Förordning (2009:555) om uppgiftsskyldighet enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

SFS nr
2009:555
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-05-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1202

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om vilka
uppgifter som Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och
arbetslöshetskassorna ska lämna till den kommunala nämnd
(nämnden) som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag enligt
15 § lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.
Förordning (2009:1202).

2 § Nämnden har rätt att hos Försäkringskassan ta del av
följande uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall
samordningsnummer,

2. att föräldrapenning med anledning av barnets födelse har
betalats ut för minst 250 hela dagar,

3. om en sådan ersättning som anges i 5 § första stycket 1
eller 3–6 lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
betalas ut,

4. vilken ersättning enligt 3 som har beviljats, och

5. under vilken tidsperiod en ersättning enligt 3 betalas ut
eller har betalats ut.

Om det finns skäl för det ska Försäkringskassan på eget
initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket.
Förordning (2009:1202).

3 § Nämnden har rätt att hos en arbetslöshetskassa ta del av
följande uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall
samordningsnummer,

2. att en ansökan om utbetalning av arbetslöshetsersättning
har lämnats in,

3. att arbetslöshetsersättning har betalats ut eller ska
betalas ut, och

4. vilken tidsperiod utbetalning enligt 3 avser.

Om det finns skäl för det ska en arbetslöshetskassa på eget
initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till
nämnden.

4 § Nämnden har rätt att hos Pensionsmyndigheten ta del av
följande uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall
samordningsnummer,

2. om en sådan ersättning som anges i 5 § första stycket 7
och 8 lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag betalas
ut,

3. vilken ersättning enligt 2 som har beviljats, och

4. under vilken tidsperiod en ersättning enligt 2 betalas ut
eller har betalats ut.

Om det finns skäl för det ska Pensionsmyndigheten på eget
initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket.
Förordning (2009:1202).