Förordning (2009:560) om statsbidrag för insatser som främjar jämställdhet i högskolan

SFS nr
2009:560
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-05-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2015:248
Upphävd
2015-07-01

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag under
2009 och 2010 för insatser som främjar jämställdhet i
högskolan.

Med högskolan avses i denna förordning hela högskolesektorn och
omfattar statliga universitet och högskolor, enskilda
utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina enligt
lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina och
sammanslutningar av lärare eller studenter eller motsvarande
organisationer med anknytning till sådana lärosäten.

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag får lämnas för insatser som avses i 1 § om
insatserna

1. har prövats och visat sig framgångsrika eller kan ge nya
kunskaper om hur jämställdhet i högskolan kan främjas, och

2. bedöms ha långsiktig verkan.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång till medel och ska lämnas
främst till insatser som bedöms ha möjlighet till fortsatt
finansiering efter det att statsbidrag enligt denna förordning
inte längre lämnas.

3 § Statsbidrag ska lämnas främst för insatser som avser frågor
om

1. könsbundna utbildningsval till högskolan,

2. minskningen av andelen män som söker sig till högre
utbildning,

3. skillnader mellan kvinnor och män vad avser studietakt,
avhopp och avläggande av examen,

4. kvinnors och mäns skilda möjligheter till forskarkarriär,
och

5. den ojämna könsfördelningen på högre tjänster och
befattningar inom universitet och högskolor.

Beslut om statsbidrag

4 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av
Delegationen för jämställdhet i högskolan.

Ansökan om statsbidrag ska göras skriftligen.

Redovisning

5 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning
ska till Delegationen för jämställdhet i högskolan lämna den
redovisning som delegationen begär.

Återbetalning

6 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning
är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har förorsakat att statsbidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett
detta,

3. statsbidraget inte har använts för det ändamål det har
beviljats, eller

4. mottagaren inte lämnar den skriftliga redovisning som avses
i 5 §.

Delegationen för jämställdhet i högskolan ska besluta att ett
statsbidrag helt eller delvis ska betalas tillbaka om någon är
återbetalningsskyldig enligt första stycket.

Överklagande

7 § Beslut av Delegationen för jämställdhet i högskolan i
ärenden om statsbidrag enligt denna förordning får inte
överklagas.