje exportaffär och begränsas genom
att säkerhet ställs eller genom separata garantier eller
försäkringar.

Internationellt bistånd

Formerna för biståndet

4 § Kommuner och landsting får lämna bistånd i form av
utrustning, rådgivning, utbildning eller på annat sätt till ett
land som får svenskt statligt bistånd. Bistånd i form av
ekonomiskt stöd får lämnas endast för att genomföra utbildning
och rådgivning.

5 § Bistånd till ett land som inte får svenskt statligt bistånd
får lämnas av kommuner och landsting i form av utrustning som
kommunerna och landstingen inte längre behöver för sin
verksamhet.

Regeringen får ge tillstånd till att bistånd även i form av
annan utrustning än som avses i första stycket, rådgivning,
utbildning eller på annat sätt lämnas till ett land som inte
får svenskt statligt bistånd. Bistånd i form av ekonomiskt stöd
får lämnas endast för att genomföra utbildning och rådgivning.

6 § Kommuner och landsting som lämnar bistånd i form av
utrustning får i skälig omfattning använda medel för att
transportera och ställa i ordning utrustningen så att den kan
tas i bruk.

7 § Bistånd enligt bestämmelserna i 4-6 §§ får också lämnas
till en internationell hjälporganisation för att utgöra hjälp
till ett land i en rådande eller framtida nödsituation eller i
en annan svår situation som är en följd av en nödsituation.

Villkor

8 § Kommuner och landsting ska förvissa sig om att bistånd som
lämnas kommer till avsedd användning. Detta gäller dock inte om
biståndet avser utrustning som kommunerna och landstingen inte
längre behöver för sin verksamhet.

9 § Kommuner och landsting som lämnar bistånd till ett land som
får svenskt statligt bistånd ska anmäla åtgärden och
omfattningen på biståndet till Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida). Anmälan ska dock inte göras om
biståndet avser utrustning som kommunen eller landstinget inte
längre behöver för sin verksamhet.

6 kap. Övriga befogenhetsutvidgande bestämmelser

Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt

1 § Om det i kommuner eller landsting ska tas ut skatt enligt
lagen (2004:629) om trängselskatt, får kommuner eller landsting
träffa avtal med staten om att biträda med

1. information om systemet med trängselskatt, och

2. förvaltning och upphandling med anledning av
trängselskatten.

Kommunerna eller landstingen får dock inte med stöd av första
stycket utföra uppgifter som innebär myndighetsutövning.

Kommunal medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

2 § Kommuner får, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen,
anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder.

Regeringen meddelar föreskrifter om under vilka förutsättningar
Arbetsförmedlingen får ingå sådana överenskommelser samt om
innehållet i överenskommelserna.

Kommunal delegation

Arbetsgivarfrågor

3 § En kommun som tillhör en sammanslutning av kommuner med
uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen såsom
arbetsgivare, får uppdra åt sammanslutningen att med bindande
verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt
enhetligt reglera anställningsvillkoren för sådana arbetstagare
i kommunens tjänst, vars villkor inte ska fastställas av någon
statlig myndighet.

Kommunen får bestämma att uppdrag enligt första stycket får
lämnas av en nämnd som handlägger frågor om anställningsvillkor
för arbetstagare i kommunens tjänst.

Med kommun jämställs i denna paragraf landsting och annan
kommunal förvaltningsenhet.

Upphandling

4 § En nämnd i en kommun, i ett landsting eller i ett
kommunalförbund får efter överenskommelse med en inköpscentral
uppdra åt anställda i inköpscentralen att i en upphandling
besluta på nämndens vägnar. Detta gäller under förutsättning
att inköpscentralen har anlitats av nämnden för att medverka
vid upphandlingen i egenskap av ombud enligt

1. 4 kap. 22 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling,
eller

2. 4 kap. 4 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena
vatten, energi, transporter och posttjänster.

Uppdrag enligt första stycket får inte lämnas i de fall som
avses i 6 kap. 34 § kommunallagen (1991:900). Lag (2012:389).

4 a § En nämnd i en kommun, i ett landsting eller i ett
kommunalförbund får efter överenskommelse med den myndighet
som avses i 1 § andra stycket 2 lagen (2013:311) om
valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk
identifiering uppdra åt myndigheten att besluta på nämndens
vägnar i ärenden enligt den lagen.

Uppdrag enligt första stycket får inte lämnas i de fall som
avses i 6 kap. 34 § kommunallagen (1991:900). Lag (2013:313).

5 § Föreskrifterna i 6 kap. 33 § kommunallagen (1991:900) om
uppdrag att besluta på nämndens vägnar tillämpas på ärenden
enligt 4 § första stycket och 4 a § första stycket.
Lag (2013:313).

6 § Beslut som anställda i en inköpscentral fattar på en
nämnds vägnar ska anmälas till den som har lämnat uppdraget.
Detsamma ska gälla beslut som den myndighet som avses i 4 a §
fattar på en nämnds vägnar. Lag (2013:313).

7 § Föreskrifterna i 6 kap. 24–27 §§ kommunallagen (1991:900)
om jäv tillämpas på anställda i inköpscentraler som fattar
beslut på en nämnds vägnar. Detsamma ska gälla den som hos
den myndighet som har fått ett uppdrag enligt 4 a § fattar
beslut på en nämnds vägnar. Lag (2013:313).

Övergångsbestämmelser

2010:428

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Bestämmelsen i 2 kap. 10 § får tillämpas även om den
omständighet som utgör grund för att utge kompensation har
inträffat innan lagen har trätt i kraft.