Nationalstadsparksförordning (2009:55)

SFS nr
2009:55
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2009-02-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:380

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om sådana
nationalstadsparker som avses i 4 kap. 7 § andra stycket
miljöbalken.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 13 §
regeringsformen.

En nationalstadsparks vård och utveckling

2 § I de län där det finns en nationalstadspark ska
länsstyrelsen besluta om en vård- och utvecklingsplan för
parken.

Syftet med planen är att ge en samlad bild av de mål och
riktlinjer för parkens vård och utveckling som finns i planer
enligt plan- och bygglagen (2010:900), utredningar, program och
annat planeringsunderlag. Den ska kunna användas som grund för
inriktning och prioriteringar i fråga om parkens skötsel,
underhåll och utveckling.

Innan länsstyrelsen beslutar om planen ska länsstyrelsen
samråda med de statliga myndigheter, kommuner och andra som kan
antas vara berörda. Förordning (2011:380).

3 § Länsstyrelsen ska, om det finns en nationalstadspark i
länet, ha uppsikt över utvecklingen av parkens värden.

Kungliga nationalstadsparken

4 § I denna förordning avses med Kungliga nationalstadsparken
det område som i 4 kap. 7 § första stycket miljöbalken kallas
Ulriksdal–Haga– Brunnsviken–Djurgården.

5 § Inom Länsstyrelsen i Stockholms län ska det finnas ett
nationalstadsparksråd med ledamöter som representerar de
statliga myndigheter, kommuner, större markägare, förvaltare,
organisationer och andra aktörer som kan antas vara berörda av
Kungliga nationalstadsparkens vård- och utveckling.

6 § Nationalstadsparksrådet ska samordna frågor som rör
utvecklingen av Kungliga nationalstadsparken och

1. arbeta med utvecklingen av parken i enlighet med den vård-
och utvecklingsplan som länsstyrelsen har beslutat, bistå
länsstyrelsen i frågor som rör uppsikten över parken samt i
frågor som rör finansiering och genomförande av särskilda
insatser i parken, och

3. vara ett forum för informationsutbyte i frågor som rör
parken.

7 § Länsstyrelsen ska utse ordföranden och ledamöterna i
rådet.