Förordning (2009:52) om kontaktpunkt och informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt erkännande av tekniska regler för produkter

SFS nr
2009:52
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2009-02-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:1039
Upphävd
2014-09-01

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden
för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på
produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om
upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut 95/3052/EG.

Kontaktpunkten och dess uppgifter

2 § Kommerskollegium ska vara kontaktpunkt enligt artikel 9 i
förordning (EG) nr 764/2008.

3 § Kommerskollegium ska

1. utföra de uppgifter som ankommer på kontaktpunkten enligt
artikel 10 i förordning (EG) nr 764/2008,

2. meddela Europeiska gemenskapernas kommission om fattade
beslut enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 764/2008,

3. fullgöra den årliga rapportering till Europeiska
gemenskapernas kommission som följer av artikel 12.1 i
förordning (EG) nr 764/2008, och

4. hålla regeringen och behöriga myndigheter underrättade om
statistik samt om information av betydelse som kollegiet får i
anledning av tillämpningen av förordning (EG) nr 764/2008.

Definitioner

4 § Med behöriga myndigheter avses statliga och kommunala
myndigheter som, i enlighet med gällande författningar, har
behörighet att besluta om åtgärder som omfattas av förordning
(EG) nr 764/2008.

Med samordnande myndigheter avses statliga myndigheter som, i
enlighet med gällande författningar, har det centrala ansvaret
för tillsynsvägledning eller samordning inom ett visst
sakområde.

Underrättelser

5 § En behörig statlig myndighet ska lämna information till
Kommerskollegium om de meddelanden och underrättelser som den
har lämnat till berörda ekonomiska aktörer enligt artikel 6 i
förordning (EG) nr 764/2008.

Länsstyrelser ska dock lämna information till den samordnande
myndigheten om de meddelanden och underrättelser som den har
lämnat till berörda ekonomiska aktörer enligt artikel 6 i
förordning (EG) nr 764/2008.

Den samordnande myndigheten ska informera Kommerskollegium om
dessa meddelanden och underrättelser.

6 § En behörig kommunal myndighet ska lämna information till
den samordnande myndigheten om de meddelanden och
underrättelser som den har lämnat till berörda ekonomiska
aktörer enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 764/2008.

Information från en behörig kommunal myndighet behöver inte
samtidigt lämnas till länsstyrelser. Den samordnande
myndigheten ska informera Kommerskollegium om dessa meddelanden
och underrättelser.

7 § En behörig myndighet som beslutar om tillfälligt förbud
enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 764/2008 ska underrätta
Kommerskollegium och, i tilllämpliga fall, samordnande
myndighet i samband med att myndigheten underrättar den
ekonomiska aktören och Europeiska gemenskapernas kommission om
den vidtagna åtgärden.

8 § Informationslämnandet enligt 5, 6 och 7 §§ ska ske utan
dröjsmål.

Samråd m.m.

9 § Behöriga myndigheter och samordnande myndigheter får
samråda med Kommerskollegium angående frågor som regleras i
förordning (EG) nr 764/ 2008.

10 § Behöriga myndigheter och samordnande myndigheter ska till
Kommerskollegium lämna den information som behövs för att
kollegiet ska kunna fullgöra de uppgifter som följer av artikel
10 i förordning (EG) nr 764/2008.

Bemyndigande

11 § Kommerskollegium får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställighet av denna förordning.